De Hieuwe Jpxelsche Courant No. 5259 51ste Jaargang Woensdag 25 Mei 1938 u" in d" EERSTE BLAD. N.V. WACO Autobusdiensten Texelsohe Berichten EEL TEXEL WEET HET LUCHTVAARTAVOND. op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is smds 1 Juli 1930 ta dtt blad opgenomen. HOOGWATER ter reede van Texel r.ra (nam. ongeveer uur later.) 26 27 28 29 30 31 1 Juni 6,40 7.89 8.33 9.23 10.13 10,58 11,43 LICHT OP RIIWIELEN en RIITUIGEN 9 32 UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.—; losse nrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel; minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) VAN OVER DE GRENS. FRANKRIJK MOET KIEZEN. Weer eens is het het Spaansche vraagstuk, dat de toestand in West-Europa beheerscht. Dat werd reeds tot uiting gebracht in de rede, die Mussolini te Genua hield en wordt thans door het feit, dat de Fransch-Italiaansche besprekingen op het doode pum; zijn gekomen, wel overduidelijk gemaakt. Mussolini wenscht en hij heeft dit openlijk verklaard dat Frankrijk zich verplicht, alles na te laten, wat voor Bar celona van voordeel is en Franco schaadt.: Practisch beteekent dit, dat als voor waarde voor de totstandkoming van een Italiaansch-Fransch accoord gesteld wordt, dat Frankrijk de laatste weg, die voor een toevoer naar het republikeinsche Spanje nog open staat, namelijk de Py- reneeëngrens en de Middellandsche Zee havens, beslist afsluit. Het moet Barce lona aan zijn lot overlaten. Door deze openlijk uitgesproken wensch, heeft Mus solini een twistappel tusschen het zoo zwaar beproefde Fransche volk gewor pen. Frankrijk ziet zich thans gesteld voor de keuze tusschen Italië en Spanje, tusschen de hoop op rust aan de Alpen en het spook van onrust aan de Pyre neeën. FRANSCH-BRITSCH NON-INTERVENTIE-ONTWERP. Intusschen blijft Frankrijk pogen met Mussolini tot overeenstemming te komen, zonder daarbij alle troeven uit handen te geven. Het wordt daarbij trouw gehol pen door Londen, dat immers bij de op lossing van de Spaansche kwestie groot belang heeft, omdat in geval van een mislukking, ook de Britsche overeenkomst met Italië van nul en geener waarde wordt. En de gevolgen daarvan voor de Chamberlain-regeering behoeven geen toe lichting. Door de Franschen en Britten is thans een niet-inmengingsontwerp opgesteld, dat deze week in de Londensche commissie zal worden behandeld. Dit ontwerp behelst' het volgende: Aan de controlecommissies zal een tijd van veertien dagen worder\ gegeven om zich op te stellen. Na deze; termijn zal Frankrijk het toezicht aan de grens der Pyreneeën herstellen, op voorwaarde, dat tegelijkertijd de con trole ter zee en aan de Portugeesche grens hersteld wordt. Wanneer met de terugtrekking geen vorderingen gemaakt worden in de tijd van dertig dagen na herstel van controle, zal Frankrijk zijn grenzen weer open stellen. De vrijwilligers worden verdeeld, in vier categorieën, zulks ten behoeve van de terugtrekking, n.l. luchtvaartman-- schappen, zeelieden, strijders en technici., In het biezonder in Londen hoopt men,, dat dit voorstel door de niet-inmenging- commissie zal worden aanvaard, wantan-i ders wordt de toestand welhaast hope loos. Terecht toch zien de Britten in, dat de aanwezigheid van Italiaansche en Duitsche wapens en troepen in Spanje: Frankrijk stelt tegenover een ernstig krijgskundig probleem, dat het alleen zelf behandelen kan. r. IAIs het staat in de Texelsche Courant. DE HOUDING VAN DUITSCHLAND. In Frankrijk wijt men de moeilijkhe- deiu die zich thans in Italië voordoen, hoofdzakelijk aan deze invloed, die Berlijn in Rome doet gelden. Volgens de „Jour" zou dit te verklaren zijn uit het belang dat Duitschland heeft bij voortduring van de