Jiïaqqi5Aroma (D O TWEEDE BLAD TEXELSCHE COURANT D cun'n„ TYUjn&jandJ^e." Texelsr.he Berichten KINDERFEEST Zaterdag 26 Februari 1938 Zware hoofdpijn? THANS VOORDELIGER NIEUWE NAVULPRIJZEN FLACON O CENT Lddt Uw ledig Maggi flesje opnieuw bij Uw winkelier vul/en 'JÉ, lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiilllll GEMEENTE TEXEL INRICHTINGEN welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders der Ge meente Texel brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van C. J. Eelman, te Den Burg, om vergun ning tot het oprichten van een inrichting) voor machinale houtbewerking in het per ceel gelegen aan den Hollewalsweg te Den Burg, kadastraal bekend in Sectie E., No. 1384. Op Donderdag 10 Maart 193S, des middags ten 12 ure, zal ten Raad- huize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten Zoowei de verzoeker, als zij, die be zwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, op de Secretarie der Gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie eventueel niet tot beroep van de beschikking van het Gemeentebestuur bevoegd zijn zij, die niet voor het Gemeentebestuur zijn versche nen, ten einde hunne bezwaren monde hng toe te lichten. Texel, 24 Februari 1938. Burgern. en Weth. voornoemd. KAMP. De Secretaris, JONKER Dié helpen goed. 1 2 cachets 50 ct. 2 stuks 1 0 ct. POSTDIENSTEN^ TEXEL. Belangrijke wijzigingen en verbe teringen. Met ingang van Maandag 28 Februari zal op de booten, vertrek van Den Hel der om 6.50 en 16.20, een voorsorteeringt plaatsvinden van de correspondentie voor geheel Texel. Het gevolg daarvan zal zijn, dat de eerste bestelling overal ongeveer 30 mi nuten eerder zal kunnen plaats vinden. De bestelling te Den Burg zal worden uitgevoerd door 4, inplaats van door 3 be stellers. De eerste bus zal van De Cocksdorp vertrekken om 8 uur, aankomst te Den Burg 8.30, vertrek Den Burg 8.30, aan komst te De Cocksdorp 9 uur. De middagpostbus zal van De Cocks dorp vertrekken om 16.45, aankomst te Den Burg 17.15, vertrek Den Burg 17.20, aankomst De Cocksdorp 17.50. De eerste bestelling aan het Schilder- eind zal worden uitgebreid tot perceel Burgzicht. Dit is ook het geval met de perceelen aan de weg OudeschildDen Burg, wat de bestelling vanuit Oudeschild betreft. Verder zal een avondbestelling worden uitgevoerd te Zevenhuizen en Oost (be stelling Oosterend) en de middagbestel- ling te Dijkmanshuizen (bestelling Oude schild) een aanvang nemen om 13.30 in plaats van 14.45. Het afhalen der dagbladen des avonds vervalt, wat Den Burg betreft; hiervooi? komt ih de plaats een courantenbestelling oa aankomst van de laatste boot. Illllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllill mill* VAN ZON EN MAAN. 9|| MAAN ZON Datum: Op: Onder: Op: Onder: Z. 27 Febr. 5,16 14.51 654 17,33 M 28 5,40 16,- 6,51 17,35 D. 1 Mrt. 6,02 17,11 6,49 17,37 W. 2 6.23 18,23 6,47 17,38 D 3 6,43 19.37 6 45 17 40 V 4 7 04 20 53 6.42 17 42 Z 5 7.29 22,09 6,40 17 44 Woensdag 2 Maart. Nieuwe maan. IN KWALITEIT ONVERANDERD! EEN MOOI RESULTAAT. Men schrijft ons: Het batig saldo van de tooneelvoor- stelling door de R.K. Tooneelvereen. Omhoog, ten bate van Texels Kleeding- comité, bedroeg f 125.42, welk bedrag a a nj de voorzitter van het Kleedingcomitë werd overgedragen. „Omhoog" betuigt hierbij haar erken telijkheid