Twesde kindermiddag BOEKHANDEL PARKSTRAAT SPORT OP TEXEL GYMNAST1EKVEREEN1G1NG TEXEL. Een geslaagde uitvoering in Pen's Zaal. iisteravond hebben de hoofdafdelin gen van de G^mnastiekvereeniging Texel in Pen's Zaal een goed-gesiaagde uitvoe ring gegeven. De zaal was flink bezet en de aanwezigen zullen zeker geen spijt1 van hun koinst gehad hebben. Alles wees er op, dat de dames en heeren dezu avond ernstig en ijverig hadden voorbe reid. De oefeningen werden dikwijls zeer knap u.tgevoerd. Alleen moeten hier en daar nog de puntjes op de i worden ge zet. Hierbij doelen wij speciaal op het brugturnen. De heeren verrichtten aan de Dtug uitermate knap werk, maar de afwerking werd wel eens veronachtzaamd. Elke beweging, van welk deel van het li chaam ook, is een onderdeel van de oefe ning en geen van deze bewegingen mag verwaarloosd worden, wil men een mooi geheel krijgen. )verigens bewees het herhaaldelijk ap plaus van de toeschouwers wel, hoezee» men de verrichtingen van de verschillen de leden op prijs wist te stellen. De Gymnastiekvereeniging opende haar uitvoering met een opinarsch van aile deelnemers. Op het tooneel schaarden allen zich in een halve kring rond het vaandel, waarna een welkomstlied werd gezongen. Voorz. J. Kiljan sprak een kort wel komstwoord, in het bijzonder tot de heer Burgemeester en echtgenoote, die het eerste deel van de avond izouden bijwo nen. Verder herinnerde spr. o.a. aan de vijt prijzen (drie eerste en twee tweede) welke de vereeniging het afgeloopen jaar mochtbehalen. terecht mag zij daar trotsch op zijn. Dit wekte goede verwachtingen voor 't hooggespannen verwachtingen voor het verdere deel van de avond. En niemand werd teleurgesteld. Als gezegd, vele oefe ningen werden prachtig uitgevoerd. De dames, onder leiding van de heer 'Joh, MoeroeeK zetten haar 'beste beentje voor en vooral de vrije oefeningen oogstten veel succes. Zeker mogen we ook niet vergeten het knotszwaaien na de pauze. De knotsen met de lichtjes gaven weder om een verrassend mooi effect. Ook moeten wij dan nog noemen de staat- oefeningen voor de dames, welke zeker ook tot de mooiste nummers van het programma behoorden. Ook de vrije oefeningen van de meisjes, onder leiding |:iiii!IIIiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik S.V. TEXEL. Morgen staat de KNVB-competitie ge heel stil in verband met de Interland wedstrijd Holland-België, welke te Kot- terdam in het Feijenoord Stadion wordt gespeeld Als altijd is dit nog een van de meest geliefde wedstrijden, welke de grootste belangstelling trekt. Van de uit slag valt moeilijk iets te voorspellen,, maar zeker is het, dat onze nationale ploeg liet uiterst moeilijk zal krijgen. Van Heel, de aanvoerder, speelt zijn 60e interlandwedstrijd, waarmede hij eigenlijk recordhouder is. Zeker zullen er in het Rott. Stadion niet veel plaatsen onbezet blijven, terwijl het aantal lu.s- teraars naar het Radioverslag van fi an Hollander zeker nog grooter tal zijn dan voorheen. Ook de voorbeschouwing dcet een zeer spannende strijd verwachten. Moge het beste elftal winnen. We laten hier de stand volgen van de 3e kl. A KNVB: Alkm. Boys 16 10 4 2 24 47- -19 Zaandijk 15 10 3 2 23 57- -22 Helder 15 11 1 3 23 40- -28 Volewijckers 15 9 3 3 21 47- -16 Purmersteijn 16 4 5 7 13 23- -27 Succes 15 4 4 7 12 28- -33 Hollandia 14 4 3 8 11 28- -4S A.P.G.S. 15 5 1 9 11 27- -35 Assendelft 16 4 1 11 9 29- -40 Texel 16 3 1 12 7 12- -61 Hieruit valt duidelijk af te leiden, dat de strijd om het kampioenschap in volle gang is. Momenteel zijn er nog viercan- didaten. De middenmoot (Purmersteijn en Succes) komen al 9 punten ten achter, terwijl de laatste vier elftallen nog niet veilig zijn. Wel hebben Holl. en APGS al 11 punten /naar het kan gebeuren, dat zij hun laatste wedstrijden verliezen. Als het dan aan Assendelft en Texel geluk ken mocht ook 11 punten te bemachtigen, wat -immers nog best mogelijk is, zou een