TRIUMPH DE BESTE lCENT SIGARET No. 5240 51ste Jaargang Zaterdag 19 Maart 1938 EERSTE BLAD. Ode aan Texel. Karakter. De inlaagdijk van Eierland. De toekomst in Zuid-Afrika. Vereen, voor bedrijfsvoor lichting voor de Landbouw op Texel. Texelsche Berichten Wide Pjrol geefi een zuivere mooie huid. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huls gelezen. TEXELSCH E COU RANT Dit aardig rijmpje ontvingen we door tusschenkomst van Burgemeester Kamp. Texei met je stille dreven, Met je heerlijk stille strand; Met je mooie dennenbosschen En je blanke duinenrand; Heerlijk heb ik daar genoten, Volop zon en rondom zee. Texel, toen ik van je heenging, Nam ik van je rust wat mee. 'k Wou zoo lang nog wel genieten Van je vrijheid en je kust. 'k Zou nog heel lang kunnen toeven, Dwalen, daar, naar hartelust. Maar aan alles komt een einde, Ook aan mijn vacantietijd. Noode neem ik afscheid van je, Van je lust en heerlijkheid. Haarlem. C. HESSEN Jr. VOOR DE ZONDAG WIE HEEFT KARAKTER? Karakter heeft: wie zonder „streken" is, wiens „ja" ja is en wiens „neen" neen, zonder bijgedachten, zonder voorbe houd. Want de man of vrouw van karak ter aanvaardt de volle verantwoordelijk heid voor zijn of haar daden en poogt niet, zich er uit te draaien. Karakter brengt danook steeds mede: absolute be trouwbaarheid. Maar ook fierheid. Wie karakter heeft, kruipt niet, knoeit niet en buigt niet. Als er iets leelijks of iets laags wordt ge vergd waaraan voordeel is verbonden, dan is geen mensch met karakter daarvoor te vinden, óók niet, wanneer de weigering hem niet alleen voordeel doet derven doch zelfs rechtstreeks hem kwaad doet. Eer man van karakter tracht niet in 't gevlet te komen van zijn meerderen en durft hun ronduit zijn meening zeggen als dat noodig is. Hij poogt niet, door buigingen en vleierijen in een mooie positie te ko men en hij vraagt liefst slechts datgene, waar hij recht op heeft. Geen gunsten. Hij kan dan ook karig wezen met zijn dank en houdt zich zooveel mogelijk on afhankelijk. In het algemeen is een mensch met ka rakter een logisch geheel, in die zin, dat wie hem kent, goed kent, gemakkelijk kan zeggen: Dit ot dat kan die mensch nooit hebben gedaan of gezegd; het zou in strijd zijn met zijn karakter. Want de mensch met karakter is een gaaf mensch. ZONDAG, 20 Maart 1938. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Het schijnt niet, dat de natuur de mensch heeft geschapen voor onafhan kelijkheid. Vauvenargues. MAANDAG Hij vreest niet ijdel, die bijtijds het ergste vreest. Vondel. DINSDAG Aan het goede gelooven slechts de weinigen, die goed doen. Ebner Eschenbach. WOENSDAG Voordat zij volbracht is, heeft de daad een ander aangezicht, dan daarna. Schiller. DONDERDAG Groote mannen ondernemen groote din gen, omdat zij groot zijn; dwazen, omdat zij ze voor gemakkelijk houden. VRIJDAG leder groot man is een raadsel, dat eerst door het nageslacht wordt opge lost. Isolde Kurz. ZATERDAG 't Volk lacht, wanneer een diet aan de regeering raakt: het eert en haat een-( zelfde wispeltuur. Vondel. Het werk thans bijna voltooid. Zal in de toekomst de dijk nood zakelijk blijken? Na ruim twee jaar is thans het werk aan de inlaagdijk in het Noorden van Eierland zoover gevorderd, dat het nog slechts een luttel aantal weken zal duren, eer de dijk gereed zal zijn. Begeeft de zeedijk het dus werkelijk hetoeen ech ter nog lang niet zeker is dan zal de> 3400 H.A. groote polder Eierland door de stevige inlaagdijk nog altijd tegen de zee zijn beschermd. De noordoostkust van Texel heeft reeds vele jaren zorg gebaard. De afname van de duinen zet met de regelmaat van een uurwerk voort. Reeds in 1904 achtte men de tijd gekomen om een dijk aan te leggen om de polder te beschermen. De dijk kwam er, maar de zee heeft hem ge deeltelijk vernield. En ook in 1930 heeft men een dijk gelegd, daar waar nu reedst weer zee is. Die nieuwe inlaagdijk echter, welke loopt van de oprit naar het Eier- landsclie Huis at naar de Eierlandsche dijk bij het zuiderdijkje van het voor malig poldertje De Volharding, figt zoo danig en is zoo gebouwd, dat, indien de zeedijk zou doorbreken, de polder nog zeer afdoende beschermd zal zijn. Ern stiger dan de afbraak van de duinen zou ondermijning door de zeestroomingen van de zeedijk zijn. Volgens berekening zal - indien de stroom zich niet wijzigt - over vijf jaar de dijk dusdanig