n j VEILIG I K RIJDT FONGERS öe Nieuwe Texelsche Courent No. 5261 51ste Jaargang Woensdag 1 Juni 1938 EERSTE BLAD. N.V. WACO Autobusdiensten jaar 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 5422 8.00—12.50 5495 13.75—17.75 4869 6.00— 9.00— 5085 4.00— 7.00 5449 5.00—10.00 t 6018 4.50— 6.50 4259 6.00—12.00 5012 18.00-24.00 5376 21.00—27.00 6330 16.00—21.50 Uw advertentie in dit blad wardt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds I Juli 1130 In dft b'ad ongewïK»" HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam ongeveer uiir l iter 2 3 4 5 6 7 8 Juni 12,32 1.02 1.54 2.54 3.56 4,57 6,03 LICHT OP Rl|WIELEN en RIITUIGEN 9 41 UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.losse nrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) VAN OVER DE GRENS. illllll WE ZIJN EK NOG NIET. Het is juist een week geleden, dat de zwaarste internationale crisis, die men sinds Juli 1914 be leefd heeft, een einde nam. Sedert Maandag 23 Mei gaat het woord „ontspanning" door de wereld; door de wereld, die tot in haar diepste grondslagen geschokt was. Het is nutteloos te onderzoeken, aan wie men deze z.g. „ontspanning" te dan ken heeft. In Berlijn meent men, dat het, slechts de rustige Duitsche houding is geweest, die erger heeft voorkomen. In Londen en Parijs verklaart men daarente gen, dat de stappen, die de Britsche am bassadeur, Henderson, in opdracht van zijn regeering bij de Duitsche rijksre- geering heeft ondernomen, Duitschland van daden met ongetwijfeld noodlottige gevolgen heeft teruggehouden. En ten slotte gelooft men in Praag, dat de snel le mobilisatie van een reserve-lichting en vele militaire specialisten op yet laatste oogenblik nog redding hééft gebracht..' Wij behoeven hier niet te onderzoeken, wie hier gelijk heeft. Wellicht hebben, al deze factoren er toe meegewerkt, ons werelddeel tegen te houden aan de rand van de afgrond. Overigens echter bewijzen reeds deze verschillen van opvatting, dat er van: een ware ontspanning nog geen spra ke kan zijn. Veeleer zou men moeten zeggen, dat slechts een groot gevaar op het laatste oogenblik bezworen is; maar dat toch de dagen van nu en nabjje toe komst nog vol dreiging zijn. Dat hebben de gebeurtenissen van de afgeloopen week ook wel duidelijk bewezen. BOTSINGEN AAN DE GRENS. Daar zijn in de eerste plaats de talloo- ze botsingen aan de grens van Tsjecho- Slowakije en Duitschland, die reeds tot een scherp Duitsch protest te Praag ge leid hebben Volgens Praag echter lig gen de redenen van die botsingen niet! alleen aan Tsjechische zijde. Een Tsje chisch persbureau maakt melding van 't vliegen van Duitsche militaire toesteilen boven Tsjechisch grondgebied. Van de zijde van Duitschland wordt dat echter ontkend en verklaart men, dflt de Tsje chen gewone Hjntoestellen voor militai re machines hebben aangezien. llllllillill WEET U ZE ALLE VIJF IlllillllH 1. Hoe heet de Eurgemeester van Am sterdam 2. Hoeveel inwoners heeft Vlieland ongeveer 3. Waar is Napoleon I gestorven 4. Wie was Laurens Janszoon Cos- ter 5. Wanneer is Michiel de Ruijter ge sneuveld en waar? De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr. |i||||::iilllliilllliii!lllliliiiilllilli!lll!llllllliil!lliii|||||||||lllllliiiiiui:i:::ni|||l|| TER OVERDENKING. |i|||r;i| ||||||iiiii:ii!iiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiii|j||jj WIJ HEBBEN GELIJK. Het is toch maar een geluk, dat wij altijd gelijk hebben. „Zie je wel, heb ik het niet ge zegd?" is de uitroep van menige pro feet, wiens profetie door niemand is verstaan. Wij hebben gelijk! De ander is een betweter. Wij hebben de wijsheid in pacht. Als men maar naar ons geluisterd had, zouden de zaken heel wat beter zijn gegaan. Wij weten precies wat men b.v. in Weenen had moeten doen en had moeten laten. We lezen de courant en decreteercuzöó had het moeten gaan. Wij zijn desnoods heel goedmoedig en laten iedereen gaarne zijn eigen zienswijze, doch onder dit stilzwij gend beding: dat onze.zienswijze van zelfsprekend de juiste is. We laten ons misschien niet eens op onze meening voorstaan, maar.. gelijk hebben we. Zijn we zoo niet