io VOOR IO? TRIUMPH VIRGINIA CIGARETTES Spit t KING U moet 'n „triumphator" in smaak worden! Rook- No. 5238 51ste Jaargang Zaterdag 12 Maart 1938 Q EERSTE BLAD. Rust U ten strijd Vereen, voor bedrijfsvoor lichting voor de Landbouw op Texel. PEPERMUNT AUTO-TREKKER. Prof. VISSER te Wageningen Dinsdagmiddag 15 Maart demonstratie Kloosterman en Rentenaar, onmiddellijk verdwijnen de pijnen met AKKER's KLOOSTERBALSEM VOORHEEN EN THANS. ONTVANGST WATER VAN AANGRENZENDE GRONDEN. Elke dag KtNG FIRMA TONNEMA Cie. SNEEK s as ra m TEXELSCHE COURANT Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. llllllJiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiimiiiiüiiiiiniiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiniillllll ;|||||!l!lll VOOR DE ZONDAG li]|)i::!lll Menschenkind, toe, in het wondere leven, Rust u ten strijd Hoort gij de leus niet alomme geheven Rust u ten strijd? Wee, wie er weifelend achtergebleven 't Kampen vermijdt! Kracht brengt het kampen en sterk maakt het streven, Mensch, wie gij zijt, Op uw banne zij de leuze geschreven: Rust? Ja, rust na de strijd! Is dit niet een wenk vooral voor de 'eugd van onze tijd, van wie zoo ontzag lijk veel wordt verwacht? „Wee, wie er. weifelend achtergeble ven, 't kampen vermijdt!" Die is verloren. Nooit is de strijd om het bestaan .zoo moeilijk geweest, maar nooit ook was hij /oo noodig. Er komt een voortdurend gebod tot onze jeugd, om paraat te zijn. Met moe deloosheid komt ge niet verder. Wie zegt u, dat het jaar 1938 u niet succes zal brengen? Wij leven schreef Huizinga - „in een bezeten wereld", maar hij schetste toch ook, dat de hoop dier we reld is gebouwd op de jeugd. Het is niet! het gaande, maar het groeiende geslacht, dat de toekomst maakt en dat zich, in deze booze tijd moet voorbereiden opeeu nieuwe en een betere. Die tijd komt. Zoo zeker als iedere dag de zon opgaat, zoo zeker komt er een betere tijd. In die tijd /al plaats zijn voor de jeugd. Niet voor lien, die „weifelend achterbleven", maar oor hen, die durfden kampen. Ondernemingsgeest, paraatheid, werk lust, het waren immers de beste deugden, van ons voorgeslacht. Hoe moeilijk en donker de tijd ook is, we mogen toch geen oogenblik vergeten dat ons volk nog wel veel moeilijker en donkerder tijden heeft gekend. En zijn we er niet glansrijk doorheen gekomen? De spreuk van het Zeeuwsche wapen, Luctor et Ernergo (ik worstel en ontkom), is altijd de spreuk van heel ons volk ge weest. ZONDAG, 13 Maart 1938. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiii|||j|| IIHIIIIIIII VOOR HOOFD EN HART. ||||||||||!l ZONDAG Waarheid is een fakkel, die licht in de mist, zonder hem te verdrijven. H e 1 v e t i u s. MAANDAG De smart is de groote onderwijzer, die ons leert, waar en oprecht te wezen. DINSDAG O, mensch, keer tot uzelven in, Hoor, droomer, dat beduidt: Daal in uw hart en zoek en zin En haal er ook wat uit. De Genestet. WOENSDAG Doe wat ge doen moet; niet wat ande ren van u venvachten. DONDERDAG Van de diepste diepten voert een pad mar de hoogste hoogten. Het heet:door* ctten. VRIJDAG Kijk naar de zonzijde; laat de schaduw :hter u vallen. ZATERDAG De grootste wijsheid zit in korte zinnen. Albaneesch spreekwoord. ||||||iiiiuiiiiiiiiii:iitiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiii!iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| 1 'illllllllllllll HOE LAAT Illlllllllllllllll lllllliiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll rOOMBOOTDIENST i EXEL—DEN HELDER v.v. Op werkdagen: Van Texel: 5.50; 7.50; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.50; 10.