ópreufien. Oe Nieuwe Texelsche Courant No. 5237 51ste Jaargang Woensdag 9 Maart 1938 EERSTE BLAD. Texelsche Vrouwen. Texelsche Berichten Een plechtigheid in Waalenburg's Gemaal ■r Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. is sinds 1 Juli 1930 In dit blad opgenomen. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer uur later.) 11 12 13 14 15 16 17 Maait 3,21 5.03 6.37 7,41 8,27 9,06 9,45 RIIWIELEN en RIITUIOEN 6 23 UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en E>e Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.losse nrs 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) VAN OVER DE GRENS. 111111" IDE BESPREKINGEN MET ROME. Engeland en Frankrijk hebben zich twee weken lang druk met de buitenlandschq politieke problemen bezig gehouden. Het resultaat van de parlementaire besprekin gen staat thans wel vast: in beide landen wenscht een aanzienlijke meerderheid met Italië te onderhandelen. En inderdaad vin den deze besprekingen tusschen Londen en Rome ook reeds plaats. De vraag is nu slechts, welke resultaten dit alles zal op leveren. Tot op het oogienblik is het! vrijwel onmogelijk zich op dit gebied aan voorspellingen te wagen. Men doet er beter aan, de ontwikkeling met de noo- dige aandacht te volgen. Desondanks meet hier op een feit gewezen worden. In het biezonder in Frankrijk en misschien ook wel in Engeland schijnt men in de eerste, plaats te willen pogen met Italië alleen een politieke handel te drijven. Met an dere woorden: men wil de beroemde „spil" vernietigen enItalië weer de „wacht aan de Brenner" laten betrekken. Maar niets wijst er op, dat deze poging inderdaad zou kunnen gelukken. De ont vangst van Hitier te Rome in de maand Mei wordt voorbereid op een wijze, die ongetwijfeld een demonstratief karakter bezit. Bovendien hebben de italiaanscht; bladen in de laatste dagen een felle perscampagne gevoerd tegen de Tsjechi sche staats-president Benesj, die tegen over de Fransche gezant te Praag be weerd zou hebben, dat Mussolini ver moord zou moeten worden. Van een Tsje chische ontkenning van deze werkelijk ongeloofwaardige bewering heeft de lta- liaansche pers zich niets aangetrokken. Reeds deze twee feiten wijzen er op, dat de mogelijkheid voor Londen en Parija om een afzonderlijke vrede met Rome te sluiten, uiterst klein moet worden geacht. DE HOUDING VAN DUITSCHLAND. Dit kan men ook afleiden uit de hou ding van Duitschland. Men maakt zich te Berlijn in geen enkel opzicht ongerust over de Engelsch-Italiaansehe besprekin gen en beschouwt deze zelfs met welwil lendheid, er kennelijk van overtuigd zijn de, dat Rome trouw blijft aan de spil- politiek. Bovendien staat op het oogen- blik wel vast, dat de Oostenrijksche kwes tie geenszins meer tusschen Hitler en Mus solini staat, zooals men in Parijs nog steeds hoopt. Ware het anders, dan zou Duitschland zich juist op het oogenblik, nu de Engelsch-italiaansche besprekingen een zekere bedreiging zouden kunnen vor men, ten aanzien van Oostenrijk ietwat meer terughoudendheid aan de dag moe ten leggen, dan het inderdaad doet. De verklaring van Ooering, dat de 10 milli- oen Duitschers buiten de rijksgrenzen de bescherming van het rijk behoeven, sloeg ongetwijfeld niet alleen op Tsiecho- Slowakije, maar ook op Oostenrijk. En geen Italiaansch blad heeft daaraan arn- stoot genomen. Men mag uit dit alles opmaken, dat de Engelsch-italiaansche besprekingen nim mer een afgesloten geheel, maar slechts het begin van besprekingen op breeder, grondslag tusschen Engeland, Frankrijk, Duitschland, Italië en wellicht ook Polen kunnen vormen. Men acht het in Berlijn niet mogelijk dat ook Rusland aan deze algemeene be sprekingen deelneemt, wijl de Sovjet-Unie tenminste onder de heerschappij van Sta-» UIT CHINA: Een scherpe tong is het eenige snijdende werktuig, dat door besten