Jlnders De Nieuwe Tpxelsche Courant No. 5233 51s,e Jaargang Woensdag 23 Febr. 1938 Q EERSTE BLAD. Eerste foto van het jonge Prinselijk gezin. Texelsohe Berichten VAN OVER DE GRENS. HITLER S REDE. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel buis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 in dit blfld optfenor*«n HOOGWATER ter reede \an Texel v.m (nam ongeveer Vj uur later 25 26 27 23 12 3 Maart 4,0! 5.29 6.48 7,43 8,24 9,02 9,48 LICHT OP RIIW1ELF.N en RIITUIGF.N 5 57 UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; bulten Den Burg tl.— lossenrs 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 4S ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) De Duitsche Rijkskanselier heeft Zon dag zijn met spanning verwachte rede n de Rijksdag uitgesproken. Drie uren lang was hij aan het woord om te trach ten een beeld te geven van datgene, wat de nationaal-socialisten de laatste vijf jaren in Duitschland tot stand zouden hebben gebracht en tenslotte de Duitsche inzichten in de internationale politiek ken baar te maKen. In drie uren tijds kan men veel zeggen desondanks bestaat buiten Duitschland algemeen de indruk, dat de beteekenis van Hitler's rede meer ligt in hetgeen hij weggelaten heeft, dan in wat hij gezegd heeft. Slechts ten aanzien van zijn vroegere verklaring, dat Duitschland; niet meer in de Volkenbond terug zal kee- ren, gat de Duitsche leider nog eens een positieve bevestiging. Wel heeft Hitier ook dit keer nog vrij veel gezegd over de bereidwilligheid van Duitschland om, met allen vrede te behouden, om de be- betrekkingen te verbeteren en wat dies meer zij, maar dit alles klonk toch minder overtuigend dan bij vroegere gelegenhe den, niet het minst ook door het feit, dat somm'ge welwillende opmerkingen werden afgewisseld door scherpe passages. De verklaring van Hitier, dat het doel van Italië en Duitschland is om een onafhankelijk nationaal 'Spanje „sicher zu stellen" (te verzekeren), zal de spanning in Europa zeker niet verminderen. En ook zijn waar schuwing aan Tsjecho-Slowakije, dat Duitschland de Duitsche minderheden in het buitenland zal weten te bescherm:n, zal "minstens genomen in Praag onrust: opwekken. Aan de Oostenrijksche bonds kanselier Von Schuschnigg bracht Hitier dank voor de wijze, waarop deze samen met hem het Oostenrijksche probleem had opgelost. In het biezonder werd tenslotte door Hitier nog eens de nadruk gelegd op 't anti-kominternpact en de samenwerking! met Italië en Japan. De Fithrer gat on omwonden toe, dat hij een Japanscl.e overwinning op China xvenschelijk acht, wijl China anders in de handen van het bosjewisme zou vallen. Dat onder deze omstandigheden Mandsjoekwo erkend werd, kan geen verbazing wekken, zelfs niet, indien men weet, dat ook de Duit sche handelsbelangen in het Verre Oosten,, die aanzienlijk zijn, door het Japansche optreden in China sterk worden bena deeld. De buitenlandsche pers, die zich inder daad na de gebeurtenissen van 4 Februari niet steeds van haar beste zijde heeft la-* ten kennen, moet het ditmaal in Hitler's: rede wel in het biezonder ontgelden. Pers- aanvallen op Duitschland zullen in de toekomst met „nationaal-soeialistische grondigheid" worden beantwoord. Tot slot kan men zeggen, dat Hitler's rede, voor zoover deze voor het buiten-; land van belang was, vrij vaag is geweest en geen sensaties heeft gebracht. Men mag aannemen, dat er in de Duitsche» buitenlandsche politiek ook onder Voji Pibbentrop geen verandering zal worden gebracht. EDEN GAAT HEEN. Sensationeeler dan Hitler's rede is on getwijfeld het teit, dat Eden als Britsch minister van buitenlandsche zaken is at- ,Isde wereld wel veranderd?" luidt de Hei van een uoek. Er is natuurlijk heel veel veranderd in onze samenle ving. Denk u in: een eeuw geleden en nu: Stoom en electricüeit, vliegma chine en auto, film en radio hebben alles veranderd. En toch. Ondanks alles veranderde de tnensch zoo wei nig. Wanneer we