-; 12.20; 4.20; 6.55. Op Zon- en Feestdagen: Van Texel: 7.30; 11.20; 5.20. Van Den Helder: 9,00; 12.20; 6.30. AUTOBUSDIENSTEN DE COCKSDORP—DEN BURG v.v. Van De C.: 8,— 10,— 13.20; 16.45. Van Den Burg: 8.30; 11,—; 15.45; 17.20 Woensdags en Zaterdags vertrek van Den Burg 14,— in plaats van 15.45. Op Zon- en feestdagenvertrek van De Cocksdorp 9.30; van Den Burg 10.30. K ALVER VOEDING. II. Na 14 dagen moet men het kalf in de gelegenheid stellen, wat prima hooi op te nemen. Hiervoor doet men het beste, een touwtje, waarin een bosje hooi ge bonden is ,aan de zoldering te hangen, op de hoogte waarop het kalf gewoonlijk zijn kop houdt. Niet te hoog. Opletten, ot het kalt herkauwt, anders een paar dagen geen vast voedsel geven. Dan zet het her kauwen vanzelf in. Een paar weken na de geboorte voorziet de melk nog wel in de tosforbehoefte, maar niet meer in de kalkbehoefte. Het hooi is dan een goede kalkbron. Geeft men te weinig ruw voer de eerste tijd, dan ontwikkelen zich de bijmagen en dus de buik onvoldoende en krijgen we te slanke dieren. Deze kunnen het ruwvoer later slecht verwerken, ter wijl rundvee juist veel ruwvoer inoet ver werken en dit voordeelig moet kunnen omzetten. Geven we teveel ruwvoer, dan kunnen we te veel buik krijgen. De voe ding tijdens 'de jeugd is dus van grocTTe. beteekenis, omdat dit invloed heeft op het exterieur en de gebruikswaarde. Vast zetten der kalveren is verkeerd. Veel be-i ter is het voor de ontwikkeling van bee- nen en spieren ze los in een flink ruim licht hok te laten loopen. Pasgeboren en jongere kalveren mogen dan niet bij' de oudere kalveren in hetzelfde hok. Wanneer men kan beginnen met het vervangen der volle melk door een bij product der zuivelbereiding hangt van tal van racforen af. Heeft men ondermelk ot karnemelk ter beschikking, zoo geeft MIDDENSTANDERS. Een abonnement bij N.V. PROVINCIAAL BELANG. 0 Handelsinformatie- en lncas- 0 sobureau voor de Midden- 0 stand, opgericht 1864, biedt 0 in deze tijd groote voordee- len 0 Een volledig prospectus, 0 waaruit zulks duidelijk blijkt O met een ex. van de 14-daag- 0 sche zeer verzorgde courant 0 wordt op schriftelijke aan- vrage p.o. verstrekt. N.V. PROVINCIAAL BELANG, Amstelstr. 14, Tel. 32000 (6 lijnen) AMSTERDAM C. Voor Middenst. Fed. en Bonden kan een speciale overeenk. ge trof- fen worden. □□□□DCCDCin TEXELS POLDERLAND In hun voordracht aan de Staten, welke tot het nemen van dit besluit heeft ge leid, deelden Gedeputeerde Staten mede, dat de waterstaatkundige toestand in heli noorden en middengedeelte van het eiland Texel reeds jaren verbetering eischte. In het biezonder liet de afwatering van de' polder Waalenburg te wenschen over. Een groot gedeelte van deze polder stond in het najaar en de winter geheel blank en deze ongewenschte toestand duurde tot schade van het gewas in de regel tot diep in het voorjaar voort. De hooge standen waren het geyolg van de onvoldoende uitwatering van de polder. Deze loosde zijn water langs twee wegen. De eerste daarvan voerde door een, duiker in de Ruigedijk op de polder Eierland, ingevolge een in 1835 mét de eigenaren van die polder gesloten over\ eenkomst. Die eigenaren verbonden zich daarbij het water van Waalenburg te allen tijde te zullen ontvangen en doen doorstroomen. De uitwatering op Eier land was echter voor Waalenburg geens zins voldoende. Evenmin was voldoende de andere uit watering, n.l. door een na de indijking van het Noorden langs de Noorddijk ge graven afwateringskanaal. Gewenscht werd inrichting eener be hoorlijke bemaling. 26 men plm;. 3 a 4 weken alleen volle melk, heeft men daarentegen alleen wei ter be schikking, dan dient men met de volle, melk wel tot plm. 6 weken door te gaan. Ondermelk moet versch zijn of opzettelijk aangezuurd. Uit zichzelf gezuurde onder melk geeft spijsverteringsstoornisscn. On dermelk en karnemelk moeten beidei ge pasteuriseerd worden. Geven we onder melk ot karnemelk, clan blijft het eiwitge halte van het rantsoen ongeveer gelijk. We onthouden het kalf enkel melkvet, dat we in de vorm van geplet lijnzaad terug kunnen geven. Per L. volle melk, die ver- Onverwachts overvallen U de venijnige sleken. Wrijf dadelijk mei Kloos terbalsem, welke lol diep in de weefsels door dringt. omdat de sloffen die de pijnen ver oorzaken er door worden verdreven. Doosje 35 cl. Pollen 62'/2 cl. en f. 1.04 vangen wordt, voege men 50 gram ót een halt ons