aan de Texelsche Courant voor- het gratis plaatsen van de advertenties, enz., aan de heer M. Vonk, voor het be schikbaar stellen van zijn geluidsinstallatie tegen een zeer matige vergoeding, aan degenen, die een prijs beschikbaar stel den voor de verloting en verder aan alle anderen, die, op welke wijze ook, hun medewerking verleenden. JAARVERGADERING—L.T.B. Donderdag hield de L.T.B. haar jaar vergadering in De Zwaan. Na opening door voorz. M. Veeger, werden de notu len gelezen en onveranderd goedgekeurd. REKENING. Uit het verslag van de penningmeester bleek, dat het kassaldo 152.32 bedraagt. HET SLACHTVEEFONDS hield dit jaar 113.59 over en beschikt nu over f3069,46, welke som op de Boerenken-' bank is belegd. De premie voor het slacht veefonds werd wederom vastgesteld op 50 ct. per varken en 1 pet. per koe, welke' premie door de heer Kager laag werd ge noemd. Uit het JAARVERSLAG bleek, dat de afd. nu 66 leden telt en dat er door 8 leden en de geestelijke adviseur deelge nomen is aan de processie te Heiloo. BESTUUR. De leden C. Kuip en Boo gaard werden herkozen. FOKVEEDAGEN. Voorz. Veeger was van meening, dat deze dagen te duur zijn voor de kas. Het tekort bedroeg f146 en moet door twee organisaties worden gedragen. Besloten werd om, in samen werking, te komen tot een inleggeld van 75 ct. Óp voorstel van de heer D. Hin' zal getracht worden de rubriek onge registreerd vee te doen verdwijnen. De zelfde spreker betoogde, dat de keurings commissie inoet worden uitgebreid; hij deed het denkbeeld aan de hand, een oud leerling van de Lagere Landbouwschool als 3e keurmeester (als leerling) naast de twee anderen aan te stellen. Ook de wolinzending zou volgens spr. verplicht moeten worden gesteld. KALVERSCHETSEN. In samenwerking met de bonden zal door B. en W. getracht worden, meer kalverschetsen voor Texei te krijgen, omdat Texel T.B.C.-vrij is en de veestapel erg is ingekriompen. Mei 1933 bedroeg het aantal stuks rundved 6217 en Mei 1937 was dat getal 4399. RETRAITE. De geestelijke adviseur wekte de leden op om toch vooral deel te gaan nemen aan de retraite, waartoe speciaal voor de L.T.B. te Bergen gele genheid wordt gegeven. De eerw. spreker vroeg enkele pioniers en deelde mede, dat men maandelijks 50 ct. kan storten om hiervoor het volgend jaar op retraite te gaan. BEDRIJFSVEREENIGING. Hierna gat de heer J. M. Bakker een overzicht van het vele goede, dat er door de bedrijfs- vereeniging wordt gedaan. Er worden veel proeven genomen en proefvelden aange legd. Spr. welkte de leden van de L.T.B. op lid te worden van deze nuttige ver- eeniging en besloot met groote aank te brengen aan de heer Van den Ban, die ontzettend veel doet in het belang van "do boeren. PACHTBEÏALING. Voorz. stelde voor, een actie te gaan voeren in samenwerking' met de andere organisaties om te komen tot andere betaaldata van de pacht. Spr. stelde voor 20 Sept. en 20 Maart. Na uitvoerige discussie werden deze data 20 September en Kerstmis. Besloten werd nog te trachten, de fó.- belasting, die men voor een paard moet betalen, als men het gebruikt om Zondags, naar de kerk te rijden, verminderd te krijgen. MEER LEDEN. Tenslotte kwam de vraag naar nieuwe ledenactie naar voren, Het bestuur zal desnoods door huisbezoek; trachten het ledental uit te breiden. CONTRIBUTIE. De afd.