IN SMAAK ROOKT DE „TRIUMPHATOR No. 5256 51ste Jaargang Zaterdag 14 Mei 1938 EERSTE BLAD. Traagheid. Texelsohe Berichten N V. WACO Autobu^diensten Bij de heropening van de luchtlijn Ïexel-Amsterdam v.v. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT Illllliiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll VOOR DE ZONDAG ||||||l!lllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllll|lllll Overal past men „efficiency" toe, overal worden methoden uitgedacht en nagevolgd om het leven zoo praktisch mogelijk in te richten. „Tijd is geld". Maarde mensch, die al deze ver beteringen uitdenkt en in toepassing, brengt, ziet dikwijls de allereerste le- vènseisch over het hoofd. Bij al zijn activiteit om het leven economisch te maken, is bij hem meermalen een zekere traagheid te bespeuren. Er zijn zooveel dingen, die langs hem jjeengaan en die. als hij ze gegrepen, ot liever begrepen had, zijn leven veel meer waarde hadden kunnen geven. Gewoonten, conventies, houden hem terug van vooruitgang, van efficiency en productie in zijn eigen le ven. Uit gewoonte laat hij verschillende dingen die, als lui ze beproerd had. hem zeker ten goede waren gekomen. Vooral de convectie is in vele .gevallen een ern stige belemmering. Uit angst of schaamte voor anderen durft hij het leven niet aan, zooals hij het eigenlijk gewild had. Daar door blijven er vele krachten in hem sluimerend. Juist die krachten, die anders een werkzaam aandeel in zijn leven zou den hebben gehad. Het zou goed zijn om naast het trachten de maatschappij te helpen, eerst de traagheid in zijn eigen leven te overwinnen en dit meer produc tief en onafhankelijk te maken. Onafhan kelijk leidt tot nieuwe gedachten en nieu we gedachten tot nieuwe uitvindingen. Het leven is een sleur van gewoonten en het is alles de traagheid in de mensch, die hem in die sleur doet voortgaan. Waar om aarzelt dezelfde mensch, die in zijn zakelijke of huishoudelijke aangelegen heden steeds vatbaar is voor nieuwe methoden en jonge ideeën, die in zaken of huishouden geen enkel dogma erkent, waarom aarzelt deze om in zijn innerlijke kelijkheid leidt tot nieuwe gedachten, nieu- staven toe te laten? Wanneer de mensch uit de ontzaggelijke vloed van nieuwe ideeën en nieuwe vindingen van het ma- terieele leven meer gaat trekken dan het rechtstreeksche gebruik en het daaruil voortvloeiende voordeel, wanneer hij uit de duizenden voorbeelden van vooruitstre vendheid, die hem omringen, de moed zal halen om de traagheid in zijn eigen ge moed te overwinnen, dan zal de grootste roeping van de technische vooruitgang der laatste jaren vervuld zijn. Want als de dag komt, dat wij onze geestelijke ba lans moeten opmaken, zooals wij het vele malen onze materieele deden, dan zal blijken, dat al onze technische voort-1, varendheid slechts uit schijnbare moed sproot, wanneer deze onze Innerlijke traagheid niet heeft overwonnen en op gevoed tot een scheppende kracht. ZONDAG. 15 Mei 1938. ||||||iiiiiiiiiiiiniiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini|||||| VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Angst voor de toekomst is erger dan het ongeluk van heden. MAANDAG Het is niet het geweld, maar het goede, dat het kwaad vernietigt. DINSDAG Waar tegenstreven het schip niet kan redden, zal een wijze stuurman zich aan de wind overgeven. W i e 1 a n d. WOENSDAG Schatten van wijsheid verzamelen is dwaasheid wanneer men ze toch niet in, practijk brengt. DONDERDAG Wordt ook de hoop beschaamd, Laat nooit af van te hopen. Eén deur is dichtgegaan, Maar duizend staan nog open. VRIJDAG Doe het goede vandaag; morgen kunt gij het wellicht niet meer doen. Stel het kwade uit tot morgen waarschijnlijk denkt gij er dan beter over. ZATERDAG Wat menschen verlangen, is verande ring. Het tegenwoordige .verveelt hen. Zij verlangen naar de toekomst en wan neer deze komt, vinden zij haar niet beter dan het verleden.H. FieldingHall LOCKHEED SUPER ELECTRA EERSTE BEZOEK AAN TEXEL. Woensdagmorgen heeft de PH-APE, een K.L.M.