CIIPERIBE Groot Vastenavondfeest 1938 - PEN'S SCHOUWBURGZAAL - Texels Bioscoop-Theater HARK TWAIN ERROL FLYNN CLAUDE RAINS m de zoon van een koning Iets nieuws voor Texel Met de maand Maart a.s. ;te beginnen, zal de N.V. Goederenhandel Ph. Wles- sing, aangesloten bij de Inkoop-Combina tie „Nederland", iedere maand zes „Ne- derland"-koopjes brengen, welke door de Centrale inkoop voor 140 zaken .worden beschikbaar gesteld. Dit reeds spreekt voor zich zelf. In het begin van iedere maand zal in de Texelsche Courant een advertentie ver schijnen met afbeeldingen en prijzen. De verkoop geschiedt op de volgende voorwaarden Deze artikelen zijn netto zonder korting, kunnen niet op zicht worden gegeven, en worden uitsluitend a contant verkocht. Aangezien door de Centrale Inkoop tel kens slechts een beperkt kwantum be schikbaar wordt gesteld, geschiedt de ver koop zoolang de voorraad strekt. Ook op spaarbonnen B.-steun worden deze artikelen verstrekt. Voorwaar een buitenkansje in deze tijd. ONTWIKKELINGSAVONDEN in lokaal „Den Burg". Woensdag heeft de heer E. van den Ban op de ontwikkelingsavond voor jon gens en oudere heeren een causerie ge houden over spanningen in de 'lucht en in verband daarmee ook over kookver- schijnselen. De avond was bijzonder in teressant, ook al door de vele proeven, waarmee de spreker zijn heldere uiteen zettingen nog verduidelijkte. Jammer, dat de zaal niet geheel gevuld was. Het was toch zoo'n leerzame en genoegelijke sa menkomst; bovendien: in de pauze gratis een kopje thee wie kan dat nu onverschillig laten. De heer Van den Ban sprak eerst over de spanning in de atmosfeer en toonde aan, hoe men, de luchtspanningen op ver schillende plaatsen van de aarde (Europa) kennende, het weer kan voorspellen, zoo wel wat de wind als wat de bewolking en eventueel de neerslag betreft. Spr. re kende de jongelui voor, dat de druk, dooi\ de lucht op een vierk. c.M. uitgeoefend, één K.G. is. Vermindert men echter de spanning van de lucht, dan wordt de druk minder. Dit toonde spr. aan met een aardige proef, n.l. door onder een stolp een verschrompelde appef te leggen en daarna de lucht in die stolp gedeeltelijk weg te zuigen, waardoor de druk op de appel afnam; hij werd daardoor weer mooi glad en grooter. Zoodra de lucht weer werd toegelaten, verschrompelde de appel weer. Vervolgens besprak de heer Van den Ban ook al aan de hand van eenige proeven verschillende kookverschijn- selen, koken onder verminderde druk b.v. (koud-koken; heet water door afkoelingi laten koken, enz.) De heer J.C.Visser dankte namens de :onunissie de heer Van den Ban voon deze leerrijke en prettige avond, die bij de jongelui, maar ook bij ouderen, die aanwezig waren, zoo zeer in de smaak viel. H.- Mededeelingen van Texels Bioscoop-Theater PRINS EN BEDELKNAAP. De film vangt aan bij de geboorte vat de troonopvolger van de Engelsche ko ning Hendrik de Achtste in het jaar 1547 Up hetzelfde oogenblik, dat Edward geboren werd, aanschouwde in een ar moedige krot Tom Canty het Je ven s licht, wiens vader dief en moordenaar was. Door een wonderlijke speling van het lot ontmoeten beide knaapjes elkaar als zij tien jaar oud zijn. Voor een grap je verwisselen zij hun kleeren. Edward wordt zwerver, Tom wordt in eens prins Nu volgen tal van verwikkelingen. Hoe kan het ook anders De kapitein van de wacht verwijdert Edward, de zwerver, uit de omgeving van het Koninklijk Pa leis en dan beginnen de omzwervingen van de jeugdige prins. Tom komt in het paleis, de oude koning sterft en hij moet gekroond worden. Eenige hovelingen doorzien de verwisseling, maar willen de kroning doorzetten om zelf aan de macht te komen. Edward, gesteund door de sol daat Hendon, met wie hij tijdens zijn omzwervingen kennis maakte, komt ech ter terug om het complot 'te ontmaske ren. Dit lukt echter niet zoo gemakkelijk. De hovelingen intrigeeren, maar Tom helpt zijn vriendje. Wie zal winnaar in de strijd worden Dat laat U deze interessante film zien, de film, die vervaardigd is naar het be kende boek van de Amerikaansche schrij ver Mark Twain (The Prince and the Pauper) ADVERTENTIES Hartelijk dank voor de deelneming be toond bij het overlijden van onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder NAANTJE BREMER wed. van M. C. Timmer. Inzonderheid ook aan dragers en kleed- oplegsters voor de laatste eer de overledene bewezen. Uit aller naam M. TIMMER Md. Oosterend-Texel, Febr. 1938. j UsijmL Gymnastiekver. Texel. ZONDAGMIDDAG 2,30 UUR in PEN's Schouwburgzaal. UITVOERING, te geven door Adspiranten - Afdeelingen, met medewerking van de HOOFD-AFDEELINGEN. ENTREE: kinderen 20 ctouderen 30 ct" Plaatsbespreken Zondag 12—1 aan de zaal Huis te huur op het Schildereind. Te bevr. bij J. KIKKERT Plz., Doolhof TE KOOP: een zoo goed als nieuw tafelbillard met toebehooren voor spotprijs. Sluisdijkstr. 