-contributie werd VERLAAGD van f 1,50 op tl, Hierna volgde sluiting op de gebruike lijke wijze. in PEN's ZAAL op 5 MAART AANVANG n.m. 2,15 Uitsluitend voor abonné's Tex. Courant en huisgenooten. HEEFT U AL EEN KAART EET MEER ZUIVEL. Voedzaam, smakelijk en goedkoop. Donderdagmiddag en -avond zijn in hotel Texel een tweetal zuivelkookdemon- straties gegeven, uitgaande van de Kern Noord-Holland van het Zuivelbureau te 's Gravenhage. De heer J. Hoogerduyn, vertegenwoor diger van dit bureau, wees er op, dat win ter 1936-1937 op Texel reeds een de monstratie was gegeven, welke evenals thans het geval zal zijn, door een cursus, werd gevolgd, maar z.i. kon het geen kwaad, de huisvrouwen nogmaals aan de Nederlandsche zuivel te herinneren. Het zuivelverbruik in Nederland is n.l. gering, en dat, terwijl Nederland toch voor een groot deel zuivelland is, dat producten levert, welke in zeventig ver schillende landen worden gebeten en ge roemd. Lange tijd was de Nederl. zuivcü een profeet, die in eigen land niet werd, geëerd. Gelukkig is echter het zuivel verbruik in twee en een half jaar, dat het bureau werkt, al eenigszins toegenomen en spr. hoopte, dat ook deze demonstratie, en de cursussen tot grooter verbruik van; de Nederlandsche zuivel mogen leiden. Mej. M. Piet, kookleerares, vertelde ver volgens iets over de voedingswaarde der zuivelproducten, die zeer groot is. Een half ons kaas kan bij de warme maaltjjd b.v. een ons vleesch vervangen Melk wordt wel het volledige voedingsmiddel genoemd, daar zij zoowel water, als eiwit, vet, koolhydraten, zouten en vitaminen bevat. Boter is zeer voedzaam, daar het het lichtverteerbare melkvet bevat en de vitamine D. Mej. Piet besprak daarop tal van ge rechten, die met behulp van zuivel zijn te bereiden, als melk met limonade een zeer smakelijke, verfrisschende drank soep met een weinig kaas, pudding van karnemelk, enz. Van verschillende klaar gemaakte gerechten mochten de aanwezige dames proeven en het bleek, dat de spij zen, aldus toebereid, zeer in de smaaki vielen. Tot slot werden een tweetal films ver toond. De eerste fihn, welke gedeeltelijk, gekleurd was, toonde Nederland als zui velland, liet de verschillende kaasmake rijen zien en gaf nog een beeld van de» verwerking van de zuivelproducten in de groote zuivelfabrieken. De tweede film, getiteld: Als vrouwen wisten.. had de bedoeling te toonen, dat het gebruik van zuivel bij alle maaltijden- gezond en goedkoop is, waarin de tilm wonderwel slaagde. DE CURSUS. De cursus, die zal wor den gegeven, aldus merkte de heer Hoo gerduyn op, zal niet alleen gaan over voedingsleer, maar bovenal zal er prac- tisch worden gewerkt. Er zullen dus ge rechten worden toebereid. Spr. wekte de dames op zich zoo spoedig mogelijk aam te melden, opdat dan bepaald zal kunnen) worden, wanneer de cursus kan worden, gehouden. De tijd zal waarschijnlijk Maart zijn, gedurende drie achtereenvolgende wéken, iedere week een middag ot een avond. Onder de aanwezige dames zijn twee karnemelkpuddingen verloot: 's middags een en 's avonds een. RUIM HONDERD DAMES. Naar de heer Hoogerduijn ons gisteren meedeelde, hebben zich voor de cursus al meer dan honderd dames opgegeven. De lessen worden op nader te bepalen data in het Glazen Paleis gegeven. U.D.L WACHT U. Een nieuw stuk, ten