Kent u Texel? IN SMAAK ROOKT DE „TRIUMPHATOR Wat we van wol willen weten No. 5252 51st" Jaargang Zaterdag 30 April 1938 u» EERSTE BLAD. Geloof in u zelf. HIER Het Bezoek van de Sportvliegers der V.O S. Vliegen zonder motor. ui. ffiHSSïSSrRffiSSi y ffiEBÏESEBilSEFiSïf ffiffiEEEHESffiEEffifflffl ffl m op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT VOOR DE ZONDAG Er komt soms over alle werkers, vooral van de werkers naar de geest, een ze kere moeheid, een matheid, die aan in zinking grenst. Dan is ineens de span. kracht' weg, het uithoudingsvermogen verdwenen, de werklust kapot geslagen Ze beginnen aan zichzelf te twijfelen. Over die periode moeten zij zich echter zoo spoedig mogelijk heenzetten. Het is voor zulke personen iets heel aanneme lijks, dat er een tijdperk van vermoeid heid intreedt, doch pooit, nooit meet men het geloof aan zichzelf verliezen. Worstel u' er door. Trek de boog van uw wilskracht weer straffer aan. Con centreer uw geest ,op een noodzakelijk doel. Uithouden, doorzetten zij dan uw parool. Welke moeilijkheden er ook komen, welke teleurstellingen ook uw deel zijn: nimmer, verstaat ge, nimmer u laten over- heerschen door een gevoel van moedeloos bij de pakken neerzitten. Hoofd omhoog. Geloot in u zelf. ZONDAG, 1 Mei 1938. VOOR HOOFD EN HART. OM VOORUIT TE KOMEN ZONDAG Het recht zegt: ieder het ziijne; de liefde zegt: ieder het uwe. W. M filler. MAANDAG De vraag naar recht eischt gevoel van plicht. Aletta Jacobs. DINSDAG Wat rede weeft, haalt hartstocht weer uiteen. Pope. WOENSDAG Men kent verloren goed eerst als men 't missen moet. Huygens. DONDERDAG Kon ik slechts even gemakkelijk de waarheid vinden als de dwaling weerleg gen. Cicero. VRIJDAG Wie kan, moet regeeren; wie het niet kan, moet gehoorzamen. M. d A z e g I i o. ZATERDAG Niemand veracht hartgrondiger de roem dan hij, die er geen enkele aan spraak op kan maken. Petit-Senn. LIGT EEN VERBORGEN SCHAT. Een stroom van gedachten is kostbaar der dan een electrische stroom. Dat is iets om aan te denken, als u uw gedachten inschakelt op onderwerpen, die dat niet waard zijn. Het is lang niet zoo verkwistend om electrische energie te verkwisten aan een lamp, waar niemand nut van heeft, als om" uw persoonlijke energie te verspillen aan nutfelooze on derwerpen. Een -weinig energie gaat altijd verloren - dat is niet erg. Maar de meeste m^n- schen benutten slechts 10 pet. en gebrui ken de rest om speelgoed-treintjes te laten rijden. Electrische energie moet betaald wor den. Maar persoonlijke energie —daar moet alles van komen. Installeer een goed schakelbord in uw geest. Telkens als de gedachten een nut- telooze loop willen nemen: overschakelen. Niet piekeren over wat geweest is; niet tobben over wat komen kan; u niet be moeien met dingen die u niet aangaan. Schakel in op de ontwikkeling van uw eigen karakter, op uw werk, op het ver- frisschen van lichaam en geest, op het bijstaan van anderen. Verspil geen stroom aan kletspraatjes, Iaat er geen speelgoed molentjes mee draaien. Houd dit schakelbord goed in orde en u hebt het middel om geestelijk zoo wel als materieel rijk te worden. - WAPENS. Zoo schreet de Morning Post: De microfoon en de radio zijn de twee machtigste wapens van de volks leider en wanneer hij een goede „micro foon-manier" heeft, verschaffen zij aan hem enorme macht, zoowel ten goede als ten luvade. Roosevelt bezit deze goede „manier" in hooge mate en een groot deel van zijn populariteit bij de massa kan men daaraan toeschrijven. We geven hier weer een repro ductie van de reeks van we derom twaalf foto's en leggen ze onze lezers ook nu voor met de vraag: Kent U Texel? Zoo ja, waar maakten we deze to to dan? Als prijzen Toven we voor onze abonné's uit: 3 foto-albums, met in elk een complete serie K.L.M.