Kent u Texel? Oe üieuwe Tpxelsche Courant No. 5249 51s,e Jaargang Woensdag 20 April 1938 EERSTE BLAD. HEEL TEXEL WEET HET VAN OVER DE GRENS. DE WEER VOOk PASCHEN. Uw advertentie in dit bind wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1030 In dit blad opgeoomen. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer uur later.) 21 22 23 24 25 26 27 April 0,06 0.41 1.26 2.35 4,01 5,22 7,20 LICHT OP RIIWIELEN en RIITUIGEN 7 37 I UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten E)en Burg tl.— losse nrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) Ook al woedt in Spanje en het Verre j Oosten de oorlog nog en smeulen in de wereld nog vele onrusthaarden, gezegd kan toch worden, dat de week voor Pa- schen in het biezonder in Europa een i merkbare ontspanning heeft gebracht, zoodat men in elk geval de hoop voor de toekomst niet behoeft te verliezen. DE ENGELSCH-ITALIAANSCHE OVEREENKOMST. In de eerste plaats vraagt de nieuwe Engelsch-Italiaansche overeenkomst, waar over in de laatste weken zooveel ge- ruchten de ronde deden, onze aandacht, Deze overeenkomst kan, indien zij door beide partijen eerlijk wordt nageleefd. inderdaad tot een werkelijke ontspanning 'i in de Middellandsche Zee bijdragen. De in het kader van deze overeenkomst I ondernomen stap van Engeland te Ge I nève tot erkenning van de verovering van Abessinië door Italië kon overigens! sreeti verbazing meer wekken. Men mag llllll OM VOORUIT TE KOMEN GELD VERDIENEN. „RIJK WORDEN is een ideaal voor J velen, maar het is zeer moeilijk om het' I zoover te brengen en nog moeilijker om rijk te blijven. Als rijk worden en rijk blijven al zulke lastige opgaven zijn, moet snél rijk worden aan het onmo- gelijke grenzen, zou men zoo zeggen, maar toch is dat niet het geval. Wie een fortuin wil vergaren op een eerlijke ma nier en zonder zijn eigen veiligheid uit het oog te verliezen, moet lang en hard werken en moet beschikken over een onuitputtelijk geduld, gepaard aan groote ener gie, maar er zijn ook menschen, die haast hebben bij hun jacht op een fortuin. Deze menschen kan men in twee groepen ver deden: zij zijn of genieën of misdadigers. Een derde groep de groep van de geluksvogels kan buiten beschouwing blijven; de man, die rijk wordt door het winnen van een groote prijs in een loterij, ot door het ontvangen van een groote erfenis, is geen doelbewuste fortuinja ger; dat alles heeft niets te maken met de moeilijkheden, welke „de harde wer ker" met zijn heldere Jjop moet over winnen. De genieën zijn weer in twee klassen te onderscheiden: een groot schilder, die als een uitzondering niet na zijn dood maar bij zijn leven wordt gewaar- deer, kan enorme prijzen voor zijn werk maken; een populaire schrijver, wiens boeken vele drukken beleven ja, wiens boeken zelfs verfilmd worden kan in enkele jaren schatrijk zijn. Daarnaast zijn er genieën, die in een We geven hier weer een repro ductie van de reeks van we derom twaalf foto's en leggen ze onze lezers ook nu voor met de vraag; Kent U Texel? Zoo ja, waar maakten we deze to to dan? Als prijzen Toven we voor onze abonné's uit: 3 foto-albums, met in elk een complete serie K.L.M.-lucht foto's van Texel. thans met spanning afwachten, of Enge land de hindernissen, die het te Geneve zeker zal ontmoeten de Sovjet-L'nie, zal blijven weigeren het ltaliaansch Im perium te erkennen uit de weg weet te ruimen. De reacties van het buitenland op het accoord zijn gunstig te noemen. In Frankrijk beschouwt men de overeen komst in het algemeen als een bijdrage tot het behoud van de Europeesche vrede, die bovendien aan Parijs de mogelijkheid geeft, de betrekkingen met Rome te her zien. Anderszfjds spreekt men ook in Duitschland van een goed werk voor de vrede en van ontspanning in de Mid dellandsche Zee. In Berlijn meent men, dat de gevolgen van deze overeenkomst via de solidariteit van de spil Rome Berlijn ook aan het Duitsche Rijk ten goede zullen komen. Men wijst er in dit verband nog op, dat men vooral in Londen en ook wel te Parijs weer begrip voor de werkelijkheid is gaan toonen en dat dit de samenwerking in Europa, zeer zou vergemakkelijken. Als een di rect gevolg van deze verandering in men taliteit beschouwt men in Berlijn ook de niet onwelwillende reacties van het bui tenland op ue volksstemming van 10 „helder" oogenblik iets bedenken, waar door het geld hun toestroomt en hun- bedenksels zijn soms belachelijk eenvou dig: De man, die het eerst een zuur tje aan een stokje vastkleefde en de „lollies" op de markt