tooneele ge bracht door een „oud" gezel schap. Gaarne verwijzen we naar de adver tentie omtrent de uitvoering van U.D.L in dit blad, op Vrijdag 4 Maart a.s. Op gevoerd wordt het blijspel ,,'n Wespen nest", een vroolijk spel in drie bedrijven. Het is een nieuw stuk, spielende in de te genwoordige tijd op de Veluwe, tijdens de vacantie; een vlot geschreven dialoog] met aardige verwikkelingen. Wij twijfe len er niet aan, of U.D.L zal wel weer voor een genoeglijke avond zorgdragen terwijl ook het muzikale gedeelte in be kwame handen is, zoodat een gezellig bal gewaarborgd is. Deze uitvoering geschiedt mede ter versterking van eigen kas; ver-' lotingen zullen niet gehouden worden. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de bekende adressen. CIERLAND. IR. LIENESCH. Op Uitnoodiging van de afd. Eierland der H.M. van Landbouw houdt de be kende Ir. Lienesch hier Donderdag 3 Maart een praatavond en wel in het café op het Vliegveld. OUDESCHILD. „DE TOOVERBRIL" KOMT. Men schrijft ons: Op Zondag 6 Maart houdt de Fed. van Landarbeiders haar jaarlijksche propa ganda feestavond te Oudeschild. Werden de vorige avonden door het gezelschap Romijn verzorgd, thans is men er in ge slaagd „De Tooverbril" te laten optre- len. Dit gezelschap is nog nimmer op Texel geweest. De leiding berust in han den van de bekende tooneelmeoster Ru Mulder, dit zegt genoeg. De program ma's, welke reeds aan de bekende adres sen te verkrijgen zijn, zien er keurig uit. Daar de zaal wel weer uitverkocht zal zijn, is het van belang, spoedig kaarten te koopen. Na afloop is er bal onder leiding van Dick de Leeuw. VISSCHERIJ. Aangevoerd aan de Vischafslag alhier: 21 Febr.: 401 Kg. wulken 20 ct. 22 Febr.: 573 Kg. wulken 20 ct.106 Kg. garnalen 24 ct. 23 Febr.: 608 Kg. wulken 20 ct; 95 Kg. garnalen 22 ct. 24 Febr.: 464 Kg. wulken 20 ct. UIT HET LEVEN VAN. MARK TWAIN. In Texels Bioscoop draait een film, bewerkt naar een boek van deze schrijver. (The Prince and the Pauper). De Amerikaansche schrijver Mark Twain heette eigenlijk Samuel Langhorne Clemens. Hij werd 30 Nov. 1835 te Florida ge boren; eerst was hij als boekdrukker, la ter als loods op de Mississippi werkzaam,, daarna als secretaris bij een oudere broer (ondergouverneur van Nevada) en ten' slotte als mijnwerker. In 1862 werd hij redacteur van de Vir ginia Citv Entreprise; drie jaar later gat hij zelf een blad uit te San Francisco; in 1866 maakte hij een reis naar de Sand- wich-eilanden. Na zijn terugkeer hield hij lezingen in Californië en Nevada. In 1867 verscheen zijn eerste bundel hu moristische schetsen. In hetzelfde jaar maakte hij een Europeesch-Gostersche plezierreis; daarna zette hij in Califor nië zijn letterkundige arbeid voort. Al zijn geschriften getuigen van zijn humo ristisch talent. De meest bekende ver schenen ook in Nederlandsche vertaling. Het meest gelezen zijn en worden zeker wel de avonturen van Tom Sawyer en De Avonturen van Huckleberry Finn; be kend is ook The Prince and the Pauper, naar welk boek een film werd vervaar digd, welke vandaag en morgen onder de titel Prins en Bedelknaap in Pen's The ater draait. Een geestige historie is hej, waarvoor zeker niet vergeefs op groote belangstelling wordt gerekend. In 1910 in Mark Twain overleden. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 5