TRIUMPH J CEi vT SIGARET No. 5234 51ste Jaargang Zaterdag 26 Febr. 1938 1 EERSTE BLAD. VRIJHEID. Brieven van Texelaars in den Vreemde. Texels»:he Berichten KrWGj, 41 /^P I Ll T FIRMA TONNEMA Cie SNEEK Uw advertentie in dit blad wcrrdt op Texel buis aan buis gelezen. XELSCHE COURA ||||||illlllllllllllllll!llllllllllllllllllll!:]llllllllllllllll!lllll<illllllNIIIIIIUHIIIl|||lil VOOR DE ZONDAG llillliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll Een van de woorden, die, wanneer ze worden uitgesproken, steeds een prettig gevoel verwekken, is het woord „vrijheid" ieder mensch weet en gevoelt zich gebon den. Hij wordt in iedere levensverhouding in zijn vrije beweging belemmerd. Hrt kind, dat loopen heeft geleerd, wil vrij zijn van de lijn, waaraan vader en moeder het binden. Het gevoelt zich gebonden, in de schooljaren voelen vele jongeren de schoolmuren als even zoovele belem meringen voor hun vrijheid. Buiten is het wijde, vrije veld. De schoollokalen zijn de kooien, waarin ze zich als „gevangen vogels" gebonden weten. Vele jonge menschen, die tot rijpheid komen, snak ken naar vrijheid om door niets gehin derd hun levensweg naar eigen zin en wensch te kunnen voortzetten. En de ouderen: ze gevoelen zich beklemd in tal van verhoudingen, die hen verhinderen in volle vrijheid, overeenkomstig de in hen, in ieder inensch, levende drang te leven. leder mensch snakt naar de vrijheid; hij voelt zich gebonden. Dit is een der teleurstellingen, die in ieders leven een, rol spelen. Deze teleurstelling wordt te ernstiger gevoeld, naarmate omtrent de juiste beteekenis van "het woord vrijheid/ minder heldere denkbeelden bestaan, le der verlangt naar vrijheid, maar velen verstaan daaronder: los van alle banden. Voor hun beset is het zoo, dat wanneer ze maar vrij waren om naar eigen in zicht, willen en wenschen te handelen, daarin door niets gehinderd, dan het le vensgeluk zou zijn verkegen. Theoretisch gesteld schijnt deze op vatting juist te zijn. Wie kan doen wat hij wil, heeft wat hij begeert. Vervulling van de bestaande begeerten moet levens volheid, moet bevrediging geven. Toch leert de werkelijkheid iets an ders. Wie eigen begeerte kan volgen en dit doet, staat binnen een minimum van tijd voor een levensbankroet. Wie vrijheid zoekt in de weg van los bandigheid, komt in de grootste gebon denheid. Vrijheid is een kostelijk goed Mits de beteekenis van dit wóórd goed wordt verstaan. Daarop komen we nog eens terug. ZONDAG, 27 Februari 1938. Ill VOOR HOOFD EN HART. MIHIiiill ZONDAG Het leven is een droom, maar droo men is geen leven. C. Huvgens. MAANDAG Onnoozele menschen zeggen domhe den, verstandige menschen begaan re. E b n e r-E schenbach. DINSDAG Vaak mgakt het bezit van de macht een tyran van iemand, die de natuur tot slaat had bestemd. P. L. C o u r i e r WOENSDAG Hoevelen onderschatten de kracht van de eenvoud. En toch is deze de ware sleutel tot het hart. Wordsworth. DONDERDAG \lleen is beter dan met slechte men schen samen, met goede menschen samen is beter dan alleen. Rueckert. VRIJDAG Het komt zelden voor, dat men het oordeel en de moed heeft om zuiver eti eenvoudig te zijn, wat men is. A 1 b a I a t. ZATERDAG Het is altijd wijs naar raad te luiste ren, maar niet altijd hem op te volgen. B o u t a u 1 d. 4 Vulpenhouders en vulpotlooden 4 hebben we in groote sorteering 4 voorhanden, ook in de prijs, welke 4 U wilt besteden. 4 BOEKHANDEL PARKSTRAAT. 