'N TRIOMFATOR IN SMAAK ROOKT Kent u Texel? No. 5246 51s,e Jaargang Zaterdag 9 April 1938 EERSTE BLAD. Leer Luisteren. Brieven van Texelaars in den Vreemde. Aan Texels N.Q.-hoek Texelsohe Berichten op Texel huls aan huis gelezen. Er zijn menschen, die niet kunnen luis teren. Ze zijn niet doof, maar ze zijn zóó doordrongen van hun eigen juist inzicht, dat ze zich geen moeite nemen om zich' op de hoogte te stellen van de meening van anderen. Zij hebben zelf zooveel te vertellen, hebben zóó'n tijd noodig voor de uiteenzetting hunner gedachten, dat ze geen gelegenheid geven aan een ander om aan het woord te komen Met zulke men schen valt moeilijk te redeneeren. Ze doen geen moeite uw gedachtengang in zich op te nemenze vangen een enkel woord op, dat hun niet aanstaat en gaan daarop dan weer verder. Voor zulke praatgrage onmachtige luisteraars is het natuurlijk absoluut onmogelijk zich zelf te beluisteren en na te gaan, wat hun eigen ziel te zeggen heeft. Ze hebben ooren, maar hooren niet. Wat zou de menschheid er een eind mee geholpen zijn wanneer ieder eens leerde luisteren. Heel wat twist en misverstand zouden verdwij nen en voorkomen worden. ZONDAG Een groot kunnen, een groot genieten. Ebner-Eschenbach. MAANDAG Elk ding gelukt aan hem, die zacht en vroolijk is. Volt air e, DINSDAG 't Is Naarstigheid, die vroege Kennis gaart; Ervaring is 't, die spade ?Wijs- lieid baart. Staring. WOENSDAG Allen zullen, u helpen, als gij uzelt wilt helpen. I nay at Khan. DONDERDAG Wij prijzen dikwijls de menschen om hun zwakheid en laken hen om hun kracht. Vauvenargues. VRIJDAG Min de stilte in uw wezen, zoek de stilte, die bezielt. Zij, die alle stilte vree-i zen, hebben nooit hun hart gelezen, heb ben nooit geknield. Ada ma Scheltema. ZATERDAG Wanneer het water stille staet, Wanneer de mensche ledig ga et, Wanneer het ijser rusten moet, Niet een van drie en blijft er goet. Oats. I. Pretoria, 15 Maart 1938. ZUID-AFRIKA. Welk een betooveren- de klank heeft dit woord de laatste jaren niet gehad, in 't biezonder voor hen, die in het volgepropte Holland maar van a'e eene dag in de andere leefden, zonder uitzicht op werk of toekomst. Hoevelcu slaken niet de verzuchting: „Was ik ook maar in Zuid-Afrika, daar, waar werk en geld en geluk is". Ik heb we! eens hoo ren mompelen van „massa-emigratie" ot „volksverhuizing" vanuit de overbevolkte Europeesche gebieden naar het dunbe volkte Zuid-Afrika, 60 maal ^grooter dan Nederland, maar met 4 maal minder men schen. Toen ik hier nog maar kort was, dacht ik er ook zoo over; ik zag 'Zuid- Afrika als een land, rijk aan werk, maar arm aan arbeidskrachten. Nu weet ik echter, dat dit niet geheel juist is; inte gendeel, ik durt zelfs beweren, dat er momenteel in Zuid-Afrika menschen ge noeg zijn, maar dat de schijn het tegen deel bewijst, omdat er hier iets „wrong" is. Er is iets scheets, iets verkeerd ver deeld in Zuid-Afrika. Vandaar het feit, dat er nog velen uit Holland hun geluk gaan zoeken en vinden in Zuid-Afrika Let wel, niet omdat er hier menschen te kort zijn. Nee, alleen maar, omdat er iets „scheef" is in Zuid-Afrika. En tot deze ontdekking kwam ik, toen ik ken- •nis maakte met diegenen, die men in Afrika „arme blanken" noemt. Hun aan tal èn de omstandigheden, waarin deze menschen verkeeren, zijn de moeite waard om het „Arm-blankes-vraagstuk" van dit land eens nader te beschouwen. Dit staat voor mij vast: De verschil lende theoriën, die beweren, dat Zuid- Atrika een leeg land is, waar de bodem om menschen roept, gaan niet op. Het „Arm-blankes-vraagstuk" sterkt mij in deze meening. Luister maar. Het huidige Zuid-Afrika wordt door 2 millioen blanken, 7 millioen inboorlingen en 200.000 Aziaten bewoond. Ruim 20 pet. is dus blank. En uit het feit, daf een zesde deel van de blanke bevolking in deze tijd nu Zuid-Afrika een uniek plekje in de wereld is. - armoede lijdt, put ik de wijsheid, dat Zuid-Afrika nooit een afzetgebied voor menschen