Oe Nieuwe Texelsche Courant Kent u Texel? REKENT KIEST I FONGERS. Waar de wereld niet van weet. No. 5253 51ste Jaargang Woensdag 4"Mei 1938 EERSTE BLAD. REIST PER WAC0 Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huls aan huls gelezen. is sinds 1 Juli 1930 ha dit blad opgenomen. HOOGWATER ter reede van Texel v.ra (nam. ongeveer V* uur later.) 5 6 7 8 9 10 11 Mei 0,12 1,08 2.07 3.22 4,41 5,46 6,45 RIIW1ELEN en RIITUIGEN 8 UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.lossenrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) VAN OVER DE GRENS. ENGELAND EN FRANKRIJK WERKEN SAMEN, De belangrijke Engelsch-Fransche be sprekingen te Londen liggen reeds weer achter de rug en gezegd kan worden, dat zij in de allerhartelijkste stemming zijn gevoerd en tot bevredigende resultaten voor beide zijden hebben geleid. Naast de spil Berlijn—Rome bestaat ook de as Londen-Parijs en ook hiermee zal men in Europa terdege rekening hebben te houden. Zooals gebruikelijk geven de gepubli ceerde officieele berichten weinig uitsluit sel over datgene, wat te Londen bereikt is. Maar dat is geenszins een bezwaar, want de pers is bij deze gelegenheid op uitstekende wijze ingelicht. De belang rijkste der Britsch-Fransche afspraken is zeker die over een verdedigend verbond Echter kan een verdedigend wapen onder bepaalde omstandigheden zeer zeker tot een aanvallend machtsapparaat worden.. De nadere biezonderheden over maat regelen voor het in overeenstemming brengen van de beide verdedigingsstelsel^ staan natuurlijk ook niet vast. Daartoe hebben de ministers tijdens hun korte besprekingen nog geen tijd gehad en 't is ook de taak van de generale staven. Intusschen staat het wel vast, dat de sa menwerking voornamelijk betrekking zal hebben op de luchtwapens, daar de taak, van de "Engelsche verdediging vooraf op zee ligt en die van de Franschen op het land en hier dus van een „gelijkschake ling" nauwelijks sprake kan zijn. Verder zijn er afspraken gemaakt over de gezamenlijke aankoop van oorlogsma teriaal en de aanleg van benzinevoorra den in Frankrijk voor het gebruik van de Engelsche luchtvloot, enz. TSJ ECHO-SLOW AKI JE. Een ander belangrijk onderwerp van de besprekingen vormde de toestand in Cen-i traal-Europa en in het biezonder diev waarin Tsjecho-Slowakije verkeert. Ook op dit gebied is overeenstemming be reikt. Het plan, dat men dienaangaande heeft opgesteld, zou er ongeveer als volgt uitzien Londen en Parijs zullen Praag er toe bewegen, aan de Sudeten-Duitschers nog verder gaande toezeggingen te doen, dan waartoe het zich tot nu toe bereid neetï verklaard. Tegelijkertijd zou een nieuwe toenaderingspoging tot Berlijn worden ondernomen. Zou Berlijn echter ook met de nieuwe Tsjechische beloften geen ge noegen willen nemen, dan zal het er aan herinnerd worden, dat Frankrijk onder de omstandigheden wel gedwongen zou zijn, Tsjecho-Slowakije in geval "van nood te hulp te komen, waarbij tevens zou worden gewezen op de innige vriendschap van Londen en Parijs en de mogelijke gevol gen daarvan. IN SPANJE. Tenslotte is ook nog de kwestie der terugtrekking van de vrijwilligers uit Spanjebehandeld. Men heeft de hoop uitgesproken, dat de vooruitgang van de Fransch-Italiaansche besprekingen er toe zal bijdragen, de oplossing van dit vraag stuk te bespoedigen. We geven hier weer een repro ductie van de reeks van we derom twaalf foto's en leggen ze onze lezers ook nu voor met de vraag: Kent U Texel? Zoo ja, waar maakten we deze to to dan? Als prijzen Toven we voor onze abonné's uit: 3 foto-albums, met in elk een complete serie K.L.M.-lucht foto's van Texel. HITLER'S BEZOEK AAN ITALIË. In Duitschland hebben de Fransch-Brit- sche besprekingen een betrekkelijk goede pers gevonden, al meent men bij onze Oosterburen ook, dat wat al te sterk de nadruk op militaire aangelegenheden is gelegd, zulks ten nadeele van de maat regelen, die geschikt moeten worden ge acht om de samenwerking tusschen de Europeesche mogendheden te bevorderen. Ten aanzien van de afspraken, die be trekking hebben op Midden-Europa, legt men een zeker voorbehoud aan de dag en wacht men eerst eens af, tot welke toe zeggingen jegens de Sudeten-Duitschers de Britten en Franschen Praag zullen kunnen bewegen. Men houdt daarbij vast aan de meening, dat het programma, dat Henlein dezer dagen te