Kent u Texel? REKENT FONGERS No. 5251 51ste Jaargang Woensdag 27 April 1938 Uw adver,en,lein Oe Nieuwe Texelsche Courant EERSTE BLAD. EEN GOUDEN PAAR. op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 In dit blad opgekomen. HOOGWATER ter reedc van Texel c.m (nam. ongeveer uur later.) 28 29 30 1 2 3 4 Mei 7,20 8.04 8.48 9.32 10,15 10.59 11,40 LICHT 'OP Rl| WIELEN en RIITUIGEN 7 49 LUTGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.lossenrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) VAN OVER DE GRENS. DE GOEDE KANT UIT? De atmosfeer van ontspanning, die na de onderteekening van het Britsch-Itali- aansche accoord in Europa was waar te nemen, heeft zich ook in de afgeloopen; week gehandhaafd. Men tracht thans op de door Chamberlain gelegde grondslag voort te bouwen en men kan er van op aan, dat de Europeesche diplomatie op het oogenblik druk in de weer is, om van de haar nieuw geboden kansen pen zoo goed mogelijk gebruik te maken, intus- schen geschiedt dit achter de schermen, en vandaar ook, dat de internationale pers de laatste dagen arm is aan onderwerpen, de „hooge politiek" betreffende. Toch zijn er nog genoeg feiten, die de aandacht vragen. Daar zijn in de eerste plaats de Fransch-Italiaansohe ónderhan delingen, die na het Britsch-Italiaanschej accoord vanzelfsprekend zijn geworden., Het is geen gëhejim, dat men te Parijs hoort, dat een overeenstemming met Italië op de duur het front van Stresa weer zou kunnen doen herrijzen. Italië, aldus redeneert men in Parijs, moet zich door de huidige overmacht van Duitschland be drukt voelen en zal een tegenwicht moe ten zoeken. Het blijft intusschen de vraag, of deze redeneering juist is. In Berlijn toont men zich over de Fransch-Itali- aansche onderhandelingen al evenmin on gerust als over de Britsch-ltaliaansche, ja, men juicht deze zelfs toe, wijl Duitsch land via de spil Rome-Berlijn indirect van elke voor Italië gunstige overeen komst voordeel zou moeten hebben. En al evenmin schijnt men verontrust te zijn door de Tsjechische erkenning van het Italiaansche Keizerrijk en de toespraak- van Benesj tot het Tsjechische leger, waarin de vorming van het Tsjechische legioen, nu 20 jaar geleden, werd opge haald. In Berlijn houdt men deze betoo- gingen voor te doorzichtig om succes te kunnen hebben in die zin, dat Italië door; die middelen er toe zou kunnen worden ge bracht, om de ontwikkeling van Duitsch- lands politiek in Zuid-Oost-Europa be lemmeringen in de weg te leggen. Wel zouden de maatregelen van Tsjecho-SIo- wakije voor Duitschland een aanleiding te meer kunnen zijn om bij het bezoek van Hitier aan Italië de toestand in Zuid- Oost-Europa en de afbakening van de Duitsche en de Italiaansche verlangens in de geest van onderlinge steun en sa menwerking met alle ernst te bespreken. Maar hoe dit alles ook zijvast staat,, dat een nieuwe Stresa-politiek aan Euro pa niet de waarborg van de vrede kart brengen. Samenwerking met Duitschland zal in ieder gevat "moeten worden ge zocht en zeer zeker ziet men dat te Lon den in. Bij de besprekingen van de En- gelsche en Fransche ministers te Londen in de loop van deze week, zullen de Britten hun Fransche collega's daar wel van kunnen overtuigen. DE DUITSCHE LUCHTVAART en het Amerikaansche helium. Na de vele politieke successen,, die ^Duitschland de laatste tijd heeft benaald„ Tieeft het thans op een ander gebied, n.I. We geven hier weer een repro ductie van de reeks van we derom twaalf foto's en leggen ze onze lezers ook nu voor met de vraag: Kent U Texel? Zoo ja, waar maakten we deze to to dan? Als prijzen Toven we voor onze abonné's uit: 3 foto-albums, met in elk een complete serie K.L.M.