Kent u Texel? IN SMAAK ROOKT DE „TRIUMPHATOR Hoe brengen we kuikens groot? No. 5254 51ste Jaargang Zaterdag 7 Mei 1938 EERSTE BLAD. Vreugde en Lijden. REIST PER WACO Kostbare schapenvachten. U 3181838183313383 Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huls aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT VOOR DE ZONDAG ||||||lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllDIIIIIIIIIIII!llllllllll!lllllllllll!l>lllllllll|||||| Vreugd' en Lijden wisselen in het men- schenleven elkander af. Onlangs las ik: „Het lijden heeft een plaats bereid, op dat de vreugde moge binnentreden". Kan dan de vreugde niet op zichzelf bestaart en is het onherroepelijk noodig, dat lij den vooraf gaat? Zie, daar is vreug deen vreugde. Wij kunnen plotseling van een groote zorg worden bevrijd, onze stemming kan verhoogd worden door een groot onverwacht geluk. Daar zijn gelukkig vele lichtpunten in ons le ven en wij kunnen de verkwikking, die daarvan uitgaat, dankbaar genieten. Maar niets evenaart de alles (doordringende vreugde van de mensch, die het lijden heeft gekend en die voor de diepste aan doeningen vatbaar is geworden, omdat de grond van zijn wezen is aangeraakt, om- dat zijn innerlijk is doorwceld, zooals de ploeg de aarde doorwoelt, waarin het zaad moet wortel schieten. Evenals daar is vreugde en vreugde zoo is daar ook lijden en lijden. Het leed van anderen kan ons ter harte gaan; wij kunnen wee- nen met de weenenden en ons in hun droefheid verplaatsen, maar het waarach tige, vruchtdragende lijden moet persoon lijk zijn. Zij, die het hebben gekend in de vorm van lichaamssmart of gebrek, gemis of miskenning, armoede of verla tenheid, zij wéten, dat slechts zulk een lijden opvoedend en weldadig is, al heeft het hun oogen door bittere tranen ver duisterd. wellicht komen zij er toe dat lijden te danken. Wij zien, wij voelen het hun aan, hun die door droevige ervaring zijn gerijpt; daar is in hen een wetent een begrijpen, een vastheid en betrouw baarheid, die wij bij menig ander missen Een handdruk van hen spreekt meer dan duizend woorden. En hun vreugde is een heilige vreugde. Nimmer kan het 't doel van ons leven zijn, daar luchtig overheen te zweven. Wij moeten voorbereid zijn op de smart. Geen bitterheid mag zij in ons doen geboren worden, want zij alleen kan ons er toe brengen krachtig en zelf bewust te leven. Zij doet ons de diepste diepte aanschouwen om ons tenslotte op te voeren tot de zonnige hoogte van waarachtige vreugd. ZONDAG, 8 Mei 1938. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Wat gij wilt, dat een ander verzwijgt, begin met zelf te verzwijgen. MAANDAG Het verstand licht bij, de geest verlicht DINSDAG Laat ons zuinig zijn met onze minach ting. Het is het beste wat in ons is. WOENSDAG Moed is een licht in tegenspoed. V a u v en a r g u e s DONDERDAG In de strijd met zorg en nood kan de mensch naar niets meer streven, dan een goede naam in 't leven, en een goede in de dood. Goethe. VRIJDAG De waarde van het offer ligt in de ge willigheid, waarmede het gebracht wordt. Inayat Khan. ZATERDAG Vermogen tot rustige overweging: be gin van alle wijsheid, bron van alle goed heid. Ebner-Eschenbach. AUTOBUSDIENSTEN naar Hoorn Edam, Amsterdam en geheel West- Friesland, lnl. Waco, Kanaalw. 137, den Helder Tel. 773 en V.V.V. (Mooi) Texel. We geven hier weer een repro ductie van de reeks van we derom twaalf foto's en leggen ze onze lezers ook nu voor met de vraag: Kent LI Texel? Zoo ja, waar maakten we deze to to dan? Als prijzen Toven we voor onze abonné's uit: 3 foto-albums, met in elk een complete serie K.L.M.