Karlsbad ont wikkelde, een minimum is, een opvatting, waarmede Londen, Parijs en Praag zich niet kunnen vereenigen. Overigens besteedt de Duitsche pers op het oogenblik haar geheele aandacht aan het staatsbezoek, dat Hitier thans; met groot gevolg aan Italië brengt. Het programma der feestelijkheden, vlootma- noeuvres, enz., dat daarbij afgewerkt wordt is enorm en doet in niets onder voor de Berlijnsche organisatie bij het bezoek van Mussolini. De Duitsche pers wijst er op, dat de hartelijkheid van de ontvangst ten duidelijkste bewijst, dat 't Britsch—Italiaansche accoord en de Fransch-Italiaansche besprekingen de in nerlijke kracht van de spil Berlijn-'Rome geenszins hebben aangetast. De vriend-' schap tusschen beide landen is nog steeds uiterst hecht en de samenwerking boven; elke twijfel vefheven. IN HET VERRE OOSTEN. In het Verre Oosten oefenen de Japan ners thans een steeds sterker druk uit op Soetsjou, het belangrijke knooppunt aan de Loenhai-spoorweg. Hoewel men aan Chineesche zijde nog vol goede moed is, meenen neutrale waarnemers, dat zij er niet in zullen slagen dit in krijgskundig opzicht gewichtige punt te behouden. In tusschen wordt de guerilla achter het Japansche front nog steeds voortge zet. Hier maken de Chineezen een han-/ dig gebruik van de enorme uitgestrekt heid van hun rijk; de groote oppervlak te maakt het de Japanners immers onmo gelijk, gebieden over een breed, gesloten front te bezetten. Overigens zijn de toe standen, waarin de Chineesche bevolking verkeert, ten hemel schreiend: De Chineesche benden leven ge heel op kosten 'der burgerbevol king, die toch al reeds zwaar on der de oorlog te lijden heeft. On dernemen de Japanners strafex pedities tegen de benden, dan worden daarbij meestal de huizen van onschuldige boeren platge brand. AFD. TEXEL H. M. VAN LANDBOUW. De Vrijdagavond in De Lindeboom ge houden vergadering van de afd. Texel der Holl. Mij. van Landbouw werd omstreeks halt negen door de voorz, de heer A. J. Keijser geopend. Aanwezig waren in to taal 15 leden, over welk gering aantal de voorz. zijn teleurstelling uitsprak. De notulen, gelezen door de secr., de heer E. Noordijk, werden onveranderd goedgekeurd. WANNEER PACHT BETALEN? Ingekomen was een schrijven van de afd. Den Burg van de L.T.B. met een verzoek om adhaesie te betuigen aan een voorstel öm de data, waarop de land pacht moet worden betaald, te verschui- van naar 1 Sept. en 24 Dec. De heer J. Keijser Augsz. merkte op, dat dit voor de pachters wel heel mooi zou zijn, maan minder mooi voor de verpachters. Spr. heeft pachters, die vienmaal in een jaar betalen en zij zijn daar heel tevreden mee. De voorz. noemde de wintertijd een zeer slechte tijd om te betalen en per soonlijk vond hij ook 24 Juni upg wel wat vroeg. Hij achtte het voorstel van de L.T.B. dan ook heel redelijk. De heer P. Bakker Az. merkte op, dat vroeger reeds een dergelijke poging is gedaan, maar ze stuitte toen at op bezwaren van verhuur ders. Na nog eenige bespreking, waarbij o.a. werd opgemerkt, dat de verschuiving van de eerste betaling van 24 Juni naar 1 Sept. minder gedwongen verkoop tenge- a volge zal hebben de lammerenmarkten zullen bij lage prijzen niet zoo spoe dig overvoerd worden, daar er minder noodzaak bestaat, om s/ioedig contant geld te hebben betuigde de vergade ring zijn adhaesie aan het voorstel. FOKVEEDAO. Voorts was ingekomen een schrijven van het Tex.Schapenstamboek, waarin werd medegedeeld, dat de fokveedag vast gesteld was op 5 September. In verband met deze briet deelde de voorz. mee, dat er met de L.T.B. een gecombineerde be stuursvergadering was gehouden, waarin is besproken, op welke wijze de groote tekorten van de fokveedag vorig jaar 1146.verminderd kunnen worden.. Besloten werd om aan eenige onderne mingen, o.a. Calvé te verzoeken adver tenties te plaatsen in het programma, op dat dit de landbouworganisaties dan niets! meer, althans minder, za' kosten. Voorts werd het inleggeld van 25 ct. tot 75 ct.. verhoogd. MELKCURSUS. De jaarlijksche melkcursus kwam hier na ter sprake. Het bestuur en ook de le den betreurden het, dat vorig jaar de cur sus wegens gebrek aan belangstelling niet is gehouden. De heer Jb. Roeper Johz. wilde zich ook dit jaar wel beschikbaar stellen om een cursus te leiden. De heer E. v.d. Ban zou He oud-leerlingen van de