nieuwe I exelsche Jourani N< 5263 51s,e Jaargang Woensdag 8 Juni 1938 i. iiB i EERSTE BLAD. Het Zangconcours. op Texel huis aan huis gelezen. XELSCHE COURANT is sinds In dit hHrt 1 Juli 1930 HOOGWATER ter reede van Texel i/.m (nam ongeveer uur later 9 10 11 12 13 14 15 Juni 7,— 7.52 8,34 9.13 9.53 10 29 11.02 UCHT OP RIIWIF.LF.N en RIITUIGEN 9 48 UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.losse nrs 4 ct ADVERTENTIES: 12 cent per regel; minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) VAN OVER DE GRENS. De ontspanning, die nu ongeveer 14 dagen geleden haar intrede in Europa hield, heeft zich ook tot de Pinksteren uitgestrekt. Deson danks is nog lang niet alles pais en vree in de wereld en men kan dan ook slechts hopen, dat de geest, die met dit Pinksterfeest over de staatslieden kwam, er een was van wijsheid en verdraagzaamheid. HET TSJECHO-SLOWAAKSCHE VRAAGSTUK. In het middelpunt der politieke belang stelling staat nog steeds het Tsjecho-slo- waaksche vraagstuk, dat wel iets van zijn scherpte verloren heeft, maar Europa en de wereld toch zeker nog vrij lange tijd bezig zal houden. Eerst wanneer er over eenstemming tusschcn de Sudeten-Duit- schers en Praag is bereikt, zal hier eem ontspanning kunnen intreden. Helaas laat het zich nog niet aanzien, of er voor het Tsjechische vraagstuk inderdaad een be vredigende oplossing zal kunnen worden gevonden. Sudeten-Duitschers, Slowaken, Polen en Hongaren eischen de autonomie en vast staat wel., dat Praag deze in een of andere vorm ook zal toekennen. Men spreekt van een kantonvorming, zooals in. Zwitserland. Maar zal dan daarmede de de rust terugkeeren? De mogelijkheid daartoe bestaat zeer zeker, maar men mag zich op het Zwitsersche voorbeeld toch niet blind staren. De omstandigheden in' Tsjecho-Slowakije toch zijn geheel an ders dan in het eedgenootschap. Het is- immers niet zoo, dat een reeds aanwezig Zwitserland, zich later in kantons ver deeld heeft en daarop rechten heeft over gedragen. Neen, reeds aanwezige kantons hebben zich later tot een Zwitserland' samengesloten en daaraan rechten toege kend. Uitgangspunt was de behoefde en de wil der kantons, eendrachtig en ver- eenigd met elkaar te leven. Wanneer deze vereeniging goed werkt en op het oogen- blik nog goed werkt, d^n geschiedt dit niet. wijl het kantonale regime nu juist de voordeelen van eendracht en gemecn- ||||||;ii!iiiiiiii:iii!iI!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiii!iiiiiiiiiii||||I1 Üllllilllll WEET U ZE ALLE VIJF IIIIIIUIII 6. Hoe heet het meest bekende ge bergte van Palestina 7. Wie was de eerste president van de Poolsche republiek 8. Hoe heet in een stierengevecht de man, die de stier doodt 9. Aan welke rivier ligt Cairo? 10. Wat beteekent de afkorting I.R. ANTWOORDEN. 6. Libanon (Hebr.„wit gebergte"). 7. De pianist-componist ignaz Pade- rewski. 8. De Nijl. 9. Matador. 10. Imperator Rex (Keizer-Koning) 11. Hoe heetten de oud-Egyptische ko ningen? 12. Wat beteekent: „adagio"? 13. Welk dier was bij de Germanen heilig? 14. Hóe heet de hoofdstad van Argen tinië 15. Wat is (was) een karveel? De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr. schappelijk met elkaar te leven, behou den gebleven is en verder bestaat. Deze wil en deze behoefte zou naar alle waar schijnlijkheid ook met een ander schema hetzelfde resultaat tot stand hebben ge bracht. En omgekeerd: waar deze voor name voorwaarden ontbreken, waar in tegendeel in plaats van de wil tot een dracht en gemeenschap de wil tot schei ding bestaat, zal door de navolging van het kantonale schema absoluut niets ge lijmd en overbrugd worden. Dit zal men moeten bedenken, wanneer men Zwitser land aan Tsjecho-Slowakije ten voor beeld houdt. BRITSCHE BEMIDDELING IN SPANJE. Naast Tsjecho-Slowakije blijft nog al tijd Spanje een van de diplomatieke zor genkinderen van Europa. Ook hier spant de Britsche regeering zich tot het uiterso in om de beide partijen nader tot elkaar te brengen. Men rekent daarbij op het oogenblik op de totale uitputting en de toenemende onverschilligheid van de Spaansche