-lucht foto's van Texel. dat der luchtvaart, een zware sTag ge kregen. Zooals bekend zijn na de ramp met 'de Tlindenburg, 'de beide nieuwe in Duitschland op stapel gezette luchtsche pen geheel ingericht op de vulling met 't onbrandbare heliumgas, dat door Amerika aan Duitschland geleverd zou worden. Thans heeft de Amerikaansche regeering de uitvoervergunning geweigerd óp grond van het feit, dat er niet voldoende waar borgen zouden bestaan, dat Duitschland dit heliumgas niet voor militaire doel einden zou gebruiken. Geheel duidelijk is deze verklaring niet. Reeds in de wereld oorlog is gebleken, dat de militaire waar de van de luchtschepen niet groot is. Zij bieden een veel te gemakkelijk doelwit Voor de Duitsche luchtvaart, die er op gerekend had, nog in de loop van dit jaar de dienst met luchtschepen op Amerika te hervatten, komt deze slag danoók weF zeer onverwacht en des te harder aan, wijl slechts Amerika als heliuinleverancier in aanmerking komt. Buiten de Vereen. Staten komt nog slechts in de Sovjet- Unie heliumgas in voldoende hoeveelhe den voor, maar het is wel uitgesloten, dat Moskou hier als leverancier van Frie- drichshafen zou willen optreden. AARDBEVINGEN IN TURKIJE. Een ramp heeft Turkije getroffen. In het district Anatolië heeft een verschrik kelijke aardbeving gewoed, die vele dor pen totaal heeft vernield en vele men- schen het leven heeft gekost. SPANJE: DE REGEERING IN NOOD. Na de omsingeling van Tortosa en de doorsnijding van het regeeringsgebied is de toestand van het republikeinsche Spanje welhaast onhoudbaar geworden. Zeker, de republikeinen beschikken nog over een flink deel van het Spaansche ge bied en eveneens over betrekkelijk sterke militaire krachten, maar de successen van Franco leiden tot strubbelingen in eigen kring. Deze yeek schijnt men in Barce lona weer een gevaarlijke opstand te heb ben moeten onderdrukken en waar de een heid ontbreekt, ontbreekt, zooals bekend, ook de macht. Meer en meer krijgt men dan ook de indruk, dat de dagen van "het republikeinsche Spanje geteld zijn. i IN HET VERRE OOSTEN. In China wordt de strijd aan het Sjan- teng-front met uiterste verbittering aan beide zijden voortgezet. Zoowel de Chi- neezen als de Japanners hebben sterke strijdkrachten in het vuur geworpen en het staat wel vast, dat het aantal dooden en gewonden in deze strijd enorm is. De Japanners zetten er alles op, om hiei' nieuwe successen te halen, want het voor hen minder goede verloop v.d. strijd in de laatste tijd heeft tot spanningen in het: Japansche binnenland geleid, die de zoo juist herstelde Japansche minister-presi dent vorst Konoje slechts met moeite meester schijnt te zijn geworden. PAS OP VOOR DAT VERGIF. 271 schapen legden door koper het „loodje". Het gebeurde in Duitschland. Houdt uw vee uit de buurt, wanneer u de fruitboomen met Bordeauxsche pap bespoten hebt. We lezen in de dagbladen, van een streek in Duitschland, waar in korte tijd 271 SCHAPEN en nog eenjge runderen het loodje moesten leggen, ten gevolge van kopervergiftiging. U weet, dat genoemde pap bereid wordt van KO- PER-vitriool en kalk. Daarmee moeten we oppassen. UITVOER VAN SCHAPENVLEESCH. Volgens 'de 'Minister voorloop'ig geen kans op verlaging van in voerrecht door Frankrijk. De drie Centr. Landbouworganisaties hadden de Minister van Econom. Zaken verzocht bij de onderhandelingen over het nieuwe handelsverdrag met Frankrijk met kracht te streven naar een verlaging van de taxe van de license op schapenvleesch Hierop is door de Minster geantwoord, dat de moeilijkheden, welke de exporteurs van schapenvleesch naar Frankrijk onder- dervinden. zjjn aandacht hebben. Van stappen bij de Fransche regeering, ten einde te komen tot de gevraagde verla ging, verwacht de minister onder de hui dige omstandheden geen resultaat. Wan neer zich echter in de toekomst een gele genheid mocht voordoen, zal de Minister niet nalaten met de door de drie C.L.O. naar voren gebrachte wensch rekening te houden. R.K. KERKKOOR ST. CAEC1LIA. In de plaats van de heer W. H. Wil- lemsen, die als zoodanig bedankte, werd de heer P. B. Riteco tot directeur van het R.K. Kerkkoor St. Caecilia benoemd. RIJVEREENIGING TEXEL OPGEHEVEN. Naar wij dezer dagen vernamen, heeft de Landelijke Rijvereeniging Texel we gens gebrek aan actieve leden opgehou' den te bestaan. We hebben ons daarom gewend tot de instructeur van de vereen' om eens precies de oorzaken van deze te leurstellende gebeurtenis te hooren. De heer Joh. Kikkert vertelde ons, dat on danks de propaganda, die nog voor de Vereeniging is gemaakt, de animo, vooral onder de jongeren, zeer gering is. De rijvereeniging heeft zoo langzamerhand tal van oude leden verloren meestal omdat ze geen tijd meer hadden om te oefenen - maar nu deed zich het be droevend feit voor, dat de leege plaatsei» niet door