L.L.S. aanschrijven om zich voor de cur sus op te geven. Het zou dan wel be- bedroévend zijn, aldus de heer Van den Ban indien er geen zes cursisten, waren te vinden, temeer daar het van het grootste belang is, dat de jongens goed, leeren melken. Ten slotte was ingekomen een briet van de heer S. J. Keijser, waarin deze mededeelde als lid en bestuurslid van de afd. te bedanken. ALLEEN CONTROLE-VEE. Behandeld werd een voorstel van de L.T.B. om voortaan geen ongecontroleerd vee meer op de fokveedagen toe te laten. In een gecombineerde bestuursvergade ring met de L.T.B. is dit voorstel in den breede besproken en toen bleek, dat de meerderheid van het bestuur van de afd. Texel van de Holl. Mij. van Landbouw er voor was. In een algemeene vergade ring van de L.T.B. is het besluit alleen „gecontroleerd vee" reeds genomen. De heer Jb. Roeper vroeg naar de mo tieven. De voorz. antwoordde, dat het in het belang van Texel is, indien er meer aan het Schapenstamboek wordt gedaan. Fokveedagen met ongecontroleerd vee'ko men nergens meer voor. Veel bezwaar om het voorstel aan te nemen, waren er z.i. niet, daar de meeste inzenders van on gecontroleerd vee toch controletokkers AUTÜBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland. Ink Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. Mooi Texel. Vorig jaar waren er van de 21 inzender^ slechts 9 geen lid van het Schapenstam boek. Het komt aan Texel ten goede, in dien het aantal leden van het Schapen stamboek grooter wordt. Ons eiland loopt anders groote kans, zijn goede naam als schapentokstation te verliezen. Wij moe ten er voor waken, dat wij bij andere plaatsen ten achter komen. Thans is het zoo, dat al vele plaatsen Texel van de hoogste sport trachten te verdrijven. De heer P. Bakker Az. voelde niets voor het voorstel. De afd. Texel (dus alle le den) geeft subsidie aan de fokveedagen. Dus hebben alle leden het recht om daar te komen. Spr. vreesde, dat de Holl. Mij. van Landbouw er leden door zal verlie zen. I>e heer Jb. Roeper was van mee ning, dat, indien de zaak op zijn beloop wordt gelaten, na een jaar ot vier, vijt, waarschijnlijk toch geen ongecontroleerd vee meer op de fokveedagen komt. De heer J. Keijser Augsz. noemde aannemen van het voorstel eveneens een onbillijk heid tegenover de leden, die geen lid van het Schapenstamboek zijn. Er zijn veel boeren, die juist op die dag een mooie, prijs kunnen inaken. De heer J. C. Roe per liet zich in dezelfde geest uit. Toen liet voorstel in stemming werd gebracht, bleken er acht leden voor, zes tegen. (Eén stemde blanco.) Het voorstel werd dus aangenomen. Bij de rondvraag verlangde niemand meer het woord. Om kwart voor elf sloot de voorz. onder dankzegging over de aan gename besprekingen, de vergadering. H. M. en A. J. VONK. DE KOOG ZENDINGSFEEST. Met Hemelvaartsdag wordt hier weer een z.g. Zendingsfeest gehouden. Nadere biezonderheden volgen. OUDESCHILD. AFSCHEID DS. G. SCHOLTE. Ds. F. Visser schrijft: Op Zondag 22 Mei denkt collega Scholte afscheid te nemen van Oudeschild Als voorzitter van de Predikantenring Texel wil ik hem ons aller beste wenschen mee geven naar zijn nieuwe standplaats Jelsum bij Sneek. Principieele verschillen onderling hebben wel de onderlinge samenwerking, maar gelukkig niet de wederzijdsche goede verstandhouding in de weg gestaan. Daar om voelen wij het vertrek van hem en zijn zuster toch als dat van twee onzer. Ont- vange Oudeschild weer spoedig een eigen voorganger. „De Kerk Roept". Te New Orleans ligt sinds en kele jaren een jonge man, die ten gevolge van een ongeluk het licht in zijn beide oogen heeft moeten missen. Voorgoed, tenminste zoo stelden de oogartsen vast als hij niet door een gelukte opera tie het hoornvlies van een gezond oog in zijn linkeroog geplaatst kon krijgen. Maar wie geeft zijn gezonde oog voor het blinde oog van een ander In hetzelfde ziekenhuis Iaeen man van een jaar of zestig, die aan een ernstige hartkwaal leed en nog maar een paar jaar te le ven had. Hij hoorde van het geval en bood oogenblikkelijk aan, om zijn linkeroog op te offeren. Hij zei: „Voor die paar jaren, dat ik nog te leven heb, heb ik genoeg aan mijn rechteroog". De operatie had plaats, en zij gelukte. De jonge man kan weer zien. TEXELSCH E COU RANT LICHT OP

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1