strijd in Spanje, omdat Duitschland hoopt, dank zij de strubbelingen in en om de Middellandsche Zee, zijn druk op Mid den-Europa te kunnen voortzetten. In Duitschland ontkent men dat echter en wijst men er op, dat men zelfs gaarne een toenadering tusschen Italië en Frank- riik zou zien. wijl dan wellicht ook een verbetering yan de betrekkingen tusschen Duitschland en Frankrijk gemakkelijker zou worden. Het is moeilijk na te gaan, welke lezing de juiste is, maar misschien slaat de Fransche „Figaro" (rechts) de spijker wel op de kop met de bewering, dat het dubbele doel van de politiek van de spil Berlijn-Rome is: Verwijdering van de Russische invloed uit Spanje, en Praag nopen tot opzegging van de overeenkomst met Rusland. En wellicht is ook de mee ning van dit blad juist, dat, wanneer de Sovjets voorgoed uitgeschakeld zijn, een overeenstemming tusschen de vier groote mogendheden gemakkelijk zal worden. TSJECHO-SLOWAKIJE. Een haast even brandend probleem als het Spaansche is het Sudeten-Duitsche.. De spanning in Tsjecho-Slowakije is thans ten top gestegen, wat tot uiting komt tot relletjes in verschillende plaatsen. De partij van Henlein heeft tjians te kennen gegeven, dat zij niet eer op onderhan delingen met Praag zal ingaan, alvorens, de rust in het land wordt gewaarborgd.. De Tsjechische regeering zal daartoe ze ker haar best doen, maar het is ondert de huidige omstandigheden inderdaad wel uiterst moeilijk, botsingen tusschen Tsje chen en Sudeten-Duitschers te voorkomen. Intusschen heeft minister-president Flodzja een grondige wijziging van de staatsopbouw aangekondigd, n.l. admi nistratief zelfbestuur en administratieve evenredigheid. Laat ons hopen, dat de onderhandelingen met de verschillende be volkingsgroepen thans tot bevredigende resultaten zullen leiden, want het is voor Europa beslist noodzakelijk, dat deze haard van onrust midden in E-uropa ge- bluscht wordt. Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren. ONRUST IN BRAZILIË Juist een half jaar na de staatsgreep van president Vargas en de afkondiging van de „nieuwe staat" kwam de sinds lang verwachte „putsch" van de z.g. In- tegralisten los. Hoewel de rust in het land nog geenszins is weergekeerd, kan toch wel gezegd worden, dat deze po-i ging geheel is onderdrukt. Kenmerkend' voor de gespannen politieks situatie in de heele wereld is overigens wel, dat men tegenwoordig in de internationale pers ook aan opstanden Ln Zuid-Ainerika, die daar een veel voorkomend verschijnsel zijn, zooveel aandacht besteedt en daarin, onmiddellijk de hand van buitenlandscne mogendheden wil zien. Zoo beweerde een blad als de Times zelfs, dat de opstand zou zijn aangestookt door Duitsche nazi's, die in Brazilië een Hitier toegedaan re gime wilden vestigen. Berlijn neeft deze bewering tegengesproken en de Deutsche Allgemeine Zeitung verklaart, dat deze anti-Duitsche veldtocht door de Vereen. Staten ondersteund wordt. Geheel onmogelijk is dit niet, want Washington heeft er nimmer een geheim van gemaakt, dat het groote bezwaren heeft tegen een haken-kruis-beweging op het Amerikaansche vasteland. SOETSjOU GEVALLEN. In de grootste strijd, die tot nu toe in de Chineesch-Japansche oorlog is ge leverd. begint thans eenige teekening te komen. Zooals verwacht werd,, .zijn de Chineezen. na eenjge maanden lang hard nekkig tegenstand te hebben geboden, nu voor de Japansche overmacht geweken. Ook Soetsjou belangrijk, ook in stra tegisch opzicht is gevallen. „OOME LEEN" Veertig jaar op onze lammerenmarkt. Maandag was het veertig jaar geleden, dat de heer L. Straver, te Koudekerk woonachtig, hier bekend als „Oome Leen", voor de eerste maal naar ons eiland overstak om hier op