dig gebruik niet stomp wordt. Het beste middel om het gezicht te scherpen, is de afgunst. Afgun stige menschen zien alles. Welke onderwerpen moet de schrij ver kiezen, om „nieuw" te blijven? Alleen de dingen, die zoo oud zijn als de menschheid. UIT JAPAN: Gebruik een stok en voorkom een val. Por jezelf en voel dan hoe ande ren dat voelen. De kikker in de put weet van geen hooge zeeën. Na drie jaren wordt een kwaad zelfs een noodzaak. lin geestelijk noch politiek tot Europa behoort. Op het oogenblik wijst men daarbij natuurlijk ook op EEN NIEUW PROCES TE MOSKOU. In de Russische hoofdstad staan weder om 21 vroegere Sovjet-grootheden, on der wie Boecharin, Rykow, Krestinski, Rakowkski, Jagoda en Rosengoltz, te recht. Ditmaal worden de aangeklaagden van nog verschrikkelijker misdaden be ticht, dan bij vroegere gelegenheden het geval was. En wederom beleven wij het, dat alle verdachten bekentenissen afleg gen van daden, die zij nimmer begaan kunnen hebben. Slechts Krestinski heeft een oogenblik schuld ontkend. Maar meer dan een incident is dit niet geweest. Zijn ontkenning trok Hij bijna onmiddellijk weer in en degenen, die hoopten, dat ten minste hij eens een tipje van de geheim zinnige sluier, die over dit alles hangt, zou oplichten, zijn opnieuw teleurgesteld. Rusland weet de oplossing van hetgroote raadsel goed verborgen te houden. In het buitenland heeft ook dit proces weer groote weerzin tegen de hoogste organisator van het Russische bloedbad, Stalin, van wie thans verondersteld wordt, dat hij min of meer waanzinnig is gewor den, opgewekt. Een gevolg dajarvan 'is, dat in ieder geval de uit meer intellectu- eele kringen stammende communisten van West-Europa in steeds grooter getalen met de pairtij breken. In Nederland is b.v. Jet Last uit de C.P.H. getreden. In Rus land zelt schijnt men zich daar intus- schen weinig van aan te trekken. EEN BELANGRIJK BERICHT verschijnt er in volgend nummer voor de DE TOESTAND IN OOSTENRIJK. De binnenlandsche politieke toestand in Oostenrijk ontwikkelt zich op het oogenblik op een wijze, die zeker de in stemming heeft van de groote noordelijke buurman. Minister Seyss-Inquart heeft thans toestemming gegeven tot het dra gen van het hakenkruisspeldje en het brengen van de Duitsche groet. Verder heeft de nazi-leider Hugo Jury, die plaatsvervanger van minister Seyss-ln- c,uart is, een opzienbarende radio-rede gehouden, waarin vele tegemoetkomingen aan de Oostenrijksche nationaal-socia- listen werden beloofd. En tenslotte zijn ook de personeele veranderingen aan het tioofd van het Oostenrijksche leger, welke door Duitschland gewenscht werden, in gevoerd. De a,ndere partijen van het Va- derlandsche front beginnen thans te vree zen, dat de door de nazi's geëischte po litieke gelijkgerechtigdheid in de toe komst op een monopolie van politieke vrijheden voor de nationaal-socialisten zal neerkomen. Ot dit waar is, zal eerst de toekomst kunnen leeren. CONSULTATIEBUREAU. We brengen nog eens onder de aan dacht van onze lezeressen, dat de eerst volgende zitting van het Consultatie bureau in Pen's Zaal bepaald is op Vrij dag 11 Maart. SCHAAKWEDSTRIJD. De wedstrijd, Zondag in De Zwaan door de R.K. Schaakclub S.I.V. met de Heldersche club Schaakmat aangebonden, eindigde met 93 in het voordeel van de gasten. De uitslag was. Schaakmat S.I.V. J. v. Kuil—A. Zijm 1—0. J. Cheret—K. Keijzer Jnr. 1—0. J. Marsman—K.Keijzer Sr. 0 1. P. Kelder— P. v. Sambeek 0 1. A. GroenN. Witte 10. J. Hemelrijk—J. Maas 10. P. v.d. Bosch—W. Keijzer 1—0. B. de Jong—J. Dijt 1—0. C. KoopmanG. Sikkerlee 1—0. A. BoxmeerJ. Zijm >/sVs. C. PoulieC.v. Heerwaarden 1—0. B. Muller—J. v. Heerwaarden VsV». De heer J. Wijker speelde een simul- taanpartij tegen 12 borden, waaraan een kleine prijs verbonden was. Hij won/ van alle 12 spelers en wel van