TRIUMPH DE BESTE 1 CENT SIGARET No. 5242 51s,e Jaargang Zaterdag 26 Maart 1938 d u™ "d,orl<!""td"blld wo"" EERSTE BLAD. Stille Weldoeners. Texelsohe Berichten VAN DAG TOT DAG IN DE TUIN. EB ffl aa eb op Texel huis aan huis geleien. TEXELSCHE COURANT VOOR DE ZONDAG Er zijn menschen, die zonder groote daden te verrichten, of vooraanstaande' persoonlijkheden te zijn, door de zui verheid hunner bedoelingen, door de oprechtheid hunner gesprekken en han delingen, door de opbeurende vriend schappelijkheid van heel hun wezen een samenbindende kracht vertegenwoordigen in onze samenleving. Zulke menschen zijn van onschatbare waarde voor onze maatschappij. Zij stellen zich niet op de voorgrond, zij zijn ongekunsteld en doen zien niet gelden, maar hun invloed is van ver strekkende kracht. Zij houden heele kringen tezamen, die anders in onverschilligheid of vijand schap uiteen zouden vallen. Zij zijn de daadwerkelijke beleving van nobele beginselen. Zij getuigen niet door hun woorden vooral, doch door de daad van heel hun leven. Zij beuren ons op, bemoedigen ons en het is ons een voorrecht hun bijzijn te genieten. Die eenvoudige lieden moeten we in eere houden als een kostbare bindende kracht in onze maatschappij. ZONDAG, 27 Maart 1038. VOOR HOOFD EN HART. HllillHIII ZONDAG Zoek uzelf bij het bestudeeren van anderen. Fontenelle. MAANDAG Wie zich ernstig aan het werk zet, vindt middelen, of, als hij ze niet vindt, dan schept hij ze. C h a n n i n g. DINSDAG De volmaakte rede ontvlucht alle bui tensporigheid en eischt, dat men wijs is, de matigheid betrachtend. Molière. WOENSDAG De nederlaag te lijden was niet zoo schandelijk, als het schoon is, de strijd te hebben gewaagd. O v i d i u s. DONDERDAG Er wordt niets gezegd, dat niet reeds gezegd is. La Bruyère. VRIJDAG Overal naar het nuttige vragen past allerminst een vrij en edeldenkend mensch. Aristoteles ZATERDAG Elk ding gelukt aan hem, die zacht en vroolijk is. Voltaire. WITTER DAN WIT worden uw tanden indien u poetst met Tube 60 en 40 ct. Doos 20 ct IVOROL ZOO SPRAK. SENATOR INGALLS (Vereen. Staten): Wij straffen de man, die een brood steelt, maar juichen de man toe, die door het stelsel van monopolies het brood kleiner en slechter van kwaliteit maakt. Als een man een staat ijzer steelt, wordt hij naar de gevangenis gebracht, maar als hij een heele spoorweg steelt,"" zeggen we. dat hij een financier is. OVER POSTZEGELS. De Vereen. Staten krijgen volgend jaar 31 nieuwe postzegels met portretten, van overleden oud-presidenten der V.S. Een aan te bevelen handleiding voor verzamelaars verscheen in de be kende Libellen-reeks. Schrijver: G.J.Pee- len. Kost 45 ct. Veel illustraties. CURSUS-WONINGINRICHTING. Otto van Tussenbroek gat zijn vierde en laatste les. Over de verlichting van onze woning. Het was reeds verscheidene weken ge leden, dat Otto van Tussenbroek zijn derde les had gegeven en misschien was het wel daaraan te wijten, dat niet alle cursisten aanwezig waren, toen de heer Van Tussenbroek Maandagavond in De Lindeboom zijn cursus besloot met een gezellige causerie over de verlichting in de woning. Toch waren er nog wel een 70 dames, die met groote aandacht de vele raadgevingen aanhoorden en mis schien ook wel vandaag of morgen de besproken verbeteringen in practijk zullen brengen, wat ook de bedoeling van de cursus is geweest. Een kamer zonder gordijnen is onge zellig aldus de heer Van Tussenbroek. Trouwens, dat wisten we allemaal wel uit de schoonmaaktijd. Vooral de raam- gordijntjes verhoogen de gezelligheid ten /eerste en daarvoor behoeven ze nog niet eens geheel te zijn dichtgetrokken. De kleur van deze gordijntjes baart ook nog eenige moeilijkheden, doch in de praktijk is "steeds bewezen, dat