De Nieuwe Texelsche Courant No. 5257 51ste Jaargang Woensdag 18 Mei 1938 Q Uw b"d wo,d' EERSTE BLAD. N.V. WACO Autobusdiensten Texelsche Berichten op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 In dit blad opgenomen. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer uur later 19 20 21 22 23 24 25 Mei 12,33 12.56 1.28 2.09 3 02 4,13 5,31 LICHT OP RIIWIELEN en RIITUIGEN 9 22 UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.— lossenrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) VAN OVER DE GRENS. liillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiinllllll EEN TRIESTE VERTOONING De Volkenbondsraad heeft in zijn zit ting van de afgeloopen week drie onver teerbare brokken moeten slikken: China, Spanje en de erkenning van het Italiaan- sche imperium. Verder kwam daarbij nog de verzwakking van het pact door de Zwit sersche wensch, zijn absolute neutralis teit erkend te zien. Triester nog dan deze kwesties zelf is wellicht nog de wij-i ze, waarop ze behanldeld werden. Men heeft de kool en de geit willen sparen^ d.w.z. eenerzijds willen vasthouden aart de oude Geneefsche beginselen en an derzijds de door Engeland aangegeven weg van de realistische nolitiek willen volgen. Daartoe heeft men met allerlei, rechtkundjge uitleggingen moeten werken en dit heeft aan de heele vertooning 't •woord is hard maar waar een wel zeer bittere smaak gegeven. De gang van za ken is uiterst onverkwikkelijk geweest Men had de wereld dit alles beter kunnen besnaren. Tegenover China en Spanie heeft men zich zwak getoond; de Negus heeft men laten gaan zonder ook maar eenig gebaar van hoffelijkheid. hier valt uit te leeren, dat het Volken bondspact noodig moet worden herzien. De Bond kan pas leven en werken, wan neer de leden weten, waar ze aan toe zijn. Anders wordt een fnuikende onze kerheid geschapen. Wapt wat baten be ginselen, indien blijkt, dat men, gesteld voor de keuze tusschen twee idealen, die beginselen door handig gescharrel met rechtskundige spitsvondigheden kan omzeilen DE TSJECHISCHE KWESTIE. lntusschen hebben Engeland en Frank rijk de aangekondigde stappen te Praag ondernomen. Men heeft er bij Praag op aangedrongen, aan de wenschen der Su- deten-Duitsehers zooveel mogelijk te vol doen; de onschendbaarheid van de Tsje chische staat en de Tsjechische grond wet zouden echter bewaard moeten blij ven. De Sovjet-Unie heeft thans bij mon de van Kalinin laten weten, dat zij haar verplichting tot hulpverleening aan Tsje- cho-Slowakije zal nakomen, hoewel het geen gemeenschappelijke grens met dat land heeft. In Berlijn vreest men klaarblijkelijk, dat Praag' de oplossing van het Sudeten- Duitsche vraagstuk sleepende zal houden, want aan de Britsch-Fransche stap knoopt de Diplomatische Korrespondenz" de op merking vast, dat ,„de hoop, een dergelij ke oplossing (een organische opbouw van de Tsjechische staat op grond der- gegeven feiten) uit te kunnen stellen of uit de weg te kunnen gaan, even nood-, lottig als bedriegelijk zou zijn". Overigens tracht Praag, daarbij gehol pen door Londen, zijn niet al te goede betrekkingen met Polen te verbeteren. Voor Praag is dit van bjjzonder belaiig want een doelmatige Russische hulp in gevaj van oorlog zou pas kunnen worden verleend als Polen aan de Russische troe pen doortocht zou toestaan. Warschau blijft er echter weinig voor voelen, zijn grenzen eventueel daarvoor open te stel len. Men meent