3 Persil blijft steeds Persil! De prijs kan nimmer zakken De prijs staat in verband Met den inhoud van de pakken VAN OVER DE GRENS politiek tegenover de dictatorschappen, is afgetreden, en Chamberlain, Engelands minister-president, zal het thans weer eens met een politiek van toenadering tot Italië en Duitschland probeeren. En voor zoover men tot op het oognblik kan nagaan is men te Berlijn en Rome wel bereid de door Londen uitgestoken hand te aanvaarden. De diplomatieke bespre kingen tusschen Engeland en Italië zijn reeds hervat en Orandi heeft te Londen laten weten, dat Mussolini thans het Britsche voorstel inzake de terugtrekking der vrijwilligers uit Spanje aanvaardt. En ook uit Berlijn komt het bericht, dat men zich gaarne in een algemeene poli tiek van toenadering wil inschakelen. Men zal het moeten erkennen, dit zijn verheugende berichten, pok al heeft het heengaan van Eden velen, die geen ver-s trouwen in Duitschland en Italië heb ben, teleurgesteld. Zoolang er nog eenige hoop bestaat, dat de vriendschap tus- 1 schen de Europeesche groote mogend heden wordt hersteld, moet Chamber lain's houding ongetwijfeld als de juiste worden beschouwd. EEN DER RIJKSTEN. De Maharadja van Mysore, die een der rijkste mannen ter wereld moet zijn, bracht een bezoek aan Londen. Zijn vermogen wordt op 80 millioen pond geschat. NIEUWE POLITIEKE ONTWIKKELING. De verrassingen zijn in het begin van deze week niet, zooals algemeen ver wacht werd, uit Berlijn, maar uit Londen gekomen. Hitler's groote Rijksdagrede, die hoofdzakelijk gewijd was aan de suc cessen, die zijn regime in de afgeloopen vijf jaren in het binnenland zou hebben behaald, was, voor zoover zij op de bui- tenlandsche politiek betrekking had, ze ker geen sensatie. Duitschland blijft aan zijn tot dusver gevolgde politiek vast houden, dat wil zeggen, aan een samen gaan met Italië en Japan, welks overwin ning in China Hitler wenscht in ver band met het gevaar van een mogelijke „bolsjewiseering" van 't Hemelsche Rijk. De erkenning van Mandsjoekwo ligt na tuurlijk geheel in deze lijn. Ook Hitler's verklaring, dat Duitschland de Duitsche minderheden in het buitenland in be scherming zal nemen, kwam geenszins onverwacht. Behoudens de aanvallen op een deel van de buitenlandsche pers, da»> zijn kracht in onware berichten over hef Derde Rijk zoekt, is Hitler's rede ge matigd te noemen, en zij wordt in het buitenland ook wel als zoodanig gewaar deerd. Dat dit zoo is, is van des te meer be lang wijl zich juist op het oogenblik een nieuwe politieke ontwikkeling afteekent, die onder bepaalde omstandigheden aan Europa nog veel goeds kan brengen. Eden, de voorstander van een krachtige lil EEN LACH EN EEN TRAAN. |j| DE WEDUWE. Kogge heeft, in beginsel tenminste, be sloten te trouwen. Hij weet nog niet met wie en wanneer en of er inderdaad wat van zal komen, maar het besluit is ef. in ieder geval. Kerel, zegt zijn vriend, ik ken een weduwe, dertig jaar, aardige vrouw en ze heeft wat geld ook. Maar een we duwe mag het zeker niet zijn, hè Oen, zegt Kogge, waarom niet Er wordt dus een ontmoeting tusschen de beide „aanstaande gelieven" voor el kaar gebracht en het gevolg is,dat Kogge na afloop daarvan woedend, met drukke gebaren, bij zijn vriend binnen-i stormt. Wat je me nou gelapt hebt, ver geet ik je nooit, roept nij uit. Een der tigjarige weduwe, zei je En wat zag ik Een vrouw van zestig, als het niet meer is. De vriend bewaart zijn kalmte. Kan wel zijn, zegt hij, maar in elk geval is ze dertig jaar weduwe. Heb je gelezen, dat in onze stad elk jaar tien menschen spoorloos ver dwijnen En of ik dat weet. Ik ben kleer maker. RECHTSVRAGEN 1 Indien het huis minder opbrengt dan de hypotheek groot is, moeten de erfge namen het tekort betalen. 