bracht, werd er schatrijk mee de fabri kant, die het eerst chocoladeree- pen ging verpakken (in ons land volgens Handelsbelangen vermoe delijk Kwatta) sloeg een slag. Uitvinders als Gilette hebben het geld ook voor het oprapen. Het behoeft niet eens een werkelijke „uitvinding", iets groots, te zjjn. Flet is voldoende, als men iets bedenkt, waar aan een ander nog niet gedacht heeft. Dit is een openbaar geheim en er gaat danook geen dag voorbij, ot fabrikanten probeeren het met „iets nieuws". Slaat het nieuwe in Weet men een tijdelijke rage te ontketenen, dan is succes ver-- zekerd. Maar nooit en te nimmer zou Gilette een vermogend man geworden zijn, als hij niet een doelmatig gebruik van ad vertenties had gemaakt. Nimmer zou Kwatta zoo'n opgang heb ben gemaakt, wanneer niet op de juiste wijze daarmee was geadverteerd. Daar ligt een wijze les in. Het is mogelijk een stuk papier met een ot andere tekst huis aan huis te la ten bezorgen, waar ook, maar die tekst wil GELEZEN worden. En dit juist be reikt de adverteerder met ons blad: Op Texel huis-aan-huis gelezen, ja, zeg ge rust: G-E-S-'P-E-L-D. Toch betaalt de zakenman per regel maar 8765 ot zelfs nog minder. Kom eens met ons praten. Adverteeren doet uw omzet ver- meeren en daarmee uw winst. ADM. TEXELSCHE COURANT April. Van de meeste buitenlandsche be schouwingen over die overeenkomst heeft' men in Duitschland met welwillendheid kennis genomen. Voor Chamberlain beteekent het tot standkomen van het accoord ook in bin- nenlandsch opzicht een overwinning. Het is bekend, dat de oppositie tegen zijn bui tenlandsche politiek na het heengaan vail Eden steeds grooter werd. De roep „Chamberlain moet heengaan" liet zich steeds luider hooren. Indien de nieuwe overeenkomst werkelijk de successen brengt, die men er van verwachten mag, zal Chamberlain aan zijn tegenstanders' veel wind uit de zeilen kunnen nemen. EENSGEZINDHEID IN FRANKRIJK. De nieuwe Transche regeering kreeg van het parlement met overweldigende stemmenmeerderheid een vertrouwensvo tum. De meerderheid was zoo groot, dat men bijna van algemeene stemmen kan spreken. Voor Frankrijk is dit een ver heugend feit. De regeering heeft nu de tijd gekregen om haar programma verder at te werken. Maar desondanks mag het optimisme toch niet al te groot zijn. Die uitslag immers is nog geen uiting van eensgezindheid. Het waren redenen van, partijpolitiek, welke tot dit resultaat heb ben geleid. Iedere partij trachtte de regee ring naar zich toe te trekken. Voor de toekomst van de nieuwe regee ring zal nu veel afhangen van de vraag, in hoeverre zij het stakingsprobleem zal kunnen oplossen. Een eerste succes is reeds behaald. In de genationaliseerde fa brieken is het werk hervat. Maar het gold hoofdzakelijk een toegeven van de werk gevers aan de werknemers. Zoo kan de regeering zich niet losmaken van de so cialistische en communistische druk. Met? zal eerst de verdere ontwikkeling moeten, afwachten, alvorens men een definitief oordeel over de positie en kracht van het kabinet-Daladier zal kunnen uitspre ken. STRIJD AAN DRIE FRONTEN. In Catalonië woedt de strijd aan drie fronten, n.l. bij de Pyreneeën, bij Tor- tosa en bij Morella. Bij Tortosa trachten de nationalisten nog steeds het r^gee- ringsgebied in twee deelen te snijden, maar niet minder gevaarlijk is de strijd in het Noorden. In Andorra ligt de laatste nog in het bezit der Catalanen zijnde, electrische centrale. Indien ook deze in het bezit van Frajico komt, is Barcelona van stroom verstoken en komt zijn wapen-in dustrie stil te liggen. UIT HET VERRE OOSTEN. De Japanners zetten met zooveel mo gelijk kracht de oorlog in de lucht voort terwijl de Chineezen hun kracht blijven zoeken in de guerilla-,oorlog. Als het staat in de Texelsche Courant. TEXELS POLDERLAND De bedijking is in 1835 geschied en 'de aangewonnen landen, nadien Ce pdlder Eierland genoemd, zijn bij acte van 28 December 1840 verkaveld. Volgens het bijzonder reglement, op genomen in Prov. Blad no. 177 van 1933, grenst de polder Eierland ten noorden,, ten noordoosten en ten westen aan dê, rijksduin- en mientgronden, zijnde de grenzen aldaar aangegeven door limiet- palen. Ten zuidwesten loopt de grens langs de westzijde van tie GrietjesicJijk tot aan de Postweg; voorts langs de zuidzijde van de Postweg tot de Limietweg, en verder langs de westzijde van de Limiet- weg tot aan en over de zeedijk van de polder. Ten zuidoosten en ten oosten loopt de grens langs de buitenteen van de zeedijk. De gronden, in deze polder gelegen, zijn bij het bijzonder reglement verdeeld in drie klassen, die geacht worden, bij ge lijke uitgestrektheid tot elkaar in waarde verhouding te staan als de getallen 8 voor de eerste klasse, 6 voor de tweede klasse en 5 voor de derde klasse. Bij het beoordeelen der kiesbevoegd heid en der verkiesbaarheid, en bij het regelen van de omslag voor de polder- lasten, wordt overeenkomstig de ge noemde waardeverhouding gehandeld. 