interessante beslissingscontp. ge speeld moeten worden. Wie weet 1102 hoe! In 2 G NHVB is Texel 2 gelijk ge komen met JVC. Tex. Boys geniet de eer, om beide leiders (voor wie het tevens de laatste wedstrijd is), nog te bekam pen, zoodat het resultaat van deze '2 wedstrijden van groot belang is voor JVC en Texel 2. Maak u gereed, T. 2. van mej. M.Koorn getuigden van ernstige voorbereiding. De heeren, die onder leiding van de heer C. Mets voornamelijk aan de toestel- I len werkten, lieten knappe staaltjes van turnen zien. Het werk aan de ringen j werd mooi uitgevoerd, maar ook de oefe ningen aan hoogrek, op paard en brug mogen genoemd worden. Vooral het tur nen aan het hoogrek was „af". Het ip- plaus was zeker niet onverdiend. Mej. Eoorn en de heeren Moerbeek en Mets mag voor hun leiding danook een woord van lot worden toegekend. Een klein mu ziekgezelschap, dat de oefeningen bege leidde, deed zeer verdienstelijk werk; liet heeft mede aandeel in het succes van deze. avond. De avond sloot met een slotgroep, waarbij alle deelnemers op het toonesi waren en een afscheidslied zongen. Namens de meisjes bood mej. M.Koorn aan de heer Joh. Moerbeek een geschenk aan; de heer J.BIom stelde aan de 'heer C.Mets met een geestig speechje een hor loge ter hand. terecht werd de ïrbeid» van deze leiders zeer gewaardeerd. Gezellig bal besloot de zoo geslaagde uitvoering. Zondagmiddag 0111 half drie wacht ons nog een uitvoering van de Adspiranten- afdeelingen en ongetwijfeld zal deze mid dag eveneens een bezoek waard zijn. De hoofd-afd. werken aan deze uitvoering mee. H. WITTER DAN°VV!T worden uw tanden indien u poetst met Tube 60 en 40 ct. Doos 20 ct iVOROL DENKT U DAARAAN. Van de aanslag in de inkomstenbelasting en van die in grond-, personeele- en doó dehandbelasting moet 1 Maart twee vijf den betaald zijn, indien het biljet ge- dagteekend is December. Je inkomstenbelasting moet 1 Maart voor vijf zevenden betaald zijn, indien het biljet gedateerd is: September. Grond-, personeele- en doodehandbe- lastiiig moet 1 Maart geheel zijn voldaan, indien het biljet Sept. is gedagteekend. Texel 3, onze kampioensploeg, speelt bondag 6 Maart tegen HRC 8. Maakt je klaar, mannen. Morgen wordt een oefen wedstrijd gespeeld tegen een combinatie. Het gaat hier enkel, om wat ingespeeld' te geraken, opdat de laatste wedstrijd werkelijk een kampioenswedstrijd zal worden. - Van Oosterend en De Cocksdorp ontvingen we gelukwenschen wegens het behaalde kampioenschap van ons 3e, het geen zeer op prijs wordt gesteld. DE TRAINING. Het was Woens dagavond prachtig weer. De opkomst was goed. Vooraf kregen onze adsp. een beurt, waarbij de wijze, om de jongens een be tere speelwijze bij te brengen, ons zeer goed gekozen leek. Trouw opkomen, jon gens! De leden zijn ook weer flink aan liet werk gehouden, zoodat iedere speler zien voldoende kon inspannen. De stem ming is weer opnerbest geweest, zoodat ieder zich a.s. Woensdag op een 'fijne avond alvast prepareert. Nog moet er bij het partij spel meer geluisterd worden/ naar Mr. Bollington. We laten hier nog even volgen de opstelling van het Nederlandseh en Bel gisch elftal voor morgen: Nederland: Van Male (Feijenoord) Weber (AGOVV) Caldenhove (DWS) Pauwe(Feijenoord) Anderiessen(Ajax) Van Heel(Feijenoord) Wels(Unitas) Van Spaandonck(Neptunus) Vente(Feijenoord) Smit(Haarlem) Mijn- ders (DFC) Voorhoof Braine Capelle Ceuleers V. d. Eijnde De Winter Maertens Dalem Paverick Smellinckx België: Braet. m Elftal Texel 3 ongewijzigd. Texel -comb.: S.Keijser J.D.Blom C.Zutphen l.Boon J.Dros H.Kuiter J.BruinWz. D.Huizinga jn.Bruin (O.s.) A. Verheijen N.N. Res.: Ab.Keijser J.Komdeur joh.Kik- kert. D. D. TEX. BOYS-NIEUWS. Morgen om twaalf uur oefenen we, een zeer noodzakelijke oefenwedstrijd, aangezien ons competitieprogramma Zon dag 6 Maart wordt voortgezet met een wedstrijd tegen Texel 2, de leiders in onze ifdeeling. Van deze wedstrijd hangt