-lucht foto's van Texel. Voor ons land is de Internationale Wolimporthandel wel van zeer groot be lang. Was vóór de wereldoorlog Ant werpen het wolcentrum, .gedurende en na de oorlog trokken de groote wol-im porteurs naar Amsterdam^ om er sedert dien te blijven. Zij hebben in Zuid-Afrika, te Kaapstad, Port Elizabeth, East Londen en Durban hun eigen inkoopkantoren, al waar zij van 95125 duizend balen wol van ca. 150 Kg. elk, per seizoen koopen en doen verschepen, op een totale pro ductie van 750850 duizend balen. Uit deze cijfers blijkt wel het buiten gewone belang van de internationale wol importhandel voor ons land in het alge meen en voor Amsterdam in het biezon- der. Een leek bespeurt van deze handel die, van genoemd centrum uit, een zeer groot gedeelte van de wereld bestrijkt weinig of niets. De fraaie koopmanshui zen van de internationale wolhandel too- nen van buiten een weldadige rust, maar nauwelijks is men binnen of men be speurt, dat daar hard gewerkt wordt en dat de wolhandel veel kennis en arbeid vordert. Groote belangen heeft de internationale wolimporthandel in alle wolcentra der wereld, niet in het minst in Zuid-Afrika. Daar Zuid-Afrika zeker een belangrijk wolland genoemd mag worden, mocht een korte verhandeling over de wolimporthan del in het algemeen en over de beteekenis van die handel voor onze hoofdstad in het biezonder niet achterwege blijven. Ook het bankwezen, de nationale scheepvaart, assuradeuren, expeditie- en, veembedrijf hebben groote belangen bij de bloei van de in Nederland gevestigde wolimporthandel. LAGE PREMIE. SPOEDIGE OVERNAME. DIRECTE AFWIKKELING. Een prachtig getuigschrift voor de Onderl. Rund vee verz. „Texel" en voor de Onderlinge Paardenverzekering D.E.L. H.H. Veehouders! wordt allen lid! VAN EEN LUCHTVAARTFESTIJN. Ter herinnering aan het eerste officieele bezoek van een vrij groot aantal sportvliegers (le den van de Vrijw. Org. van Sportvliegers) aan ons Vlieg veld. Boven links: Er wordt getankt. Elk der negen vliegtuigen nam plm. 40 L. benzine. Met de hand aan de schroet: havenmeester K. v.d. Kooij. Een der vliegtuigen had nog maar voor een kwar tier benzine, toen het landde Boven rechts: De eerste 3 vlieg tuigen geland. No. 1 van links: de PH FKD, het sportvliegtuig, waarmee on langs een geslaagde vlucht naar Afrika werd ondernomen. Toch is het maar een 1-motorig „kistje". Links onder: Een kijkje op het ter ras. Van rechts naar links: de heeren 1. \V. H. Lap, voorz. V.V.V. Texel, pres.- comm. van T.E.S.O.2. een passagier (gekomen met de,PH-KQK); 3. D. Reyn- ders, commandant van de afd. Sportvlie,- gers op deze tocht; 4. Burgemeester Kamp; 5. D. L. Asjes, voorz. van de V.O.S. LUCHTVAART. Zweefvliegen is geen spel. Een noodzakelijke waarschuwing. Een jonge generatie bouwt zich een sport, die haar gelijke niet vindt in de, wereldhet zweefvliegen. Deze sport, die nog een groote dosis romantiek in zich bergt, spreekt speciaal de jongeren van onze eeuw aan. En met de drift en drang, die jeugd eigen is, strekken zij hun verlangende armen naar de zweverij uit, ze probeeren haar binnen, het bereik van hun dadenkracht te bren gen. De zweverij verovert stormender