2. De kosten van de uitzetting kunnen op de huurder worden verhaald. TER EERE VAN MARK TWAIN. Dit standbeeld werd opgericht in Florida, de geboorteplaats van de Amerikaansche schrijver Mark Twain (S. C. Clemens.) CHAMBERLAIN'S MOEILIJKHEDEN. Overigens heeft het aftreden van Eden Chamberlain nog heel wat zorgen ge baard. Eden beschikt nu eenmaal over een vrij groote aanhang in het Lagerhuis en daaronder bevinden zich scherpzinni ge debatters als een Winston Churchill en een Lloyd George. Chamberlain heeft dan ook in het Lagerhuis eenige onaan-i gename oogenblikken moeten beleven, maar tenslotte toch nog een groote meer derheid achter zich gevonden, wat ove rigens niet in de laatste plaats te danken was aan Eden, die zich zorgvuldig ont houden heeft van alles, wat tot een scheu ring in de conservatieve partij had kun-i nen leiden. Wat de gewijzigde koers nu voor En geland beteekent, vat de „Times" als LOS ANGELES' JUBILEUM. Bij gelegenheid van de viering van het 155-jarig bestaan vierde Los An- los feest. Hier: de hoofdfiguur uit de historische optocht, „Felipe Del- gado", grondlegger der stad. volgt in een hoofdartikel samen: „Chamberlain is vastbesloten om, als hij kan, de Italiaansche verdenkingen ten aanzien van de Britsche oprechtheid, hoe' belachelijk die verdenkingen hier ook mo gen schijnen, met wortel en tak uit te roeien. Hij wil niet op zijn land de ver antwoording laden, dat het een initiatief heeft geweigerd, dat tenminste van strekking vredelievend is. Hij was en is des te meer bereid, de Italiaansche stap te beantwoorden, omdat hij meent, dat een dergelijke kans om een regeling te bereiken, wel eens niet meer kan terug-* keeren. Hij mag deze opvatting huldigen zonder het verwijt te riskeeren, dat hij meer bevreesd is voor oorlog dan ver langend naar vrede". DE STRIJD IN SPANJE. De regeering van Barcelona heeft deze week een dubbele nederlaag te slikken gekregen. In de eerste plaats het heen gaan van Eden, die meermalen voor da republikeinen in de bres is gesprongen. Als tweede slag komt daarbij dan nog het feit, dat Teruei thans weer in handen van Franco is gevallen. Wel verklaart generaal Miami, dat het doel bereikt is, n.l. dat een aanval op Madrid voorkomen werd, maar daarmede is een bittere jiil moeilijk te vergulden. DE KWESTIE DER VLAAMSCHE ACADEMIËN. In België is het oude probleem der Vlaamsche academiën op het oogenblik weer zeer actueel, maar d; oplossingi blijft desondanks uit. Zooals bekend zijn Clinge Doorenboa, GEMENGD NIEUWS lllllllli BINNENLAND. Het Haagsche gerechtshof heeft de oud-burgemeester van Ouddorp wegens verduisteringen waarbij echter niemand schade leed tot twee maanden voor waardelijk veroordeeld. Losser. Bij de staking der arbeiders in verband met looneischen heeft de directie der Textiel Mij. L. v. Heek en Zn. geweigerd de loonen uit te betalen, wegens contractbreuk. Te Oudesluis is een 40-j. huisvrouw, moeder van twee kinderen, bij het spoelen van kleedingstukken op een z.g. stoep te water geraakt en verdronken. Bergen. De 24-j. J. Snel, is, Maan dagnacht van Bovenkarspel huiswaarts keerende, laaghartig overvallen. Hij kreeg eenige messteken en werd beroofd van* zijn overjas en colbertjas, waarin zich zijn' portefeuille met f80 bevond. Bolnes. Op het terrein van Boele's scheepswerven, hebben twee zoons van schipper Breukelmans uit Vlijmen een En- gelsche granaat gevonden en getracht het voorwerp door te zagen. De