TRIUMPH DE BESTE 1 CENT SIGARET No. 5236 51s,e Jaargang Zaterdag 5 Maart 1938 r? Sproeten komen vroeg in het voorjaar, koop tijdig een pot Sprntol. Bij alle Drogisten. EERSTE BLAD. VRIJHEID. Vereen, voor bedrijfsvoor lichting voor de Landbouw Texelsehe Berichten f AUTOBUSDIENSTEN DE COCKSDORP—DEN BURG v.v. Persil zal steeds Persil zijn In prijs en kwaliteit Dus: Wie er met Persil wascht, Wascht óók met zéker heid. TEXELSCHE COURANT VOOR DE ZONDAG We leven in een wereld waarin alles met elkaar is verbonden. Zoo is het in de natuur. Zoo is het in de menschenwe- reld. Alles heeften allen hebben een eigen plaats, een eigen taak. Alles staat in be paalde verhoudingen met elkaar in ver band. Zoo gaat het ook met de men- schen. Vrijheid is nu deze toestand, dat ieder mensch zijn eigen plaats kan bezet ten en zijn eigen taak kan vervullen in de verhouding tot anderen, waarin die plaats, hem stelt en die taak hem plaatst. De visqh moet in het water zijn, dan is ze op haar plaats en dus vrij. Óp het droge verkwijnt ze en sterft ze. De vogel moet zweven in de lucht; in de kooi is hij een gevangene en niet vrij. Zoo gaat het toch ook met de mensch. Vrij is hij wanneer hij op zijn plaats is,, in de verhoudingen staat, waarin die plaats hem brengt, die eerbiedigt en daar zijn taak vervult. Dat velen zich gebon den voelen en snakken naar vrijheid is vrucht van de onjuiste opvatting dat vrij heid losbandigheid is. Er zou meer le vensgeluk, meer tevredenheid, minder drang naar vrijheid zijn, indien werd ver staan, dat de vrije mensch alleen dan vrij is, wanneer hij als roeping en taak de verhoudingen, waarin hij geplaatst is en de plichten, die hem daar wenken, aan vaardt. In die zin is de hoogste vrijheid de hoogste gebondenheid en geeft ze de hoogste bevrediging. ZONDAG, 6 Maart 1938. VOOR HOOFD EN HART. lil ZONDAG In de ouderdom verstaat men beter on gelukken te voorkomen, in de jeugd, ze te verdragen. Schopenhauer. MAANDAG Hoe minder ontwikkeling iemand heeft, des te sneller is hij met zijn oordeel ge reed Ebner-Eschenbacli DINSDAG De vrees om onwetend te schijnen, is het grootste beletsel om op te honden- het te zijn. Lucien Ar ré at. WOENSDAG Beter zich aan ondank bloot te stellen, dan ongelukkigen in de steek te laten. La Bruyère. DONDERDAG Een kort woord, snel en fel gesproken, heeft meer kracht, dan een lang, zwaar bericht, dat slaperig wordt verteld. Huygens. VRIJDAG Bij de zwaksten werkt de inbeelding het sterkst. Shakespeare ZATERDAG Het ideaal is voor het leven, wat het zonlicht is voor het landschap; het ver spreidt ook over de meest alledaagsche voorwerpen een betooverende gloed. Carmen S y 1 v a. ill|||iiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiii:iiiii!iiiiiiii:iiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini|||||| llilllllllllllllll HOE LAAT lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiillllll STOOMBOOTD1ENST TEXEL-DEN HELDER v.v. Op werkdagen: Van Texel: 5.50; 7.50; 11.20; 2.35; 5.35 Van DenHeLder: 6.50; 10.-; 12.20; 4.20, 6.55. Op Zon- en Feestdagen Van Texel: 7.30; 11.20; 5.20. Van Den Helder: 9,00; 12.20; 6.30. Van De C.: 8,— 10,— 13.20; 16.45. Van Den Burg: 8.30; 11,15.45; 17.20 Woensdags en Zaterdags vertrek van Den Burg 14,— in plaats van 15.45. Op Zon- en feestdagen: vertrek van De Cocksdorp 9.30; van Den Burg 10.30. Het veevoederbureau v. N.-Hol land zond ons het onderstaande over kalvervoeding. Men doe er z'n voordeel mee. Wij raden met klem aan, als de koeien gekalfd hebben, rantsoenen te wegen en te berekenen, ot 'te laten berekenen. Stuur een boodschap en men komt bij u wegen. E.v.d. B. Nadat het kalt geboren en uit de 'koe stal verwijderd is, doet men goed het met een wisch stroo droog te wrijven, waar-' door men de natuur nabootst, en de bloedsomloop bevordert. Nu geve men zoo spoedig mogelijk wat biestmelk, waarvan de eerste stralen zijn weggemol- ken. De melk wordt rechtstreeks van de koe aan het kalt gegeven, zoodat de'melk nog op lichaamstemperatuur is. Het zoo spoedig mogelijk verstrekken van biest melk dient om twee redenen te gebeuren. Het kalf heeft bij de geboorte reeds mest in de darmen, het z.g. „darmpek", het geen zeer taai is en moeilijk ontlast wordt. Biest bevordert