Wreef in één dag RHEUMATIEK weg KLOOSTERBALSEM TEXELSCHE COURANT DERDE BLAD Over Fokveedagen. met den Kloosterbalsem AKKER'S fexelsche Berichten Zaterdag 26 Februari 1938 Had een pijn In i'n schouder •m tureluursch van fe worden Geen goud zoo goed" minimi zoo sprak.... immuun - J- TEGEN SLAPELOOSHEID, OVERSPANNING, GEJAAGDHEID, ONRUST EN ZENUWACHTIGHEID, GEBRUIKE MEN DE ZENUWSTILLENDE EN ZENUWSTERKENDE MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN. ||||||iiii!lii'iiii.>riiiiiiiiaiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini||||ll IIIHIIIIIII LANDBOUW VEETEELT Hlllllül, ||||||iiiiiiiiiiiinii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiin»iu|||||| li. De belangstelling en de kooplust voor het N.H. vee is de laatste jaren zoo weL van het binnen- als van het buitenland zeer gering. De oorzaak hiervan kan zijn, dat ons vee minder aan >de algemeene smaak voldoet of aan te weinig bekend heid er mede. Wanneer men ons vee niet waardeert, dan moeten we toch onze fok- richting niet veranderen, zoolang wij mennen, dat deze de beste, de meest voor- deelige is. Wij zullen dan vooreerst wei nig naar buiten kunnen afzetten, maar dit nadeel zal niet opwegen tegen het voordeel, dat ons vee naar onze meening, door meerdere productie geeft. Is onze richting de juiste gebleken, zoo zal op de duur de algemeene smaak zich daarnaar richten en zal men ons voor aankoop komen bezoeken, wanneer wij tenminste zorgdragen, dat door vele en juiste reclame men de goede eigenschap pen van ons vee leert kennen. De beste reclame maakt men zeker op een, ieder jaar terugkeerende, keuring, die op een vaste datum moet worden gehouden. Deze moet echter een zoo gunstig mogelijke in druk maken, wat alleen kan geschieden, door het beste van het beste te vertoa- nen, en wel daar, waar het vee zich op rijn best laat zien, dus op een grasveldl in boschrijke omgeving, waar de dieren zich thuis, zich prettig szevoelen. leder, die gewend is vee te geleiden, weet, dat hij, wanneer dat vee van een grint- ot straatweg op het gras komt, op moet passen, omdat de dieren dan hun blijd schap door springen en vroolijkheid too- nen. Nu hebben wij in N.H. het groote voor recht over een terrein te kunnen beschik ken, zóó geschikt en zóó mooi, als men misschien nergens in ons land kan vinden, n 1. op het sportterrein te Schoorl. Op dit terrein van zandgrond, omzoomd door geboomte, met op de achtergrond kleu rige huizen en de prachtige duinen, is het op zich zelf reeds een genot te ver-_ toeven. We hebben kunnen zien, dat een film, waarop het vee niooi uitkomt, voor reclame meer waard is nog dan foto's, maar ook .dat die de indruk zeer kan schaden, wanneer de omgeving ot de ruimte onvoldoende zijn, voor het maken van een goede opname. In Schoorl zal de gelegenheid voor tiet maken van een mooie film schitterend rijn. Zij, die ééns in Schoorl ons mooie vee vullen hebben gezien, zullen vaste1 bezoekers worden, tevens zullen zij hun kennissen opwekken, hen in 't vervoeg, te vergezellen. Om nu alleen het beste te vertoonen, zal men niet meer dan b.v. 275 dieren moeten toelaten. Zr zou b.v. voor elke vereeniging, pro- centsgewijze van de aangifte van 1937, een zeker aantal kunnen worden toegewe zen. Plaatselijke commissies zouden de keuze uit de door de fokkers aangegeven dieren moeten doen. Reservedieren mag men wel aangeven, maar niet inzenden, als men thuis oor deelt, dat ze niet de plaats van andere moeten innemen. F. A. F. ORONEMAN. fBn zoo In eensl Ik kon niet meer heen of weer. Ik houd niet van tabletjes en liet mijn vrouw mij wrijven met Kloosterbalsem. Niet te hard, zeg ik, want alles, ook de geheels omgeving, deed me zeer. Zij wreef mij zachtjes om te beginnen, naderhand wat harder en het was of er een wonder gebeurde. Onder 't wrijven verminderde de pijn al en toen het 's avonds herhaald was, ttond Ik den volgenden morgen weer even frisch op als altijd." Pr. tk. te Q. Onovertroffen b(j brand- en snfjwonden Ook ongeëvenaard als wrfjfmiddel b(j Rheumatiek, spit en pijnlijke spieren Schroefdoos 85 ct Potten: 62^ ct. en /1.04 CON AMORE. Eerste zaal-concert van de R.K. Qemengde