geplet lijnzaad toe. Dit geplette lijnzaad kan men voor meerdere dagen afwegen en overgieten met kokend water,, waardoor de bastdeeltjes loslaten; deze moeten verwijderd worden om diarrhee te voorkomen. Geef vooral lijnzaad nooit ongekookt ot ongebroeid, ook niet te veel. Ziet men tegen de moeite en zorg van lijnzaad op, dan kan men ook gebruif ken vetrijk lijnmeel. Geleidelijk kan men overgaan op een kalvermengsel. Hiervan mag het eiwitgehalte niet te hoog zijn, plm. 10 a 12 pet. en een verhouding v. w.e.z.w. van 1 op 6 a 7. Zeer geschikt kan men mengen 1 deel vetrijk lijnmeel op 4 deelen fijngemalen havermeel ót 100 lijnmeel, 100 sesammeel, 400 haver meel, 100 maismeel, 300 gerst. In het land kan men naast het jonge eiwitrijke gras met alleen ondermelk of karnemelk volstaan. Wat de hoeveelheid betreft, vinden we in N. Hansson Fütterung der Haustiere aangegeven op een leeftijd van 23 dagen 7.5 Kg. volle melk, waaraan voor het eerst een >/a L. ondermelk wordt toegievoegd en alleen door de middag- melk. Op een leeftijd van 31 dagen 5.5 Kg. volle melk waarvan een halve Kg. 's middags gegeven door 3 L. ondermelk, waarna men 's middags overgaat op al leen ondermelk, n.l. 4 L., terwijl men nu ook 's avonds ondermelk begint tevoe- Waalenburg intusschen, zelf plm. 740 H.A. groot, is gehouden van bijna 1300 H.A. aangrenzende gronden het water te ontvangen. Waalenburg neemt n.l. vooreerst op het water, afkomstig uit de overigens tot het Waterschap de Dertig Gemeenschappe lijke Polders op Texel behoorende 'pol ders De Koog en Everstekoog, ter geza menlijke grootte van plm. 660 H.A., die op hun beurt weer het water ontvangen van plm. 280 H.A. bij het staatsboschbe heer in beheer zijnde domein- ot mient- gronden. Bovendien loost op Waalenburg de plm. 104 H.A. groote polder het Burger-N ieuwland, die intusschen weer bezwaard wordt met het water uit de eveneens tot de Dertig Gemeenschappe lijke Polders behoorende polder Gerrits- land, groot plm. 100 H.A., die zelf het water van 150 H.A. domein- of mient- gronden ontvangt. Overeenkomsten, waar bij Waalenburg deze verplichting op zich hadden genomen, waren niet bekend; de verplichting zelt werd echter niet tegen gesproken en is vermoedelijk ontstaan, toen de polder in het begin der 17e eeuw is ingedijkt en drooggelegd. Eenige ver goeding werd door de polders en gron den, die hun water aldus vrij op Wiaalen- burg doen afstroomen, aan dat water schap niet uitgekeerd. 27 ren beginnende met 1 L. en stijgende in 12 dagen tot 4 Kg, .De hoeveelheid volle melk is hiermede verband houdende gelei delijk afgenomen. IX- laatste L. volle melk geeft H. 's morgens nog tot op een leef tijd van plm. 2 maanden. Heeft men geen ondermelk ter beschik king, maar wel wei, zoo kan men hier mede beginnen op een leeftijd van plm. 6 weken. Met de wei onthoudt men het kalt niet alleen het vet der moedermelk, maar ook het meeste eiwit. Hierui.t volgt al dadelijk, dat, wanneer men wei geeft, het mengsel vetrijk en vrij eiwitrijk moet zijn. Ook hier kan men zeer goed gebruik ma ken van vetrijk lijnmeel en havermeel, echter in een andere verhouding, n.l. 2 deelen vetrijk lijnmeel en I deel"fijngema len havermeel. Men kan ook naast wei ge bruik maken van meer samengestelde mengsels en wel 400 deelen vetrijk lijn meel, 100 sesammeel, 300 havermeel, 200 gersteinecl 'óf 300 lijnmeel, 100 lijnzaad, 100 sesammeel, 300 havermeel, 200 ger- stemeel. Ook hier zorge men voor een zeer geleidelijke overgang van melk op wei. ffl Om rustig te leven moeten we ffl •g ons met de bemoeisels van ande- Eg ren niet ot zoo weinig mogelijk Ég bemoeien. Steekt uw handen niet ffl H in een wespennest. r$ Maandag komen wij op de markt met een AUTO-TREKKER met kettingoverbrenging en vertra gingssysteem, geprefereerd en aanbevolen door Aandrijving wordt twee jaar ge- farandeerd. Motor loopt op PE- ROLEUM. Inlichtingen hierover Maandag op de markt. Aanbevelend Oosterend. Tel. 2.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1