'N TRIOMFATOR IN SMAAK ROOKT TRIUMPH No. 5244 51sle Jaargang Zaterdag 2 April 1938 "K"CL"X™- lijnen MIJNHARDTJES" BOEKENWEEK Sproeten komen vroeg in het voorjaar, koop tijdig een pot SpmtOl. BiJ al,e Drogisten. EERSTE BLAD. WEN8CHEN. Texelsohe Berichten ÏS 2 TOT 9 APRIL EEN BUNDEL NOVELLEN TEXELSCHE COURANT Let op den hartvorm. 12 stuks 50 ct. 2 st. 10 ct. |f||||!lllltlllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllltl!lllllllllllll)lllll!lllllllllll|||||| llllllllllll VOOR DE ZONDAG ||||||i:iiiil|[iiiiiiiiiililtliiiiliiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii|]|i|||| Ieder van ons heeft zijn wenschen. De een wenscht kleinigheden, dingen, oogen- schijnlijk zeer onbelangrijk, maar die voor hem het hoogste geluk kunnen uitmaken. De ander wenscht onwaarschijnlijkheden, die in dit leven toch niet bereikbaar zijn. Zoo heeft ieder het zijne te wenschen, wij, gij, ik, allen zouden wij, als het mogelijk was, die in vervulling willen zien gaan. Stel eens, dat op een dag een toovenaar bij ieder van ons kwam. Geheel onver wacht natuurlijk, en dat hij zei: „Wensch drie dingen en ze zullen vervuld worden". Eerst wordt ge onrustig, weet ge niet gauw, wat te doen of te zeggen; wat het éérste te wenschen, ge hebt er zoo vele. In die chaos van gedachten staart ge de "toovenaar aan en ten leste noemt ge een paar wenschen, die, nu ze in ver vulling zullen gaan, bij het uitspreken ervan al lang met zoo belangrijk meer schijnen. Ze zijn vervuld, goed, ge hebt uw zin en toch, een paar uur later, als ge{ weer alleen zijt, staart ge u zelt ver baasd aan en bromt, omdat ge zoo dom geweest zijt. Ge hadt toch veel beter dingen kunnen wenschen, dingen, die mooier, belangrijker waren dan die ge nu verwezenlijkt hebt gekregen. En het eenige, wat ge doen kunt is, u gereed maken voor de volgende keer, als de too venaar nog eens mocht komen, dan zult ge betere wenschen hebben. Laten we daarom blij zijn, dat we allen onze wenschen hebben, die wij graag In vervulling zouden willen zien gaan. Kon den wij alles krijgen, wat we hebben wilden, dan zou het toch op een of an dere teleurstelling uitloopen. Er moet altijd iets te wenschen blijven. ZONDAG, 3 April 1938. mini llllllllllll VOOR HOOFD EN HART. llllllllllll jjjjlliiiiiiiiiiimuiUImill ZONDAG Gij kunt in vrede van de wereld schei den, als gij uzelf in een zoon verjongd, weder hebt voortgebracht. Rueckert. MAANDAG De zon wil ook door kleine raampjes schijnen. Fr. van Eeden. DINSDAG De grootste vijand van het recht is het voorrecht. E b n e r-E schenbach. WOENSDAG Menschen, die nooit terugzien naar hun voorzaten, zullen nimmer vooruitzien naar hun nageslacht. B u r k e. DONDERDAG Een welgegronde bede dient immer zwijgend met de daad te worden ver vuld. Dante. VRIJDAG Alleen voor hem is lof nuttig, die blaam op prijs te stellen weet. ZATERDAG Niets lijkt in de nacht zooiduister, ot de morgen maakt het wel weer goed. Illlll iiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiitHIII llllll PLANTEN IN KAMER EN TUIN. Illlll llllllliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliniliiiiiiiiillllll GLOXINIA bloeit 's zomers, veler lei kleur. Soms wel 20 bloemen aan één plant. Als u een G. koopt, die pas be gint te bloeien met veel