-toestel van het type Lock heed Super Electra, „de Ekster", een kort bezoek aan ons vliegveld gebracht. De K.L.M. beschikt thans over zes van deze vliegtuigen; drie ervan zullen in West-Indië in dienst worden gesteld,, drie ervan zijn bestemd voor het Euro- peesche luchtnet, n.l. de Ekster, de Le pelaar en de Meeuw. EEN1GE BIJZONDERHEDEN De Lockheeds zijn, net als de Douglas- machines, geheel van metaal gebouwd. Ze zijn iets kleiner dan de D.C. 2's, die dit seizoen de dienst Texel Amsterdam v.v. zullen onderhouden. Ze kunnen in totaal tien passagiers vervoeren. De maximumsnelheid van de Lockheed Super Electra bedraagt op een hoogte: van 1770 M. (volgashoogte) 400 K.M. per uur. De kruissnelheid bedraagt op zee niveau 300 K.M. per uur. Op een hoogte van 3000 M. 325 K.M. per uur. De Lockheed heeft evenals de Douglas een intrekbaar landingsgestel. Beide typen zijn uitgerust met twee motoren, maar bij de Douglas zit de vleu gel onderaan de romp, terwijl de Lock heed een z.g. middendekker is, d.w.z.de. vleugel zit niet aan de onderzijde van de romp maar wat hooger. Hierdoor komt aan de onderzijde van de romp, be neden de vleugel dus, een ruimte vrij, welke als vrachtruim kan worden benut. De totale tankinhoud van de Lockheed bedraagt 2450 liter. Zijn de tanks ge heel gevuld, dan kan het vliegtuig, vlie gend op een hoogte van plm. 3500 M., zonder tusschenlanding een afstand van 2500 K.M. afleggen. In de stuurhut is plaats voor twee pi loten. Verder is er plaats voor een radio telegrafist en een stewardess. Een volle dige buffetinrichting is aanwezig. Lang heeft de sierlijke metalen vogel niet op Texel vertoefd. Al spoedig is de Ekster weer vertrokken. Het was het eerste bezoek van een Lockheed aan ons eiland en voorloopig zal het ook wel het laatste zijn geweest, want van Maandag 16 Mei af zullen het dit sei zoen uitsluitend LLC. 2's zijn, waarmee; de dienst op Amsterdam wordt gevlo gen; af en toe verschijnt gr misschien nog een Fokkertje. H. ZOO SPRAK. CHAMBERLAIN: Onze regeering is altijd bereid in Spanje te bemiddelen, indien een der beide partijen haar dit verzoekt. Hl ROTA, minister van buitenl. zaken van Japan: Officieel zijn we optimistisch en gelooven we, dat er spoedig een eind zal komen aan de oorlog, maar ik vrees, dat de strijd lang zal duren, gezien de houding van de regeering te Hankau. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiii||||II IN DE MOESTUIN. ||||||iiiiiiiiiiiiiiii!ii:iiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii!itiiiii!iiiiiii;iiiiii:iniHii|||||| Bleek- en knolselderij nu planten, 30—35 cM. uit elkaar. Zijn de tuinboonen al flink ge groeid? Dan nu toppen. Erwten nu aanaarden en zoo noodig aanbinden. In de bak nu de meloenen insnoeien. Niet meer dan vier ranken aan elke plant laten. Houdt het onkruid weg. Anders geen mooie groenten. Last van emelten? Dan strooien met Parijsch groen, per H.A. 2 pond op 50 pond zemelen. Voor zichtig, want dit goedje is vergiftig voor mensch en dier. Vanaf 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING Vanaf Maandag 9 Mei a 5 cent ver krijgbaar bij onze chauffeurs en aan onze kantoren. ZEKER RUSTIG SNEL Zeker, rustig en snel glijdt het mach tige, zilveren K.L.M.-vliegtuig door de azuren lucht. Een groep opgewekte pas sagiers geniet van de geriefelijkheid en de weldadige luxe, welke deze wijze van reizen meebrengt. Zonder schokken gaat het vliegtuig uitgerust met de nieuws'.e vindingen op het gebied van techniek, na vigatie en radiotelegrafie, regelrecht op het doel af. Tegenwoordig vliegt men. Het begint, voor wie uit de stad naar Texel komt. met 'n rit in een der fraaie K.L.M.-bussen naar het vliegveld. Daar wordt men direct opgenomen in die ver- frisschende, moderne atmosfeer, welke 't luchtverkeer en de K.L.M.-service ken merkt. Men zorgt voor uw bagage, men brengt u naar de ruime restaurantwacht kamer, vanwaar men een prachtig uitzicht heeft op het veld en op het komen en gaan der internationale vliegtuigen. De luidspreker kondigt het vertrek van het vliegtuig aan en men wordt met zijn reisgenooten naar de gereedstaande ma chine gebracht, leder krijgt zijn plaats. De vlucht vangt aan. COCKPIT-GEHEIMEN De cockpit is het meest interessante, gedeelte van het vliegtuig, maar daar mogen de passagiers niet komen. Daar om willen wij hier iets van de geheimen verklappen: De commandant en de werktuigkundige zitten naast elkaar, ieder met een stuur wiel voor