granaat ont plofte evenwel. Een der jongens werd. op slag gedood, de ander levensgevaarlijk) gewond. Wezep. Maandagavond is door on bekende oorzaak brand ontstaan in de chamottefabriek „Ideaal". De fabriek werd verwoest. Een transformatorhuisje op het fabrieksterrein werd beschadigd, waar door Wezep en een deel van de omtrek in duister werden gehuld. Te Marken is een artikel in de po litieverordening gebracht, waardoor het eenige hotel, dat tevens café is, 's Zon dags gesloten zal moeten zijn, evenals de verschillende lunchrooms. De burge meester zag in het open zijn van deze in richtingen ontheiliging van de Zondag De Nationale Reclasseeringsdag zaï dit jaar worden gehouden op Zaterdag 7 Mei. er in België twee wetenschappelijke aca demiën van wetenschap, n.l. de Académie Royale de Belgique en de Académie Royale de Médecine. Deze beide instel lingen zijn sinds hun oprichting Fransch en steeds Fransch gebleven, hetgeen wel blijkt uit het feit, dat er in 100 jaren tijds slechts drie Vlaamsche werken wer den bekroond. Is het wonder, dat de vele Vlaamsche geleerden, die België telt, met steeds meer nadruk de wensch naar een eigen wetenschappelijke academie uit spreken. De minister van onderwijs Hoste heeft nu een compromis trachten te vin den, door voor te stellen, alle bestaande academiën in een groot instituut onder te brengen en 'dit weer in een Fransche en een Vlaamsche afdeeling te splitsen. Maar de Académie Royale de Belgique en later ook de Académie Royal de Mé decine wezen het voorstel af, wat voor twee Vlaamsche professoren, n.l. Ver- mevlen en Sabbe, aanleiding was hun ontslag uit eerstgenoemd lichaam te nemen. Overigens blijven ook de Vla mingen op hun standpunt staan. Zoo worden de zaken nu sinds eenige tijd sleepende gehouden en Minister Hoste maakt zich van alle vragen in de Kamer met een Jantje van Leiden af. De Brus- selsche correspondent van de N.R.Ct. voegt daar het volgende juiste commen-i taar aan toe: „Straks zal, evenals des tijds, voor de Gentsche universiteit, toch moeten worden toegegeven en zal in het Vlaamsche land weer eens de indruk zijn gewekt, dat deze hervorming van een onwillige regeering moest worden afge dwongen. In de politiek, evenals in het dagelijksch leven, komt het er evenzeer op aan, hoe men iets geeft en* op wat men geeft. Minister president Jansonen de minister van openbaar onderwijs moe ten dit spreekwoord toch wel .kennen", Hoe lang zal het nog duren, dat het overgroote deel van de Belgische Nbe- volking, de Vlamingen, die Nederlandsch spreken zooals wij, onderdrukt wordt? SMIGLY RYDZ. Polen's „sterke man", de opvol ger van Maarschalk Pilsoedski. GEMENGD NIEUWS BUITENLAND Engeland. Sinds 1 Jan. zijn reeds 21 man van de Britsche luchtmacht door vliegongelukken gedood. - België. Te Marcinelle is een krank- zrnnige mijnwerker ontsnapt. Hij vluchtte in een woning en ging de bewoners te lijf. Tijdens een hevige worsteling met de heer des huizes werd de krankzinnige ge worgd. Spanje. De regeeringstroepen heb ben Teruel prijsgegeven en zijn langs de weg naar Valencia ontkomen. In Hongarije zijn verscheidene Hon- gaarsche nazi-leiders gevangen genomen in verband met agitatie tegen de regee- ring. Vereen. Staten. Er is vergunning verleend tot uitvoer van helium naar Duitschland voor de nieuwe Zeppelin LZ 130. FILM GLADYS EN LrLY. Gladys Swarthout en Lily Pons, twee zang-sterren, ontdekt aan het Amerikaansche firmament. Zij traden met groot succes te Hollywood op en beloven ook als film-actrices veel bij val te zullen oogsten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 10