HEEL TEXEL WEET HET i i modelvliegtuigiioüw Geeft uw kamer waarts"%||f BRUIN vertrekt Notaris Mulder Als het staat in de Texelsche Courant. Vrijdag van Rotterdam. Hedenavond prima Meiichar zaaimachine a. een woonhuis met erf en b. een schuur met erf H.H. Veehouders. f 500 ter leen gevraagd pootaardappelen Red Star Ontsmet al uw zaaizaad met ABAVIT Nieuw. ETALAGE-LETTERS Vraagt M WITTE's Roggebrood ('t beste) Garage PLANJÉ Tel. 707 Met radio en verwarmd. Oudste vertrouwd adres. Speciaal voor buitenritten. een nieuw aanzien vanaf f 2,50 JAN AGTER Gele Crocussen broedsche kippen en broedeieren. Paardensport-liefhebbers Bezoekt de film JrjjTlk DE BEGRAFENIS VAN DE ITALIAA NSCHE DICHTER D' ANNÜNZIO heeft te Gardone plaats gehad. Achter de baar- loopen de weduwe van d' Annunzio, prinses van Montenevozo en Mussolini. in Eben Haëzer GEZELLIGE AVOND. Toegang 20 ct. TE KOOR AANGEBODEN met 10 pijpen en kettingstuur, spijkereg, een kar op luchtbanden, auto-onderstellen, w.o. prima vrachtauto-onderstel. Smederij IJSKA, de Waal en Gebr. SCHOENMAKER, wagenmakerij de Waal. Vulpenhouders en vulpotlooden hebben we in groote sorteering voorhanden, ook in de prijs, welke U wilt besteden. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. zal op Woensdag 9 Maart 1938 nm 8 uur in care Loodsmanswelvaren te den Hoorn PUBLIEK VERKOOPEN: voor de erven mej. Kok—Duinker te den Hoorn, sectie F no. 213 groot 2 aren 60 centiaren aldaar sectie F no. 1108 groot 3 aren 50 centiaren. De perceelen worden na afzonderlijke veiling gecombineerd. Aanvaarding en betaling kooppenningen uiterlijk 9 April '38. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het verkoopen van alle soorten vee te Purmerend. Inlichtingen te bevragen bij C. Goeman, veehouder, Spang. Corresp.adres COR v. LANGEN Pz., vee handelaar O.W -polder Purmerend. Maandags- en Dinsdags adrescafé Van Langen, Koemarkt, Purmerend Tel. 106. ||||||IIIII1IIIIIIIII!!'IIIIIIIIIIIIIIIII!II!H IIIIIIIIHII SPORT OP TEXEL ||||||!l!lllllllllll!lllllllllltlllllllllllllllllltlllllillllllllllllllllllllllliillll!l!lllll|||||l TEX. BOYS-NIEUWS. In de stellige verwachting een neder laag te zullen lijden, gingen we de wed strijd tegen Texel 2 tegemoet. Jammer, dat we een geflatteerde nederlaag van 7-0 moesten boeken. Niemand had met de rust ,met een 1—0 achterstand voor de Boys, deze uitslag durven voorspellen, tiet kwam hier, na de rust, duidelijk vast te staan, dat spelverband en uithoudings vermogen bij ons door niet trainen ge heel was verloren gegaan. Donderdag hebben we met zegge en schrijve 5 leden moeten trainen. Men had niet mogen vergieten, dat het na een rustperiode van 9 weken voor ons dubbel moeilijk zou wezen, goed voetbal te spelen. Dan was het stellig tegen Texel 2 tot een andere uitslag gekomen. Het door elkaar gooien van het elftal na de rust is zeker niet tot ons voordeel geweest. De aanvoerder had dit beter ten uitvoer moeten brengen. Enfin: moed verloren, al verloren. We gaan Zondag op bezoek naar Helder 4. Al zal deze uitslag niet zoo zijn, als waar1 SVC met 91 heeft mogen winnen, de 2 punten zullen zeker naar Texel ko men. Ons wacht dan nog JVC thuis, welke wedstrijd groote aandacht van Texel 2 geniet. We zullen hopen, dat ook jullie er dan beter in mogen zijn, om tenminste van die wedstrijd te maken, wat er van te laken is. Spelers van het 1ste: Donder dag 8.30 in de zaal op de training aan. wezig hoor. M. S.V.C.