No. 5243 51s,e Jaargang Woensdag 30 Maart 1938 S.Str? De Hieuwe Texelsche Courant Wèg die Migraine) AKKERTJES EERSTE BLAD. Texelsche Berichten N.V, TESO. ENGELAND BEREID TE VECHTEN. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 tn dit blad opgenomen. HOOGWATER ter reede van Texel v.ra (nam. ongeveer V» uur later.) 1 2 3 4 5 6 7 April 9,17 9.58 10.37 11,10 11,48 0,15 1,03 LICHT OP RIIWIELEN en RHTUIGEN 7 UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.—; losse nrs 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 4S ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) llllllllllli VAN OVER DE GRENS. Illlllllllll lllllliiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiillllll Chamberlain heeft zijn uiteenzetting over de buitenlandsche politiek van En geland, die met zooveel belangstelling te gemoet gezien werd, gegeven. Wat de Engelsche minister-president te kennen heeft gegeven, komt in het kort op het volgende neer: Engeland is geenszins van plan zich af te zonderen en een onverschillige houding aan te ne men jegens het Europeesche vasteland. Het zal Vechten, zoodra zijn belangen in het nauw gebracht worden, en het is zelfs bereid, dit ook in bepaalde andere gevallen te doen. Wat het eerste punt betreft, noemde Chamberlain de verdedi ging van het Britsche gebied en de ver bindingswegen, alsmede de verplichtin gen, door zekere verdragsbepalingen op gelegd. Voorts wees hij echter op de mogelijkheid van het grijpen naar de wa pens, indien het duidelijk zou zijn, dat Engeland moest kiezen tusschen oorlog °n 't voor goed opgeven van de hoop, dat het de vernietiging der dingen, welke het land dierbaar zijn, kan afwenden. Hoewel Engeland bij monde van Cham berlain dus verklaard heeft, ook voor an dere dan directe belangien onder zekere omstandigheden te willen strijden, is het desondanks niet van plan daarvoor tevo ren waarborgen te geven. Ook niet aan Tsjecho-Slowakije. En dat is tenslotte begrijpelijk. Want indien een land weet, dat het in alle omstandigheden op Enge- land's steun kan rekenen, zal het zijn hou ding allicht verstijven en daarmede aller minst op ontspanning en verzoening aan sturen. Londen is bereid voor de recht vaardigheid te strijden, maar het is niet van zins zich borg te stellen voor wel licht minder verantwoordelijke daden, die een eventueele bondgenoot zou kunnen verrichten. Anderszijds heeft Chamberlain :en waarschuwing gericht aan hen, die mis schien nog de hoop koesterden, dat En geland bij een grooter conflict afzijdig zou blijven en duidelijk heeft hij te kennen gegeven, aan wiens zijde Engeland dan zal staan. WAT ZEGT HET BUITENLAND? De ontvangst van Chamberlain's rede in het buitenland is over het algemeen niet ongunstig geweest. In Parijs heerschf zelfs groote blijdschap over Chamber lain's verklaring. De ltaliaansche bladen geven uiting aan zekere voldoening over de verklaring van Chamberlain, dat de kans op een overeenstemming tusschen; Londen en Rome als resultaat van de lta- liaansch-Engelsche besprekingen optimis tisch mag worden beoordeeld. Ook is men te Rome verheugd over het feit, dat Engeland aan de niet-inmenging in Spanje zal blijven vasthouden en ten gun ste van Tsjecho-Slowakije geen bindende verplichtingen op zich heeft genomen. Te Berlijn liet men zich over de rede van Chamberlain betrekkelijk voorzichtig uit. Maar ook daar is de reactie niet on gunstig. Sommige Duitsche bladen mee- nen in de woorden van Chamberlain zelfs een waarschuwing aan Parijs en Praag te hooren, zich niet tot avontuurlijke stap pen te laten bewegen. TOELATING VAN NIEUWE LEERLINGEN TOT DE O.L. SCHOLEN. Burgemeester en Wethouders brengep in herinnering, dat op 1 April a.s. nieuwe leerlingen kunnen worden toegelaten tot de openbare lagere scholen. Om te kunnen worden toegelaten moe ten de