hand terrein. Zelfs wordt zij reeds met namen als populaire, democratische volkssport aangekondigd. En hier snij den we een euvel aan, dat een dreigend gevaar kan worden, waarbij we even stil willen staan. Zweven is een snort, waarbij de inzet het eigen leven is. Het risico is daarbij absoluut grooter dan bij welke andere sport ook, maar is in sterke mate afhan-, kelijk van het zelfvertrouwen. Iemand, die ook maar met een sprankje van angst in zich start, begaat reeds een fout tegen- genover zichzelf. Laat de jongeren daar toch vooral van doordrongen zijn. ZWEVEN IS GEEN SPEL. Het deelnemen er aan vereischt diepe ernst en een degelijk vooronderzoek om trent de reden, waarom men zweefvliegen wil gaan leeren. Slechts indien het een oprecht en diep verlangen is, dat uit het diepste i k voorkomt, is het verantwoord zich aan deze heerlijkste aller sporten; met volle kracht en enthousiasme te gaan wijden. Rechts onder: De PH-KOK, het luxueuse 2-motorige sportvliegtuig, ei gendom van Ir. F. de Kok, Dir.-Gen. van de „Koninklijke", waarmee deze, samen met de heer Schmidt Crans op onze foto vóór het vliegtuig afgebeeld in 10 dagen naar O.-Indic vloog. N. DRIJVER. Met ingang van 1 Juni is aan onze vroegere plaatsgenoot, de lieer N. Drij ver, thans te Heemstede, op zijn ver zoek eervol ontslag verleend als com mies bij de P.T.T. Zooals bekend laat de heer Drijver, die vervroegd pensioen had aangevraagd, thans aan de Kooger- weg, even buiten Den Burg, een woning bouwen. Het is de bedoeling, dit huis gedurende het zomerhalfjaar te betrekken. Eg Voor een ieder staat zijn dag fg [g vast; kort en onherroepelijk is Eg Eg de tijd des levens; maar zijn faam [g ES door daden te doen voortleven, is jg EB het werk der deugd. fg EB Virgilius. [g ffi EB ■g [g !B iS fvB ig tg fg fg y fgEEffifflfflfflfflSEBffi En dan kan men er ook van overtuigd zijn, dat men zich in het element van onbeperkte ruimte zal thuisgevoelen, zon der een spoor van angst, dat zoo dikwijls bij de twijfelaars optreedt. Geen jongens de lucht in, die met zichzelf nog het uit eindelijk besluit van al ot niet doorzetten moeten uitvechten. Het zal droeve erva ringen geven, waarmede de schoone zweefsport niet is gebaat, integendeel waardoor zij ernstig kan geschaad wor den. Zoo opgevat en in practijk gebracht,; kan ook de zweverij in ons land een hoopvolle toekomst tegemoet gaan. Wel iswaar ontbreekt ons een uitgesproken; gunstige bodemvorming, zooais Duitsch-j land b.v. in zijn Rhöngebergte aantreft,j een omgeving, die als net ware voor dejl zweverij speciaal is geschapen. Voor ons zal de vliegtuigsleepstart dej' brug vormen tusschen bodem- en ther-i miekstroomingen. Maar hebben we een maal aansluiting aan een thermische stijg wind, dan kunnen alle zorgen rustig wor den gebannen. Want ons land is een ide aal oord, wat de vorming van windtherj miek betreft, waaronder men stijgwin verstaat, gecombineerd met horizontalt luchtstroomingen. Hierdoor krijgt de zwever een grootH snelheid, waardoor hij groote afstande; in korte tijd kan afleggen. Ook Nederland krijgt zijn tijd, da groote groepen jongeren, die werkelij voor het luchtelement geschapen zijn, i sierlijke vliegtuigen over de lage lande zullen zweven in de trillende stijgwinde die de felle zon uit de vochtige bodeij/ trekt. Een jonge generatie, die doe moeilijke tijden in wilskracht en kunne gestaald en getraind is, staat daar bor- voor. ii I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1