daar, dat een overeen- ming geenszins tot de onmogelijkheden behoort en begroet iderhalve de En- gelsch-Fransche stap met vreugde. RICHARD WAGNER. Op 22" Mei a.s. zal het honderd- en-vijf-en-twintig jaar geleden zijn, dat de groote Duitsche componist en schrijver Richard Wagner geboren werd. DE BELGISCHE KABINETSCRISIS OPGELOST. Het ontslag van het Kabinet-Janson is niet onverwacht gekomen. Het stond reeds langer dan een maand vast, dat de con servatieve vleugel der katholieken een einde wilde maken aan de samenwerking met de socialisten in de schoot van de regeering. De nieuwe belastingvoorstel len, die de regeering noodgedwongen moest doen, boden daartoe een gunstige gelegenheid. Wel werd er l.l. Woensdag nog een motie van vertrouwen in de re geering met een meerderheid van 17 stem men aangenomen, maar toen bleek, dat alle conservatieve katholieken hadden te gen gestemd, was de positie van de con servatieve katholieke ministers onhoud baar geworden. Daar het niet mogelijk bleek, deze conservatieve elementen door conservatief katholieken te vervangen, bleef aan de regeering Janson weinig anders over, dan het ontslag van het ge-, heele kabinet aan de koning aan te bie den. De socialistische minister van buiten landsche zaken Spaak werd toen door de koning belast met de vorming van een nieuw Kabinet. Spaak had te kennen ge geven, dat hij zeer spoedig in de uitvoe ringvan zijn opdracht meende te kunnen slagen. Inderdaad: reeds Zondag kwam Spaak met het nieuwe kabinet gereed, (zie elders in dit nr.) DE STRIJD IN HET VERRE OOSTEN. De strijd in het Verre Oosten is op het oogenblik de strijd om Soetsjoe, het belangrijke knooppunt aan de Lcenghai- spoorweg, geworden. Hier worden op het oogenblik de hevigste gevechten van de geheele oorlog geleverd. De Japansche bladen verklaren, dat de strijd aan d.e Loenghai-spoorweg vergeleken moet worden met de slag bij Moekden in 1905, waar 400.000 Japanners 300.000 Russen versloegen. Dat is overigens een vrii sombere vergelijking, want de overwin ning van Moekden outte de Jaoanners zoo uit. dat zii hun succes niet konden ver volgen. Uit dit alles blijkt wel, dat de tegenstand der Chineezen uiterst krachtig is en het feit, dat de Chineesche linker» vleugel en het centrum tegen een uitste kend uitgerust Japansch leger van hon derdduizend man nog onverzwakt weten stand te houden, .spreekt wel voor zich zelf. Een tegenslag hebben de Chineezen op het eiland Amoy gehad. Dit eiland is thans wel geheel door de Japanners bezet, waarschijnlijk om het te gebruiken als basis in de strijd tegen Zuid-China, daar de andere eilanden daarvoor minder geschikt zijn. TEGENSLAG VOOR BARCELONA. Van de Spaansche fronten is op het oogenblik weinig te melden. De verschil lende aanvallen van Franco zijn voorloo- pig wel tot stilstand gebracht. Een te genslag voor de republikeinen is echter wel het feit, dat de Amerikaansche con gres het voorstel-Nye tot opheffing van het wapenembargo niet in behandeling zal nemen. Vanaf 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING Vanaf Maandag 9 Mei a 5 cent ver krijgbaar bij onze chauffeurs en aan onze kantoren. ALGEMEENE VERGADERING T. O. K. A. Z. De heer A. J. Keijser treedt af als zaakvoerder. In de Donderdag in De Lindeboom ge houden algem. vergadering van de T.O. K.A.Z. heeft de commissie van drie ver slag uitgebracht over de werkzaamheden van het afgeloopen jaar. Om kwartover acht opende