gaat wor den, zooals Amerika het voor eenige tien tallen jaren was. Stel u voor: Zuid-Afrika, dat econo misch momenteel voor het beste land ter wereld doorgaat, waar ongekende voor spoed en weelde heerscht, heeft op eert blanke bevolking van twee millioen bijna een kwart millioen armen, hulpbehoeven den, die armoede lijden, en voor wie het woord luxe ot levensgeluk vreemd zijn. En wat zal er nog meer gebeuren, als hier eens de crisis komt? Waar komen die „arm blankes" van daan Allereerst is het klimaat er schuldig aan. Ik schreef reeds over de wreedheid van de natuur. Na negen of tien maanden van absolute droogte, waarbij millioenen dieren „vrek op die land", kan men maan den van vreeselijke regens en hagelbuien krijgen, die de oogst vernielen en welge stelde boeren in enkele uren tot het arm blankendom doen vergaan. Maar er ziin nog meer oorzaken. Het meest droevige is wel, dat het juist de afstammelingen van de oudste kolonisten zijn, die tot de arme blanken behooren Hoe dat komt? Ergiens, ver van 'dorpen en steden, woonden deze menschen op „de plaas", waar alleen menschen, vee en voedsel waren. De bijbel was dikwijls het eenigie boek, dat men bezat, behalve een paar kinderboekjes, waar men de kunst van lezen uit leerde. Iedere dag was hetzelfde. Jaar in, jaar uit ging alles zijn oude primitieve gang. En onderwijl ging, de wereld, waar de „plaas" ver vandaan lag, technisch met reuze schreden voor uit. De „plaas" deelde echter niet in deze vooruitgang, want daarvoor was men te geïsoleerd. Wel werd de bevolking steeds grooter en grooter en tenslotte raakte de „plaas" min of meer overbevolkt. Daar kwam weer bij, dat de jachtvelden sterk begonnen te minderen, nu de menseh zich in zoo grooten getale neder zette. Toen kwain er een jaar van droogte. De eerste teekenen van schaarschte ver toonden zich. En de gang naar armoede werd door een paar misoogsten nog be spoedigd. Het beetje koren, dat zich moeizaam staande hield, werd door de hagel vernield ot door de sprinkhanen op gevreten. En toen Hierover in volgende brief. M ANCHESTER GUARDIAN: De waar heid is, dat Engeland van Italië niets wil dan vriendschap en samenwerking. Italië echter wil tal van dingen van ons land en biedt zijn vriendschap slechts aan te gen contante betaling. Van nu at zal de vrede afhangen van de schikkingen, die de Engelsche regeering met de dictatuur- stalen zal kunnen treffen, en daarbij zal Chamberlain's eerlijkheid eerder een handicap zijn dan iets anders. Boven: Wat er nog rest van de woning in het voormalig pol- dertje De Volharding van de wed. C. van Heerwaardende regen put, tot op haar fundament bloot- gespoeld door de zee. Beneden: Eenige der laatste kipkarren, waarmee specie voor de nieuwe inlaagdijk werd aange voerd, lossen nun lading. Foto—Tex. Crt. aan onze abonné's buiten Texel. 25 April worden de abonnements-kwi- tanties aangeboden. U kunt de innings- kosten besparen door vóór die datum het verschuldigde bedrag op onze post-> rekening te storten of te doen bijschrij ven. (no. 652). Het abonnementsgeld bedraagt fl, per drie mnd.; buiten Nederland f 1,25 per drie maanden. Ons Zondagsblad kost 10,70 per drie maanden; buiten Neder land f0,90 per kwartaal. Onderwijzers, leert de kinderen, Kinderen, leert het anderen weer: Gooit in bosschen en op paden Geen gebruikte zakjes neer, Geen papieren, ijsco-lepels, Doosjes, bakjes en zoo meer, Want de schoonheid van de bosschen Lijdt door rommel al te zeer! (Ingezonden.) Ingaande 16 Mei is deaienst als volgt: VAN TEXEL: 8.45 (alleen werkdagen, van 19 Juni at ook Zondags.) 14.40 (alleen Zaterdags, van 15 Juni alle werkdagen.) 16.45 (alleen Zaterdags, facultatief). 18.15 (alleen Zaterdags, facultatief). 19.15 (alleen werkdagen, van 19 Juni at ook Zondagis). VAN AMSTERDAM: 8.00 (alleen werk dagen, van 19 Juni ook Zondags.) 14.00 (alleen Zaterdags, van 15 Juni alle werkdagen.) 16.00 (alleen Zaterdags, facultatief.) 