knoppen, kunt u er lang plezier van hebben, maar dan: 1. niet te koud planten; 2. op lichte plaata uit de zon; 3. warm water op schoteltje; 4. nu en dan wat mest; 5. oppassen voor tocht. Na de bloei sterven ze af. Laat de plant langzaam verdrogen. De knol blijft leven. Oppassen voor vorst. In Febr.Maart verpotten. Veel warmte en vochtige lucht en dan begint uw G. weer. (Wil abonné meer weten? Schrijt dan gerust.) EXAMENS. Op 30 Maart werd het einddiploma Rijkslandbouwwïnterschool te Schagen uitgereikt aan 19 leerlingen, onder wie M. Mantje, Oudeschild. Het diploma melkcontroleur ontvingen 12 leerlingen, onder wie M. Mantje, Ou deschild. Van de eerste naar de tweede klasse, werden bevorderd 29 leerlingen, onder wie: B. Dros, Eierland; niet bevorderd 7 leerlingen. AA ELK NEGEN CENT PER LITER. Ingevolge besluit van de Bond van melkveehouders en melkslijters wordt de melkprijs met ingang van Zondag as. van tien op negen ct. .per liter gebracht. PAASCHKAMP. Nederlandsche Jeugdbond voor Natuurstudie. (Ingezonden.) Van 20 tot en met 24 April organiseert district V van de N.J.N. een Paasch- kaïnp in kamphuis Bosch en Zee bij De Koog. Dit is niet de eerste maal, dat de N. J.N. op Texel zijn tenten opslaat. Reeds in 1927, 1933 en 1935 zijn hier kampen geweest. Waar zijn ook zulke mooie en variëerende excursie-terreinen voor deze vereeniging te vinden als juist op ons eiland? Wat is en wat wil de Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie eigenlijk? Het woord „natuurstudie" doet denken aan knaagdieren, één- en tweehuizige plan ten, beesten met één en met meer magen, enz., enz. Daaraan moet je niet denken bij het hooren van de naam N.J.N. Onze natuurstudie is heel anders. Misschien kan je het beter natuursport noemen. We gaan samen de „echte natuur" in. Kijken wat die ons allemaal te zien geeft en vertellen elkaar, wat we op het strand, op de slikken en in de duinen voor interes 1 sants zijn tegengekomen. Alle jongens en me sjes van 12 tot 23 jaar, die belangstelling hebben voor Je natuur, hetzij voor studie van een be paald onderdeel, hetzij om het moo;e, dat ze er overal tegen komen, hooren, thuis in de N.J.N. Het doel van de N.J.N. is: kennis van en de liefde voor de natuur aan te kwee-, en te veroreiden. Dat de N.J.N. zooveel mogelijk tot natuurbescherming bescherming van bepaalde terreinen, die om hun natuur schoon, of als verblijfplaats van biezon dere planten of dieren voor de mensch beid van groot belang zijn bijdraagt spreekt vanzelf. Daarom zou het zoo fijn zijn, als we hier op Texel ook een at- deeling konden oprichten. Van de jonge ren hier beseffen er maar zoo - weinig, op welk een mooi eiland wij wonen. De Bond telt 56 afdeelingen over het het heele land verspreid. De belangrijk ste uitingen zijn de excursies, die meestal Zaterdagmiddags of Zondags gehouden worden. Daarnaast houden ze ook bij- eenWomsten, waar over natuurhistorische onderwerpen wordt gesproken, meest door de leden zelf. Maar niet alleen aan natuurhistorische onderwerpen wordt de aandacht gewijd; ook zang en volksdans nemen een be langrijke plaats in het bondsleven in. Weinig jeugdvereenigingen hebben een liederenrepertoire als de N.J.N. De N.J.N. heeft tijdens haar 18-jarig bestaan bewezen, politiek