u en wij Anderzijds hebben de Tsjechen hun mi litaire vliegers op het oogenblik bevo len een zekere grensstrook niet te be vliegen. Al ontbreekt het dus klaarblijke lijk wederzijds niet aan goede wil om botsingen te voorkomen, uit deze feiten! bl.iikt toch wel, dat er nog allesbehalve van een werkelijke ontspanning sprake is. HENLEIN'S ONDERHOUD MET WARD PRICE. Hoe moeilijk en zelfs hoe gevaarlijk de toestand inderdaad is, blijkt misschien wel het best uit een interview, dat Hen- lein aan Ward Price van de Daily Mail heeft toegestaan. Drie mogelijkheden, al dus Henlein, staan open om het Sudeten- Duitsche vraagstuk op te lossen: Inwilli ging van de eisch van zelfbestuur, volks stemming onder buitenlandsche controle over de vraag, tot welk land de Sudeten- Duitschers willen behoonen directe an nexatie door Berlijn. Zij vormen in deze volgorde het „van kwaad tot erger" voor de Tsjechoslowaaksche republiek. Intusschen zijn de besprekingen tus- schen Henlein en Hodzja begonnen, zoo dat men mag aannemen, dat liet voorloo pt bij de vervulling van de eerste eigch zal bhjven. Zelfbestuur zou dan slechts aangelegenheden van plaatselijk belang betreffen en algemeene kwesties, welke het geheele land raken, zouden als tot nu, toe, door Praag worden behandeld. Hodzja verzekerde onlangs, dat Praag niet bereid is, de richtlijnen in de buitenlandschei politiek met de Sudeten-Duitschers te be spreken. De vraag blijft echter, of Ber lijn zal dulden, dat Praag in zijn buiten landsche politiek de tot nog toe ge volgde koers zal blijven houden. Hoe men de kwestie ook bekijkt, zij blijft een moeilijke en het is voor Europa te hopen, dat een oplossing spoedig zal worden verkregen. DE SPAANSCHE BURGEROORLOG. In de afgeloopen week is de oorlog voor de variatie eens tot boven Fransch' gebied uitgebreid. Bommenwerpers van Franco hebben hun gevaarlijke last boven het Fransche plaatsje Cerbère laten val len. Waarschijnlijk zal hier wel een ver gissing in het spel geweest zijn en had den de nationalisten het voorzien op hef in de nabijheid gelegen plaatsje Port; Eou Het gevolg van deze vergissing is geweest, dat Frankrijk krachtig bij de re geering van Franco geprotesteerd heeft en de grensbescherming versterkt heeft. Naast het Tsjechische vraagstuk blijft ook het Spaansche vraagstuk nog steeds uiterst lastig. De niet-inmengingscommis- sie heeft dezer dagen het voorstel tot terugtrekking der vrijwilligers behandeld. Het voorstel is ook aangenomen. Slechts de Sovjet-Unie stemde tegen. Aangezien een goed naleven van de bepalingen ech-' ter afhangt van de instemming van Rus land, is men voorloopig nog niet veel op- WERK AAN OUDESCHILD. Er wordt met man en macht gewerkt aan de binnenberm van de zeedijk, waarbij van smal spoor gebruik wordt gemaakt om de overtollige grond weg te voeren. Het ligt in de bedoeling de berm een gelijkmatiger beloop te geven en daarna weer in te zaaien. De houten trappen zullen door beton nen worden vervangen. De bleekveldi.es «iet heiningen van allerlei aard zijn meest alle verdwenen. Daar graaft men nu en daar rollen nu de kyikarren, af geladen met zand, om er poelen en een sloot mee te dempen. DT is werk aan de winkel. HET NUT. In vorig nummer deelden wc reeds liet' voornaamste mee uit de Vrijdag in Hotel Texel gehouden algemeene vergadering van liet dep. Texel der Mij. tot Nut van 't Algemeen. Hier volgen nog eenige bie- zonderheden. In zijn openingswoord wijst de voorz., dr. A. Vis er op, dat liet Dep. een goede winter achter zich heeft. De cursus van Otto van Tussenbroek slaagde uitste kend. Ook financieel. Aanvankelijk moest verondersteld worden, dat de cursus het Departement geld zou gaan kosten. De lieer R. Kikkert was echter zoo welwillend om zijn zaal gratis beschikbaar te stel len. Spr. richt woorden van dank tot de lieeren M. Kikkert, H. J. Kraai en H. C. geschoten en poogt men thans Moskou te bewegen, zijn houding te herzien. Besloten is intusschen tot terugtrekking der vrijwilligers in vier categorieën,, n I. vloot, leger, luchtmacht en burgers. A's basis voor liet terugtrekken is genomen 10.000 man aan die zijde, waar de