-lucht foto's van Texel. LANDBOUW VEETEELT llllll iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiinniiiiiiiiiiiiiiillllll Waaraan ligt het meestal, dat men slechte opfokresultaten krijgt, al zijn de kuikens bij aankomst gezond? Doorgaans worden de slechte resultaten geweten aan het voer, terwijl het in de meeste gevallen ligt aan de onjuiste methode van voeren. De kuikens hebben voor het uitkomen de dooier naar binnen getrokken, waar van ze tot 6 dagen zouden kunnen leven. Natuurlijk wacht men niet zoo lang met voeder te verstrekken, maar het is toch een mooi hulpmiddel, om ze door de eerste, meest hulpbehoevende tijd heen te helpen. Hem, die hierop niet Iet, speelt het vaak parten. Want voert men nu de eerste dagen te veel, dan krijgen de kuikens ver stopping en gaan ze dood. Men moet de diertjes de eerste dag liefst niets geven dan water (met wat suiker er in) en wat boekweitgrutjes. Heeft men minder goed water, dan ver dient het aanbeveling het te koken en daarna afgekoeld te geven. De tweede dag geeft men wat boek weitgrutjes en begint men met opfok- voer droog te geven, liefst in platte bak jes met deksel, waarin gaatjes. Droog voeren heeft het voordeel, dat het voer niet bederft en de dieren er niet zoo gauw te veel van eten. De drinkbakken moeten telkens gerei nigd worden. Het droge opfokvoer kan men een keer ot vier per dag geven; de bakjes moeten telkens zoo goed als leeg raken. Er wordt meer bedorven door te veel, dan door te weinig voer. De eerste dagen verstrekt men hier naast een paar keer per dag wat boek weitgrutjes, die ook telkens vlot opge pikt moeten worden. Van lieverlede een klein beetje kuikenzaad, maar lang zoo veel niet als ze op kunnen, want dan, nemen ze te weinig meelvoer. De eerste dagen verstrekt men hier naast een paar keer per dag wat boek weitgrutjes, die ook telkens vlot opge pikt moeten worden. Van lieverlede een klein beetje kuikenzaad, maar lang zoo veel niet als ze op kunnen, want dan ne men ze te weinig meelvoer. Ventileer steeds en Iaat de dieren bij eenigszins goed weer naar buiten. Buiten, is gewonnen. Frissche buitenlucht en di recte zon doen wonderen bij kuikens. En. dat kost niets. JOS. BOSHOUWERS. GEMEENTE TEXEL WETTELIJKE TIJD. Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat de ZO MERTIJD dit jaar zal aanvangen op Zondag 15 Mei a.s. te twee uur in deu, voormiddag, dus in den nacht van Zater dag op Zondag. In verband hiermede zullen de toren klokken des voormiddags een uur worden vooruitgezet. Texel, 4 Mei 1938. Burgem. en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. DRANKWET. KAMP. Burgemeester en Wethouders der ge meente Texel brengen ter openbare keu nis, dat de opgaven, bedoeld in artikel 35, lid 1, en in artikel 51, lid 1, der Drankwet (Staatsblad 1931 no. 476), ter secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd, in het open baar zijn aangeplakt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar zijn. Texel, 4 Mei 1938. Burgem. en Wethouders voornoemd De Burgemeester, KAMP. DE Secretaris, JONKER. Wanneer we over kostbare schapen vachten willen schrijven, 'moeten we het hebben over twee schapenrassen, die in liet biezonder in Roemenië worden ge houden en wel om het bont, dat ze le veren: We bedoelen het Karakoel-schaap, dat sinds 1884 daar wordt gefokt, en het grijze Tzourcana-schaap, dat er inheemse,i is. Men heeft in Roemenië een halve eeuw geleden uit Boekhara uitgezochte Kara- koels ingevoerd en daarop een schapen fokkerij gegrondvest, die echter als ras zuiver product geen izeer groote om vang heeft verkregen. Men schat, dat het er thans een 3200 zijn, die in het zuiden van Bessarabië en Moldavië in het droge vastelandsklimaat levensomstandigheden aantreffen, welke aan die van hun va derland herinneren. Men heeft een stam boek en een verkoopssyndicaat, waar