de psychologische wereldgeschiedenis schrijven, stuiten we telkens op dezelfde geestesgroot heid, dezelfde menschelijke tekortko mingen, dezelfde menschelijke gebre ken. Een menschenleeftijd is zoo kort. Uitvindingen kunnen van geslacht op geslacht worden overgedragen en ver volmaakt. Maar de mensch leert helaas het best door de ondervinding en de menschelijke natuur begaat in iet korte menschenleven immer ge lijksoortige fouten. Daarom moesten we beter, namelijk zielkundiger de wereldgeschiedenis lezen om de le venslessen er uit te Ieeren. We moes ten niet telkens, van geslacht tot ge slacht, in dezelfde fouten vervallen. getreden. De oorzaken daarvan zijn be kend Eden heeft een aceoord met Italië af hankelijk gesteld van de beëindiging van Italië's inmenging in Spanje, van een stopzetting van de anti-Britscbe propa ganda in de Arabische wereld en de te- ïugtrckking van een deel der Italiaansche t oepen uit Lybië. Hij was van meening, dat Rome eerst maar eens z'n goede wil noest bewijzen, alvorens Engeland tot erkenning van Abessinië zou overgaan, Cieze houding nu is in het Britsche kabinet al sinds eenige tijd op tegenstand, gestuit. Vele ministers, onder wie klaar blijkelijk ook Chamberlain, waren vooreen grooter tegemoetkomendheid tegenover Italië en wilden xvei onderhandelen op d t Italiaansche voorwaarden. Deze richting, heeft klaarblijkelijk na de gebeurtenissen in Oostenrijk de meerderheid gekregen, Men meent, dat Mussolini, ook al blijft hij aan de spil met Berlijn vasthouden, thans toch steun bij andere mogendheden tegen een te groote machtsontwikkeling' van Duitschland in Midden-Europa zal moeten zoeken. Eden echter is van de juistheid van deze overweging nog geens zins overtuigd. Hij is blijven aandringen op een krachtige houding tegenover dc| dictatoren, als de eenige methode om d-S. Engelsche belangen op de lange duur tei handhaven. Maar dit tevergeefs. Het meerendeel zijner collega's wilde zich niet door hem laten overtuigen en aangezien Eden een politiek, die hij zelf niet onder schreef, niet voor het parlement wilde ver dedigen, nam hij zijn ontslag. Dat de beteekenis van dit ontslag ver uitgaat boven de kwestie van de Anglo i Italiaansche toenadering, behoeft geen be toog. Z'n hec-ngaan beteekent ongetwijfeld een her-oriënteering der Britsche poli tiek niet slechts tegenover Italië, maar ook tegenover Duitschland. In deze beide lan den wordt Eden's heengaan in ieder gevat als een groote diplomatieke vooruitgang| beschouwd. Men kan slechts hopen, dat de groep- Chamberlain inderdaad juist heeft geoor deeld en de Italiaansche en Duitsche vriendschap inderdaad door tegemoetko mende gestes te winnen is. Blijkt echter later, dat men zich vergist heeft en dat de internationale verbroedering, gekocht met de Engelsche concessies, een wat al te voos karakter heeft, dan moet de dag, waarop Eden heenging, zoowel voor En- ge'and als voor West-Europa als een noodlottige worden beschouwd. SOIREE IN DE ZWAAN. Ten besluite van de danscursus, dit seizoen door dansmeester R. Boom in hotel De Zwaan gegeven, werd Maandag avond in hotel De Zwaan onder leiding van de heer Boom met zijn cursisten en eenige ouders feest gevierd. De soiree werd door de heer Boom met een woord van welkom geopend. Hij vond het jammer, dat zoo weinig ouders aanwezig waren. En terecht, want de cursisten bleken de danskunst al heei goed te verstaan. Als blijk van de pret tige verstandhouding tusschen leeraar en, leerlingen werden de heer Boom een schil derij en sigaren aangeboden. Daarop ga ven de dames Annie Witte Dd., Maartje de Veij, Veronica van Heerwaarden Wd., Agatha Witte Cd. en Dora Maas Dd. en de heeren Dirk Witte C.Az., Piet van Sarrbeek, Wim Reij, Gerrit Jannes en Henk Kager Jbz. vroolijke voordrachten ten beste. Allen mochten een hartelijk/ applaus in ontvangst nemen. Er werd venolgens een aanvang gemaakt met de hoofdschotel van de feestdisch: Ket bal. Mede door de talrijke attraet.es, zooals stoelendans en strijd om de vrouw, gingi het er zeer vroolijk aan toe. Omstreeks half twee kwam het einde. HANDELSREGISTER. „Vooruitgang is ons Doel", Groene - plaats 9, den Burg, bestuurswijziging. D. J. en J. D Blom, Havenstr. 