de afdrijving van het! darmpek in hoogc mate, terwijl tevens maag en darmen in functie worden ge steld. Dit heeft de vorming van maag-' sap tengevolge. Het maagsap nu werkt, baeterie-doodend. Met het toedienen van biest hebben we dus kans, dat de smet stof, welke het kalf tijdens of direct na de geboorte heeft binnengekregen, ge dood wordt, waarop het optreden van kal- verenziekten min ot meer wordt tegenge gaan. Men dient de hoeveelheid biest niet te groot te nemen, maar bedenke, dat dj maaginhoud slechts 'V-I L. bedraagt. Noodig is het daarom, dat men minstens driemaal, doch liefst in het begin vijfmaal per dag en dan op vaste tijden, de hoe veelheid biest toedient. Na eenige tijd kan men hei aantal keeren geleidelijk vermin deren. Zoo het maar eenigszins mogelijk is, geve men de eerste tijd melk van eigem moeder. De voeding na de geboorte sluit dan rechtstreeks aan bij die voor de ge boorte. Is dit mogelijk, dan geve men de biestmelk van een koe, welke ongeveer! gelijktijdig met het moederdier heeft ge kalfd. De biestmelk bevat veel meer licht verteerbare eiwitachtige stoffen dan ge wone melk, terwijl het ook veel rijker aan zouten (mineralen) is. Na plm. drie weken kan men gerust mengmelk voeren, echter afkomstig van gezonde dieren (t. b.c.-vrij) en waarvan bekend is, dat ze, melk van goede kwaliteit geven. Steeds dient men de uiterste zindelijkheid met 't vaatwerk te betrachten. Wat de hoeveel-/ heid betreft kan men de eerste dag 11 '/a L biest geven, hier komt dan iedere dag wat bij, zoodat men na een week 4—6 L. geeft. De hoeveelheid is vooral afhan kelijk van het gewicht der kalveren. Niet echter alleen hiervan, ook zal m|en in sterke mate rekening moeten houden met individueele verschillen. Het is daarom, van groote beteekenis, dat de voeding niet aan onverschillige personen wordt opge dragen. Er zijn twee zaken waarop de verzorger in dit verband vooral heeft te Ietten: Ie. het kalt moet graag zijn, moet ook nadat het het rantsoen heeft ontvanger, nog meer willen hebben. 2e. de ontlasting moet steeds normaal zijn, d.w.z., dat 'de mest regelmatig en in ruime hoeveelheden gemakkelijk moet worden ontlast, bruinachtig geel van kleur, vrij vast eti eenigszins taai zijn, ter wijl het geen stank mag verspreiden. Elke afwijking in deze wijst op abnormale spijsvertering, waarbij terstond alle voed sel moet worden onthouden, in elk gevat het rantsoen sterk moet worden vermin derd. Wat gekookt water wordt wel aan bevolen en "als de mest weer normaal is, dan weer zeer geleidelijk het rantsoen verhoogen. ||||||lllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll!lllllllllllllli:illllll|||||| I RECENSIES. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiillllll SchoeversKoerier. Uitg. Instituut Schoevers. f0.50 per jaar. Het Febr.-nr. geeft belangwekkende artikelen over het Europeesch kampioenschap typen, over de nationale type-wedstrijden, alsmede lezenswaardige rubrieken, gewijd aan mu ziek, literatuur, sport, luchtvaart. ARROND1SS. RECHTBANK. Zware straffen wegens diefstal van konijnen en wol. De meervoudige strafkamer der Alk- maarsche rechtbank heeft zich Dinsdag, geruime tijd bezig gehouden met de be rechting van drie Texelsehe werkloozen die zich in de maanden November en De cember van het vorige jaar hebben schul dig gemaakt aan 'diverse diefstallen op Texel. Zij begonnen met het stelen van een aantal konijnen en vervolgden met het ontvreemden van vachten schapenwol. Lange tijd heeft de Texelsehe bevol king in onzekerheid geleefd omtrent de daders van de steeds brutaler wordende, diefstallen, tot eindelijk de politie er in slaagde het driemanschap te ontmaske ren en aan de justitie over te leveren. Begonnen werd met het verhoor van de chauffeur J. G., en de los werkman G.W.. die in de nacht van 17-18 Dec. zes tamme witte konijnen ter waarde van t6.50 hadden gestolen bij de heer S. Keijserjz. De verdachten bekenden direct en zeiden gestolen te hebben uit schrijnende ar moede. J. G. moest n.L van zijn geld van de steun nog een oude vader en een oude moeder onderhoudep en daar hij daartoei geen kans meer had gezien, was hij maan aan het stelen gegaan. De officier eischtc tegen ieder van hen een gevangenisstraf voor