raamgordijntjes van een warme crème-kleur het 't beste „doen". Neem liever geen wit-glanzende en ook geen paarse. Maar ook de overgordijnen, aldus ging de spreker voort, verhoogen de gezellig heid. Over het kunstlicht sprekende, merkte de heer Van Tussenbroek op, dat in Ne derland het electrisch licht nog veel te weinig gebezigd wordt. Waarom geen lichtje in een donkere kast, in een don ker buffet, enz.? De kosten zijn zoo hoog niet; zoo'n lichtje is makkelijk aan te leggen en het verbruik is o zoo weinig. Ook over de lampekappen liet spr. „zijn licht schijnen". De zijden lampe kappen geraken langzamerhand in dis crediet, daar zij zeer oneconomisch zijn, Tegenwoordig gebruikt men als beklee- dingsmateriaal veelal glas, of stoffen, die: gemakkelijk afwaschbaar zijn. Het plaatsen en ophangen van lampen moet steeds zoo zijn, dat niet het felle licht iemand in de oogen schijnt. Staande leeslampen plaatst men daarom bij voor keur achter de lezende, zóó, dat het licht over de linkerschouder komt. Men leest van links naar rechts en het lezen van het licht at is het minst vermoeiend. Na de pauze vertoonde de heer Van Tussenbroek nog tal van lichtbeelden van moderne verlichting in binnenhuizen en WOORD EN DAAD VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1911. Voorz.de heer E. G. Gaarlandt, bur gemeester. Afwezig: de heeren Dijt en Lap. Vaststelling gemeenterekening 1910: ontv. f71080, uitg. f67353. Batig saldo f 3727. - Goedkeuring rekening Alg. Arm bestuur 1910: Ontv. f5132. Uitg. f5496. Nadeelig saldo f364. Benoemd tot onderwijzeres aan o.l. school Den Burg mej. Posthumus. - Benoemd tot onderwijzeres aan de o.l. school te De Cocksdorp mej. A. van der Veer. Benoemd tot gemeentegeneesheer de heer I. Jacobsen, arts te Den Haag. Besloten tot het verleenen van eer vol ontslag aan mej. D. H. Brans, onderwijzeres nuttige handwerken te De Cocksdorp en wel in verband met be noeming van ine.j Van der Veer. - Bezoldiging gemeente-reiniger ver hoogd tot f8.— per week, ingang 1 Aug. Was 1175.per jaar. Benoemd tot gemeentereiniger de heer B. Houtwipper. f60.75 subsidie toegekend aan dhr Korff, van E>en Helder, voor gehouden teekencursus (plm. 20 leerlingen.) Benoemd tot onbezoldigd ambtenaar van de Burgerlijke Stand: Burgemeester E. G. Gaarlandt. 234 kantoren. Het diffuus licht met etalage lampen komt zeer in zwang, doch de kosten van deze verlichting zijn nogal hoog. Uit deze lichtbeelden bleek wel zeer duidelijk, hoe de binnenhuisarchi/ tecten streven de verlichtingsbronnen één met de rest van het interieur te maken. Omstreeks half elf kwam aan deze laatste les een einde. De heer Van Tus senbroek dankte de aanwezigen voor hun werkelijk biezondere belangstelling voor de moderne opvattingen en sprak de hoop uit, nog eens in de gelegenheid te zijn, op Texel te spreken, maar dan over ver schillende voorwerpen, speciaal dan over gebruiksvoorwerpen, waaraan de archi tecten ook al hun beste krachten ge veil om deze zoo sierlijk en zoo doelmatig mogelijk te maken. Ur. a. Vis, voorz. van het Dep. Texel van het Nut, dankte de heer Van Tussen broek voor zijn leerzame avonden. Het, was de eerste maal, dat het Nut hier een cursus heeft georganiseerd. Het was dus een proet, maar spr. kan niet anders zeggen, dan dat deze proef geslaagd is. De dames weten nu, hoe het kan, hoe het moet en hoe het niet moet. Zullen zij dat ook in practijk brengen? Want; het is niet alleen de belangstelling op de avonden zelf, welke de cursus geslaagdi doet zijn, maar vooral de toepassing van het geleerde in de practijk. Het behoeft niet hals over kop te gaan, maar, och, nu eens dit, en dan weer dat verbeteren. Indien de dames dit werkelijk van plan zijn, ja, dan kan men zeggen, dat de cursus wel biezonder is geslaagd. H. RECENSIES. Een voortreffelijke gids bij de werk zaamheden in de tuin. Wanneer zaaien en hoe, wanneer enten, snoeien, planten? Op al die vragen geeft J. F. Ch Dix een duidelijk antwoord. Veel illustraties 100 blz. f 1.25 (geb.) DIERENBESCHERMING. We brengen onder de aandacht van dierenvrienden, dat de abonn.