zeer veel af, evenals van de wedstrijd! JVC 1Tex. Boys 1. Zie officieel be. richt van doorgang morgen in het kastje. M. BOUWVERGUNNINGEN. Sinds onze vorige opgaaf verleenden B. en W. deze vergunning: Verplaatsing oude paviljoen van Badhotel Prinses Juliana. BIJBEL EN SPIRITISME. Over dit onderwerp hoopt Ds. Visser l Maart in Eben Haëzer een lezing te houden. Tot 1 Maart kunnen schriftelijke vragen worden gesteld. Vrij entree. BOND VAN BOERINNEN. De eerstvolgende avond van de Bond van Boerinnen en andere plattelandsvrou wen was bepaald op 3 Maart. E)oor ver hindering van de üitgenoodigde spreek ster kan daar echter niets van komen. In dit blad zal nader bericht volgen. VERTROKKEN PERSONEN. Van De Koog, Aaltje Jellema, Doopsgez., naar Transvaal. Fan B 67, Emelia Thomas, naar A'dam, Warmoesstr. 175; - Van K 78 a, Hermine Luschnig, R. K., naar Den Helder, Timorlaan 4; - Van Schildereind 80a, Martje h'anna Buys, naar A'dam, Joh. Verhulststraat 1.38 hs.; Van De Cocksdorp 161, Korn. Zui- dema, Geref., naar Duitschland, Er- kelenz-Rijnl. - Van W 24, Hendr. Hogeling, naar W. Stellingwerf, Ter Idzardt 70;" Van Koogerstr. 13, Gerbr. Dijt, R.K., naar Spanbroek, De Kaag 80. NIEUWE DIENSTREGELING. De heer Th. Reuvers schrijft ons: Met ingang van Maandag 2S Februari a.s. begint een nieuwe dienstregeling voor de autobus, een ware surfdienst. Dank zij de groote activiteit van ons gemeentebe stuur en de postdirecteur, krijgen we nu een autobusdienst en postvervoer als nergens in Nederland. Is het niet schiti terend Vier keer per dag kan men brie ven meegeven, welke direct doorgaan en nog dezelfde dag hun bestemming berei ken. Aten zegt wel eens: „Geef ons da postkar maar terug, want die nam alles mee". Maar dit doen wij ook, en dit is genoeg bekend. Leest het officieel bericht omtrent dt gewijzigde postbestelling en knipt de nieuwe busdienstregeling uit. Houdt u aan de tijd, betaalt met gepast geld, enz. Nu nog de grootste gaten in de wegen wat gedicht en „het hoekje bij Oost" afgerond. De eigenaar wil hieraan wel meewerken. VOOR HET LEGER DES HEILS. (Ingezonden.) Door B. en W. is aan de afd. van het Leger des Heils alhier toestemming ver leend in Maart de jaarlijksche Zelfverloo cheningscollecte te houden ten bate van het Zendingswerk in Ned.-Indië en voor de Maatschappelijke Inrichtingen van het L. d. H. in Nederland. Vriendelijk dringen wij er bij allen op aan, gelijk vorig ja r, te helpen met uw zeer gewaardeerde medewerking en bijdragen. G.B. OEN HOORN. CAUSERIE MET FILMS. Op iLtnoodiging van de Commissie voor de ontwikkelingsavonden zal vanavond, - aanvang L1ALF ACHT de redacteur van dit blad in „Ons Huis" een cause rie met films en lichtbeelden houden.' Onderwerp: De strijd om het bestaan in de dierenwereld; en verder: wetens waardig allerlei van verre en van nabij. Ook op Texel vervaardigde films komen op het doek. IEDER is welkom. De toegang is vrij. iHOORNDER BUURT. Donderdag werd in café D. Rotgans een vergadering belegd door de Hoorn- derbuurt. Er waren plm. 20 personen bij een. De vergadering, welke door de heer D. Veeger geleid werd, nam het besluit, de vereeniging op te heffen, en haar be zit (pachtrecht, wegen, plm. f200 kas geld) aan de Dertig Polders over te dra gen, evenwel onder voorwaarde, dat door het Waterschap plm. 500 M. weg wordt behard. We kunnen hier nog ian toevoegen, dat het bestuur van de Buurt wordt ge vormd door de heeren D. Veeger, A. Lap en P. Lap Kz. De heer A. Lap heeft al reeds 20 jaar zitting als zoodanig. De „Buurt" dagteekent van 'heel oude da tum: in vroeger jaren richtte ze feesten/ aan, waarbij zelfs het terecht berucht geworden „katkneppelen" werd be oefend. FANCY-FAIR D.E.K. Batig saldo fSlO. Naar men ons meedeelt, heeft de fancy- fair, in Loodsmanswelvaren ten bate van, Fanfare D.E.K. gehouden, een batig saldo van plm. f810.opgeleverd. Een pracht- resultaat, waarop allen, die daartoe heb ben