Zangvereeniging. Een waar succes voor directeur en leden. We voorspelden, dat vrienden van goede zang, Woensdag in hotel Texel een goede avond wachtte. Die voorspel ling was niet gewaagd, want wie „geen vreemdeling in Jerusalem" is, weet, dat „Con Amore" een goede klank heeft, dit geldt van de naam, maar ook van de prestaties van de leden dezer R.K. Ge mengde Zangvereeniging. De zaal van "hotel Texel was nagenoeg geheel bezet, hetgeen vermoedelijk de verwachtingen wel overtrof, daar deze maand met uitvoeringen van allerlei aard (muziek, zang, tooneel, gymnastiek, soi ree's, enz.) wel rijkelijk bedeeld is. Hoe het zij, de opkomst was uitstekend te noemen en was ook volkomen verdiend.) Het was voor de eerste maal, dat Con Amore zich in een zaal deed hooren cn reeds bij het eerste nummer moet ieder aandachtig luisteraar zijn opgevallen, hoe volkomen de dirigent, de heer H. C. A. Kievits, zijn koor beheerscht. Zijn leiding getuigt van kennis en vaardigheid; de teugels van tiet muzikaal bewind rusten bij tiein gewis in vertrouwde handen, zoo dat de veronderstelling gewettigd is, dat Con Amore, hoe jeugdig nog, reeds spoe dig met de zusterverenigingen op ons eiland om de vooir|ang zal strijden. We beluisterden met graagte het dozijn num mers, dat de directeur op zijn program ma plaatste; de keuze was alleszins ver dienstelijk; aan het ernstige zoowel als aan het luchtige genre was plaats inge ruimd. We noemen Gebed (Bortnianski),, Aan mijn vaderland (Harting), Jesu Dul- cis Memoria (Kothe) naast Moet je va ren, (van Verhulst, een leutig, verhalend liedeke), Bruidsvaart in Hardanger (Kje- rulf), Mijn Nederland (Mangold). Met Ecce Quomodo Moritur (Handel) en het Russische Vesperkoor (Bortnianski), doch bovenal met Ave Maria, het slotnummer1 (Arcadelt) oogstte het koor opmerkelijk veel bijval. De uitvoering van dat laatste nummer kwam het ideaal wel zeer dicht nafiïj. De zuiverheid van "toon, de bie- zondere geschooldheid van de zangers (sters) en de capaciteit van de dirigent traden hier wel zeer duidelijk aan de dag. Het was een avond, welke directeur en leden groote voldoening moet hebben ge schonken, al domineeren ook hier de damesstemmen, zij het door wijs be leid van de leider niet storend. Gaarne geven we publiciteit aan het verzoek van de heer P. Smit, voorz., gericht tot de heeren, om tot het koor te willen toetre den. Zooals veelal het geval is, ziet men ook hier versterking van de tenorpartij! met belangstelling tegemoet. Ter afwisseling werden een tooneel- stukje en een tweetal voordrachten op gevoerd. Eerst: De Mislukte Kraamvisite, een komische schets, gespeeld door acht heerfen onder aanvoering van de heer Niels Ran, een humorist, die er wezen mag. De klucht „Willy's Radio" werd opge voerd door de dames Dora Graaf, Annie Graaf, Annie Ran, Agatha Witte, inw. Joh. Rijk-van Heerwaarden en Jo Smit. Het vlotte spel van eerstgenoemd twee tal mag zeker apart worden vermeld. Mej. Dora Graaf was destijds een der beste krachten van I.L.B. Zij was „eenig". De Vrijstertjes van Overschie met een tweede gezicht op de plaats waar; andere vrijsters en anderen alleen maar een achterhoofd hebben verschenen ten tooneele in de persoon van de dames Annie Ran, mw. Kok-Paagman, Hiske Ran, Annie Graaf, Marie Graaf en Nel van Sambeek. Dat was met elkaar een avond van zang en jolijt, waarop Con Amore met genoe gen mag terugzien. Vermelden we nog, dat de heer P. Smit in zijn openingswoord in het biezonder kapelaan Grend en de heer en mevr. Zuidema (De Koog; de heer S. Zuidema als dirigent van Nieuw Leven) verwel komde. Pastoor Brinkman woonde het tweede deel van de avond bij. Met een gezellig bal en muziek van de heeren P. en R. Boom, K. Smidt en J. Snieder, werd de avond besloten. DE COCKSDORP. JOAN HODSHON. Ook mevr. Kamp-Neubecker maakte een proeftocht mee. Zaterdag is een oefentocht gemaakt met de Joan Hodshon. Alles had een goed verloop. Niet alleen Burgemeester Kamp en de heer Epe, leden van de plaat selijke commissie der N.Z.R.M., maar ook de echtgenoote van onze Burgemeester maakte: de reis mee. WIJKVERPLEGING. Volgend jaar Mei het Zilveren Jubileum. De Te.xelsche Algemeene Wijkverple ging hield Dinsdagavond in Café Den Burg haar jaarvergadering. Met de opkomst was het en hoeveel jaren al treurig gesteld. Geen wonder, dat de voorznotaris Mulder, daarover in zijn openingswoord, zijn spijt te kennen gaf. Ik vind het vooral jammer, zegt spr., dat zelfs geen der doktoren aanwezig is (dokter Boswijk komt later ter vergade- ring) want ook zij profiteeren van de Vereen enniet in de laatste plaats. Spr. heet allen hartelijk welkom, in het biezonder de dames J. Mulder, A. A. J. en A. L. Meijer. l>e notulen, gelezen door de secr.