de heer A. J. Keijser de vergadering. Bij ontstentenis van de secr., de heer A. Dros Bz., -werden, de notulen door de heer P. Dros Bz. voorgelezen. Ze werden onveranderd» goedgekeurd. DE VERKOOP. De heer A. J. Keijser, die het afgeloo pen seizoen als zaakvoerder werkzaam is geweest, deelde mede, dat de totale om zet van de T.O.K.A.Z. is geweesL 127.097 Kg. zaaizaad, waarvan 4^,885 Kg. tarwe, 27.370 Kg. gerst, 42.472 Kg. haver, 9370 Kg. erwten en 5000 Kg. duivenboonen. Deze zaaizaden hebben slechts twee af nemers gevonden. Aan de fa. Geertsema te Groningen is verkocht 5000 Kg. haver, 3200 Kg. erwten en 14.210 Kg. gerst, in totaal dus 22.410 Kg. Aan het Centra il Bureau is verkocht 37.472 Kg. haver, 13.160 Kg. gerst, 6.170 Kg. erwten, 5000 Kg. boonen en 42.885 Kg. tarwe, in totaal dus 104.687 Kg. De rekening werd in orde bevonden. De totale ontvangsten bedroegen f 14.119.66, de totale uitgaven f 14.112.03, zoodat er nog een batig saldo is van f 7.63. De heer Keijser deelde mede, dat er echter nog eenige onkosten moeten worden betaald, zoodat waarschijnlijk een klein tekort zal ontstaan. Er ontstond eenige discussie over de moeilijke positie van de heer A. J. Keij ser, die zoowel zaakvoerder 'van de T.O. K.A.Z. is, als secr. van de' Coop. Aan- koopvereen. De heer Keijser antwoordde, dat hij in de practijk duidelijk had inge zien, dat deze twee functies niet tegelijk' kunnen worden waargenomen. Hij had dan ook het besluit genomen, uit de com missie te treden. STREftGE keuring. Voorts werd druk gesproken over het feit. jlat het Friesche en Groningsche zaad door de keuringsdiensten van de N.A.K. zeer dikwijls met tienen werd gekeurd, terwijl deze cijfers door de keurings dienst van de N.A.K. in N.-Holl. niet wor den gegeven. De heer A.J.Keijser meende, dat de koopers wel wisten, dat in N.- Holl. strenger wordt gekeurd en geloofde niet, dat men bang zou behoeven te zijn, voor concurrentie van het Groningsche zaaizaad. De heer P. Dros Bz. merktei op wel degelijk te hebben ondervonden, dat de koopers bezwaar maken, omdat het Texelsche zaad nooit hooger dan met negens wordt gekeurd, terwijl ook het Zeeuwsch b.v. dikwiils met tienen weg gaat Ten slotte werd besloten, jdat de T.O. K.A.Z. by'.de besturen van de Landbouw organisaties op Texel zou aandringen, deze kwestie bij het hoofdbestuur van de N.A.K. aanhangig te maken. Voor de verkiezing van een commissie lid in de plaats van de heer A.J.Keijser moest gewacht worden, tot het bestuur •van de Bedrijfsvereen. een voordracht zou hebben opgemaakt, Tijdens de rondvraag werd naar voren gebracht, dat het de hoogste tijd is, ,1a t de aangifte van zaaizaden geschiedt. Be sloten werd de termijn van aangifte opeif te stellen tot 23 Mei. Aangezien dit jaar het adverteeren in landbouwbladen geen uitwerking heeft gehad, werd gesproken over andere wijze van reclame-maken De heer Van den Ban stelde voor overleg te plegen met de Handelsraad en de Coop. Aankoopvereen. Het doel van de organisaties is toch, zooveel mogelijk zaaizaad onder de naam TOKAZ te ver- koopen. De naam moet bekend worden. De heer P. Dros Bz. maakte nog een opmerking over de zakken, die dit jaar van een slechte kwaliteit zijn geweest. Een goede zak kan ook reclame betee- kenen. Spr. stelde voor in het vervolg goede, gladde zakken te koopen. De heer Van den Ban sprak nog een woord van dank tot de heer A. J. Keijser voor het vele werk, dat hij belangeloos