-prijs van het Orgaan de. Ned. Vereen, tot Bescherming van Die ren thans slechts 35 ct. voor het heele jaar bedraagt. Gelieve dit bedrag te stor ten op giro no. 24560. Het lidmaatschap der Vereen, bedraagt f 1.25. In elk num mer van het Maandblad vindt men be langwekkende artikelen; in het Febr.-nr. o.a. over het coupeeren van dieren, over Artis („gepatenteerde dierengevangenis" genoemd), over tal van gevallen van die renmishandeling, over vogelbescherming, enz. Hartelijk aanbevolen. Adres de Ver- eeniging: Prinses Mariestr. 40, Den Haag. VAN TEXELS RAAD. DINSDAG 5 SEPTEMBER 1911. Aanwezig alle leden (13). Installatie van de herkozen leden Mets, Langeveld en Kikkert en van de nieuwe leden Visser, Bakker en Eelman. Weth. H. Over herkozen (9 voor; 4 blanco.) Afwijzend wordt beschikt op adres van C. Kooiman, inhoudende verzoek om subsidie voor wagendienst Oosterend Oudeschild. De raad verlangt nadere ge gevens. Adres van de afd. Texel van het Ned. Onderw. Genootschap met verzcek om salarisverhooging wordt aangehou den tot behandeling begrooting 1913. i ZATERDAG 14 OCTOBER 1911. Aanwezig alle leden (13). Voorz. deelt mee, dat op rijksbe- grooting 1912 f2250 subs, is uitgetrok ken voor hier te stichten Zeevaartschool B. en W. worden gemachtigd de Minister van Waterstaat te verzoeken De Cocksdorp aan het Rijkstelefoonnet aan te sluiten. Benoemd tot gemeente-arts te De Cocksdorp de heer J. P. van Gorkom, arts te Utrecht en wel op een jaarwedde van f700 plus vrije woning. 235 Eg Afgunst volgt verdienste als EB ffl haar schaduw en is, evenals de Eg tg schaduw het bewijs van haar ftj EB werkelijkheid. Eg ia? (ai ;gj ;a~? ru i reifo nn nn m r tl ran Hnro tri cc lPiTI tri trien REEDS BETAALD? Op 1 April dient van uw aanslag in de Inkomstenbelasting twee vijfden betaald te zijn, indien het aanslagbiljet Januailjf gedateerd is. Van uw aanslag in de grond-, perso- neele en doodehandbelasting dient 1 April twee elfden betaald te zijn, indien het biljet Januari als datum van uit gifte vermeldt; geheel moet de aanslag zijn voldaan, zoo het biljet October ge dateerd is. ||||||illlllll'llll:ll'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|l|llllll|||||| LANDBOUW VEETEELT Laat uw granen eerst ontsmetten. Dit geldt ook voor mais. Kencica verlaagt de zuurgraad van de grond en verhoogt het kaligetal Ir. Meijers zegt, dat er in 1937 zeer veel slecht maiszaad is uitgepoot. Eerst zoete lupinen voor zaadwin ning en vlak er op mergkool. De maisteelt in Duitschland is in 1937 verdubbeld, bij 1936 vergeleken. Als ge de grond in de voorwinter niet diep wilt bewerken, teelt dan liever geen mais, zoo lezen we in de Duitsche vlugschriften. In vele streken wordt het zeer goed merkbaar, dat de grond armer wordt aan humus, doordat er te weinig stalmest en groenmest inkomt. Het kan dan hoe lan ger hoe minder de droogte verdragen en gaat bij hevige wind licht aan het stui ven. In Amerika is dat een verschrikke lijke ramp geworden. HOE LAAT 8 TOOMBOOTDIENST I EXEL— DEN HELDER v.v üp werkdagen: Van Texel: 5.50, 7.50; 11.20; 2.35; 5.35 Van Den Helder: 6.50; 10.-; 12.20; 4.20; 6.55. Op Zon- en Feestdagen; Van Texel: 7.30; 11.20; 5.20. Van Den Helder 9,00; 12.20; 6.30. PRINS BERNHARD maakt, aangelokt door het fraaie lenteweer, in licht zomer- costuum een wandeling in de omgeving van Paleis Soestdijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1