-NIEUWS. Als scheidsrechter Metselaar, die uit stekend leidde, om 2 uur laat beginnen4 is Helder niet volledig; het moet de strijd maar met 10 man aanbinden. Als de at- trap gedaan is, neemt S. de bal over eii binnen de minuut jaagt Br. Stolk deze in het H-doel: 10. Twee min. later is het Jb. Eelman, die de H-keeper laat vis- schen. Maar Helder laat zich niet onbe tuigd. De S-backs evenwel weten van, geen wijken en ruimen degelijk op. Voor de rust weet S. nog driemaal te doelpun ten. Zoo gaat de rust in met 50 voor sprong. Na de rust is het H., die eerste aanvallen onderneemt, maar vruchteloos. Weldra zorgt J. Reuvers voor no. 6. Nu wordt aan beide zijden zwak gespeeld. Er zi tniet veel spel meer in. Toch weet H., als de stand 80 voor S. is, een tegen- punt te krijgen: 81. Daarna maakt S. er 91 van. Heftig wordt om het 10de doelpunt gestreden, maar de H-keeper weet van geen wijken meer. Eindstand 9—1. Volgende week komt Helder 5 naar hier. Dan zat wel niet zoo gemakkelijk gewonnen worden. Donderdagavond alle maal trainen, hoor. W.V. S.V. TEXEL. De slag is gevallen. Texel 1 eindigt definitief als laatste op de ranglijst en, moet zich gereed maken om degredatiei wedstrijden te gaan spelen. Hoewel min der gerust, trokken we toch hoopvol weg.. Na 79 min. vervloog pas onze kans. Nog 11 min. waren er te spelen, toen de S.- linksbuiten, met een prachtig, voor Du- kers onhoudbaar schot, doelpuntte. Even was toen de weerstand gebroken, waar van de thuisclub gretig gebruik maakte. Een eere-saluut voor onze keeper; fraai van stijl en lenig als nooit te voren, maak te hij de indruk van onpasseerbaar. Het moet danook voor de Wieringers wel 'n opluchting geweest zijn, die eerste goal. Ook backs en spil speelden weer prima, evenals Maarten. Arie had, zooals te ver wachten was, moeilijkheden met zijn been, waardoor hij niet op volle toeren kon werken. In de voorhoede, die trouwens deze middag onder haar kunnen bleef,, was P. Kikkert de beste. Als geheel be schikt deze 'linie over te weinig werkhis( en durf terwijl het wisselen van plaats meer moet worden toegepast. Vooral de vleugelspelers gingen schuil achter de kantnalfs der tegenpartij en bleven het daar kalm afwachten, hetgeen juist van daag verkeerd was. Nu moest elke speler,! op welke plaats danook, meevechten om het schijnbaar onbereikbare te bemachti gen. Wat een plichtsgevoel er 'bij een zeker gedeelte onzer leden aanwezig is, kwam wel duidelijk naar voren bij de in vallers (reserves)kwestie. Drie werden er aangewezen, twee berichtten af; nieuw aangewezenen niet beschikbaar.Als zoo iets onbestraft zou blijven, zou er van de orde in onze vereeniging weinig, overblijven. Intusschen dragen de niet- beschikbare reserves de verantwoording van deze uitslag, daar zeker twee van hen hadden moeten invallen. S. trapt precies op tijd af en strandlj direct op buitenspel. Via Gom gaat de bal naar Piet N., maar de aanval wordt afgeslagen en bij een drietal nieuwe po gingen loopt S. evenveel