K NELLIE. ONS FOTOHOEKJE. No. 61. 54 m a SlEEfflSIEEEEEEEBEBEE y EEEEEE33EEEEEEESEEEB KAMERPLANTEN. J NELLIE VENDEL. Nellie wordt 21 April 1938 13 jaar. Zij woont op Zuid- Haffel. VOOR DE VROUW. RECEPTEN. GESMOORDE KOOLRAAP. 1 kool raap van ongeveer 1 Kg., Va ons boter, 1 afgestreken theelepeltje zout, 1 theele pel Maggi's Aroma, misschien 1 theelepel suiker. Verdeel de koolraap in vinger dikke plakken, schil ze tamelijk dik en snijd ze in gelijke reepjes; wasch ze en zet ze op met een bodempje water, wat zout en de helft van de boter. Laat de groente op een zacht vuur, gaar worden af en toe ze omschuddende en als het noodig blijkt, wat water toevoegende (echter steeds zoo weinig, dat de groente op hetzelfde oogenblik gaar en droog is.) Reken voor de kooktijd ongeveer een halt uur. Schud tenslotte de groente door elkaar met de suiker, de Maggi's Aroma en de rest van de boter; rasp er op de schaal wat nootmuskaat over. NUTTIGE WENKEN. Lijmvlekken kunnen in veel gevallen verwijderd worden door afwrijven met een in azijn gedrekt doekje. Fietstasch van zwart leer is op te knappen met leerverf. Daarna laten dro. gen en in de was zetten. Tomaten kan men in een kistje met zaagsel lange tijd bewaren; vooral als men een kelder heeft, maar niet de heelo winter. - Roode kool wordt nooit ingemaakt. Ze kan op een koele plaats de heele win ter bewaard worden. TWEEDE KINDERMIDDAG. 'De "kaarten vliegen weg voor onze 2e kindermiddag, 5 Maart in Pen's Zaal. Twee weken tevoren waren al ruim 100 toegangsbewijzen uitgereikt. Dat zegt vol doende, maar het wekt gezien het suc ces van 27 Nov. geen verwondering., Het programma vermeldt o.a.Hans en Grietje, Asschepoester, De rattenvanger van Hameln, Avontuur in Afrika (met olifant, neushoorndier, krokodilJan Klaassen en Katrijn in de poppenkast, gratis verloting van veel prijzen, muziek en zang. Wie voor de microfoon wil „op treden", kan zich hiervoor bij.het koopen van een kaart (10 ct.) opgeven. Wie het eerst komt, is het eerste .aan de beurt.... FEUILLETON - O, neemt u mij niet kwalijk, zei ik eenigszins verward, ik had het idee ge kregen, dat hij staatssecretaris of zoo iet a moest zijn. Neen, hij is in militaire dienst, lichtte Leonora verder toe. Ik stelde mij een krachtige man op leeftijd voor, met een zware commando stem en resolute manieren. Hij kwam vroeger nooit op tijd, zei Elfrida. Als je afsprak om zeven uur, kwam hij om half acht, en toonde dan nog een verbaasd gezicht, wanneer hemi werd gezegd, dat hij wat laat was. Misschien is hij nu wel veranderd, mompelde Leonora. Dat is waar ook, zei ze, terwijl ze naar mij keek ze kon mij nauwelijks zien door de heerschende' schemer in het vertrek wij hebben van daag een naamgenoot van je ontmoet op, een bazar. O ja, antwoordde ik. Een zekere miss Leigh-Bryan, ver volgde Leonora. Is zij een bloedverwant van je? BB BB EB Verzamel uw uitknipsels in ons EE E8 plakboek, groot 24 bij 32 cM.; in EB stevig omslag160 blz.; met alfa- Eg EB bet. Prijs voor abonné's slechts ES EB 35 ct. Franco per post zenden EB ffi we na ontvangst van 50 ct. (weegt EE EE plm. 1/2 K.G.) EE CLIVIA'S. In antwoord op eenigevra gen geven we hier een reeks wenken voor de behandeling: Als de bloemtros is uit gebloeid, kan hij worden afgesneden. Voorkom, dat de plant te warm staat; anders komen de bloemen te vroeg en blijven ze bleek. Gewone, zelfs droge kamertemperatuur is het best. Bij het te voorschijn komen der bloemstengels VEEL water geven; laat men dit na ot komt men er te laat mee, dan blijven de bloemstengels zitten. Na de bloei de plant laten rusten, zoo noodig verpotten en stekken, die