nieuwe, jonge leden werden aan gevuld. Wellicht is deze geringe belang stelling aldus de heer Kikkert te wijten aan het feit, dat de ruiters hier, uitsluitend op Texel zijn aangewezen. Aan de vaste wal trekken de Rij-vereeni- gingen nu hierheen, dan daarheen om aan ruiterfeesten deel te nemen, wat het lid maatschap ongetwijfeld veel aantrekke lijker maakt. Voor de Texelsche Rijver eeniging was dit helaas, wegens de hoo ge kosten, aan zoo'n uitstapje verbon den. niet mogelijk. [)e heer Kikkert herinnerde er ver der nog aan, dat de vereeniging vorig, jaar getracht heeft, aan De Koog een ruiterfeest te organiseeren, maar de be langstelling op de oefenmiddagen was pi weer teleurstellend. Dikwijls verschenen er maar vijf ruiters of nog minder Op de duur zijn de oefenmiddagen geheel ko.men te vervallen en daarmee had de L.R. Texel eigenlijk reeds opgehouden te bestaan. Een laatste poging, vorige maand ondernomen, door het organisee ren van een filmavond, om nieuwe be langstelling voor de ruitersport te wek ken had ook al geen resultaat, zoodat de vereen, opgeheven moest worden wegens een onvoldoend aantal leden. Het ligt in de bedoeling, dat de leden individueel lid blijven van de Federatie, voor zoover zij dit wenschen. Aan oefenen zal echter niet meer worden gedaan, 't Is jammer. Maar wij gelooven nog steeds niet in de algeheele ondergang van de ruitersport op Texel, 't Zou waarlijk te betreuren zijn als deze prachtige sport op ons eiland zou verdwijnen. H. HET ECHTPAAR BARHORST- SCHOENMAKER, alhier, dat Zaterdag ouder grootc belangstelling zijn gouden huwelijksfeest vierde. A.V.R.O.-AVOND. Nader vernemen we omtrent de A.V.- R.O.-Avond in Pen's Zaal op Dinsdag 3 Mei, dat daaraan zullen meewerken: een muzikaal ensemble onder leiding van de violiste Nina Dólee en een Revue-gezel schap, bestaande uit Willy Walden, Piet Muyselaar, Tini Marvon en Jean du 'Bela. De heeren Walden en Muyselaar 'komen in hun befaamde creatie van Juffrouw Snip en Juffrouw Snap. De entreeprijs bedraagt 75 ct. Plaats bespreken 10 ct. Aanvang 8 uur. WERK VAN JEUGDIGE WERKLOOZEN. Tentoonstelling in het St. Janshuis. Zondag is in het St. Janshuis een ten toonstelling gehouden van werkstukken, vervaardigd op 'de cursus voor Jeugdige I M. en A. J. VONK. I r.k. werkloozen. In totaal waren er onge veer veertig inzendingen op het gebied van houtsnijwerk en tiguurzaagwerk. Za terdag heeft een jury, bestaande uit de heeren Tiessen en W. v. Heerwaarden, de inzendingen beoordeeld. Voor houtsnij werk werd de eerste prijs toegekend aan C. Maas, voor een kapstok, een scheer - doos en twee naaidoozen,, de laatste uit gesneden naar eigen ontwerp. De 2e prijs verwierf W. van Fleerwaarden Wz., voor een kapstok met borstelhanger en lepelrekje. De derde prijs was voor Jac. Reij, die een theeblad had vervaardigd. W. Keijzer verwierf een eervolle vermel ding met een naaidoos. In de afdeeling figuurzaagwerk voor gevorderden kreeg S. Zijm Hz. met een boekenrek, theeblad en pijpenrek, de eerste prijs. Aan een boekenstandaard met lamp en een naaimand, vervaardigd door Jac. Schrama Jz. werd de tweede prijs! toegekend. H. Barhorst Clz. ontving voor; een spiegel de aeröe prijs. Een eervolle vermelding verwierf Noldes Buisman voor een wandconsole, een naaidoos eni een brievenstandaard. In de groep figuur-i zagen voor beginners verwierf de heer S. Zijm Jz. de eerste prijs met een kopjes rekje, een brievenhanger, een ganglampje en een borstelhanger. Louis van Heer waarden kreeg voor een speelkaartendoos de 2e prijs. De 3e prijs werd toegekend aan P.J. Dijt voor een pijpenrekje en borstelhanger. Kees Barhorst kreeg eea eervolle vermelding voor een boekenstan daard. Uit het werk, dat op de tentoon stelling te zien was, bleek duidelijk, dat allen met veel ernst en toewijding ge werkt hebben. Alles was stuk voor stuk goed verzorgd. Ten bate van de kas werd een verloting gehouden. OOST. JUBILEUM T. BROUWER. Op 29 April a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer T. Brouwer als bewaker bij de Vereen, tot Behjoud van Natuur monumenten en de Ned. Vereen, tot Be scherming van Vogels in dienst trad. Een opmerkelijk feit, dat zeker niet onopge merkt zal vooruijgaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1