zijn ondermijnd, dat de zeedijk het zal bege ven. En dan zal de inlaagdijk zeedijk zijn geworden. Deze inlaagdijk moest er dus wel komen. Maar, als gezegd, het is nog niet zeker, Zuid-Afrika is een land, waar 2lles mogelijk is. Daarom is het een prachtig land, maar wie er iets wil bereiken, moet aanpakken. Men moet hoofd en handen kunnen gebruikenen over gevoels kwesties, die in het voorzichtig wegende Holland van zoo groot belang zijn, kun nen heenstappen. Aldus zeide de heer J. van de Wall, directeur van de Rotter- damsche Droogdok Mij. te Durban in Zuid-Afrika en voorzitter van het Alg. Ned. Verbond aldaar, ons in een onder houd, dat wij met hem mochten hebben tijdens zijn verlof hier te lande, dat hij te Amersfoort doorbrengt. In Zuid-Afrika heeft, volgens de heer Van de Wall, iedereen eer. kans, mits hij gezond is en durf genoeg bezit. Alleen... het laat geen twijfel, dat er meer moge lijkheden zijn voor de technische arbei ders dan voor anderen. Monteurs b. v. worden om zoo te zeggen „van de trein" gehaald. Hoe dit verklaard wordt? Het leven is er zoo geheel anders. Het welvaartspeil van de Europeaan is er veel hooger dan in zijn moederland. Wat de fiets voor Nederland beteekent is daar de auto. In de toekomst mag men een nog grootere vraag naar technici ver-/ wachten. Het defensie-vraagstuk in de Unie is momenteel n.I. een vraagstuk van groot belang. De groote reorganisatieplannen voor de haven van Kaapstad, de bouw van groote munitiefabrieken, het plan om een opleiding voor duizend piloten te or- ganiseeren, een te maken steunpunt voor watervliegtuigen te Durbandit alles wijst er op, dat de regeering paraat wenscht te zijn. Een en ander gaat ge paard met de mobiliseering van technisch bekwame werkkrachten. In hoeverre Eu- ropeesche werkkrachten benut zullen wor den, hangt geheel af van de behoefte, waarvoor de regeering zeer speciale uit zonderingen zal maken wat betreft de emigratie-moeilijkheden. Dus u gelooft niet, dat de topperi- ode op het gebied van arbeidsmogelijk- heid reeds bereikt is, of achter de rug ligt? Neen, dat geloof ik inderdaad niet, antwoordde de neer Van de Wall. Er dat de zeedijk zal doorbreken. Want het is n.I. zeer goed mogelijk, dat de stroom zich zal wijzigen. Dan zal de zeestroom niet meer tegen de zeedijk opkomen, maar achter de zandbank, die voor de kust ligt, omgaan, waardoor de djjk zoo gced als niets meer te lijden zal hebben. Maar op grond van dergelijke theorieën die van zooveel factoren afhangen, mag men gevaar voor een omvangrijke polder als Eierland niet buiten beschouwing la ten. In Januari 1936 is men met het werk begonnen. Aanvankelijk had men gedacht, eerder gereed te kunnen zijn, doch gebrek aan arbeidskrachten de dijk wordt in werkverschaffing aangelegd heeft de voltooiing van het werk ten zeerste ver traagd. Vooral in de maanden, waarin het meest kon worden opgeschoten met het werk de late zomermaanden waren er eenerzijds gelukkig weinig werkloozen. Maar eindelijk komt dan toch de dijk, die een lengte heeft van 1200 M., gereed Dezer dagen hebben wij het werk eens in oogenschouw genomen. Duidelijk is te zien, dat nog slechts de laatste j.steen- jes" gelegd moeten worden. Hoewel op zichter Van Hoorn klaagde over tekort aan arbeidskrachten er waren ruim 30 arbeiders aan het werk was er overal aan en om de dijk actie. Uit land ten noorden van de dijk dus tusschen de zeedijk en de inlaagdijk werd teelt- aarde gegraven om de dijk hier en daar nog op hoogte te brengen. Echter niet al het materiaal voor ae dijk kon van zoo dichtbij worden gehaald. Van een duintop, twee K.M. van de inlaagdijk ver wijderd, werd b.v. ruim dertig duizend kub. M. zand afgegraven. In totaal is in de dijk niet minder dan honderdduizend, kub. M. zand verwerkt, die van velerlei plaatsen, ook van buiten de zeedijk, is ge haald. De laatste hand wordt thans aan de dijk gelegd. Nog zagen we de zandkar- retjes de dijk op en af rijden; ^sterke paarden trokken ze over de rails voort. Overal nog was men aan de arbeid. Doch waarschijnlijk zal men over twee weken kunnen zeggen, dat het werk geschied is. Dan zal nog op de hellingen gras en klaver worden gezaaid en dan Afwachten, hoe de toestand aan de zee dijk zich zal ontwikkelen. Maar polder Eierland kan gerust zijn. Een stevige in laagdijk bewaakt zijn grond. I i heerscht in de Unie geen periode van