leerlingen vóór dien datum den leeftijd van ZES jaar bereikt hebben. De aanmelding behoort te geschieden bij het betrokken noofd der school. Texel, 28 Maart 1938. Burgem. en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. KAMP. Als da dag voor U verloren lijkt, a als alles U hindert: licht, reuk en geluid, dan werken als 'n wonder Tkiaf Vólgens recept van Apotheker Dumont DE TOESTAND IN TSJECHO-SLOWAKIJE. Overigens is men ook in Praag, hoe wel men daar allicht gaarne had gezien, dat Londen de Tsjechoslowaaksche gren zen had gewaarborgd, niet ontevreden over de rede van Chamberlain. Men be grijpt zeer goed, dat bij de komende on derhandelingen met Berlijn over de Su deten-Duitsche kwestie eigenlijk door Londen zal worden 'bepaald, wat wef en wat niet rechtvaardig is. Het is nog niet geheel duidelijk, hoe de hoognoodige ont spanning tusschen Praag en Berlijn moet worden tot stand gebracht. Zeker is, wel, dat men in Londen verwacht, dat Praag verschillende toezeggingen zal doen en in de Tsjechische hoofdstad is men daartoe ook zeker wel bereid. An derszijds blijft de vraag open, of de Su deten-Duitschers met de toezeggingen, die Praag eventueel zou willen doen, genoegen willen nemen. De partij van Henlein heeft deze week een versterking ondergaan, doordat twee andere Duit sche agrariërs en de christelijk-socialen, zich bij de Sudeten-Duitsche partij heb ben aangesloten. Slechts de sociaal-demo^ craten hebben deze stap nog niet gedaan en men verwacht ook niet, dat zij dat zullen doen. Desondanks kan Henlein thans met recht beweren, dat zijn partij de sterkste van het land is. Op grond van deze verandering heeft hij thans het uit schrijven van verkiezingen voor alle wet gevende en bestuursorganen geëischt. In- tusschen loopt de zittingsperiode van het Tsjechoslowaaksche parlement eerst aan het einde van het volgend jaar at en in regeeringskringen te Praag meent men, dat er nog geen aanleiding tot het onmid dellijk uitschrijven van nieuwe verkiezin gen is. KABINET-BLUM IN MOEILIJKHEDEN. Het leven van het Kabinet-Blum heeft in de afgeloopen dagen aan een zijden draadje gehangen, maar desondanks heeft het het leven nog weer voor eenige tijd kunnen redden. Maar dit dan ook slechts door zich geheel te richten naar de wen- schen van de senaat ten aanzien van de financieele wetsontwerpen. Hij wil ni( de senaat de gevolgen van diens houding laten dragen, want deze week hoopt hij met een financieel plan volgens de wenschen van dit lichaam te komen. De senaat moet dan kiezen, of hij een nieuwe reden zal zoeken om zich van dit ministerie te ontdoen dan wel tijdelijk toegeven. Het eigenaardige van de toestand in Frankrijk is, dat zoowel Blum als zijn te genstanders een ministerie van nationale eenheid wenschen, maar in de beide kam pen verstaat men onder dit woord klaar blijkelijk niet hetzelfde. Overigens ma ken ook de stakingen in de metaalindus trie de toestand nog ingewikkelder, want de groepen van Tiet midden zullen daar door minder dan ooit bereid zijn, met de communisten samen te werken. DE BURGEROORLOG IN SPANJE. Aan het front van Aragon zet Franco tijn offensief nog steeds met succes voort. In het biezonder in de sector van Huesca hebben de rechtschen groote ter reinwinst weten te behalen. Ook in de sector van de weg Saragossa-Bujaraloz duurt de strijd voort. Hier stuit Franco echter op een hardnekkige tegenstand van de republikeinsche troepen. WONINGBOUW AAN WAALDERWEG B. en W. stellen de Raad voor, gunstig te beschikken op het verzoek om vergun ning voor dc bouw van een woning aan de Waalderweg, 60 M. van Sonnevanck at, ingediend door de heer D. H. Keijser Cz., doch onder de voorwaarde, dat aan vrager zich bereid verklaart op eerste aanvrage een 1 M. breede strook over, de volle breedte van zijn terrein voor wegverbreeding aan de