32 iiiiiiiiiiiiii;,p:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| LANDBOUW R VEETEELT DUIVENBESTRIJDING. Over vergiftiging door middel van strychnine. In het voorjaarsnummer van de „Nieu we Veldbode" geeft de heer P. Flus uit Bennekom antwoord op de vraag, of hout duiven met strychnine-haver mogen wor den vergiftigd. Aangezien de houtduif ingevolge het Vogelbesluit—-1937 tot de tjjdelijK onbe schermde vogels behoort, kan hiervoor vergunning worden verleend. Deze ver gunning moet worden aangevraagd bij de minister van economische zaken. Zon der vergunning is het verboden. De heer Hus zou echter willen aan raden geen toestemming te vragen voor strychnine-haver maar voor met strych nine vergiftigde erwten en duivenboonen. Het uitstrooien van strychnine-haver zou n.l. tengevolge kunnen hebben, dat niet alleen houtduiven, doch ook verschillen de andere, onschadelijke vogels gedood zouden worden, en dat zou jammer zijn. Als echter alleen vergiftigde erwten en duivenboonen worden uitgelegd, zullen vrijwel uitsluitend de houtduiven worden getroffen en daarom is het toch te doen. Het is reeds op eenige plaatsen gebleken, dat op deze wijze zeer goede resultaten worden bereikt; reeds spoedig nadat het vergiftigde voer is gegeven, neemt de beschadiging sterk af. De doodelijke dosis strychnine is voor een houtduit gering, meer dan 46 m.Gr. kan een duit niet verdragen. Deze hoe veelheid kunnen zij in één keer naar bin nen krijgen, als men zorgt, dat elke erwt ot duivenboon 2 m.Gr. strychnine bevat. Een pond erwten telt ongeveer 1500 stuks, een pond duivenboonen 750 stuks. Voor een pond erwten heeft men dus 1500 maal 2, dus 3000 m.Gr. of 3 gram strychnine noodig, voor een pond dui venboonen 1.5 gram. Men kan deze kleine hoeveelheden oplossen in 100 kub. cM. water (1 dL.) en in deze oplossing de erwten ot boonen laten weeken, tot ze alle vloeistof hebben opgenomen. Het gemakkelijkst op te lossen is strychnine-nitraat, op vertoon van detni- nisterieele vergunning zal men deze stot bij de apotheker of drogist kunnen koo- pen. De vergiftigde boonen of erwten moe ten uitgelegd worden in de nabijheid der, gewassen, welke door de houtduiven be schadigd worden of op andere plaatsen waar de houtduiven zich graag ophouden. Men moet echter de noodige voor zichtigheid in acht genomen. Strychnine is ook voor de mensch een zeer zwaar ver gif, dat, als het in de maa» komt, al in geringe hoeveelheden doodelijk werkt. Men dient dus te voorkomen, dat huisge- nooten en huisdieren van de vergiftigde erwten eten. Resten van vergiftigde erwten houde men niet in huis om vergissingen te voorkomen en men wassche na met het vergit in aanraking te zijn geweest, flink de handen aldus de heer P. Hus in de Nieuwe Veldbode. VOORHEEN EN THANS. Ten zuidoosten en oosten heeft de pol der 'n eigen dijk, vroeger geheel zeedijk, aanvangende aan de Waalenburgerdijken eindigende ten noorden aan de duinen be oosten het Eijerlandsche Huis. Deze dijk, lang in het geheel 11040 meter, is door de latere bedijking van de polders de Eendracht, de Volharding en het Noor den over 9650 meter ongeveer slaper ge worden. Doordat in October 1926 de polder de Volharding is overstroomd, is van deze 9650 meter een lengte van ongeveer 700 meter weer zeedijk ge worden. In het onderhoud wordt door de polder voorzien. L>e polder was verplicht, volgens in 1835 gesloten overeenkomst, het water; van de polder Waal-en-Burg te ontvan gen. Deze overeenkomst is beëindigd in gevolge Statenbesluit van 16 Maart 1926 tegen betaling van een afkoopsom van f40.000.—. Zie de beschrijving van pol der Waal-en-Burg. De polders Eierland en Waalenburg zijn overeengekomen, dat Eierland het wa ter ontvangt van de perceelen, gelegen ten N.O. van de Ruigendijk en behoo- rende tot Waalenburg, groot 17 H.A. (te weten de perceelen, kadastraal gem. Texel sectie I, nos. 479, 473, 471, 470, 469, 468, 467, 461, 460, 458, 455, 454 en 453 en voor zooveel betreft de noordoostelijke helft de perceelen 486, 465, 459, 456, 452 en 534) 33

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1