4 Pretoria, 18 Jan. 1938. Groote afstanden. Een ritje per motorcar100 K.M. Zuidafrikaners, die nooit de zee zagen. Zijn de Afrikaners, al ot niet in „hier die land" geboren, behulpzamer dan in andere landen? üf zijn ze het alleen ma r langs de weg? En, zoo ja, komt dit soms door de groote afstanden, welke er tus- schen de diverse plaatsen liggen en waar door men absoluut „gesjochten" is, als er eens iets aan je motor kapot raakt, dat je zelf niet „recht" kunt prutsen Afstanden spelen hier een rol. Alleen de Witwatersrand, waarin zich de enorm iiijke goudrif bevindt, is dicht bevolkt; daar liggen de plaatsen vlak bij elkaar. Maar dat is ook de eenige streek. Merk waardig is het, dat de grootste twee steden van Transvaal zoo dicht bij el kaar liggen, n.l. Pretoria en Johannes burg. Samen tellen ze meer dan een halt millioen inwoners. Voor Afrikaansche be grippen liggen deze steden heel dicht bij elkander, hoewel het voor een Texe laar toch altijd nog 65 K.M. is. Krugers dorp ligt weer 30 K.M. verder. Aan zulke afstanden wen je gauw, hoe wel ik het eerst toch wel vreemd vond. Zoo was ik op een Zondagmiddag in Krugersdórp. Ik moest vandaar naar Pie- toria en maakte me gereed voor de trein. Maar dat vond vriend Spiers heelemail niet noodig: „Met de motorcar is het toch veel gemakkelijker?" en zoo werd ik even, via Johannesburg, waar mijn koffer stond, naar Pretoria gebracht., een slordige 100 K.M. Net zoo'n achter middagritje, vond Jaap Rijk. Afstanden De Afrikaner gaat er met de vacantie graag op uit en het liefst naar de zee. Kaapstad is de meest geliefde plek, met zijn prachtige rotsen, welke zoo uit de zee oprijzen, duizend meter hoog. Tijdens de vacantie is het daarom raadzaam, dagen van tevoren een plaats in de trein te bespreken, want alle trei nen, ongeacht het groote aantal wagens, dat ingelascht wordt, zijn dan vol. En toch ligt Kaapstad ongeveer 1000 mijlen van de Witwatersrand (Pretoria en Jo hannesburg o.a.). Wie dus maar 'n paar dagen vacantie heeft gaat niet zoo ver weg en wipt met de auto even naar Dur ban, dat niet zoo ver ligt, maar voor een Hollander toch nog 650 K.M. (plm Den Helder- Parijs). Deze reis is voor de „Rand"-bewoners de kortste, om de zee zee te kunnen zien. Er zijn danook nog duizenden arme Afrikaners, (die zijn er ook, maar daarover in een andere brief), die nog nimmer de zee zagen en die ze wel nooit zullen zien ook, hoewel Zuid- Afrika, breed beschouwd, een „schier eiland" is. Maar toch is dat niet zoo vreemd, al meenen wij Hollanders van wel. Want hoeveel Texelaars zijn er niet, die nog nimmer „echte" bergen gezien hebben. En toch liggen deze niet zoover van Texel af. Vooral niet uit Zuid-Afri- kaansch oogpunt bekeken. S1EM DE WAAL. (Wordt vervolgd.) ARTHUR SCHOPENHAUER. 22 Febr. 1938 was het 150 jaar ge leden, dat Arthur Schopenhauer, die als wijsgeer wereldbekend werd, te Dantzig werd geboren. WAT KWEEKEN WIJ IN ONZE TUIN? De heer S. S. Lantinga, tuin- bouwmedewerker van de VARA, sprak in Pen's Zaal. Dinsdagavond heeft in Pen's Zaal de heer S. S. Lantinga, tuinbouwmedewer ker van de V.A.R.A., een lezing gehou den over tuinwerkzaamheden, groenten, vruchten, sierbooinen, bloemen, kamer planten, enz. Namens het bestuur van de afd. Den Burg van de Moderne Landarbeidersbond heette de voorz., de heer A. Kiewiet, de aanwezigen hartelijk welkom. Tevens sprak hij er zijn leedwezen over uit, dat de opkomst zoo bedroevend slecht was. Niet meer dan een veertig belang stellenden waren aanwezig. Voor deze kleine schare toehoordei s begon de heer Lantinga tegen half negen zijn causerie, die door tal van lichtbeel den waaronder vele gekleurde wei d opgeluisterd. tópr. wilde eerst nog opmerken, dat de omstandigheden hier niet zoo gunstig zijn voor het kweeken van verschillende plan ten als elders, maar er zijn natuurlijk wel planten, die ook op Texel gedijen. Als men zorg draagt, dat men ze kweekt op een plaats, die tegen de hevigste winden) beschut is, zullen de bezwaren tot een minimum beperkt blijven. '••y w' Ook op Texel moet een liefhebber z.i. in staat zijn in eigen tuin iets op te. bouwen, hetgeen door geen vakman te verbeteren is. Het kweeken van groenten heeft groote voordeden. In een jaar tijd kan men dik wijls wel drie of vier verschillende ge wassen oogsten op dezelfde grond. Kweekt men onder een broeiraam, dan kan men zelfs tot acht verschillende producten komen in één jaar tijds. Ook kan men onder een broeiraam nog lied goed bloemplanten kweeken. Wil mén kool verbouwen, dan raadde spr. aan, de Late Langedijker witte kool te nemen, d.i. een