gemeente over te dragen. De weg is ter plaatse n.I. slechts acht M. breed, en moet. volgens de Bouwver ordening minstens 10 M. breed zijn. TEGEN DE RUNDVEE-T.B.C. We hebben de laatste weken uitvoerig geschreven over de pogingen, welke de Vereen. Texel tot bestrijding van de Ründvee-t.b.c. in het werk stelt om ons eiland geheel vrij van runder-t.b.c. te maken. Daarbij wordt zij gesteund niet alleen door T.E.S.O. en de beide Zuivel fabrieken, maar ook door het Gemeente bestuur. B. en W. hebben n.I. voorloopig voor één jaar een bijdrage van 25 pet. in de kosten, doch hoogstens f 250, toe gezegd, behoudens toestemming door de Raad. B. en W. stellen voor de subsidie te verleenen onder o.a. deze voorwaarden 1. Geen vergoeding aan niet-leden der Vereen.; ook niet voor vee, dat in strijd met de vee-verordening op Texel ver blijft; 2. De gemeente-subs. wordt alleen, bestemd voor vergoedingen in kosten of scha, voortvloeiende uit verwijdering vanl Texel van reactiedieren. Vergadering van aandeelhouders. Vrijdag in hotel Texel. In aansluiting op ons beknopt verslag van Zaterdag nog'het volgende. Nadat de notulen waren voorgelezen, vroeg de heer Parlevliet, ot het niet beter was ge weest, indien de vorige maal, toen het vereischte aandeelenkapitaal niet verte genwoordigd was, de statuten niet te be handelen. Notaris Mulder antwoordde: We had den dat zeker kunnen doen. We hebben echter gemeend, de aandeelhouders wel in de gelegenheid te moeten stellen, hun meening over de statutenwijziging te zeg gen. Geheel nutteloos is dat niet. Het bestuur heeft daardoor kennis kunnen; nemen van de geest, die er onder de aan deelhouders heerscht, terwijl het ook voor de aandeelhouders wel van belang is te weten, hoe andere aandeelhouders over sommige artikelen denken. Dat is dan ook de reden geweest, dat de voorgestel de wijzigingen ter inzage zijn gelegd, hoewel ze niet officieel waren. De heer Parlevliet zeide alleen het nut van de vorige besprekingen te kunnen in zien, indien het bestuur de toen gedane voorstellen onvoorwaardelijk zou steu nen. Notaris Mulder antwoordde, dat het bestuur dat niet kon doen. Anders' toch zou het deze vergadering weer met nieuwe voorstellen moeten komen en zouden besluiten dienaangaande ook in deze vergadering waar het vereischte kapitaal wederom niet Vertegenwoordigd is niet rechtsgeldig zijn. Nadat ook de heeren J.C.Rab en 'S.J.Flens over de ze kwestie nog het woord hadden ge voerd, tverden wederom artikelsgewijs de nieuwe statuten en de daarop ingediende amendementen behandeld. De heer R.J. Daalder vroeg, hoe het dividend wordt vastgesteld: Voorz. antwoordde: Vijf pet. en één pet. overwinst. Dus ten hoogste zes pet. De heer I.Vlessing vroeg, ot de minister geen bezwaar zou maken' tegen het feit, dat de aandeelhouders geen recht hebben op de heele overwinst. - Notaris Mulder merkte op, dat dezelfde passage vorige maal reeds goedgekeurd, is. Bij art. 9 kwam het amendement Parlevliet aan de orde. De heer E.Noor- dijk deea het voorstel, het oorspronkelijke artikel "(commissarissen Bij aftreden on middellijk herkiesbaar) te handhaven. Het voorstel-Parlevliet achtte hij niet in het belang van de vennootschap. De heer Pisart vroeg schriftelijke stem ming. De voorz. merkte op, dat dit vol gens de statuten niet mogelijk is, indien over zaken wordt gestemd. De heer J. C. Rab: Gaat het hier dan niet over personen? Notaris Mulder: Neen, het het handelt hier over een artikel van de RIOLEERING WILHELMINALAAN. De bewoners (eigenaren) van panden, aan de O.-zijde van de Wilhelminalaani en de eigenaren van terreinen langs dezei zijde van de weg hebben een adres ge richt aan de raad, met het verzoek, vait een doelmatige rioleering te mogen profi- teeren, zooais Je bewoners aan de over zijde van de weg. B. en W. merken evenwel op, dat de erven aan de W.