f 't Fmithuis. Eigengemaakte huishoudtrappen TtÊXe"lA A RTJ ES77" PLAATSMAN Help de Natuur Nieuw Behangsel 20 Taaitjes De Achterste Kouseboi autobusdiensten. ADVERTENTIËN Ziekenfonds Texel. Algemeene vergadering Sp'ekerCh. Eggink, arts Ziekenfonds Texel. Algemeene Jaarvergadering SprekerCh. Eggink, arts S.V.TEXEL. Texel 3 - Texe! comb. A. v. d. VIS nieuwe dienstregeling Autobus De Cocksdorp- Oosterend-Den Burg Flinke Dienstbode NIET DOOR. vertrekt Donderdag naar Rotterdam. Groot is onze voorraad grenen en vuren heining- cn timmerhout. Gevulde koeken Schitterende Dessins J. C. ROEPER Pz., DEN BURG Gegalv. emmers, 10 pc*, korting a contant bij MACROSEN Nu is het tijd om uw heining op te knappen. eiken land- en heiningpalen, HUISWATERVOORZiERINGS- IN3TAUATIE. PRIJS f 165,- P. OELE OUDESCHILD VIJF JAAR STEM DES VOLKS. Me» schrijft ons: Woensdag heeft de Zangvereen. „De Stern des Volks" haar jaarvergadering ge houden. Hierin werd het vijfjarig bestaan, herdacht. In die vijf jaar heeft zij zich een vaste plaats in het verenigingsleven van Oudeschild weten 'te verwerven, riet zou daarom jammer zijn, als zij daaruit moest verdwijnen, wegens gebrek aan le den, voornamelijk aan tenoren. Ieder, die met deze vereeniging sympathiseert, wordt verzocht als lid toe te treden. - P.D. ||||||l!!llllllllllllll!lillllllllli:iliilllil>llll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||l HOE LAAT ||||l|llllll!:!!llllllllllllllllll!lllilllllllilllllllll!lllllllllllllllllllllllllllll!lllllll||||ll DE COCKSDORP-DEN BURG v.v. Van De C.: 8,— 10,-; 13.20; 16.45. Van Den Burg: S.30; 11,— 15.45; 17.20 Woensdags en Zaterdags vertrek van Den Burg 14,— in plaats van 15.45. Op Zon- en feestdagen: vertrek van De Cocksdorp 9.3(H van Den Burg 10.30. Illlliiiiiiiiiniiiii'riiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiillllll GEMENGD NIEUWS Budel. De bisamrat, welke onlangs hier gevangen zou zijn, bleek een gewone rat te wezen. Nieuw-Vennep. Zaterdag is in hotel de Rustende Jager een rookwedstrijd ge houden, waaraan tachtig mannen deelna men. De heer J. Huizer wist zijn pijp 2 uur en 29 min. aan te houden en won de eerste prijs. -Amsterdam. Bij de Ned. Bioscoop bond zijn aangesloten 341 permanente bioscopen met 177.000 zitplaatsen en 22 reizende bioscopen. Zeeland zal dit jaar meer uien gaan verbouwen. Reeds zijn contracten afgeslo ten en voor 2y2 ct. per Kg. het schoon maken en sorteeren voor rekening van de kooper. Den Haag. In verband met de rente daling zullen de levensverzekering-maat schappijen met ingang van 1 April a.s. hun tarieven verlioogen. Den Haag. Bij baggerwerk bij de Waldeck Pyrmontkade is een gouden ze gelring opgehaald, die een rijwielherstel ler daar voor 15 jaar verloren had. Velsen. De verkorte werkweek, eenige tijd geleden aan de cellulosefabriek van Van Gelder en Zn. ingevoerd, is