zich gevormd hebben, af snijden. Oranjekleurige vlekken op de bla den zijn het gevolg van te koude en te vochtige standplaats. Wanneer de clivia „het niet doet", kan dit ook zijn oor zaak vinden in de behandeling tijdens de zomer: Dan moet de plant, als ze goed groeit, zooveel water hebben, dat de aarde steeds matig vochtig is. Enkele malen slappe koegierbemesting. Geen felle zon. DE NIEUWE MODE Patroon A 295 is een complet van donkergroene wollen stof, gegarneerd met! licht-beige wollen angora-stof en don kergroene knoopen. Patronen, 25 ct, ver krijgbaar in 88 en 96 cM. bovenwijdte. Benoodigd: ongeveer 3.75 M. van 1.30 M. breed en 75 cM. Angora-stof van 95 cM. breed. Gelieve deze patronen, ontleend aan het N. Modeblad, onder bijsluiting van het bedrag aan postzegels, te bestellen aan dit adres: Uitg. Mij. Neerlandia, Kr. N. Gracht, Utrecht. Pdjs 25 ct. 't Nieuwe Modeblad: meest gelezen damestijdschrift van ons land; 6 nrs. per 3 mnd. f 1.20. Per post tl.5Q Een zuster, antwoordde ik weer. Leigh-Bryan, Leigh-Bryan. Ik wist niet, dat je een Leigh-Bryan was. Ik veronderstel haast, dat u mijn zuster Valeria hebt ontmoet, lichtte ik nader toe. Ja, zoo heette ze, zei lady Leonora, terwijl ze mij nieuwsgierig aanzag: een heel knap meisje. Zij is de schoonheid in de familie, zei ik lachend. Daar wist ik niets van, kind, sprak lady Leonora, zacht verwijtend. Plotseling keek ze op de klok. Tien minuten voor half acht. Ik ben er haast zeker van dat hij niet een der komt dan acht uur. In dat geval, begon lady Elfrida, laar voordat zij haar zin kon be ëindigen, werd de deur geopend en dien- ded de butler statig aan: Kapitein Lau rence Trafford. In het eerste moment dacht ik, dat ik droomde. Ik keek op en zag een slanke gestal te in avondcostuum binnentreden. En onder het fel licht van de kroon zag ik het heel duidelijk: het was in derdaad Laurence mijn Laurence, al was hij dit danoók slechts voor een paar uur geweest. )nbeweeglijk bleef ik naar hem sta ren en ik bemerkte, hoezee hij was ver anderd. De frissche, jeugdige uitdruk-i king, welke zijn gelaat vertoonde, was IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIUI VOOR DE JEUGD. Illllliiitiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii^^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiuinllllll 3. Dus reed meneer Pimpelmans de andere dag naar Knuppelhoek; hij zocht een prachtstuk van 'n schimmel uit. „U zei d'r beslist plezier van beleven, meneer", zei de paardenkoopman„hij is van een groot paardenspel afkom stig, dus u begrijpt, dat het een prima beest is". WE MAKEN EEN LEIDSEL. Wat je hierbij nodig hebt? Een ga- renklos, waarin je bovenaan vier spij kertjes slaat, een naald en een kluwen) katoen b.v., liefst verschillende kleuren, De tekening wijst de weg. Je begint met „steken op te zetten". De katoen boven in de klos steken. Onderaan een stukje; er uit. Dan fig. 23—4 volgen. Laat moeder, zo nodig, even helpen. HET KNOPENVRAAGSTUK. Hier is de oplossing van het vraagstuk van 19 Febr. Neem vier knopen weg en verschuif de overige zo, dat er drie op de hoeken komen en drie daar tussen in. Dan neem je er weer vier weg. De ove rige verschuif je dan zo, dat er vier op' de hoeken komen en één er tussen in. Zo houd je aan de kanten steeds negen knopen. DE VERKEERDE TEKENING. Ik zou jullie nog vertellen, welke fout de tekenaar van de giraffe had gemaakt. De fout zat daarin, dat hij het dier niet met de voorpoten wijdbeens had gete kend. Dat moest, want anders kan het arme dier niet met de kop hij het water, komen. Weet je wel, dat zo'n giraffe 6 M. hoog kan worden? verdwenen en in