keeren in de bui- tenspelval. Maar S. blijft aan bod en brengt het tot corner, welke door Joop wordt weggeslagen. Een T-aanval mis lukt. Verschillende S-aanvallen stranden op buitenspel; dan is T. er door. Gom zet goed voor, maar dan maakt P.Neijens treekick. Opnieuw trekt T. ten aanval. P.Neijens zet voor, P.Kikkert breekt door en schiet ineens hard in. De keeper redt. S.aanvallen worden iets minder gevaar lijk. Toch moet Du kers heel plotseling een zeer moeilijk schot van de rechts binnen redden. Hij werkt de bal over de lat, terwijl even later een zeer hard schot via de paal aan de andere kant uit het I doel springt. T. neemt nu( de aanval over. Gom krijgt een kans en schiet in keepers handen. S. strandt op buitenspeV, komt terug en nu brengt Maarten red ding. Om beurten grijpen backs, spil en halfs in. Fel wordt er gestreden, terwijl de gastheeren het spel nogal stevig aan-i pakken. Kees Bakker kan tegen dat for- sche spel niet op. Wij noteeren opnieuw een zeer gevaarlijk schot van de rechts binnen en weer redt Joop schitterend. Dan rolt T. er door als twee spelers vrij I voor het doel komen, maar er geen raad mee weten en naast werken. S. blijft ge vaarlijk, maar onze achterhoede geeft geen kans. Dan geeft Dick een mooie pass, maar de keeper is iets vlugger dan Piet. Piet Kikkert probeert goed samen spel met Gom; het gaat te stroef en I wordt afgeslagen. Zoo blijft het spel I op en neer gaan. De tweede helft begint I met een voorzet van P.N.; de keeper redt met moeite. S. neemt over; buitenspel; S. komt terug; corner. Jaap redt meester-! lijk als een voorzet ineens wordt inge- kogeld. Bij een scherpe voorzet van P.N. redt de S-keeper door uitloopen. Na moeilijk samen opbrengen lost P.N. een schot; het wordt gekeerd. Meteen is S. weg. Albert Smidt is doorgebroken en lost een gevaarlijk schot, maar Joop werpt zich in de hoek en redt prachtig. Arie speelt op halve kracht verder. Telkens1 moet Joop redding brengen en krijgt onze achterhoede en halflinie het zwaaFj te verduren. Gom krijgt een kans, z'n schot gaat naast. Steeds zwaarder wordt de druk op ons doel en op ongelooflijk© wijze verricht Joop talrijke safe's terwijl Herman, Niek en Joost, maar ook Maar ten bergen werk verzetten. Gom is links halt gaan spelen. Joop houdt een gewel dige kogel en méteen volgt weer een an dere. We zien het aankomen, het wordt te zwaar. De S-keeper houdt met moeite een goed schot van P.Kikkert, terwijl even later uit een voorzet van links Dick naast schiet. Nog 11 min. zijn te spelen als uit een kluwen van spelers de S-linksbuiten in de uiterste bovenhoek doelt: 1 Even is T. geslagen. Een nieuwe voorzet wordt in buitenspelpositie gescoord2-0, nog tweemaal wordt Dukers gepasseerd, waarmede dan het vonnis is voltrokken. Uit een corner, goed door Maarten voor het doel geplaatst, krijgt P. Neijens nog: een prachtkans, maar hij kopt van heel dichtbij, naast. Het maakt weinig uit ot het nu 10 of 40 is. We hebben be wondering voor het stoere werk, door het achterste gedeelte van ons elftal verricht. Als we er nu maar eens in mochten sla gen een passende combinatie even snel! en vinnig als onze achterhoede en half linie voor de voorhoede te