17.30 alleen Zaterdags, facultatief.) 18.30 (alleen werkdagen, van 19 Juni ook Zondags) De tarieven voor een vlucht Texel-Am sterdam v.v. zijn: enkele reis f5.50, een- daagsch retour f8.en een retour met geldigheidsduur van 2 maanden f9. Deze prijzen zijn dezelfde van het vo rig jaar. Alleen is toen later 'de prijs voor het eendaagsche retour op f8.25 gebracht. De polder wordt thans bemalen door een motorgemaal, bestaande uit twee ho rizontale schroetpompen, elk aangedre ven xloor een ruw-olie-motor van 53 E. P.K. Opbrengst elke pomp 60 kub. M. per minuut, bij 2 M. opvoerhoogte. Ge malen wordt tot een stand van 1.75 M. beneden V.Z„ d.i. 1.48 M. beneden N.A.P, Het normale peil is 1.50 M. beneden V.Z. (1.25 M. beneden N.A.P.) Volgens het biezonder reglement voor de polder Waal-en-Burg, opgenomen in Prov. blad no. 175 van 1933, is het wa terschap begrensd als volgt: De noordoostelijke grens loopt langs de westzijde van de Grietjesdijk tot de Postweg, voorts langs de zuid zijde van de Postweg tot de Limietweg en verder langs de westzijde van de Li mietweg tot aan en over de Eierlandsche dijk. Dan langs de oostzijde van deze. dijk tot aan de buitenteen van de Waal- en-Burgerdijk; langs deze buitenteenjge legen tegen de gronden van de polder het Noorden, tot aan de buitenteen van de oude zeedjjk der Texelsche polders.1. Ten zuidoosten en zuiden grenst het wa terschap aan deze buitenteen; ten westen en noordwesten aan de teen van de Koo- gerdijk, zijnde de dijk van de polders De Koog, Everstekoog en het Burger-N ieuw- land. Voorts behooren tot het gebied van de polder, doch alleen wat hun schuld- 30 plichtigheid wegens bemalingskosten be treft, de domein- of mientgronden, voor zoover zij afwateren op de polders De Koog, Everstekoog en het Gerritsland. De belastbare oppervlakte van de pol der Waalenburg is 603.25.12 H.A. Het bestuur wordt uitgeoefend door een college van dagelijksch bestuur en een college van hoofdingelanden. Het college van dagelijksch bestuur be staat uit een dijkgraaf en twee heem raden, dat van hoofdingelanden uit vier hoofdingelanden. De dijkgraaf wordt door de Koningin benoemd. Hoofdingelanden maken daar voor een aanbeveling op van drie per sonen. De verkiezing van de heemraden en van de hoofdingelanden geschiedt door stem gerechtigde ingelanden, met voorafgaande candidaatstelling. De gronden op het eiland Texel, be kend als het Buitenveld en het Eierland, zijn bij notarieele acte van 21 Februari 1835 door het bestuur der domeinen aan P. Langeveld Kz. c.s. in eigendom afge staan, onder voorwaarde, dat de koopers verplicht zouden zijn, die, voor zoover zij er geschikt toe waren, te bedijken, na op de plannen van het werk de goedkeu ring van de minister van binnenlandsche zaken te hebben gekregen. 31 We geven hier de eerste repro ductie van een reeks van we derom twaalf foto's en leggen ze onze lezers ook nu voor met de vraag: Kent U Texel? Zoo ja, waar maakten we deze to to dan? Als prijzen Tbven we voor onze abonné's uit: 3 foto-albums, met in elk een complete serie K.L.M.-lucht foto's van Texel. Uw advertentie In dit blad wordt TEXELSCHE COURANT -• I|||||!I;IIIIII!!IIIIIIIIII1IIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII|I!|II llllllllllll VOOR DE ZONDAG llllllllllll ||||||lllllllllllllllllllllltllllllllllllll1tlllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||| ZONDAG, 10 April 1938. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| llllllllllll VOOR HOOFD EN HART. Illlll'lllll in ARME BLANKEN IN ZUID-AFRIKA. SIEM DE WAAL. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii|<>iiiiiiiiii:iiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiii:ii;iiii>'i|||||| llllllllllll ZOO SCHREEFllllllllllll IIIIII'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIII BELEEFD VERZOEK DE NATUUR IN! TEXEL-AMSTERDAM V.V. TEXELS POLDERLAND VOORHEEN EN THANS. DE POLDER EIERLAND.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1