neutraal te kunnen blijven, wat met niet veel jeugd bonden het geval is. De contributie be draagt f2.50 per jaar, waarvoor je het mooie maandblad Amaboe en het districts- biaadje „de Marei" gratis krijgt. De copie voor beide blaadjes wordt door de N.J.N.'ers zelf geleverd. Nadere inlichtingen verstrekken de Bondssecretaris, Pierre Heybroek, Geert- jesweg 19, Wageningen, en Rita Jonker, Westermient H 95, alhier, bij wie je je ook als lid kunt opgeven. Ook wanneerl je ter kennismaking excursies van het* Paaschkamp wil meemaken: opgeven bij het laatste adres. R. CURSUS FIJNE KEUKEN. Met ingang van Woensdag a.s. wordt door mej. M. Piet in het Glazen Pa leis de aangekondigde cursus „Fijne Keu ken" gegeven. Aanvang 8 uur. De cursus telt vier avonden. DE LAGERE LANDBOUWSCHOOL. Nu de overgangen op de lagere scholen weer hebben plaats gehad en de met langer leerplichtige kinderen de scholen verlieten, zijn vele ouders weer voor 'n moeilijke vraag geplaatst: „Wat nu?" Zullen ze de jongens in 't werk sturen ot trachten een middel te vinden, om de opgedane kennis te onderhouden en uit te breiden? Voor de meeste ouderd zal die vraag wel niet moeilijk te beant woorden zijn, omdat ze overtuigd zijn van de groote waarde voor het verdere) leven van de jonge mensch. van kennis en dan liefst kennis, die gaat in de rich ting van het vak, dat gekozen zal wor den. Maar voor oe jongens, die de boer opgaan ot thuis in de boerderij komen, ot die „in de bollen" gaan, wordt daar toch wel eens wat. licht over gedacht. Handen, goed staande handen, heeft zoo'n gast noodig; dat is het voornaamste en duskan die wel voorgoed de school de rug toedraaien! Toch is dat mis. Wel alle ouders hebben de stille hoop, dat hun jongen ook in "i boeren- of kweekers vak op eigen beenen zal komen te staan en een eigen bedrijfje zal kunnen behee- ren. En dan vooral is tegenwoordig toch meer noodig dan gewone schoolkennis. Wat is er op 't gebied van voeding, be mesting, rassen en soorten, verzorging en verpleging, plantenziekten veel bekend ennoodig te weten voor de boe.1. en de kweeker. Ook deze moet „vak-on derwijs" gevolgd hebben om bij te blij ven. Welnu de lagere landbouwschool is er om de jongens de beginselen van dit vakonderwijs voor boer en kweeker bij te brengen. Laat ze er van profiteered - onthoudt ze de mogelijkheid tot meer dere ontwikkeling niet later zijn ze er u dankbaar voor. Dit jaar begint voor proef de nieuwe cursus met 1 Mei 2 dagen per week, tot 1 Juni. Daarna weer met '1 Septem ber. Dit is gedaan opdat de jongens dan het volgend voorjaar 1 maand vroe ger klaar zijn. Men kan alle inlichtingen krijgen en zich opgeven bij het hoofd der school de heer E. v.d. Ban, Koogerweg, Den Burg. ALS U VOOR TENMINSTE Fl. 2.50 KOOPT, ONTVANGT U HET GESCHENK 31 In Boekhandel Parkstraat vindt 35 31 ieder een boek van zijn (haar) 31 31 gading. Komt u eens kijken 55 35 Het verplicht u tot niets.35 ffl ffl DOOPSGEZIND KERKKOOR. Naar Dr. Vis in De Lampen Brandend meedeelt, is het Doopsgez. kerkoor de „kinderziekte" nu vrijwel te boven. De finaneieele positie werd „gesaneerd", maar er bestaat nog behoefte aan hecren-le. den. Doopsgez. zairgers, u weet, waar u terecht kunt! BAZAk N.H. GEMEENTE. Omstreeks half Juni hoopt de