72, den Helder. TE KOOP: 5-balks- en spijkereggen Tevens een zware spijkereg 2 jaar oud. Billijke prijzen. Smederij v. d. BERG, de Waal. Wij leveren platte wagens op luchtbanden, tevens hooikros. Te koop prima bakwagen, boerenwagen, driewielde kar. Gebruikte wendploegen gevraagd. G. DE WIT, Smederij den Hoorn. Tel. 1 Wilt U bouwen Bouwt dan op het mooiste en goedkoopste bouwterrein van den Burg, aan de Schil- derweg. FE KOOP AANGEBODEN 5-balks stoppeleg, gierpompen, gebruikte en nieuwe. Gebruikt heerenrijwitl met lamp. Gebruikte autobanden voor luchtwagens voorradig. Beleefd aanbevelend, Oosterend. S. RENTENAAR, tel. 2. Piano-, orgel-, vioolles Woensdag en Donderdags aan den Burg nog een enkel uur vrij. T.deHoogh Einddiploma Koninklijk Con servatorium Den Haag. TE KOOP een kinderledikantje met bijbeh. spiraalmatras en kapokken bed en een kinderbox. Weverstraat 71. Voor Feestelijke bijeenkomsten als steeds in ruime mate voorhan- den. guirlandes, serpentines, mut- sen, maskers, feestliederen, enz. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. Adverteert in de lexelsche Cojrant. Uw meubels stuk Dan naar J. v. Z0ELEN, den Burg. Vraagt prijs. Te koop aangeboden de enterlingen van het vliegveld in Eierland. C. DE WIT. Ondergeteekende laat weten, dat vanaf 1 Januari j.l. de zaak voorheen Gebr. BOON wordt voortgezet voor persoonlijke rekening. Metsel-, stucadoor- en tegelwerken. Net werk, billijke prijzen. Beleefd aanbevelend. JACOB BOON, aannemer, Koogerweg 20 aangesloten bij A.N P.B. BRUIN vertrekt Dinsdag van Rotterdam. STAATSBOSCHBEHEER. Houtverkooping. Op 4 Maart 1938 te 1 uur in pension „Bosch en Duin'- te Westermient op Texel openbare verkoop bij afslag van plm. 250 perceelen hout, w.o. zwaar en licht paalhout en boonen- stokken. Inlichtingen geeft de boschwachter te de Koog op Texel. Het kostbaarste bezit is Uw gezondheid en een mooi figuur. Draagt daarom |#CORSETBAND sleunl de buikspierm geefi steun in de rug en verschuift niel. PRIJZEN VANAF 4£° N.V. PH. VLESS1NG DEN BURG. KOMT ALLEN Entree 50 cent. MAANDAG 28 Februari a.s., nam. 8 uur. Afgewisseld met tooneel en voordrachten Al onder leiding van DrtL- GEBR VAN MEURS Kaarten van heden af aan de zaal. Uitsluitend toegang voor Katholieken. li DE BAZAR, LUXE- EN HUISHOUDELIJK GEBRUIK Weekblad. 21e jaargang. Het eenige Nederlandsche Vakblad voor winkeliers. Gros siers en Fabrikanten in Huishoudelijke en Luxe artikelen, Galanterieën, Speelgoe deren, Glas, Porcelein en Aardewerk, Parfumerieën, Lederwaren, enz. enz. Abonne mentsprijs f 1.25 per 3 maanden. Vraagt gratis proefnummer bij de Uitgevers: j3Uy_HEN_&_SCFRPPERH^JN, Amsterdam, 2e Kostverlorenkade 104. Telef. 82102. DEN BURG - Tel. 27 - K. PEN Het lot plaatst een bedelknaap bijna op de troon van Engeland en doet bijna ondergaan in een wereld van misdaad. Een uiterst boeiend verhaal, dat van een treffende oorspronkelijkheid is, geschreven als het werd door MARK TWAIN, een der geestigste schrijvers aller tijden. NAAR HET WERELD BEKENDE MEIWAN GESPEELD DOOR EN DE PHENOMENALE TWEELINGEN BILLYe, BOBBY M&UCH TOEGANG I1/ JAAP De eerste groote film uit de Warner Bros lustrum-productie 1937-1938. Vertooning slechts 2 dagen Zaterdag- en Zondagavond Aanvang 8 uur. Vergeet niet, deze film te gaan zien. Een paar druppels D.D.D. doen dadelijk de folterende jeuk be- I daren. Tallooze lijders aan Ec- I zeem, Puisten, Open Beenen en I andere huidaandoeningen hebben I met groot succes dit heilzame I middel aangewend. Het is geen I vettige zalf, maar 'n heldere vloei stof, die diep in de poriën door dringt, de ziektekiemen doodt en de huidweefsels verfrischt en 46 versterkt. Bij Apoth. en Drog. Flacons f. 0.75 f. 1.50 f. 2.50 OCTROOI 17201 III in llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllillliliiiliii:illlill:iiiiiii!iiiiiiniiiii!i iiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii llllllllllllli|i||||||llillllllillllllllllllllltllllllllllllli THE PRINCE AND THE PAUPER m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 2