door betere prijzen verkregen werden. Het ras heeft echter een zeer groote invloed uitgeoefend door de kruisingen met het inheemsche Tzourcana-schaap, waarvan er in Roemenië plm. 150.000 voorkomen, terwijl men 't aantal krui singsproducten van de eerste generatie; op 40.000 en van volgende generaties wel op 550.000 schat. De vellen dezer krui singsproducten zijn bekend onder de naam van „Astrakan uit Bessarabië". In de laatste 10 jaren viel op de we reldmarkt een toenemende vraag naar de vachten van grijze lammeren op te merken en zoo worden thans jaarlijks in Roemenië een 350.030 goede lamsvellen voortgebracht, waarvan 30 pet. verkocht worden in het binnenland, terwijl vooral de Ver. Staten en Duitschland, de groote internationale centra van de bonthan del, er ongeveer 250.000 nemen. Bij hun geboorte bezitten de grijze Tzourcana's een vacht, voor twee derden bestaande uit wit en voor één derde uit zwart krulhaar. De witte haren groeien sneller dan de zwarte, n.l. resp. 0 84 en' 0.64 mM. per dag; na 7 dagen begint de vacht haar eigenaardig karakter te ver liezen. Men slacht de dieren daarom voor het vel op de tweede of derde dag na de geboorte; ze brengeu 3 tot 7 maal, zooveel op als de vellen van witte ot zwarte dieren. Er zijn daarbij verschil* lende typen van grijze vachten, mede af hankelijk van de streek. Waar de klimatologische omstandig-' heden het toelaten, kruist men deze grijze schapen met Karakoel-rammen en men heeft zoodoende reeds kruisingspro ducten verkregen, waarvan de lamsvacht, Vrijdag MEI 81 ZIELKUNDE EN 83 LEVENSKUNST 9 V VOORDRACHT van m DR. TH. VAN SCHELVEN, 33 83 zenuwarts te Den Haag, de 83 83 bekende spreker van de Ra- 83 Eg dio-Volks-Universiteit, voor 83 83 abonné's Texelsche Courant fig 81 en huisgenooten in Pen's Zaal. 83 g] Entree 35 ct., plaatsbespre- 83 83 ken inbegrepen. Kaarten, zoo- 83 81 lang de voorraad strekt, te 83 83 bekomen in Boekhandel Park- 81 83 straat. 83 SS S3 SI Si BBS!8383Si 83 Si U 833383Slffi83fflS3 83 Men vergete niet: Met de 83 ■g maat, waarmede gij meet, zult Si 33 gij gemeten worden. Si van het Shiras-type, zeer gezocht is en daarom een belangrijke waarde verte genwoordigt. Van hoeveel belang de fokkerij van Astrakan-lamsvellen geworden is, kan blijken uit het feit, dat de productie in Centraal-Azië vóór de oorlog plm. 2 millioen stuks bedroeg, welk aantal door de Russische revolutie tot op de helft verminderde. Sedert wordt ze door de Sovjet weer opgebouwd volgens de meest moderne selectiemethoden, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van kunstmatige bevruchting. Er zijn geleidelijk ook fok kerijen zoowel in Europa als in Amerika en Zuid-Afrika ontstaan. Laatstgenoemd land levert thans jaarlijks een 300.000 vellen, die in kwaliteit niet achterstaan; bij de Aziatische. Zooals bekend, zijn er verschillende; variëteiten en kwaliteiten van Astrakan, terwijl de fijnste soorten verkregen wor den bij vroeggeboorten, die kunstmatig worden opgewekt 2 a 3 weken ot 2 a 3 dagen voor de tijd. Ze leveren een al gemeen gewaardeerd, maar ook duur en zeer duurzaam bont. ELCK WAT WILS. MODE EN POLITIEK Eden Chamberlain Mussolini In Engeland droeg ied're heer Een Eden-hoed, maar nu niet meer Wordt nu de mode daar misschien Een Chamberl-oejc van Moeselien DE MAN BETAALT (Dat is voor de leverancier te hopen) Een mantelpak heet nu tailleur, Een sportschoen noemt men nu trotteur Een klein vlot hoedje: een chasseur Alleen de man blende payeur. TOEKOMST-„MUZI*EK" Te huur moderne villa aan de Rijn, Op 't dak hangar met luchtvloo-vliegterrein De ramen zijn gasdicht geconstrueerd, De kelder wordt bomvrij gegarandeerd. Haagsche Post

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1