de tijd van 7 maanden. J. G hart verder met de werkman W. A. R. in de loop van Dec. bij de heer L. Eelman 8 vachten schapenwol uit de schuifr aan de Westerweg ontvreemd. Deze vachten la gen in een oude autobus en hadden een waarde van f30. In de middagzitting verscheen ditzelfde tweetal wederom voor de rechters en wek om zich te verantwoorden wegens dief stal van 12 vachten schapenwol, eigen i dom van Wed. de Wijn, Den Burg. Voor laatstgenoemde feiten eischte de officiei; tegen R. een jaar en tegen G. 5 maan den. (Tegen G. in totaal dus een jaar)., Voor ae diefstal van vier konijnen van de heer P. Huizinga kregen de verdachteif R. en W. nog drie maanden er bij, terwijl tenslotte tegen de heler G. D. een gevan genisstraf van een half jaar geëischt werd,, daar volgens de rechtbank duidelijk was komen vast te staan, dat deze man ge weten had, vachten te koopen afkomst'gj van diefstal. De verdediger Mr. Schmal ging uitvoe rig in op de levensloop van de verdach ten. Nooit hebben zij zich schuldig ge maakt aan diefstal en het is alleen de armoede die hen tot deze misdaad had' gedreven. Spr. verzocht de rechtbank een, rapport over zijn cliënten te laten uit brengen, om alsnog te onderzoeken ot er reclasseeringsmogelijkheden aanwezig1 waren. Temeer, daar de verdachten* zich konden beroepen op een blanco strafre-j gister, meende spr. de clementie van de- rechtbank op billijke gronden te mogen inroepen. Uitspraak over 8 dagen, des morgens om 10 uur. ||||||iiiiiiiii!ii.ii'iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| LANDBOUW VEETEELT BIGGEN BIJ DE ZEUG. III. Daar in de winter door de koude de jonge biggen dikwijls binnen moeten blij ven, is het in verband met het vitaminen^ en mineralentekort, noodig, vroegtijdig met de bijvoedering te beginnen. Liever niet later dan op een leeftijd van twee weken. Men kan bij voorkeur beginnen met een mengsel van 1 deel gekookt lijn zaad op 9 deelen gekookt tarwemeel en een weinig koemelk. Door afzonderen van de zeug tracht men de biggen aan het eten te krijgen. Gelukt dit niet, dan vermengt men het voedsel met slootbagger, waarna het met graagte opgenomen wordt. Ook werpt men slootbagger, houtasch, steenkolen- gruis, graszoden e.d. in de hokken, waar door de biggen ijzer, koper e.d. stoffen toegediend krijgen. Langzamerhand kan men bij de biggen zoolang deze nog bij de zeug zijn, over gaan op alleen gerstemeél, hetgeen men desgewenscht voor een klein gedeelte door havermeel kan vervangen. Hieraan kan men dan toevoegen 1 pet. geslibd krijt en Vs pet. zout. Tegen de tijd van afwennen, kan men zéér geleidelijk een klein gedeelte van het gerstemeel door biggenmeel 'vervan gen.Wij vestigen er uitdrukkelijk de aan dacht op, dat dit gedeelte, zoolang ile biggen nog bij de zeug zijn slechts klein' dient te blijven. Na het afwennen kan men dan het gerstemeel zeer geleide lijk geheel door biggenmeel vervan gen. Aan iedere Kg. biggenmeel voege men het eerste tijdje nog een halt ons gekookt (gebroeid ot gestoomd) lijn zaad toe. Als biggenmeel kan men men gen 61 pet. gerstemeel, 20 pet. ma is meel, 4 pet. geëxtraheerd soyameel, ót gTond-' nootmeel, 5 pet. haringineel, 10 pet. tar- wegrint, 1 pet. geslibd krijt, pet. zout en i pet. levertraan. KIJK UW FRUITBOOMEN NA. Aan de einden van takjes aan fruit- boomen, ook in heggen ot aan andere boomen, ziet men soms propjes, die lijken op doode blaadjes. Peuter die propjes eens open en meermalen zult u verrast zijn door een groot aantal (100500) zieer kleine rupsjes, die zoo overwinteren. Begin April gaan ze de knoppen, later de bladeren opvreten. Dan zijn ze spoedig niet meer te krijgen. Maar nu zijn ze gemakkelijk te vernietigen. Snijd de takjes at en ver brand ze. 't Zijn de rupsen van de bas taard-satijnvlinder, die enorm veel schade kunnen doen. E.v.d. B. ZOO SCHREEF.. ALG. HANDELSBLAD: Een geleerde ontdekt een gas, dat de wolhandkrab doodt, ot de druifluis, of sprinkhanen, waardoor oogsten worden gered en hon ger voorkomen wordt. Is hij er voor verantwoordelijk, dat eerlang een vreed zame bevolking er mede genoopt wordt een aanvaller „beter te begrijpen", zooals Japan van China eischt? Clinge Doorenbos

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1