vinden, zou den we met meer vertrouwen, de moei lijkste aller opgaven, de degradatiewed strijden, tegemoet gaan. Trainen Texel! Het kan immers nog! De uitslagen in deze afd. zijn: Alkm. BoysHelder 5 1; Vole wij ckers- Zaan- dijk 20; AssendelftPurmersteijn 11: APGSHollandia 41SuccesTexel 4 0. NHVB. Texel 2 won van Tex. Boys met 70, rust 10. Het was de bezoe kers aan te zien, dat de lange rustperiode hun geen goed heeft gedaan. Intusschen zal Texel zich nu moeten voorbereiden voor de beslissingswedstrijd, die nog volgen moet. Texel 3 won haar laatste wedstrijd met 6—0. We zouden hier nogmaals wil len gelukwenschen, ware het niet, dat hier een onvergeeflijke fout is gemaakt; het persoonlijke ging voor het clubbelang en tegen de opdracht van het bestuur in, het geen niet ongestraft kan blijven. Het zou een mooi besluit hebben kunnen zijn. Van HRC kwamen gelukwenschen, vergezeld van het bloemetje, binnen, terwijl de aan voerder een baal pruimtabak als herinne ring werd aangeboden. Daarom is die schaduwplek zoo onaangenaam. De at tentie jegens de sympathieke aanvoerden die als clubman zeker velen ten voor beeld kan worden gesteld,, wordt ook door ons gewaardeerd. Gelukgewenscht, Nan. Nog vele successen. Intusschen is het seizoen goed afgesloten. Woensdagavond. Allen weer ter training; ook Donderdag wordt geoefend. Voor de komende wedstrijden voor T. 1, de strijd om het behoud, voor Texel 2 die voor het afd. kampioenschap. Zet nu de tanden op elkaar en zorgt er voor, dat ge gereed zijt als het noodig is. Tot Woensdagavond dus. Mr. Bollington geeft u alles wat nuttig en noodig is. Adspiranten aanvang 7 uur. Allen present en doe je best. Voor T. 1 wordt ingeschreven voor de KNVB-beker en de NHVB-Rauchbe- ker wedstrijden. T. 2 doet mee aan de „Gouden Kruis"-wedstrijden. Voor T. 3 wachten we af. A.s. Zondag: Texel 1A.P.G.S. D.D. voor uitbr. boerderij. Goede waarborg. Brieven onder no. 638 aan het bureau van dit blad. TE KOOP: piachtpartij gekeurde A-klasse 28-35 en 35-40. J. BARENDS, de Cocksdorp. Alle onderdeelen voor BARKER'S IJZERHANDEL. Of ontbiedt de ABAVlT-ontsmettings- dienst Aanbevelend, R. LEBER, Eierland. (Tel 16 de Koog) Spaart uw moeite, tijd en schaar Koopt uw letters kant en klaar. Een korte krachtige tekst in de etalage is noodzakelijk een enkel woord doet soms wonderen. Letters teekenen, knippen of snij den is echter een zeer tijdroover.d werkje en dan..niet iedereen heeft er slag van Geen nood Er zijn thans doosjes in de handel, die het de winkelier uiterst ge makkelijk maken alle gewenschte teksten zonder eenige moeite samen te stellen. Deze letters zijn" in verschillende kleuren en grootten verkrijgbaar. De prijs is niet in 't minst een bezwaar om deze etalageletters geregeld te gebruiken. Loopt even aan in BOEKHANDEL PARKSTRAAT. Weezenstraat 48, den Helder. door een andere lamp. Keuze uit meer dan veertig Huiskamerlampen Aanbevelend. gevraagd per HL, levering voor 15 Aug. door C. BLOKKER, Stationsplein 92, Alkmaar. Kuikens uitverkocht. Nog te koop P. KEIJSER, Schilderweg. VRIJDAG 11 MAART IN HOTEL „TEXEL". ENTREE 25 ct. p p Uitgaande van de KONINKL. NED. FEDERATIE VAN L. R.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 8