de lammeren-| markten zijn koopmanstalenten te toetsen. Veertig achtereenvolgende jaren heeft heeft hij hier sedert dien zaken gedaani en en juist daarom is hij hier zoo'n geziene figuur dat zakendoen deed hij steeds op prettige wijze. Hij verstaat zijn, vak en de boeren treden danook graag; met hem in relatie. Door hem worden ze niet „bij de neus genomen" Veertig jaar, wat een tijd! Geen won der, dat Straver hier goed ingeburgerd is geraakt. In de loop der jaren kreeg hij de eervolle bijnaam van „Oome Leen". Dat zegt niet weinig.... Wij wenschen u van harte geluk, Stra ver, en spreken de hoop uit, dat u on zo markt nog vele jaren zult mogen bezoe ken. J. HELPT U MEE? Morgen wordt ten bate van de Stichting Eethesda en Meer-en-Bosch, waar on- en minvermogende lijders aan vallende ziekte verpleegd worden, een bloempjes- verkoop gehouden. Wij bevelen deze in al ler belangstelling aan en laten hier nog een desbetreffend rijmpje volgen. VERGEET-H ET-N IET Er bestaat een lief klein bloempje, Dat u af en toe veel ziet. Niemand zal zijn naam vergeten, Want die is: „Vergeet mij niet". Het herinnert alle inenschen Aan hun menschelijke plicht, Om er een of meer te koopen, Als 't in hun vermogen ligt. 't Is zoo'n leuk, gezellig bloempje, 't Brengt u in een bljjde sfeer En danwetenschapp'lijk heet 't In 't Latijn Kooptermaarmeer Want de baten zijn voor menschen, Die in deze Maatschappij Steun en sterkte noodig hebben, Toont voor hen uw medelij. In „Bethesda" helpt men velen „Meer-en-Bosch" doet evenzoo. Koopt een bloem! Voor ieder duppie Krijgt u tien pond dank cadeau. JEMO. JAARVERGADERING S.V. TEXEL. In de Donderdag in De Graaf's Lunch room gehouden jaarvergadering van do S.V. Texel heeft de voorz., de heer D. Dapper enkele woorden gewijd aan de teleurstellende resultaten van het afge- loopen jaar-. Toen we in de 3e klasse' kwamen, dacht ieder, dat het wel ging, maar het ging niet. Door de vele moei lijkheden kwam de clubgeest ernstig in gedrang. De voorz. wilde er echter geen. verwijten meer over maken. Laten we de rekening van het afgeloopen jaar met een dikke streep afsluiten en gezamenlijk trachten de nieuwe rekening zoo goed mogelijk te openen". Ook over de teleur stelling, welke het 2e elftal bereidde,, had spr. het met een enkel woord. Hij' betreurde het ten zeerste, dat dit elftal de kans om in de Ie klas te komen waardoor ook voor het eerste goede re serves konden worden gekweekt -- heeft' laten voorbijgaan. Alleen het 3e elftal heeft een mooi succes geboekt. Als hulde blijk voor het op prachtige wijze be haalde kampioenschap bood het bestuur aan ieder der spelers van dit elftal een elftal-foto aan. Tenslotte noemde spr. nog even de Adsp. A en B, die eveneens' niet hebben teleurgesteld. Omstreeks half 9 had de heer Dapper de vergadering geopend. Door besmette lijke ziekte ten huize van de heer Ab. Dros ft. kon deze niet ter vergadering verschijnen. Ook de notulen en het jaar verslag kon daardoor niet worden voor gelezen. De voorz. hield daarom boven staande korte beschouwing over het af geloopen jaar. Spr. voegde er nog enkele woorden over het groote succes van de tancy-fair aan toe. Jammer, dat de S.V. Texel hier geen succes tegenover kon stellen. Het initiatief van het Trainings fonds om gelden voor een oefenmeester beschikbaar te stellen, wordt door idei Vereen, ten zeerste op prijs gesteld. De voorz. hoopte, dat Mr. Bollington in staat zal zijn, het verloren terrein te doen herwinnen. (Zie ook vorig nr.) OOSTEREND. V.I.O.S. EN EXCELSIOR. i Vanavond om half negen hopen Vios en Excelsior, bij gunstig weer, hun slot- repetitie te houden en wel op het terrein' oij de School met de Bijbel. Indien het weer niet meewerkt, zal worden gemusi ceerd in het Gebouw voor Chr. Belangen. DE COCKSDORP. Een avond was het, die klonk als een klok; een goed besluit. De Hoop waa uitverkocht, toen de K.L.M. daar, in sa-i menwerking met de Texelsche Courant* voor ele abonné's van dit blad een lucht vaartavond belegde. De heer A. J. van Ginkel, K.L.M.