koolsoort, die in Octo< her wordt geoogst en de gehecle winter goed blijft. Men kan er dus de hede winter door plezier van beleven. Over het algemeen raadde spr. aan bewaar- soorten te kweeken, opdat men in de winter nog verschillende groenten kan eten. Het kweeken van fruit moet eigenlijk ook een ieder doen aldus spr. Fruit is n.l. zeer gezond en wordt over het alge meen nog niet voldoende gegeten. Ot het kweeken van fruitboomen op Texei echter mogelijk is, wist spr. niet te ver tellen. Indien men vruchtboomen wil heb ben, neme men zoo ging de heer Lan- WOORD EN DAAD WOENSDAG 14 JUNI 1911. Tegenwoordig alle leden. Benoemd tot onderwijzeres aan de M. U. L. O. mej. J. A. P. Grentzius, van Den Haag. Benoemd tot gemeente-geneesheer te De Cocksdorp de heer P. J. de Cock, te Enter, gem. Wierden. - In de kosten van onderzoek inzake stoomtramaanleg een bijdrage van f 1475 \erleend. Besloten tot aanstelling van een derde leerkracht te De Cocksdorp. Op verzoek eervol ontslag verleend aan de heer E. Hoegsma, onderwijzer aan de Mulo. Op verzoek eervol ontslag verleend aan de gemeentereiniger P. Wilner. - Besloten tot het huren van een per ceel grond aan de Hallerweg voor een mestvaalt. ZATERDAG 15 JULi 1911. Voorz.de heer J. S. Dijt, loco-burge meester. Afwezigde heeren Lap en Mets. Aanbieding gemeenterekening 1910: ontv. f71080, uitg f67353. Batig saldo f 3727 Aanbieding rekening Alg. Armbestuur 1910: ontv. f5131, uitg. f5495. Nadeelig saldo f 364. Vaststelling rekening Alg Weeshuis 232 Hl NO Zocht en toch krachtig - heerlijk van smaak - op wekkend en verkwikkend, De kenmerken van het edele natuurproduct, waaruit KING pepermunt is bereid. - v tinga verder b.v. een appel, een peer en een pruim. Indien men late soorten kweekt, kan men er lange tijd plezier van hebben en in het voorjaar geven de vruchtboomen prachtige bloesems. Hier bij kan men nog kleine vruchtsoorten kweeken, zooals kruisbessen, aalbessen, zwarte bessen, aardbeien, enz. Bedenk echter wel, dat, als men met kweeken begint, er niet dadelijk het eerste jaar veel vruchten zullen zijn. Dit moet lang zaam groeien. Ten slotte vertelde spr. nog vele in teressante biezonderheden over de ver zorging van kamerplanten eu planten in tuin. Spr. liet daarbij tal van zeer fraaie lichtbeelden zien, o.a. een beeld van een tuin van een Weensche arbeider-amateur. Het aantal volkstuinen, zoo zeide spr. nog, is de laatste jaren aanzienlijk toege nomen. Rond Amsterdam treft men niet minder dan vijfduizend van dergelijke tuintjes aan. Spr. achtte deze tuinen van groot cultureel belang. Het is noodzake lijk, dat de arbeider eens de groote stad ontvliedt, om dan in hun tuintje een andere wereld te leeren kennen. De heer Kiewiet sloot om kwart over elf met een woord van dank de bijeen komst. H. VAN TEXELS RAAD. 1911: ontv, f19907, uitg. f 18904. Batig saldo f 1003,— De heer P. J. de Cock deelt mee, zijn benoeming niet aan te nemenreden voor zijn vertrek uit Enter verviel nl. Voorz. deelt mee, dat zich voor de betrekking van gemeentereiniger, salaris f250 per jaar, niemand heeft aangemeld Besloten wordt aan B en W wat betreft het salaris vrij mandaat te geven. Vaststelling kohier schoolgelden 3e kw. 1911 f390. ZATERDAG 22 JULi 1911. Herstemming leden Gemeenteraad. Gekozen in de vacature, door periodiek aftreden ontstaan, de heer J P Kikkert Pz. met 359 stemmen de heer D. Pz. Bakker werd gekozen met 393 stemmen Op de heeren J. Nz. Kikkert en K. Lap Bz. werden uitgebracht resp. 354 en 350 st. In de twee plaatsen, te vervullen wegens vermeerde ring der bevolking, werden gekozen de heeren A. Az. Eelman en J C. Visser, resp. met 408 en 368 stemmen. De heeren C. Wz. Bakker en M Reuvers kregen resp. 354 en 350 stemmen. DINSDAG 25 JULI 1911. Installatie van de heer E. G. Gaarlandt als burgemeester dezer gemeente. De be noeming geschiedde bij K. B. van 7 Juli 1911. De installatie geschiedt bij monde van de heer J. S. Dijt. 233

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1