De Nieuwe Texelsche Courant Bngelijfi No. 5239 51s,e Jaargang Woensdag 16 Maart 1938 EERSTE BLAD. Texelsohe Berichten Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 hl dit b'jtd opgenomen. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer uur later 18 19 20 21 22 23 24 Maart 10,18 10.51 11.16 11,39 0,02 0,28 1,03 LICHT OP R1IWIELEN en RIITUIGEN 6 36 UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.— lossenrs 4 ct ADVERTENTIES: 12 cent per regel; minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) Illllliiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiin'iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiliiiittiiiniiiillllll IIIIIIIIIIH VAN OVER DE GRENS. Illilllillll liiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii DE GEBEURTENISSEN IN OOSTENRIJK. Na een dag van onbeschrijfelijke span ning is aan het einde van de vorige week; de regeering-Von Schuschnigg atgetre- den en vervangen door een nationaal- socialistisch kabinet onder leiding van Seyss-Inquart. De gebeurtenissen, die tot deze nationale wending in Midden-Europa geleid hebben, kunnen in het kort als volgt worden weergegeven. Na de over eenkomst van Berchtesgaden, waarvan de inhoud overigens nog steeds onbekend is, kregen en namen de Oostenrijksch.f nationaal-socialisten vele toezeggingen, die tenminste volgens het oordeel van Schuschnigg ten deele reeds het ka der van deze overeenkomst overschreden. Om aan deze ontwikkeling, die naar Dui delijk was, steeds verder om zich heeqi zou grijpen: en tenslotte tot de machtsv overname der nationaal-socialisten zou moeten leiden, een einde te maken, be sloot Schuschnigg op korte termijn een volksstemming te doen houden. Zou deze een voor hem gunstig resultaat opleve ren, dan had hij de mogelijkheid, steu nend op de meerderheid van het volk, aan de steeds verder gaande eischeu der nazi's paal en perk te stellen. Zouden de na tionaal-socialisten echter de meerderheid behalen, dan zou Schuschnigg aftreden. Tot deze krachtproef is het echter niet gekomen. De Oostenrijksche nazi's pro testeerden onmiddellijk tegen de wijze, waarop de stemming gehouden zou worden. Volgens hen zou het systeem- der stemming geen duidelijke weergave van de Oostenrijksche volkswil kunnen geven. Ook te Berlijn dacht men er zoo over. De eerste ontlading van de span ning, welke zich tusschen Berlijn en Weenen tot het kookpunt ontwikkeld had, kwam in de vorm van een ultimatum van Berlijn aan Weenen, waarin geëischt werd de stemming uit te stellen. Onder druk van militaire macht, die aan ida Duitsche zijde van de Oostenrijksche grens samengetrokken werd, gaf toen Schuschnigg toe. Daarop volgde een tweede ultimatum, waarin geëischt werd, dat Schuschnigg af zou treden en de regeering aan de Oostenrijksche nation.) soc. zou overdragen. En weer week de Oostenrijksche bondskanselier voor de Duitsche druk. Seyss Inquart vormde daarop een nation.-soc. regeering, wier eerste werk.was een telegnam te sturenl aan Hitier, waarin om de zending van Duitsche troepen werd gevraagd. Reeds na korte tijd werd aan dit verzoek ge hoor gegeven. Schuschnigg en de andere leden van zijn regeering bevinden zich op het oogenblik onder bewaking, ter wijl twee andere ministers van zijn ka binet naar Hongarije gevlucht zijn. (Zie ook 4e bfz. van dit nr.) DE MEENING VAN DUITSCHLAND. In Duitschland stelt men zich —zulks in tegenspraak met een mededeeling van Schuschnigg via radio-Weenen op het standpunt, dat er van ultimata geen sprake kan zijn. Volgens mededeelingen uit Berlijn zou Schuschnigg van de volksstemming hebben afgezien en ten slotte zijn afgetreden, wijl het Oosten rijksche leger en de politie weigerden, aan zijn „staatsgreepplannen" deel te nemen. Ongelijk hebben is nog zoo erg niet. Bekennen, dat je ongelijk hebt, is een daad van moed, rechtvaar digheid en karakter. Maar ongelijk volhouden tegen beter weten in, is laf; dat is karakterloos. Een niensch kan zich vergissen; alleen futlooze lui, die nooit iets doen en nooit iets meenen, hebben nimmer ongelijk. Mistasten is opzichzelf niet zoo erg. Geen ongelijk willen bekennen is veel erger. Iemand, die ongelijk weet te erkennen, verdient ons vertrouwen. Iemand, die dit niet wil, verbeurt alle geloofwaardigheid. Zoo'n kop pig potentaatje, met verkeerd ge bruikte wilskracht, is een .gevaar voor onze samenleving. Want niets is zoo fnuikend voor een goede samenwer king als star volharden bij hetgeen men zelf als valsch moet aanzien. Overigens verwacht men in de Duitsche hoofdstad, dat de Duitsche troepen, die' op verzoek van de nieuwe Oostenrijk-» sche