thans opgeheven, wegens grooter atzet van cellulose. Zwolle. Doordat zijn paarden op hoi sloegen, is de landbouwer KI. Dunnink uit Staphorst onder zijn wagen terecht gekomen en eenige honderden M. meege sleurd. Hij stiert aan zijn verwondingen. Zwammerdam. Een vischventer, die twee vechtende schooljongens wilde schei den, diende daarbij een der jongens een zoo harde klap toe, dat hij ernstig gewond op straat bleef liggen. De „vredestichter" werd ingerekend. Rotterdam. De rivierpolitie heeft zes mannen aangehouden, die de laatste' twee maanden 's nachts met een roei bootje kolen van de Rijnschepen stalen. Rotterdam. Een 17-j. f ietsjongen, die voor zijn firma f350 moest wegbren gen, is er met dit geld van door gegaan. De fiets en zijn kappen liet hij achter.... Soestdijk. H.M. de Koningin zal 28 Febr. naar Den Haag vertrekken en daar tot na Paschen blijven. Amsterdam. Dinsdagnacht zijn twee metselaars op heeterdaad betrapt bij po ging tot inbraak in een rijwielstalling. Java. Door een bandjir is een veer pont op de Solo omgeslagen; 16 perso nen verdronken. Spanje. De opstandelingen hebben Teruel thans geheel omsingeld. De hoofd macht is tot op één K.M. van de stad genaderd. Vereen. Staten. Het dorpje Rodessa in Louisana is door een tornado geteis terd. Achttien personen werden gedood. Sachalin, een eiland ten noorden van Japan, is door sneeuwstormen en lawines geteisterd. In totaal kwamen 116 mcnschen om. - Engeland. Nabij Aylsham (Norfolk) is tijdens een sneeuwstorm een bombarde- mentsvlietuig neergestort. De drie inzit tenden kwamen om. In het uiterste noorden van Finland is ier etmalen na de geboorte van prinses Beatrix, een groote oranjekleurige ballon gedaald, waaraan drie kleine ballonnetjes waren bevestigd. Met groote letters stond er op Oranje. Indien deze ballon uit ons land afkomstig is, heeft hij 2200 K.M. afgelegd. 'iiiiiiiraiiiiiiiiuiiraiiira ZOO SPRAK.üllllüiül SCHUSCHNIGG, bondskanselier van Oostenrijk: Ons Oostenrijk moet Oos tenrijk blijven. Wij willen houden wat we hebben en dat zullen we ook. PREDIKBEURTEN HERV. GEMEENTE: ZONDAG A.S. Burg, v.m 10 uur Ds Visser Maandcollecte. Waal, v.m 10 uur Ds. v. 't Hooft. Koog nin half 8 ds. Van 't Hooft Oudeschild, 's av. half 8 ds. Scholte. Den Hoorn, 10 uur, Ds. Moen. Maandcollecte Oosterend vm. 10 uur ds. A.W Kok Maandcollecte Cocksdorp mn 7 uur ds. Visser GEREF. H.V. Oosterend, vm 10 uur ds Kok. nm. 3 u dezelfde GEREF. KERK Burg v.m. 10 uur Candidaat Wouda nm. 3 uur Ds. v d. Leer Oosterend, v.m. 10 uur Ds .v.d. Leer. Namiddags drie uur: Cand. Wouda. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Burg vm. 10 uur Dr. Vis. Den Hoorn, vm. 10 uur Ds. Smidts SAAIEN aOMSTEN LEGLR DES HEILS. Zaterdag S uur: Straatzang den Burg. Zondagmorgen 7 uur Bidstond. Zondagmorgen 10 uur Heiligingssamenk. Zondagmiddag 4 uur Verblijdingssanienk. Zondagavond 8 uur Verlossingssamenh Alaandagavond straatzang de Koog Dinsdagmiddag half 3"gezinsbond Dinsdag nm 8 uur Soldatensamenkomst Woensdagavond 8 uur straatz. den Hoorn Donderdagavond 8 uur Dankstond. MARKTBERICHTEN Alkmaar, 25 Febr.. Rogge 7.35; gerst 6.50-7.-; chevalier 7.75; haver 6-7.12; br., boonen 6-11; citroenb. 12-14.50; duivenb. 9-10.25; witte 23; tuinb. 20; blauwmaanz., 42.50; kl. groene ervvt "8.35; groote 15; grauwe 16-28; vale 8-15. Coöp. Ccntr. ELrveiliiig Purmercr.d G A Kippen L ren 700(0 Muks 70-80 KG i a o, 65-66 3.50 3 60 63-04 3,35 3 4" 60-62 3,15 3.30 58-59 3.05 25 56-57 3, - 3,10 53-55 3, 3,10 5 i-5 2 2,00 3, 45-49 0,— 0. - SCHAGEN 24 Febr 18 paarden 25 koeien veite 12 kalfkoeien mag 11 gelde koeien mag 40 vette sell pen 50 overhouden 379 nuch. kalveren 14 vette varken 8 magere varkens 61 biggen Fkrveiling Schage Kipeieren: aanvoer 53700 54-56 kg 2,70-2.80 56-58 58-60 kg 2 80 2.95; 60-62 62-65 kg. 3,05-3 40 200 a 450 200 a 285 210 a 350 150' a 210 24 a 32,50 16 a 23 - 5 e 14, 0 59 a 0.60 3'! a 45 16 a 24. kg 2.75-2 85 kg 2 90-3 - S3 BURGERLIJKE STAND DER Rg GEMEENTE TEXEL. 9 van 19 tot en met 25 Febr. 1938. GEBORENJan zv Pieter Jan Uitgeest en Klasina Bruin Cornells Jan zv Jacob Bruin en Klasina Adriana Boon; Anna Christina dv Gijsbertus Kuneman en Jacoba Johanna Honing. ONDERTROUWDAlbert Hemelrijk en Maria Johanna Dekker. GETROUWDChrisliaan Vermeuh n en Antje van der Vis. OVERLEDEN: Aafje Mantje, 71 jaar, wed van Jacob BakkerAntje van Heer- waarden, 71 jaar, wed. van Tijs Zijm. SÊ3 GEVONDEN VOORWERPEN BE SS3 (Gedeponeerd ten Raadhuize.) PS 1 autokoplamp, 1 kinderwantje, 1 hand schoen, 1 rijvvielplaalje, 1 blauwe alpino. BIEDT ZICH AAN GED1PL. KRAAMHULP. M. FORMER, de Waal 15. Te koop voor spotprijs pracht Q.A. THEE MEUBEL, ROOKTAFEL, BLOEMBAK JOL1 EELMAN, Meubelhandel de Waal. GEVRAAGD. NET MEISJE voor hit seizoen. A. DROS Bakker, de Koog 11 TE KüüP HUIS, kruidenierszaak, op goede stand. Brieven onder no 631 aan het bu eau van Jü blad. TE KOOP: goed onderhouden KINDERWAGEN. „Casa Rusticana", de Koog. EEN NET MEISJE van 14 jaar zoekt LEUKE VRIENDIN. Brieven onder no. 632 aan het Bureau van dit blad. J. J. KUNEMAN-HONING en G. KUNEMAN geven met blijdschap kennis van de ge boorte van luin dochter ANNA CHRIS IIENA De Koog, 23 Febr. 1938. Hiermede vervullen wij de treurige plicht, kennis te geven, dat lieden, voorzien van het LI Oliesel, geheel onverwachts is overleden onze gelief de echlgcnoote en zorgvolle moeder, ELISABETH VAN HEERWAARDEN- Kaarstmaker in de ouderdom van ruim 47 jaar. S. VAN HEERWAARDEN en kinderen Eierland-Texel, 25 Febr. 1938. De uitvaartdienst en begrafenis zul len plaats hebben op Maandag 28 Febr vm 9 uur. Algemeene kennisgeving voor Texel DANKBETUIGING. Aan allen, die bewijzen van medeleven en deelneming hebben