-pro pagandist, gaf in een vlotte causerie een overzicht van wat er thans op luchtvaart gebied „te koop" is en wees op de be langrijke plaats, welke de K.L.M. met haar betrouwbaar en comfortabel materi aal thans inneemt. Daarbij werd een serie lichtbeelden vertoond, welke aan duidelijkheid niets te wenschen overliet. Na de pauze werd de K.L.M.-oplei dingsfilm gedraaid (360 M.). We schre ven reeds over de belangwekkende op namen, waarvoor deze film de aandacht vraagt. Burgemeester Kamp sprak aan het slot de wensch uit, dat de K.L.M. van haar luchtvaartavonden tastbare resultaten zou, hebben en dankte de heer Van Ginkel, voor de keurige en doeltreffende wijze, waarop deze lichtbeelden en film toe lichtte. Aan de Texelsche Courant werd dank gebracht voor de organisatie van deze avonden. „Wat de Tex. Crt. organiseert, is goed", aldus spreker. Met waardeering sprak Mr. Kamp over de restauratie, welke Hotel De Hoop onderging. Aan mevr. de wed. Kikkert- Pe neboom, eigenaresse, wcnschte spr. toe, dat het bedrijf zou mogen groeien; en bloeien. Dank gewerd ook de heeren O. Goënga en P. Spigt, die in hun vrije uren een kolossale K. L. M.-lichtreclame vervaar digden. Als toegift werd een film uit Texels Filmarchief vertoond; ze duurde ruim een kwartier en gaf o.m. aardige tafcreelen van het feest, gevierd ter gelegenheid' van het 100-jarig bestaan van Eierland en van de aanleg van de nieuwe inlaag- dijk. Er was veel aandacht; er heerschte een alleraangenaamste stemming. Zonder twij fel heeft deze avond niet alleen vecï bijgedragen tot vermeerdering van de ken nis op luchtvaartgebied en van de lust» om ook eens een reisje per K.L.M. te maken, maar ook tot versteviging van de band tusschen krant en abonné's; en om dit laatste was het de krant zeker vooral te doen. DE WAAL. TRAP VAN BEN PAARD. Tijdens de verzorging van een paard, dat pas een veulen had gekregen, is de heer P. Hin uit Spang door een trap met een der hoeven in het gezicht getroffen., Hij werd ernstig aan de kaak gewond. Zondagmorgen is de heer Hin naar het St. Lidwinaziekenhuis in Den Helder ver voerd. POSTDUIVENSPORT. NEUTRALE NED. BOND POSTDUIVEN HOUDERS. Bovengenoemde Bond hield Zondag 1 Mei een nationale bondsvlucht van Vil voorde (België) uit. Ook de Texelsche Vereen, deed hieraan mede; ze boekte'n paar successen. Was de tijd van loslaten op 8 uur v.m. bepaald, door slecht weer werd dit pas 9 uur 25 min. Deze vlucht had door da Noordoostenwind een abnormaal verloop, langzame thuiskomst; volgende dag kwa men de achterblijvers, zoodat er op deze vlucht maar enkele verliezen geleden wer den. De uitslag Nationaal was voor Texel: J. v. Zoelen: 14e (aankomst 14 uur 34—12, snelheid 770.49 M. per minuut); 26e en 30e. G. Buis, de Westen, 32e (aankomst 1444—07, snelheid 734.73 M. p. min.) i en 36e. 15 Mei: een Bondsvlucht van Noyon (Frankrijk) uit; ook hier was Texel van. de partij. We boekten veel beter resul taat; afstand Noyon—Den Burg 406.925 K.M.; naar De Cocksdorp 419.085 K.M. Uitslag: J. v. Zoelen: 8e, 9e, 68e; eerste duif snelheid 1181.25 M. per minuut. .G Buis, 16e, 45e, 56e (eerste duif snelheid 1157.58 M.) M. Zuidema, De Cocksdorp: 23e, 55e (eerste duif 1136)58 M.) G. Rieswijk: 35e, 65e (eerste duif 1108.98 M.) 29 Mei: Bondsvlucht van Corbeil af; afstand ongeveer 520 K.M.. JEVEZET.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1