-penn., de heer W. N. Kelder, worden onder dankzegging goedgekeurd. Daarna leest de secr.-penn. het jaarverslag over 1937. Het keurig-verzorgde verslag, waaraan we in ons vorig nr. reeds een en ander ontleenden, wordt onder dankzegging goedgekeurd; ook het financieel verslag: REKENING. De totale ontvangsten be droegen 16318.57, o.m. aan: subsidie burg. gein. f1400; subs, zedelijke licha men 1430; subs. comm. voor Wijkverple ging f575; giften f579.50; contributie 1 2185.65; uitkeering afd. Texel van de N.H. Vereen, het Witte Kruis van de ont vangen Rijkssubs. in de salarissen en pensioenbijdragen voor Wijkverpleegsters en huisbezoeksters f1080.—. De uitga ven bedroegen totaal f7007.61, waarvan f4945.salarissen verpleegsters. Na- deelig saldo f689.04. De heer M. Kik kert verklaart namens de commissie van rekeningnazieners, bestaande uit de hee ren C. Graaf, P. Lieuwen en M. Kikkert, het financieel beheer keurig in orde te hebben bevonden. De secr.-penn. wordt dank gebracht. De begrooting wordt on veranderd vastgesteld. De ontvangsten worden geraamd op f6383.96, de uitgaven op f7060.60, alzoo een nadeelig saldo van f 666.70. BESTUUR. De vier aftredende, herkies baar zijnde bestuursleden, de dames E. Langeveld en Flenkes en de heeren A. Epe en IJ. Lap, worden met algem. stem men herkozen. VOOR 25 JAAR. Bij de daarop vol gende rondvraag deelt de heer P. Kieu wen mee, dat hem bij het nazien der re kening gebleken is, dat het Nov. a.s 25 jaar geleden zal zijn, dat de eerste open bare vergadering gehouden werd, om te komen tot oprichting der vereeniging. - En inderdaad, want als we de jaar gang 1913 van de Texelsche Crt. door bladeren, zien we, dat op 6 Nov. 1913 iry hotel Texel vergaderd werd met het doel, de oprichting te bespreken. Het initiatief daartoe was genomen door Burgemeester Gaarlandt, die aan alle kerkgenootschap pen en andere corporaties een circulaire had gezonden, waarin het doel der bijeen komst werd uiteengezet en waarin ver zocht werd, de zaak op de bestuurs vergadering te willen bespreken en daar-) na een afgevaardigde naar de vergadering +e willen zenden. Met deze eerste stap pen werd al dadelijk veel succes ge oogst, want op de 6 Nov. 1913 gehou den vergadering waren van alle corpora ties afgevaardigden aanwezig. Burgemeester Gaarlandt, die de ver gadering leidde sprak er zijn groote vreugde over uit, zoo lazen we, dat de be- TEXELS POLDERLAND Ten westen loopt de gref.s noordwaarts langs de oostzijde der perceelen sectie H. nos. 503,1711, 505, 506, 511 en 512 en verder langs de tochtsloot, loopende van laatst genoemd perceel tot aan de dijk van de polder Waalenburg. De polder heeft geen bemalingsmidde len. Hij ontvangt't water van het Gerrits- lana en van de achter gelegen domein- of mientgronden, die een vrije doorwate ring door de polder hebben, en loost het met het zijne op de polder Waalenburg. Een peil bestaat in deze polder niet. De belastbare oppervlakte is 101.75.59 H.A. Het bestuur wordt uitgeoefend door een college van dagelijksch bestuur, het welk bestaat uit drie leden, van wie één voorzitter is. Zij worden door de stem gerechtigde ingelanden zonder candidaat- stelling gekozen. DE POLDER WAAL-EN-BURG. BEDIJKING. In 1532 is al wat van de gronden van Waalenburg nog tengevolge van vroe gere bedijkingen van dijken was omge ven, weer door de zee overweldigd. Na die tijd bleven de gronden ruim tachtig jaar met de zee gemeen. De nieuwe be dijking is ondernomen ingevolge octrooi van 14 Maart 1612 en, eenmaal voltooid, in stand