voor de TOKAZ heeft verricht. De heer Keijser hoopte, dat de T.O. K.A.Z. onder een andere leiding tot bloei zou worden gebracht. Naar zijn meening zijn in de afzet van zaaizaden nog vele toekomstmogelijkheden verscholen. Omstreeks elf uur werd de vergadering gesloten. H. OOSTEREND. VERLOTING V.I.O.S. Behoudens goedkeuring door B. en W. zal het inet de verloting ten bate van Fanfare V.I.O.S. wel in orde komen. Het ligt in de bedoeliiig 1500 loten ii 25 ct. te verkoopeti. De hoofdprijzen zijn een Philips Radio ter waarde van f98. een dames- oT neerenrijwiel en een ont bijt- of theeservies. Verder zijn er nog veel huishoudelijke en luxe artikelen. Het beroep op de dames om haar vaardig heid met naald en draad in dienst van V.I.O.S. te stellen, was niet vergeefsch. Er is al heel wat gereed gekomen. SPORT OP TEXEL D.T.S.—TEXEL In een zeer slecht gespeelde wedstrijd waarin wel gewerkt maar niets gepres teerd werd, is ons eerste er niet in ge slaagd, de punten mee te nemen naar 0119 eiland. De bekerronde is voor ons dus ten einde. Precies half drie floot scheidsrechter Van 't Hof de beide elftallen in het veld.. Texel won de toss en verkoos tegen de zwakke wind in te spelen. Het bleek al dadelijk, dat T. een zware wedstrijd zou krijgen op het keiharde effectvolle D.- terrein, waarmede vooral Dukers heel wat had te kamnen. Ruim 12 min. zijn gespeeld al$ een ,goed opgezette D-aan- val van links door een misverstand van de T-achterhoede door Niek in eigen doel wordt geschoten 1 -0. Wel komt T. even los. doch de voorhoede, niet genoeg ge steund door de halfliiiie. kon liet D-doel niet vinden. Hopeloos werd er geknoeid in de T-achterhoede. waar alleen Herman ver boven alles uitblonk en vele malen de situatie redden. De D-rechtsbuiten, die. vooral goed op dreef was, gaf voor en» de bal werd keurig ingeschoten. Dukers greep mis en D. leidde met 2 0. Verse- put bracht goed op, doch inplaats van voorzetten schoot hij ver naast. D. kwam er steeds beter in en Joon kreeg eenige moeilijke ballen te verwerken, wat hem NIC DE GRAAF. goed afging. De T.-spil kreeg de bal, gaf goed over de back heen. Maarten schoot in, maar de D-keeper was present. Even later was het weer D. Na goed sa menspel werd het T-doel doorboord, maar dit doelpunt werd afgekeurd wegens bui tenspel. Direct daarop kreeg Dukers een hard schot te verwerken. Hij liet de bal vallen en de D-rechtsbinnen profi teerde daarvan (3 —0) 1 Hessel viel uit en werd vervangen door Verheijen, die» linksbuiten ging spelen, Verseout in de halflinie. Wel ging het toen even beter, doch een behoorlijk schot werd niet ge lost. Was het snel voor de rust niet best, na de rust was het zeker niet beter. Eenige cornets voor het T-doel le verden niets op, maar het bleek, al weer, MAARTEN VLAMING. dat D. er zin in had. Telkens kwamen ze voor het T-doel, waar slecht wegwerken der achterhoede debet aan was. Een der vele corners op het T-doel werd inge kopt door de middenvoor en onhoudbaar verdween de bal in de uiterste bovenhoek1 (4—0). Even later bracht de lat weer redding voor Joop. T. probeerde het nog eens met Niek in de voorhoede en' Maarten back, maar alles was vergeefs. D. wist nog eenmaal te doelpunten en daarmee kwam het einde van deze slecht gespeelde wedstrijd. De scheidsrechter heeft behoorlijk gefloten, hoewel het spel vele malen door hem werd onder broken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1