zich. Achter de commandant zit de radiotelegrafist, die van zijn plaats af de berichten kan doorgeven. Het vier de lid van de bemanning is onzichtlbaar: de automatische piloot. Dit wonderlijke instrument zorgt e. voor, dat zelfs de kleinste bewegingen tijdig worden opgevangen en dat het vliegtuig op zijn koers blijft. De com mandant bemoeit zich met de weerbe richten en de navigatie en neemt Jjij de start en de landing de besturing ter hand. De radio-telegrafist beschikt over de nieuwste vindingen op zijn gebied. Hij staat voortdurend in verbinding met de grondstations en houdt de commandant op de hoogte van de peilingen en weer berichten. Ook op Texels vliegveld beschikt men voor de weerberichtendienst over een moderne radio-installatie. Deze wordt be diend door de heer K. van der Kooij, on ze havenmeester. De werktuigkundige laat zijn oog over de talrijke instrumenten gaan; de.instru menten, die onder meer aangeven, hoe de beide Wright - Cvclone-motoren zich ge dragen. WAAR WILT U HEEN? De K.L.M. en de met haar samenwer kende maatschappijen brengen u in één dag naar meer dan honderd steden. Maar ook voor binnenlandsche reizen staat de K.L.M. voor u gereed, lil de dienstrege lingen, te bekomen in Boekhandel Park straat, K.L.M.-agent voor het heele eiland vindt u alle verkeersmogelijkheden. HEERLIJK RUSTIG. Het is heerlijk rustig in de cabine van een Douglas. Geluidsingenieurs hebben vastgesteld, dat het aantal z.g. geiuids- eenheden in een Douglas-vliegtuig even gering is als dat in de hutten van een. mailboot. Men kan zonder stemverhef fing met zijn medepassagiers praten. Door de groote hoogte en door het feit,, dat er geen contact bestaat tusschen vliegtuig en aarde merkt men niets van de snel heid 260—300 K.M. per uur en heeft men ook geen last van duizeligheid., In de cabine is, voor alle passagiers zichtbaar, een hoogtemeter opgehangen. Het moet interessant zijn, telkens daarop te kunnen aflezen, hoe hoog men zich be vindt. Ook hangt er een klok in de cabine De commandant kiest de meest rustige luchtlaag. Temperatuur en ventilatie wór den in het vliegtuig naar behooren gere geld. DOOR DE LUCHT NAAR DE OOST 13e luchtlijn Amsterdam-Batavia biedt niet alleen de snelste verbinding tusschent Nederland en Nederlandsch-lndië zij vormt ook de snelste schakel tusschenj Europa, het Verre Oosten en Australië, dank zij de voortreffelijk aansluitende ver bindingen naar China, de Philippijnen en het verst verwijderde werelddeel. Over zeventien landen, over zeeën, ber gen, woestijnen en oerwouden jagen de vliegtuigen van de zilveren vloot der K.L.M. In hun ruime, geluidvrije kajui ten vinden de passagiers het hoogste ge rief. Het personeel is op zijn post ei| is voor zijn verantwoordelijke taak ten volle berekend. Over 14,5 duizend K.M. houden zij Neerlands vlag hoog. DE K.L.M. IN WEST-1NDIE. Het West-Indische bedrijf van de K.L.M. heeft zijn zetel in Willemstad op Curasao, waar ,de grootste petro leumhaven van de wereld gevestigd is. Ook op Aruba bevinden zich raffinade rijen en tusschen beide eilanden bestaat een druk verkeer. De eerste K.L.M.-lijn' in de West was danook de dienst Cura- 9ao-Aruba v.v., welke tegenwoordig da gelijks wordt uitgeoefend. Verder ex ploiteert de K. L. M. een lijn van Cura sao over Aruba naar Maracaïbo, het cen trum van de oliewinning in Venezuela en tusschen Curasao en La Guaira, de ha ven van Caracas, hoofdstad van Venezu ela. Te Maracaïbo en La Guaira bestaat aansluiting op het luchtnet der Pan-Ame rican Airways. Het K.L.M.-luchtnet in de West ondergaat geleidelijk verdere uit breiding. VLIEGT MEE. De passageprijzen worden onder het bereik van een steeds grooter publiek gebracht. Daardoor vermeerdert het aan tal luchtreizigers met de dag: voor zaken-i bezoek, voor genoegen, voor een week end of een reis op een dag heen en weer. Op retourbiljetten en rondieisbilietten wordt een belangrijke korting verleend. Voor geregeld reizende zakenlieden en particulieren bieden de bonboeken voor liet internationale en binnenlandsche ver keer en tienvluchtenboekjes voor het bin nenlandsche verkeer groote voordeden. Wendt u voor inlichtingen en boekin gen tot de K.L.M. agent.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1