F. Spigt, A. Witte, C. v. Heerwaarden, W. v. Heer- waarden, C. Ran, H. Witte, Jac. Boo gaard, M. Keijzer, C. Maas, Jac. van Heerwaarden, H. Schrama, J. v. Heer waarden Sr. N. er*omii SOIREE HOTEL TEXEL. Het ging er Zaterdagavond in hotel Texel vroolijk aan toe, toen de dit sei zoen daar door dansmeester R. J. Boom gegeven danscursus feestelijk besloten werd. Op de feestavond, welke onder leiding stond van de heer R. J. Boom, werd een aantal komische voordrachten gegeven door A. Keijser, P. Keijser, T. Wasse naar, G. Rikken berg, J. Roeper, J.Koorn, C. de Ridder, H. Donker, R. v.d«| Star en M. Jurriëns. Allen mochten een har telijk applaus in ontvangst nemen, voorat A. Keijser, die een waar artist bleek en de toehoorders deed schaterlachen. Aan de heeren R. J. en P. Boom werd namens de cursisten een sigarenkoker en een kistje sigaren aangeboden. Met een geanimeerd bal, waarbij de cursisten blijk gaven zich op het terrein' van de danskunst reeds aardig thuis te gevoelen, werd de prettig verloopen avond besloten. J. BLIJK VAN DANKBAARHEID JEGENS OUD-DIJKGRAAF J. EELMAN. Zaterdagmiddag is met een korte plech tigheid in de machinekamer van het ge maal van polder Waalenburg een ge denksteen onthuld, de steen, welke door de heer J. van der Pijl was ontworpen en aan de heer J. Eelman bij zijn aftreden als dijkg<raat was aangeboden. Aanwezig waren het bestuur van pol der Waalenburg, alsmede de heeren Jan Eelman Jbz. en de heer J. van der Pijl. De nieuwe dijkgraaf, de heer K.W.Roe per, sprak een kort welkomstwoord tot de aanwezigen, waarna Ivij zich als volgt tot de heer Eelman richtte: Zooals wij bij uw afscheid als voor zitter meedeelden had ons bestuur be sloten als erkenning van de groote vei diensten jegens polder Waalenburg gedu rende uw zoo lange bestuursperiode een gedenksteen te doen vervaardigen, die w; aan U wenschten te wijden. Én waar de stichting van de bemaling, zij het ook met medewerking van uw bestuursleden, de kroon op uw werk heeft gezet, hebben wij gemeend, geen beter plaats voor bedoelde steen te kunnen vinden dan in de machi nekamer van het gemaal. Thans zijn we zoover gevorderd, dat de steen in eerv der muren is gemetseld, waar deze een blijvende plaats is verzekerd. De heer W.H.Lap, secr.-penn. van de polder, onthulde hierop de gedenksteen, waarin de volgende woorden bleken te zijn gebeiteld: „GEDENKSTEEN, GEWIJD AAN JAN EELMAN Jbz., DIJKGRAAF BIJ HET TOT STANDKOMEN DER BEMALING VAN POLDER WAAL-EN-BURG." Daarbove. staat het wapen van de pol der en de jaartallen 19131937, aandui dende het tijdperk, gedurende hetwelk de heer Eelman dijkgraaf van de polder is geweest. De heer Roeper vervolgde zijn toe spraak tot de heer Eelman aldus: Uw werk voor de polder geeft u er recht op, dat uw naam daaraan ook voor de toekomst zal blijven verbonden; en het is ons een genoegen geweest, het besluit te nemen, deze gedenksteen hier aan te brengen, daarbij van meening zijn de, dat ge deze onderscheiding wel zult willen aanvaarden en uw goedkeuring zult willen hechten aan ons besluit. We weu- schen u toe, dat ge nog vele jaren met be langstelling het wedervaren van de nol der zult mogen gadeslaan en dat de her inneringen aan uw bestuursperiode steeds mogen strekken tot veraangenaming van uw verder leven en daaraan schoone kleu ren mogen geven. Namens ae heer Eelman dankte de heer W. A. Lap, voor de onderscheiding, hem, ten deel gevallen. Zeer gaarne hechtte de heer Eelman zijn goedkeuring aan het besluit van het bestuur, voor hetwelk hij het bestuur zeer dankbaar was. Na deze plechtigheid bleven de aanwe zigen nog eenige tijd onder gezellige kout en 't genot va,n een kopje thee bij een. H. OUD-DIJKGRAAF J. EELMAN. Het Gemaal werd 27 Oct. 1931 in dienst gesteld (zie bovenste foto.) TEXELSCHE COURANT LICHT OP

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1