78, omgezet in een vennootschap onder firma. Hotel „de Hoop", de Cocksdorp 47, overgegaan aan Mevr. wed. K. Kikkert - Pereboom. Mej. S. Eelman, Parkstraat 20, den Burg, winkel in damesmode-artikelen, rechtsvorm gewijzigd, DEN HOMW\ UITVOERING DE ZWALUW. Alvorens Korfbalclub De Zwaluw ge heel uit ons midden verdween wilde ze toch nog een goede daad tegenover een andere club op ons dorp verrichten en1 wel jegens IJsclub De Geul, wier kas niet erg gevuld is. Niet alleen zou zij het aanwezige kasgeld aan De Geul ter ha- ;chikking stellen, maar ook nog een ge zellige avond organiseeren, waarvan het batig saldo geheel aan De Geul ten goede zou komen. Deze avond had Zaterdag in iet Loodsrnanswelvaren plaats. De zaai was wel niet geheel bezet, maar de op komst viel niet tegen. De opening had op eemgszins feestelijke wijze plaats, waarna de heer J. Beumkes de aanwezigen wel kom heette op deze laatste door De Zwa luw te geven avond. Eerst volgde toen een voordracht „Ver anderde tijden", door J. Beumkes 'en R. Bremer, toen een kwartet door P. Lap Az., I. 'Joon, C. P Drijver en mej. A. Lap Pd.: „Ele verdachte vrijer"; daarna een declamatie van J. Beumkes „Op de ver- eeaigingen van 't dorp". In de pauze de gebruikelijke verloting. Een paar schaat sen, beschikbaar gesteld door J. D. Troost, werd gewonnen door J. Beumkes; de taart, beschikbaar gesteld door bakker, Dros. door mej. M. de Vries; de fruit mand, beschikbaar gesteld door Le No ble, door P. Drijver Sr.; een doos bon bons, beschikbaar gesteld door bakker Duinker, door mej. S. Lap; een flesch li monade.. beschikbaar gesteld door Rot- g'ans, door mej. D. Bremer. Na de pauze werd opgevoerd de klucht in 2 bedrijven: „Cel no. 13 is vrij". Mede spelers waren C. P. Drijver, als Heintje, een echte oplichter; mej. T. Kalis, als K'tty; W. Cupido, gerant; mej. M Lap Ad, kamermeisje; C. Kalis, portier van een badhotel; J. Beumkes, verslaggever; I. Boon, agent; P. Lap Az., zwemkanv* pioen; R. Bremer, zijn trainer; mej. S. Lap, een dweperige juffrouw. Kitty, die een echte avonturierster blijkt te zijn, ziet in een krant het portret van de zwem kampioen Onderwater, die in het hotel zijn intrek zal nemen. Ze ontdekt, dat Heintje, ook een aartsdeugniet, sprekend op de zwemkampioen lijkt. Dadelijk rijpt bij Kitty het plan om door list en be drog, hiervan partij te trekken. Zij wil, dat Heintje als de zwemkampioen en zij ajs zijn secretaresse in het hotel hun in trek nemen, waardoor zij de kans krijgen eenige dagen een goed leventje te leiden, en verder hun slag te slaan. Maar Heintje gevoelt hier niet veel voor; een voorge voel zegt hem, dat cel 13, die thans weer vrij is, het eindresultaat wel zal •jn en van een verblijf in deze cel heeft/ hij al genoeg genoten. Maar het plan ging toch door. De pseuao-zwemkampioen blijkt een onguur element te zijn, van wie voorai het kamermeisje, die hem moet bedienen, veel narigheden ondervindt Als later de we'kelijke zwemkampioen in het hotel zijn intrek wil nemen, komt deze tot de minder aangename ontdekking, dat de kamers, door zijn trainer voor hem be sproken, reeds onder zijn naam zijn be trokken. Het gat echter nog veel moeite, eer was uitgemaakt, wie de eigenlijke wemkampioen was, maar 't slot was' toch... dat cel nr. 13 weer voor Heintje was. Het stuk werd aardig opgevoerd, de rollen waren goed ingestudeerd. De heer J. Beumkes sloot deze avond met dnnk aan allen, die tot het slagen hadden meegewerkt. De heer Jb. Lap, voorz. van IJsc'ub De Geul, bracht namens deze club, dank aan de jongelui voor het fi- nancieele voordeel, dat zij De Geul had den bezorgd. Met een gezellig bal werd, deze avond besloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1