burgerbevolking achter het front. Alle berichten melden, dat de be volking schoon genoeg heeft van de oor log en dat deze morgen geëindigd zou zijn, als zij het zelf voor het zeggen had. Daar staat echter tegenover de haat van de extremistische partijen in Spanje,, onderling, de haat tegen de buitenlan ders (aan beide zijden zeggen de par tijen, die men tegen een buitenlandsche vijand vecht) en de woede vajr de bevol king wegens de bombardementen van ste den. Zoo is b.v. bekend, dat de Catalanen, begin Maart bereid waren een wapenstil stand te sluiten. Het leger van Franco kwam nader en de Catalanen wilden lie ver geen oorlog op hun grondgebied. Toen werd Barcelona op meedoogen- looze wijze gebombardeerd, volgens som migen op last van Franco, volgens ande ren op last van zijn buitenlandsche ad viseurs. De reactie daarop was, dat de bevolking besloot door te vechten. Nu wordt aan beide zijden weliswaar verklaard dat er geen basis bestaat voor een wapenstistand, maar de omstandig heden kunnen zicli veranderen. De Fran- sche regeering blijft de regeering te Bat- selona aansporen van de eerste de beste; gelegenheid gebruik te maken om een redelijke regeling te verkrijgen. Anderszijds hangt natuurlijk veel af van de buitenlandsche adviseurs van Franco Het schijnt, dat Atussolini wenscht. dat generaal Franco tot het einde toe door zal vechten. De hoop, dat het Engelsch- Italiaansche accoord in werking zal tre den, ligt dus minder in het beëindigen van de oorlog dan wel in het terugtrekken van de buitenlandsche strijdkrachten. Het s daaom verblijdend, dat de laatste ver gadering yan de n iet-i unie ik» ingcom missie- we er wat gunstiger is verloopen en dat de Russische vertegenwoordiger minder onverzoenlijk was. BRITSCHE DIENSTPLICHT IN GEVAL VAN OORLOG. In het Engelsche Lagerhuis heeft de minister van defensie, sir Thomas Inskip, in nauwelijks bedekte termen aangekon digd, dat onmiddellijk na het uitbreken, van een oorlog de algemeene dienstplicht zal worden ingevoerd. Bij. de groote af keer van de Engelsche bevolking tegen de militaire dienst heeft deze aankondiging groot opzien gebaard, maar dit heeft de regeering niet uit haar gereserveerde hou - ding kunnen lokken. De minister-presi dent, die met vragen bestormd werd, ver genoegde zich met het korte antwoord, dat de regeering oorlogsmaatregelen niet in vredestijd bekend kan maken. Voor hen, die een op alles voorbereid Engeland als een van de beste steunpilaren van des vrede in Europa houden, is deze aankon diging in ieder geval een geruststelling. MINISTER SPAAK. Minister-president van België. jÜ SCHAPENSCHEREN. Er is weer werk aan de winkel. Het schapenscheren is weldra weer in volle gang. Moge een goede wolprijs de arbeid loonen. Van de Ring Noord-Holland bo ven het IJ van de Koninkl. Bond van Chr. Zangvereenigingen. - Uitmuntend geslaagd. Hannotiiej Den Hoorn en .NH. Kerkkoor, Den Burg beha len beide een eerste prijs; De Lofstem. Oosterend, een tweede prijs. Dank zij het verrassend mooie weer, maar zeker mede door de goede voorbe ding, is het Zangconcours van de Ring Noord-Holland boven het IJ van de Ko ninkl. Bond van Chr. Zangvereenigingen, dat Maandag hier gehouden werd, uit nemend geslaagd. Van de 360 personen, die er aan deelnamen kwamen er phn. 230 van de vastewal. Ze kwamen met de T.E.S.O.-dienst van elf uur en legden voor het meerendeel de weg naar Der/, urg te voet afeen tippel, die nietf alle deelnemers(sters) even best be kwam. (Daarom zijn er op de terugreis, /oovcel met bussen gegaan). Die wan deltocht bood intussehen een pracht-ge- lcgenheld om kennis te maken met het Teve!sche landschap, dat zich op het traject, dat gekozen werd langs Wee- zenplaats en Doolhof van zijn beste zijde liet zien. Onderwijl had zich een talrijk publiek met de Texelsche zangers(sters) voor het Raadhuis verzameld. Daar zou door de gezamenlijke koren een tweetal liederen ten gehoore worden gebracht DE OFFICIEELE ONTVANGST. Hieraan zou de officiee'e ontvangst door het Gemeentebestuur ten Raad- huize van het bestuur van de Ring, van de Directeuren en van