gebleven. ||||||lllllllll!llllllltlllll!lllllllllllllllllllllltlllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||| lllllliiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll PROF. DR. L. J. VAN HOLK, in het Nederlandsch Studieblad: Het peil van de Westersche wetenschap is daarom zoo hoog in de wereld, omdat zij gebouwd is niet op een rwmstlg onderzoek naar re sultaten, doch op de rustige drang naar, de volmaking van methode. Dat wordt in onze tijd stellig niet overal meergoedi beseft. Een zekere vervlakking van cisehen en idealen is overal voelbaar. langstelling zoo groot en algemeen was. Dokter Wagetnaker zette daarop het doel der op te richten vereen, uiteen. Er werd besloten, voorloop ig twee zusters te be noemen, en wel een te Den Burg en een te De Cocksdorp, Eierland óf 'Oosterend. De vragen, ot de zusters al dan niet van bepaalde kerkelijke richting zouden zijn, leverden de heftigste debatten op. Er wérd toen besloten, een commissie te benoemen, die de zaken verder zou regelen. In die commissie hadden zitting: Burgcm. Gaar landt, de drie doktoren, de voorgangers, van alle kerkgenootschappen en een be stuurslid van het Weeshuis, Witte Kruis en Burgerlijk Armbestuur. 'Zij stak met veel enthousiasme van wal en was Mei 1914 :oo ver gevorderd, dat tegen 26 Mei 1914 in De Vergulde Kikkert een vergadering kon worden uitgeschreven met als eerste punt van de aganda; OPRICH TING DER VEREEN. De commissie werd niet teleurgesteld: De dertig aanwezigen verklaarden allen de groote behoefte aan een Algemeene Texelsche Wijkverpleging te hebben begrepen en dus werd tot op richting besloten. Tot leden te Den Burg die het Dagel. Bestuur zouden vormen, en waartoe minstens twee dames moesten behooren, werden gekozen: mw. Gaar landt en mw. Wagcmaker en de heeren Burgem. Gaarlandt, pastoor Van Kelck- [hoven en J. C. Visser. Voor De Cocks dorp: pastoor Roozen. Voor Den Hoorn: Ds. Visser; De Koog: de heer J. Mak; Oosterend de heer J. Daalder Dz.Oude- schild W. Mets Tz.; De Waal: Ds. Van der Waa en Eierland de heeren D. C. Dros. De gezamenlijke giften, er was een lijst rondgegaan toegezegde jaar- lijksche bijdragen en de gemeentelijke subs, bedroegen totaal f2168.85. Dat was een goed begin. Nadat de statuten en hetl huishoudelijk reglement waren vastge steld, werd de vergadering door de voor zitter met de beste wenschen voor de pas geboren vereen, gesloten. Kort daarna werd een tweetal zusters benoemd. Toen was veler wensch in vervulling gegaan: Texel had zijn Algemeene Wijkverpleging, welke in de komende jaren zoo ontzag lijk veel werk tot heil van heel Texel verrichten zou De voorz. dankt de heer P. Lieuwen voor zijn verrassende mededeeling en voegt er aan toe, dat het zilveren jubi leum niet onopgemerkt voorbij zal mogen gaan. Na de verpleegsters dank te nebben gebracht voor haar vele werk en de hoop uitgesproken te hebben, dat zij nog 'lang voor de vereen, werkzaam mo gen zijn, sluit de voorz. omstreeks 9.10 de prettig en vlot verloopen vergadering. VOORHEEN EN THANS. Door de bedijking van het Noorden is deze polder geheel binnenpolder gewor den. WATERKEER1NG. Aan de noordzijde ligt de Ruigendijk, van de Grietjesdijk tot de vroegere Eier- landsche zeedijk. Van daar strekt de oude Waalenburger zeedijk tot de oude Texelsche zeedijk. Eerstgenoemde be grenst de polder ten zuidoosten en ten zuiden met de dijk van het Burger-Nieuw- land. Ten westen liggen De Koog en de Everstekoog. Met uitzondering van het grootste deel langs het Burger-Nieuw- land zijn de Texelsche dijken afgegraven en zijn zij thans bekend onder de naam van Dijkstallen. BEMALING. Eigen bemaling had de polder Waal- en-Burg tot voor weinige jaren niet. De waterstaatkundige toestand van 'n groot deel van Texel en in het biezonder van Waalenburg, heeft echter als gevolg van een besluit der staten tot aanvul ling van de biezondere reglementen van bestuur voor de polder Waaien burg, de polder het Burger-Nieuwland, het wa terschap De Dertig Gemeenschappelijk^ Polders en de polder Eierland een ge wichtige verandering ondergaan, met eigen bemaling van Waalenburg gepaard gaande. 25

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 9