plaats daarvan had hij) harde gelaatstrekken. Hoewel hij met zijn hooge gestalte nog een krachtige indruk maakte, scheen hij' magerder te zijn geworden. Hij drukte de dames de hand en zei: Ben ik te laat Een oude fout van mij. Ik kom juist van het ministerie van oorlog. Wat is het hier donker iB kan u nauwelijks zien. Je hebt ons ook inderdaad nog niet allen gezien, zei lady Leonora glim lachend: Er is nog iemand, Laurence, een jonge vriendin van ons, die zoo vrien delijk is geweest bij ons 'te komen, om onze oude dag wat op te vroolijken., Miss Bryan, dit is onze neef, kapitein Laurence Trafford. Hij wendde zich verbaasd om en liet zijn handen, die hij naar de haard had uitgestoken, om zich te warmen, zak ken. Vally vroeg hij, toen hij nader bij kwam. Toen hij zag, dat ik het werkelijk was, bleef hij staan alsof hij aan de grond genageld was. Nellie, fluisterde hij. Kan je haar nu zien vroeg lady Elfrida, die wat doof was. Kom eens wat meer in het licht, kind. Bleek en verschrikt staarde hij mij aan, alsot ik een geestverschijning was. Toen maakte hij een buiging hij probeerde 't ten minste en toen wendde hij zich weer Met „Bleke Bet", zoals hij de schim mel voortaan noemde, achter zich aan, peddelde meneer Pimpelmans weer Ep- scheutenwaarts. Daar het hem te lastig werd het touw de hele tijd vast te hou den, stapte hij at en bond 't paard van achteren aan zijn fiets. „Zoveel grap pen zal hij wel niet uithalen", dacht hij. NIEUWE PRIJSRAADSELS. Het zijn vandaag al weer de laatste drie raadsels van de reeks. Ik verwacht) de oplossingen, alle negen, niet later dan Maandag 7 Maart: 7. Raad mijn naam eens: Iedereen bied ik een rustplaats aan Maar zelf moet ik altijd blijven staan. 8. Wie is Huppelepup? Huppelepup sprong op de wagen. Huppelepup sprong van de wagen. Huppelepup viel in de vliet En nog verdronk hij niet. 9. Haal uit deze zin een viervoetig dier: Hier is Annie; ze bracht moeder naar de trein. Met vriendelijke groeten, Jullie OOM KO. EEN DUIKERPAK. Duikers, die op grote diepte moeten I werken, waar de waterdruk zo hevig is, dat een gewoon duikerpak niet deugt, bedienen zich van een geheel metalen uit rusting, zoals je er hier een ziet. Ook waar haaien gevaar opleveren, komt zo'n „pak" te pas. Men laat de duikers aan 'n, stevige ketting zakken. Door middel van een telefoonleiding kan hij spreken met zijn helper in de boot of aan de waL Op zijn rug draagt hij een buis, waarin zich zuurstof bevindt; deze zuurstof stelt hem in staat geruime tijd op de zee bodem te werken. naar het vuur. Ik vind het erg koud voor de tijd van het jaar, zei hij: Ik voel flinl^ het verschil tusschen hier en 'Gibraltar: En je ziekte ben je niet ziek geweest vroeg lady Elfrida. Och, ja, ik heb het flink te pak ken gehad, maar dat is nu voorbij, ant woordde hij onverschillig. Wij hebben je niet meer gezien sinds de dood van je arme broer, merkte nu lady Leonora op. Ik heb altijd wel gedacht, dat hij vroeg of laat zou ver drinken. Altijd maar op reis met zijn jacht. Dat moest op de duur wel ver keerd afloopen. Ben je nog niet thuis geweest Neen, zei Trafford, terwij 1 hij in het vuur staarde: nog niet. Heb je MissMiss ach, hoe is haar naam ook weer vroeg lady Le onora. Miss Warner, herinnerde ladv El frida haar. Neen, ik heb haar nog niet ont moet; U beiden zijt de eersten, bij wie ik kom. De huisknecht kwam meedeelen, dat 't diner werd opgediend. Kapitein Trafford bood lady Elfrida zijn arm aan en ik volgde aan de zijde van lady Leonora. In de eetkamer was het wat lichter. Dat wil zeggen: We konden elkaar zien. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 4