-zijde aan een bestaande rioleering konden aansluiten. In de prij zen van het gemeentelijk bouwterrein zijn verder de kosten van rioleering begrepen. Aan De Koog verklaarden belangheb benden zich, op een enkele üitzonderingi na, bereid in de kosten van rioleering) f3.75 per str. M. frontbreedte bij te dragen. B. en W. achten het billijk, te verlangen, dat ook in het hierboven be doeld geval aan de Wilhelininalaan die bijdrage wordt betaald. De kosten van rioleering van de Wil- helminalaan worden begroot op f1800; dat wordt, over 500 M. bouwfrontbreedte, plm. f3.50 per M. Momenteel bedraagt: de in aanmerking komende lengte 100 M. Bij nieuwbouw zal niet tot aansluiting op het gemeente-riool worden overge gaan, zoo niet een bijdrage in de ge meentekas wordt gestort. Voorloopig kan worden volstaan met een uitgaaf van rond f1300, n.I. door de rioleering te beperken tot het gedeelte van Hallerweg tot perceel A. Bakker. 1 B .en W. stellen de raad voor te bepa len, dat het verzoek in overweging wordt genomen als zij, wier perceelen voor aansluiting in aanmerking komen, zich verbinden een bijdrage ineens te verstrekken van f3.50 per str. M. front breedte van hun perceel. statuten. De lieer Parlevliet merkte op, dat er verscheidene aandeelhouders bij mondelinge stemming niet tegen het be stuur zullen durven stemmen. Voorts vond spr. het verkeerd, dat bij voorstel len tot statutenwijziging twee-derden van het aantal stemmen noodig is en dat dus een minderheid een meerderheidsbesluit kan verwerpen. De voorz. merkte op, dat dit geheel volgens de statuten is. Er werd mondeling gestemd en, zooals, bekend, werd het voorstel verworpen. Bij art. 10 waar de heer Van der Meu- len het woord „minstens" wilde laten vervallen (zie ook vorig nr.) merkte de heer S. J. Flens op, aat het toepassen van dit artikel bij de laatste directeurs verkiezing hem ten zeerste heeft bevre digd. Spr. stelde voor, het woord niet te laten vervallen. De voorz. merkte nog op, dat het zeer aangenaam is,, dat, indien velen voor dc vacature in aanmerking ko men, zij allen de kans krijgen. De heer Van der Meulen trok hierop zijn voorstel in. Bij art. 32 vroeg de heer A.v.d. Meulen, ot, indien in Den Haag ingrijpende wijzi gingen in de statuten worden verlangd, de directeur het recht heeft, die aan tc brengen. De voorz. antwoordde, dat de wijzigingen altijd in het belang van de aandeelhouders zijn. De heer J. C. Rab merkte op, dat T.E. S.D. een biezondere N.V. is. De belan gen der aandeelhouders kunnen wel eens met altijd de belangen der vennootschap zijn. Spr. geloofde, dat indien de minister gewezen wordt op de biezondere vorm van de vennootschap, hij er wel rekening mee zal houden. Notaris Mulder zeide echter, dat die biezondere vorm wel genoegzaam blijkt uit het feit, dat er aandeden van f25.en f5.worden uitgegeven. De heer Van der Meulen merkte op, dat men T.E.S.O. kan beschouwen als een N.V. op coöperatieve grondslag. Bij de rondvraag vroeg de heer Van der Meulen, ot het niet mogelijk was, dat tijdens de Jaarbeurs de boot b.v. op een Woensdagavond een extra dienst maakte. Hierdoor zou het Jaarbeursbe- zoek z.i. zeer vergemakkelijkt worden. De voorz. antwoordde, dat dit jaar reeds een dergelijk verzoek is binnenge komen en als eisch was gesteld voldoende deelname. De heer J. C. Rab meende,, dat een extra boot niet noodig was. Als men om vier uur uit Utrecht vertrekt, kan men nog net de laatste boot halen. Ea om vijf uur wordt de Jaarbeurs ge sloten De heer G. Dros merkte op, dat het hem was opgevallen, dat in Den Helder onder het schilderen pteenkool werd ge laden. De voorz. vertrouwde, dat de di recteur zulks niet zonder gegronde reden zal doen. Om kwart voor elf sloot de voorz. onder dankzegging de vergadering.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1