comm. tot herstel van de N.H. kerk alhier een Bazar te houden, mede, zoo mogelijk, tot het verrichten van enkele werkzaam heden aan de N.H. Pastorie. Reeds kwam, zoo lezen we in De Kerk Roept, voor die bazar een prachtig pakket binnen uit Utrecht van bezoekers van de Jeugd diensten (kampeerders.) EXAMENS Aan de ambachtsschool te Den Helder fing C. J. Gomes over van le naar 2e las der afd. auto- en rijwielherstellers. Totaal 9 leerlingen; niet bevorderd één. Einddiploma 2-j. cursus metaalbewer kers ontvingen; C. Bakker; I. Boon; J.J. van der Gaag en H. J. Keijser. Totaal gediplomeerd: 22 leerlingen; geen di ploma: zeven leerlingen. Zeven leerlingen ontvingen het diplo ma auto- en rijwielhersteller, onder wie; P. M. Boom; geen diploma: twee leerlin gen. Veert.en leerlingen ontvingen het diplo ma 2-j. cursus electricien, onder wie: Kees Zegel, Den Burg; geen diploma: drie leerlingen. Elt leerlingen ontvingen het diploma 2-j. cursus timmerman, onder wie deze Texelsche leerlingen: C. Bakker, D. P. Kuizinga, L. J. Weijdt en H. van Dijk. Vier ontvingen het diploma 2-j. cursus meubelmaker, onder wie deze leerlingen van Texel: W. C. van den Berg en A. J. de Smit. Einddiploma 3-j. cursus ontvingen als metaalbewerkers: F. Boon en S. Keijser; als electricien J. C. Dros, als timmerman F. v. Zeijlen. lllllliiiiiiirniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiillHII Illlll LANDBOUW EN VEETEELT. ||||||iiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiin|||||| IETS OVER S1LICA-KALK. II. Men schrijft ons: De biezondere structuur van Silicakalk garandeert een uitzonderlijk regelmatige verdeeling door de grond na vermenging met de bouwvoor. Het kalkgehalte bedraagt 4245 pet., uitgedrukt als CaO. Door de er tevens in voorkomende 46 pet. MgO is de ont zurende werking gelijk te stellen aan 50 pet. CaO (42/45 pet. plus 1.4 X4/6 pet. MgO). Wij merken hierbij op, dat 50 pet. CaO overeenkomt met ca. 90 pet. CaC03 (werkzame koolzure kalk). Naast het kalkgehalte moet in de aller eerste plaats als nevenbestanddeiel het magnesium (waarvan 4—6 pet. uitgedrukt in MgO aanwezig is) van belang wor den geacht. Uit belangrijke onderzoekin gen is n.l. gebleken, dat bij de, op lichte gronden zoo bekende Hooghalensche ziek te, gekenmerkt door de typische „tijge ring" van het graangewas, naast een te lage zuurgraad van de grond, ook mag nesiumbehoefte een rol speelt. Het is dus duidelijk, dat voor de bestrijding van Hooghalensche ziekte m graangewassen, de voorkeur moet worden gegeven aan de magnesiumhoudende kalkmeststof Si-i licakalk, daar deze zoowel de zuurgraad als de magjiesiumvoorziening van de grond gunstig beïnvloedt. Van de in Silicakalk aanwezige neven- bestanddeelen. kunnen naast het waarde volle magnesium nog worden genoemd mangaan en kiezelzuur, beide bestand- dcelen, die iedere plant noodig heeft en die voor de opbouw van het plantenli- chaam onontbeerlijk zijn, terwijl het kie zelzuur, met de eveneens voorkomende aluinaarde, voor de bodemstructuur van belang Ts. Het product laat zich buitengewoon goed en regelmatig strooien en met de grond vermengen, waardoor een voor volle 100 pet. nuttig effect van de kalk- bemesting gegarandeerd is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1