regeering over de grenzen zijn ge zonden, na de orde in Oostenrijk te heb ben hersteld, spoedig weer teruggetrok ken zullen worden. DE HOUDING VAN HET BUITENLAND Het is begrijpelijk, dat de gebeurtenis sen in Oostenrijk, ook in andere landen van Europa de grootste opwinding heb ben veroorzaakt. Zoowel Londen als Parijs, waar onder de druk van de Oostenrijksche kwestie de juist heer- schende kabinetscrisis met een vooij Frankrijk biezonder groote snelheid werd opgelost, lieten te Berlijn een protest in de krachtigst mogelijke bewoordingen overhandigen. Dit protest richt zich tegen het gebruik van geweld tegen een on afhankelijke staat, teneinde een toestand te scheppen, die niet in overeenstemming is te brenglen met de nationale onafhan kelijkheid van die staat. „Zulk een optre- treden" zoo staat in het protest „leidt er toe, de meest ernstige reacties op te wekken, waarvan onmogelijk is te voorzien, waartoe zij zullen leiden". Raadselachtig blijft de houding van Rome, dat nog enkele jaren geleden, na een poging der Oostenrijksche nation.- soc., om aan de macht te komtqn, on middellijk zijn troepen naar de Brenner- pas zond, om een eventueele „aanslui ting" tusschen Duitschland en Oostenrijk te verhinderen. Hoewel de aansluiting, die thans practisch heeft plaatsgevonden' voor Italië zeker het gevaarlijkst is het land van de duce krijgt thans im mers een overmachtige buurman heeft Mussolini tot nog toe niet kunnen be sluiten, verandering te brengen in zijn spil-politiek, hoewel uit de ltaliaansche pers valt op te maken, dat de sympa-i thieën van het land aan de zijde van/ Schuschnigg, die steeds een gaarne ge ziene gast in Rome was, staan. Mag men uit deze houding van Rome opmaken, dat Mussolini nog verstrekkende plannen in de Middellandsche Zee heeft en derhalve de steun van Duitschland noodig heeft?; Indien dit waar is, ziet Europa's toekomst er donker uit en behoeft men van de Engelsch-Italiaansche besprekingen, die zoo juist begonnen zijn, werkelijk niet veel te verwachten. De grootste spanning hebben de ge beurtenissen in Oostenrijk natuurlijk in Praag opgewekt. Tsjecho-Slowakije met zijn gevaarlijke Sudeten-Duitsche vraag stuk, dat de speciale aandacht van Bier-1 lijn heeft, ligt geheel door Duitschland; en Oostenrijk omklemd. Men verwacht thans algemeen, dat de druk van Berliju op Praag versterkt zal worden en "het is welhaast zeker, dat de Tsjechen op een ot andere wijze aan de Duitsche eischen, tegemoet zullen moeten komen, ook al heeft Hodza, minister van Buitenl. Zaken verklaard, dat zijn land zich niet wil la ten „Berchtesgadenen". WAT ER MEER GEBEURDE. In Frankrijk is onder de druk der buitenlandsche politiek de kabinetscrisis' ten spoedigste opgelost. Hopelijk, dat de nieuwe regeering van nationale een heid aan het land de zoo hoog noodige binnenlandsche rust vermag te geven. In Spanje is Franco zijn groot voor jaarsoffensief in de sector Saragossa be gonnen; hij heeft daarbij reeas eenige successen behaald. FILMAVOND RIJVEREENIGING. Streekwedstrijden te wachten? Leert het paard beter kennen! De filmavond van de Landelijke Rij - vereeniging Texel, Vrijdag in de zaal van hotel Texel gehouden, wordt om streeks kwart over acht door de voorz., de heer H. Keesom, geopend. Spr. merkte op, dat de L.R. Texel voor eenige jaren nog een bloeiende vereen, was; de laat ste twee ,drie jaar is de vereen, evenwel sterk achteruitgegaan. De schuld hier van zetelt zoowel bij de leden als bij het bestuur. Het doel van deze avond zal daarom zijn, aldus spr., meer belangstel ling te wekken voor de Landelijke Rij - sport. Hierna sprak de voorz. van de Prov. Bond van N.-Holl. van L.R., de heer Blom, uit Purmerend, die mededeelde, dat er in N.-Holl. een streven bestaat, om te geraken tot streekwedstrijden tus-i schen de verschillende landelijke rijvereen. Spr. wilde ook de Texelsche Rijvereen opwekken, om aan dergelijke streekwed strijdeif deel te nemen. Het is dan niet 'onmogelijk, dat eenige vereen. naarTexei zullen komen om daar aan wedstrijden, door de L.R. Texel georganiseerd, deel te nemen. De heer Wouter Slob, secr. van de Kon. Ned. Fed. L. R., verkreeg vervolgens hét woord. Een landelijke rijvereen., aldus spr., moet gedragen worden door de/ sympathie van een groot deel der bevol king. Dat geldt overal opliet platteland, doen zeker op een eiland. Wanneer de L.R. weet, dat een groot gedeelte van de bevolking met de vereen, sympathi seert, is dit een prikkel te meer om de vereen, te "doen voortleven en te 'trachten haar tot bloei te brengen. Daarom is eigenlijk het doel van deze