hoog-conjunctuur, maar een zich normaal ontwikkelende welvaart, die m.i. de eerste jaren zal aanhouden. Zuid-Afrika zal in de naaste toekomst het land blijven, dat op velerlei gebied jonge, goed voorbe reide en bekwame Europeesche krachten zal noodig hebben. Mijn absolute overtuiging is, dat iedere jonge Nederlander, mits hij ernstig wil, zich in Zuid-Afrika omhoog kan werken. Men mag het optimistisch noemen, maar het is zoo. Maar men heeft er ook ener gie noodig. Zij, die werkkracht hebben, kunnen in Zuid-Afrika terecht. Dit land is een land met ruimteDie „ruimte" missen wij in Holland. Er is voor de jeugd geen plaats meer. Men doet er wel moeite voor, maar feiten zijn feiten. Hier moet men zoeken naar objecten, anders loopt zelfs de werkverschaffing spaak. In Zuid-Afrika is nog groei wegen moeten worden aangelegd en irrigatie werkzaamheden vragen arbeidskrachten. De droogte is het probleem van Zuid- Afrika. Irrigatie wordt daarom hoe langer hoe meer als een noodzaak gevoeld. Groote plannen zijn daarvoor reeds in be werking. Wij hebben vernomen, zoo zeiden wij, dat de regeering van Zuid-Afrika, overweegt de immigratie voor bonafide Nederl. vaklieden gemakkelijker te maken Ja, zeide de heer Van de Wall: In derdaad wordt dit overwogen, doch hiervoor zal men binnenkort officieele berichten kunnen wachten. Berichten, welke voor ons Nederlanders biezonder; prettig zullen zijn. Met een glimlach houdt hij dan ver dere vragen over dit onderwerp tegen i „Zij, die zich geroepen achten naar Zuid- Afrika te emigreeren, kan ik slechts met klem aanraden, zich tot de gezant van de Unie van Zuid-Afrika te wenden Alg. Handelsblad. KALVERVOEDING. III. Voor oudere kalveren kan men naast wei en weidegang een mengsel maken van 1 deel eiwitrijk (lijnmcel-sesam) te genover 4 deelen eiwitarm (havermeel, gcrstcmeel, enz.) b.v. 106 deelen vetrijk lijnmeel, 100 deelen sesam, 400 deelen havermeel, 300 gerstemeel en 100 doe len maismeel. Hiervan kan men per 1000 Kg. mengsel 10 Kg. gerstemeel vervan gen door 5 Kg. geslibd krijt, 2 deel ontlijmd beendermeel (of fosfor/urevoe- derkalk) en 3 Kg. zout. Zoodra de weersomstandigheden het toelaten, doet men verstandig, de kalve-i ren buiten te jagen, maar men dient ze in den beginne vooral 's nachts binnen te halen. Niet alleen, omdat de diertjes de koude nachttemperatuur niet kunnen ver dragen, maar omdat men dan tevensl een geleidelijke overgang krijgt van hooi op gras. Bij de overgang naar de weide zal 'men voorzichtig moeten zijn met het bijvoeren (minder krachtvoer geven), ter wijl dit ook niet te eiwitrijk mag zijn. Hier dient men wel aandacht aan te schenken, omdat het ook schijnt, dat bij „lal" bij kalveren, dat zich openbaart ir( zenuwstoringen, (ze dringen voor en ach teruit, probeeren in een kring te loo-< pen, krijgen krampbewegingen, enz.) naast een stoornis in het mineraal evenwicht, ook een teveel aan eiwit hierbij een rol kan spelen. Van teveel eiwit kan men, vooral bij de overgang last krijgen. CURSUS-VAN TUSSENBROEK. Maandag 21 Maart geeft de heer Otto van Tussenbroek in De Lindeboom zijn vierde en laatste les van de cursus-Wo ninginrichting. Het gaat deze avond in het biezonder over de verlichting van onze woning (dag- en kunstlicht.) VAN WIE IS DAT GELD? Enkele dagen terug is ten postkantore alhier, in de voor het publiek toeganke lijke ruimte, een zeker bedrag aan geld gevonden. Wie daarop aanspraak meent te ma ken, gelieve zich tot de Postdirecteur te wenden. DE NARCIS. Meer dan ooit is gebleken, aldus het Kweekersblad, het groote belang van de Keuringsdienst van de Vereeniging De Narcis. En als we van het nut van deze Dienst overtuigd ziijn, denkt men tegelij kertijd aan de Vereen. De Narcis, die zoo heel veel doet voor de Narcissencultuur en haar beoefenaren. Toch zijn er geen 10 pet. van de Ned. narcissenkweekers in de Vereen. De Narcis georganiseerd. Dat kan toch niet? We ontvingen het reglement op de Keuringsdienst van Narcissen te velde en in droge toestand en wie dit heeft gele zen, weet, dat de Narcissencultuur zonder de Keuringsdienst aan hopelooze gevarery is blootgesteld. Welnu de Vereen. De Narcis stelde de Keuringsdienst in, steunt daarom als één man deze vereeniging. Vraagt inlichtingen of geeft u onmiddel lijk op als lid. Secretariaat Vereen. De Narcis, Krelagehuis, Haarlem.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1