minste vrijwilligers strijden, terwijl aan de an dere zijde een evenredig groot aantal te ruggetrokken zal moeten worden. Dat is overigens liet eenige punt, waarmede de Sovjet-Unie accoord ging. DE STRIJD IN HET VERRE OOSTEN. In de omgeving van Soetsjou aan de Loengliai-spoorweg wordt nog steeds lie vig gevochten en net is wel duidelijk, dat ook deze Sjantceng-veldslag het einde, van de oorlog nog niet zal brengen. In, het biezonder schijnt de onverwacht lange duur van de oorlog Japan van streek te brengen. Thans is de regeering te Tokio weer veranderd, met dien verstande, dat het element van leger en vloot daarin ver sterkt is. Het schijnt het doel van de nieuwe regeering te zijn alles op alles te zetten om in China nu zoo spoedig moge lijk een beslissend succes te behalen. De Chineezen zullen er echter wel weinig voor voelen, hieraan hun medewerking te verkenen II||||:iiiii!iiiiiiiiii'ii:iiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiii|||||| lllül'lllll GEMENGD NIEUIVS !IIII|i!llllillllNII!lllllllllilililllllllllllllii;: lllllli,llllllillillhui,mum HHII Spanje. Rechtsche vliegtuigen heb ben Zaterdag Valencia gebombardeerd Het Britsche s.s. „Great End" is door een bom gezonken. Engeland zal in geval van oorlog alle vrouwen, die haar land willen die nen, recruteeren. - Mexico. De opstand van generaal Cedillo is onderdrukt. Cedillo is gevlucht. GENERAAL OEGAKI. Japans Minister van Buitenl. Zaken. Remmers, die de commissie vormden, welke zich belastte met het opmaken van een lijst van boeken tot aankoop van welke zij de bibliotheek adviseerde. Üp lezingen van de heeren Pilger, C.Visser en Paul Bluf kan met voldoening terug wor den gezien. De notulen, gelezen door secretaris J. C. Visser, worden onder dankzegging onveranderd goedgekeurd. Ook de finan- cicele verslagen van het Departement, bewaarschool, bouwstichting en de biblio theek (zie vorig nr.). De heeren Kikkert en Remmers bevonden alles in orde. Aan het verslag van de bewaarschool ontleenen we: Het afgeloopen jaar was gunstig, vooral wat liet aantal leerlingen betreft. Bedroeg hun aantal in Jan. 1937 50, in Mei bezochten niet minder dan 70 kleuters de school. Wegens liet groeiend aantal kleuters werd een tiental tafeltjes en stoeltjes bijgeplaatst. Jammer dat het aantal donateurs terugloopt. Door huisbezoek zal getracht worden dat weer op het oude peil te brengen. Gelukkig dat U.D.I. steeds weer helpt. Haar steun wordt zeer op prijs gesteld. Door (de mildheid van ecu „onbekende" gever kon het St. Nicolaasfeest in de groote zaal; van de lieer K. Pen.gevierd worden. Dat was een mooi besluit van het [aar 1937. Besloten wordt de lieer Remmers te ver- Agentschap M. en A. J. VONK. zoeken als afgevaardigde de algemeene vergadering te willen bijwonen. Meegedeeld wordt, d^t de penn., de lieer J. Roeper, zijn functie reeds twintig jaar lang vervult. Daarmee wenschen we i em hartelijk geluk. Moge hij nog velé jaren zijn werkzaamheden blijven verrich ten. Lof voor zijn groote accuratesse. Daar bij de rondvraag niemand het woord verlangt, wordt de vergadering omstreeks 10 uur gesloten. Daarbij spreekt de voorz. de wcnsch uit, dat liet Departement in Sent. verfrischt uit zijn zomerslaap ontwaken zal. ten einde dfan weer groote activiteit aan de dag te kun nen leggen. J. Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren. R.K. KERK. De stoelen in de R.K. kerk zullen door banken vervangen worden. Na aanbeste ding is dit werk dat voor September, wanneer het 75-jarig bestaan der pa rochie gevierd zal worden, klaar moet zijn opgedragen aan de heer J. Smit Cz., Den Burg. DERDE LAMMERENMARKT. Ondanks de sombere berichten, de Leidsche markt gaf Vrijdag zeker geen fraai beeld te zien bleven de prijzen van de vorige week vrijwel gehandhaafd. Aangevoerd waren 5422 lammeren. De prijzen liepen van f8 -12.50, bij een ge middelde van f 10.25. De handel was ma tig. Niettemin gingen er weinig lammeren onverkocht naar huis. Hier volgt ter vergelijking een over zicht der derde lammerenmarkten gedu rende de laatste tien jaar: Aanvoer Prijzen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1