avond: be langstelling bij de bevolking te wekken. Spr. zette voorts het doel der lande lijke rijvereen. uiteen. Dit doel is, dat de landelijke ruitersport medewerkt, de liefde voor en de kennis van het paard TEXELS POLDERLAND Zoolang in de afvoer vanWaalenburg geen verandering werd gebracht, bestond voor een uitkeering aan deze polder ook geen aanleiding. De bemalingsplannen zouden echter niet voor verwezenlijking vatbaar zijn, indien ook de kosten daar van uitsluitend door Waalenburg zou den moeten worden gedragen. Bijdragen in de bemalingskosten ook door de ach tergelegen gronden achtten de Gedepu teerde Staten billijk, omdat ook de af watering van die gronden, welke mede veel te wenschen overliet, ongetwijfeld verbeteren zou. De volgende regelingen werden nu ge troffen. Het biezonder reglement van de pol der Waal en Burg werd aangevuld met de bepaling, dat tot de taak van de pol der ook behoort de bemaling van de bin nen zijn grenzen gelegen gronden, zoo mede van de daarop afwaterende polders het Burger-N ieuwland, De Koog, Ever- stekoog, en het Gerritsland en van de domein- ot mientgronden voor zoover die hun water op een der genoemde, polders loozen. Bij die bemaling behoort ook te wor den zorg gedragen, dat, zoolang het peil in de tochten van de polder hooger is dan 1 M. beneden V.Z., het watergemaal op volle capaciteit in werking is. In het reglement van tie pólder Eier- land werd in 1926 de verplichting op- 28 EEN SPRONG OVER EEN „LEVENDE BARRICADE Deze foto maakten wij tijdens een der door L.R. Texel georganiseerde paars densportfeesten. Moge ae vereen, er dit jaar in slagen de vele vrienden van de paardensport op ons eiland wederom een dergelijk festijn te bereiden. aan te kweeken en daardoor te berei ken een beter, doelmatiger en ruimer gebruik van het paard in het bedrijf. Hiertoe is het middel de ruitersport. Een paard leert men niet voldoende kennen door een cursus in paardenkennis, aldus spr. Het is een levend dier, dat zijn humeur, zijn biezondere eigenschappen heeft. Daarom is de omgang met het paard het eenige middel om dit nuttige dier beter te leeren kennen. Nog altijd heeft't paard op onze bedrijven met afge daan. Slechts op groote bedrijven is het paard door de tractor verdrongen. DoeT| op zeventig pet. van de boerenbedrijven wordt het paard nog als trekkracht ge bezigd. Daarom ishet noodig, dat er. propaganda gemaakt wordt voor de rui tersport, die nog een tweede doel heeft, n.l. de achting voor de bewoners van het platteland zooveel mogelijk te doen toe nemen. Hierin is de vereen, al eenigszins geslaagd. De film „Voorwaarts" van de Kon. Ned. Fed. van L.R. (draaiboek W. Slob, ca mera J. Stok), bestond uit vier gedeel ten: Winter, Voorjaar, Zomer en Herfst. Jammer was het, dat de beelden veelal, aan duidelijkheid te wenschen overlieten. Vooral was dit bij de winteropnamen het geval. Overigens gaf ze een goed beeld van hetgeen de L.R. beoogen en, van hetgeen zij reeds hebben bereikt. Een film van het renpaard Cyclone, viel door zijn komische voorvallen wel in de smaak. Over het geheel waren dd aanwezigen over deze avond zeer te spre ken. De heer Keesom sloot met een kort woord omstreeks half elf de bijeen komst. H. VOORHEEN EN THANS. genomen, aan de polder Waal en Burg als afkoopsom van het recht van uitloo- zing f40.000 te betalen. Dit bedrag zou dienen tot gedeeltelijke bestrijding der kosten van oprichting eener bemalings inrichting door Waal en Burg. Anderszijds werd Waal en Burg ver plicht het water van het Burger-Nüeuw- land, De Koog, Everstekoog, het Ger ritsland en de domein- en mientgron den steeds vrijelijk in zijn gebied te laten afvloeien, tenzij en zoolang hij, hetzij wegens stijging van het peil, in het afvoerkanaal langs de polder het Noorden boven 0.70 M. boven V.Z., hetzij wegens een gebrek a.d. bemalingsinrichting ot de daartoe behcorende kunstwerken, genoodzaakt is de bemaling buiten wer king te stellen. In het nadeelig saldo der bemalings rekening wordt jaarlijks bijgedragen: door het Burger-Nieuwland 6.5 pet., door het waterschap de Dertig Gemeensch. Pol ders, waarvan De Koog, Everstekoog en het Gerritsland deel uitmaken, 13 pet., door de Staat, voor de domeiin- of mient gronden 4 pet. In 1931 en vervolgens telkenmale na 5 jaren zou door Waal en Burg en de in specteur der Staatsbosschen en ontgin ningen worden nagegaan, of dit percen tage herziening behoeft in verband met wijziging afwatering domein- of mient gronden. Wordt geen overeenstemming verkregen, dan beslissen Ged. Saten. 29

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1