de leden van d-; Jury en de Regelingscommissie vooraf-' gaan. WOORD EN DAAD Het langer uitblijven van die weg, aldus de heer Bakker, is dopr niets gewettigd en beteekent dagelijksch verlies. De heer Dros onderschrijft de woorden van de heer Bakker. In stemming ge bracht, wordt het voorstel van B. en W. verworpen met 8—4 stemmen; tegen de heeren Zijm, Kikkert, Eelman, Bakker, Visser, Dros, Mets en Koning. B. en W. stellen om bovengenoemde redenen voor ook de beslissing inzake de steiger te Oost uit te stellen. Het voor' stel wordt verworpen.alleen de heer Dijt stemt vóór. Op voorstel van de heer Over wordt besloten, dat B. en W. plan nen zullen maken en een begrooting zul len overleggen, met en zonder subsidie. WOENSDAG 22 ME! 1912. Afwezig: de heeren J. S. Dijt en W. Bakker. Voorzitter deelt mee, dat hij tijdens het bezoek van H.M. de Koningin aart. Amsterdam, in zijn kwaliteit als burge meester op audiëntie is geweest en dat H.M. met groote belangstelling naar onze gemeente en de hoofdbronnen van be staan heeft geïnformeerd. Aangeboden wordt rekening Alg. Weeshuis over 1911, sluitende in ont vangst en uitgaaf met een bedrag van, f 18963.—. 248 Wij hadden het genoegen daarbij tegen woordig te zijn; het college van B. en W. was voltallig; mede was de heer C. Jonker, gem.-secretaris, aanwezig. Bur gemeester Kamp hield een hartelijke en van waardeering getuigende toespraak, Spreker dankte het Ringbestuur voor zijn besluit om het concours op Texel1 te houden en hoopte, dat na afloop van/ het concours zou blijken, dat het een gelukkig besluit was geweest. Wat de jury aangaat, zeide spr. te hopen, dat ziji menigmaal een hooge onderscheiding zou mogen toekennen, maar tevens, dat zjj aan haar strengheid mildheid puren zou. Spr. verzuimde niet, dank te brengen aan de Regelingscommissie voor haar vele werk en sprak tot slot de wensch uit, dat di-i recteuren en leden aan dit concours, ge houden op een zoo stralende dag, de beste herinneringen zouden mogen be waren. Hierna sprak de heer O. Jansen, die jJank bracht voor de woorden van wel kom, tot de gasten gericht, alsmede voor het welkomstwoord, dat Mr. Kamp in de Feestgids deed opnemen; dit was, aldus spr., niet maar een bloot formeel arti kel, maar het woord van oen gastheer.» die gaarne gasten ontvangt. Een Duitsch gezegde houdt in zoo vervolgde spr. dat booze menschen niet zingen. Ik ben het hiermee niet eens, want al te vaak) hoor ik het lied van booze menschen; het lied van de haat. Wij willen de zang van het Christelijke en het Vaderlandsche lied bevorderen. Bovenal het Chr. lied hebben wij lief, wijl iedere dag ons stof geeft om God te prijzen. Wat het Vader landsche lied betreft: liet is nog niet ,oo lang geleden, dat het zingen van vaderlandsche liederen a's minderwaardig werd gekwalificeerd. Het tij is echter gekeerd. Het nationale lied is in eere hersteld. Daar werkt de Bond toe mee.' De heer Jansen eindigde met de wensch, dat het concours zou slagen en tot bloei van de vereenigingen zou bijdragen VAN TEXELS RAAD. - Formatie van stembureau's. We noe men hier alleen de voorzitters van de bu reau's: Den Burg, Burgemeester Gaar- landt; De Cocksdorp, D. C. Dros; Den Hoorn, H. W. Keesom; Oosterend, W. Bakker Kz.Oudeschild, W. Mets Tz. Benoemd tot plaatsvervangend kan toorhouder aan De Koog mej. N. Daal der Wuis. Jaarwedde van de te benoemen ge meente opzichter bepaald op f 1000, met om de twee jaar f50 verhooging tot een maximum van f1200. Besloten tot bouw eener nieuwe wo ning voor het h.d.s te Den Hoorn. Kos ten begroot op f4084. - Het destijds door het Rijk in De Cocksdorp gestichte hulptelefoonkantoor wordt onder zekere voorwaarden door de gemeente overgenomen. Met algemeene stemmen besloten tot stichting van een Z.V.S. met tweejarige; cursus. Eesloten wordt Oudeschild aan, de Minister aan te bevelen als de meest geschikte plaats. WOENSDAG 17 JULI 1912. Tegenwoordig alle leden. Meegedeeld wordt, dat bouw woning h.d.s. te Den Hoorn voor f 3885 is ge gund aan Gebr. Smit, Den Helder. 249

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1