betoond tijdens de ziekte, ovei lijden en teraardebestelling van onze innig geliefde man en opa JAN DE RUI)TER betuigen wij onze dank. lil't biezonder aan dokter Boswijk, de zusters Meijer en de kerkeraad en aan ds. Visser voor zijn troost volle woorden. J DE RUIJTER-Helm JACOBA Den Burg, 26 Febr. 1938. op WOENSDAG 9 MAART 's avonds acht uur in Ons Eigen Gebouw te OUDESCHILD op Donderdag 10 Maart 's avonds 8 uur in Pen's Schouwburgzaal te den Burg 1 Opening 2 Jaarverslag 3 Financieel verslag 4 Rondvraag Leden buiten den Burg, die deze ver gadering wenschen te bezoeken, kunnen zich opgeven aan de bode's. Zondag 12 uur Pracht present van Engeland zacht zuur 2 pond 25 ct* Pracht Goudreinetten 2 pend 25 Zoete stoofappelen 3 pond 25 Groote Jaffa sinaasappelen 5 stuks 25 Pracht citroenen 6 stuks 25 Jonathan appelen 2 pond 35 Pracht lof per pond 10 Spruiten 2 pond 10 Gezouten snijboonen per pond 8 Zuurkool en Gekookte bieten per p 6 Verder sla, bloemkool, spinazie, andijvie, tomaten enz. enz. Beleefd aanbevelend. Steenenplaats Tel. 65 MAANDAG 28 FEBRUARI a.s Th. REUVERS. GEVRAAGD voor dag of voor dag en nacht. M. S. LANGEVELD. De vergadering, waarin de heer SINTERNIKLAAS aan De Koog over de Ziektewet zou spreken, gaat doör verhindering van de spreker en voordeclig zijn onze verlaagde prijzen voor alle soorten Aanbevelend, FIRMA F. ZEGEL Kz. 5 en 2' cent per stuk. BAKKERIJ DE HOOP. een handje mee. Breng ZON en WARMTE in uw kamer door een Onze behangvoorraad is ook dit jaar weer geheel vernieuwd. tegen de bekende LAGE PRIJZEN. - Denk hieraan, wanneer U dit jaar moet behangen. Aanbevelend, IN VERFWAREN EN OLAS Te huur bij inschrijving: groot ruim 1 H. A., voor 1 jaar. Inschrijvingsbriefjes tol Maandag 28 Febr. bij S. KF.IJSER, einde Molenstr. Den Burg die tevens inlichtingen verstrekt. lobbes, waschketels, asemmers, gieters, zaaivaten. Van Maandag tut Zaterdag FIRMA F. ZEGEL Kz. 3 cent per stuk. Bakkerij DE HOOP. Onze voorraad Ursusgaas Harmonicauaas Kippengaas Puntdraad Heiningdraad Draadnagels Palen en schrooten is groot. De prijzen NIET hoog. Vraagt u een< onze prijzen. Aanbevelend. FIRMA F. ZEGEL Kz. a 25 cent. BAKKERIJ DE HOOP. TE KOOP: brugleggers, schoeiïngplanken, enz. J. H GEUS. Alle soorten INKT, inktlinten schrijfmachines, carbon, papier. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. ♦•♦•♦•♦O** ijzersterk 40 cent per tree. Ronde Waschkachels vanaf f 3,25 Gaasbakkengaas pi r rol voor 13 bakken f 4, Pracht Amerik. electr. Waschmachines prima emaille met electr. wringer voor slechts f120 ii contant. Hanawaschmachine vanaf f 10,50 bij FIRMA F. ZEGEL Kz. Koopt nu een geruischL oze, automatisch werkende Geheel bedrijfsklaar, geschikt voor aan sluiting op de lichlleiding. ONDER GARANTIE. AANBEVELEND LOOD- en ZINKWERKEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 7