meegewerkt, trotsch mogen zijn. Het bedrag zal grootendeels voor de aankoop en de reparatie van instrumenten wor den bestemd en zal er derhalve toe bij dragen, dat D.E.K. op nog hooger peil wordt gebracht. TEXEL VRIJ VAN MOND EN KLAUWZEER. Nu ook het laatste nog aangetaste be- drijt vrij is verklaard, kan worden mee gedeeld, dat onze gemeente van de mond en klauwzeerpiaag verlost is. Gelukkig! DEN HOORN. KOMT ER EEN KLEUTERSCHOOL Onder leiding van het h.d.s., de heer Huizinga, werd gisteren in de school vergaderd ter bespreking van de oprich ting van een kleuterschooltje. Het re sultaat was, dat een commissie werd ge vormd, welke trachten zal, dat doel te bereiken. Als de heer Huizinga de sa menkomst opent, zijn er maar 20 belang stellenden present. Spr. zegt over die ge- 1 'mge opkomst teleurgesteld te zijn. Aan alle dorpsbewoners toch was een uitnoo- diging gezonden. Zelfs was niet één da me aanwezig. Spr. zette vervolgens 't groote nut van een kleuterschool uiteen ?n gaf daarna een inzicht in de kosten, velke de stichting en instandhouding vor dert. Een mooi begin is, dat de zaal van Ons Huis kosteloos beschikbaar is. Het salaris van een leidster wordt begroot op f330; zegelkosten f30; brandstof f60; leermiddelen f30; er wordt op 20 leer- l ngen hierbij gerekend. Totaal aan uTt- gaven f420. Wordt 15 a 25 ct. p. w. voor schoolgeld gerekend, dan zijn de ont- angsten plm. f200 p.j. Dus het tekort ■uim f200 p.j. Voor tafeltjes en stoel tjes zal plm. f60 nöodig zijn. Spr. zeide door het tekort niet ont nuchterd te zijn, want het succes van de D.E.K.-fancv-fair heeft getoond, dat men voor belangen, welke het dorp raken, veel gevoelt. Sprekers voorstel om huis aan huis met een lijst rond te gaan* vindt algemeen instemming. Men hoopt en verwacht, dat een ieder voor een vaste wekelijksche, maandelijksche of jaarlijk sche bijdrage desnoods een kleine maar hefst een groote zal willen teekenen. De heer D.Rotgans is bereid kosteloos zijn speeltuin te laten ge~bruiken. Met waardeering werd hiervan kennis geno men. In de commissie van voorbereiding namen zitting: de heeren |.A.D/ros. A. Commandeur, H.Slechtenhorst, Huizinga, C.Huisman en J.Brans. Zij komen Maan dag in de school bijeen en zullen zoo spoedig mogelijk met een lijst rondgaan. Zal de school er komen De wil van velen is er en waar een wil is, is een weg. Seizoen 1937—1938 Zaterdag 5 Maart in PEN's zaal aanvang 2,15 uur. Georganiseerd door de Texelsche Courant voor abonné's en huis- genooten PROGRAMMA HANS EN GRIETJE, ASSCHEPOESTER, DE RATTENVANGER VAN HAMELN AVONTUUR IN AFRIKA JAN KLAASEN EN KATRIJN MUZIEK ZANG tezamen en voor microfoon. VERLOTING van mooie prijzen (gratis) LICHTBEELDEN, 150 in getal. TOEGANGSPRIIS10 ct R1J-BESPREKEN5 ct Kaarten uitsluitend verkrijgb. in HET NOORDEN. TERAARDEBESTELLING HENK WUIS Donderdag had te Oosterend onder zeer groote belangstelling de teraardebe stelling plaats van onze Zondag in het militair hospitaal te Utrecht na een ziek te van eenige weken overleden plaatsgc noot Henk Wuis Door kameraden en buur jongens werd de 19-jarige grafwaarts ge dragen, waarbij een zestal bloemstukken de baar dekten. Onder de belangstellen den merkten we ook op een tweetal luite nants en een soldaat van het regiment, waarbij Henk te Amersfoort als dienst plichtig soldaat diende. Aan de groeve werd eerst gesproken door een der lui tenants, die de overledene schetste als een plichtsgetrouw soldaat en als een goed vriend, die men missen zal; mede, richtte spr. woorden van troost tot de zwaar getroffen familie. Daarna sprak Dr. Vis, die gewaagde van de trouw, de eenvpud en de goedheid, welke eigen schappen de overledene in zoo bijzondere mate sierden; met woorden van diepge voeld medeleven bemoedigde Dr. Vis de naaste verwanten van hem, die zoo onver wacht is heengegaan. Diep onder de indruk verliet men de dcodenakker.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 6