IN KWALITEIT EN SMAAK TRIOMFEERT TRIUMPH I CENT VIRGINIA grijze doeken No. 5264 51s,e Jaargang Zaterdag 11 Juni 1938 EERSTE BLAD. Geloof in de menschen. N.V. WACO Autobusdiensten OUDESCHILD. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. m iiiin mm mui min min min min min min u* Vraagt MOERBEEK's Gezoomd met lus 13 en 16 ct per stuk. 5n min mui mm mm mm mm mm mm mm ir? Het geloof in de menschen moet men te allen tijde blijven behouden, al is men ook nog zoo erg en nqg zoo vaali in hen teleurgesteld. Menschen zijn nu eenmaalmenschen. En er zijn menschen enmenschen. Daarom mag men ze niet over één kam scheren en de een niet laten lijden wegens de tekortkomingen van anderen. Zoo moet men niet aan de eene be hoeftige de noodige steun onthouden, omdat men door een ander bedrogen is uitgekomen. Geloof is zoo'n mooi iets, ook het ge loof in de menschheid. Dit geloof mag men evenmin verliezen. Men moet het bewaren en zorgzaam Be waren. We moeten blijven gelooven in de men schen om de wereld vooruit te brengety en de menschheid beter te maken. Gelooft in uw naasten en helpt ieder, die met recht uw hulp vraagt, of die uw hulp noodig heeft. ZONDAG, 12 Juni 1938. Onze gevaarlijkste gebreken zjjn die, welke ons het minst hinderen. Mr. C. Bake. De groote gedachten komen uit het hart. Vauvenargues. Het is de geest, die het lichaam rijk maakt. Shakespeare. Alleen echte geestdrift sleept mede. Wallis. Wacht u, de menschen naar hun uiter lijk te beoordeelen. La Fontaine. Het geld heeft meer zielen gedood dan het ijzer lichamen. Walter Scott. 11. Hoe heetten de oud-Egyptische ko ningen 12. Wat beteekent: „adagio"? 13. Welk dier was bij de Germanen heilig? 14. Hoe heet de hoofdstad van Argen tinië 15. Wat is (was) een karveel 11. Pharao's. 12. Langzaam, gematigd (muziekterm) 13. Het paard. 14. Buenos Aires. 15. Klein zeilschip, bij Spanjaardenen Portugeezen in gebruik; in 14e—16e eeuw Spaansch zeilschip van de groote vaart, 16. Wat is een narwal? 17. Hoe betitelt men een predikant die tevens doctor is? IS. Hoe komt de „dahlia" aan haar naam? 19. Wanneer werd het Panama-Kanaal in gebruik genomen? 2U. Wie was Prof. Robert Koch? De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr. Onderzoek van verlofgangers. De Burgemeester van Texel maakt be kend, dat het onderzoek van verlofgan gers, bedoeld in art. 41, derde lid, der dienstplichtwet, voor deze gemeente zal worden gehouden te Den Burg in het Gymnastieklokaal aan de Molenstraat op Donderdag 23 Juni 1938, des voormiddags elf uur, voor verlofgangers der lichting 1926 en te 11.30 voor verlofgangers der lichting 1929. Voor nadere biezonderheden wordt ver wezen naar de aangeplakte openbare ken nisgeving. Texel, 8 Juni 1938. De Burgemeester voornoemd* KAMP. llllllllllll ZOO SPRAK... llllllllllll MINISTER STEENBERGHE: Initiatief en ontplooiing van alle krachten tot sa menwerking is de taak van de onderne-i mer; bevordering en bekrachtiging en op treden tegen excessen is de taak van de staat. DR. BENESJ, president van Tsjecho- Slowakije: Ondanks alles geloof ik. niet. dat een oorlog in Europa aanstaande en onvermijdelijk is, maar wjj bereiden ons voor, onze instellingen te verdedigen, in dien ze zouden worden aangevallen. Al zijn we een klein land, we vreezen niets. L. R. M1DDELBERG, voorz. Ned.- Zuid-Afrikaansche Vereen.: Terwijl in het eerste kwartaal van 1937 het aantal emi granten nog 494 bedroeg, was het cijfer in het tijdvak 1 April—1 Sept. slechts 194, als gevolg van de z.g. Vreemdelin- wet. Voor de toekomst vrees ik mede door de groote toevloed naar de Unia van emigranten van andere naties dat het aantal nog geringer wordt. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!IIIII Door het mooie weer van de laatste da gen is wel de ansjovis weer teruggeko men, zoo lezen we in de N. Harl. Crt., doch het vangen van deze visch is vrijweil onmogelijk geworden door de aanwezig heid van millioenen zeekwallen in de Waddenzee. Het visschen met kommen en kamers blijft gevaarlijk, omdat stroom en wind de door de kwallen dichtgeplakte netten gemakkelijk meesleuren en vis schen met sleepnetten is totaal onmogelijk. Verschillende visschers hebben nood gedwongen na de eerste proef hun netten weer uit zee gehaald. Het schijnt, dat de zee bij Delfzijl vrij is van kwallen, zoodat in de monding' van de Eems momenteel behoorlijk ansjo vis kan worden gevangen. Verschillen de Wieringer visschers zijn reeds naar Delfzijl gevaren, evenals verschillende sleepbooten met sleepnetten. In de haven van Harlingen wemelt het momenteel ook reeds van kwallen. De plaag is in geen 30 jaar zoo erg geweest als thans. Het is maar te hopen, dat de griezelige dieren spoedig verdwijnen, an ders wordt het badseizoen ook nog be dorven. Nader vernemen we, aldus genojmd blad, dat dc toevoer van ansjovis weer belangrijk toeneemt. Ondanks de kwallen- plaag beijveren de visschers zich om zoo veel mogelijk netten uit te zetten, daarbij het risico van wegslaan trotseerend. (door een ARTS.) Deze ziekte, die voor kinderen zeer be smettelijk is, treedt op twee a drie we ken nadat de patiënt met de ziektekie men is besmet. Het verloop is vrijwel zonder uitzondering gunstig; daaroirl heeft men ook niet veel pogingen gedaan om ze te voorkomen. Het begin is nage-. nocg zonder vóórverschijnselen (acuut), met meestal hooge koorts. Bij gcecl zceken zal men wel dadelijk of dc volgende dag) een van de typische blaasjes met voor- loopig nog helder vocht (vandaar de naam waterpokken) op borst of buik vinden. Elke dag komen er bijoveral kunnen zij komen, ook op het behaarde hoofd en in de mond. De heldere blaasjes worden gauw troebel en krijgen een rco.'e „hof" om zich heen; dan drogen ze op tot donkere korstjes en korsten. Van allerlei grootte en „leeftijd" komen zij zoo naast elkaar voor. De koorts zak* meestal al dadelijk en is na een paar' dagen weg. De pokken zelf blijven veel langer; wel 14 dagen kan men er mooi mee zijn. Zij laten meestal geen lidtee- kens achter, behalve een enkele groote, misschien. „Men" zegt dan, dat er „een echte pok" bij geweest is; dit is echter niet zoo, want de echte pokken is een geheel andere ziekte, die ook geheel an ders verloopt. De jeuk is vaak hinderlijk. Veel krab ben is echter nadeelig, omdat er dan gauwer een lidteeken door blijft. Aanbeveling verdient het, de kinderen, zoolang de uitslag duurt in de kamer te houden. Het beste is het lichaam droog flink in te poederen met b.v. speksteen poeder (talk). Voorzichtigheidshalve geve men een weinig prikkelend dieet (melk spijzen), daar, ofschoon zeldzaam, nier ontsteking als na-ziekte kan voorkomen. Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij opize chauf feurs en aan onze kantoren. De bestrijding van ziekte en insecten wordt deze maand krachtig voortgezet) de appel- en perenboomen niet Calif, en Eordeauxsche pap; bloedluis aanstippen, met brandspiritus en andere reeds ge noemde middelen. - Duizendschoon^ waarmee men vroeg in het boordbed zoo'n succes kan heb ben, worden nu gezaaid. Willy Buffington, een fabrieksarbeider in Zuid-Carolina, had een idee. Hij wilde een bibliotheek stichten voor de neger' arbeiders, die daar hoofdzakelijk op de katoenplantages werken. Hij had ook de wil om zijn ideeën in daden om te zetten. Het „kapitaal", dat hij er voor beschikbaar kon stellen, be droeg tien dollarcent. Daar kocht hij vijf postzegels van twee dollarcent voor en hij schreef vijf brieven aan menschen, van wie hij vermoeden kon, dat ze zijn voornemen sympathiek zouden vinden. Een van deze brieven bracht een kleine duizend boeken op. Te zamen met zijn zwarte vrienden bouwde Willy nu een hut, waar de uitleenbibliotheek in geves tigd werd. Natuurlijk zorgde hij $r voor, dat de reporters van de kranten deze hut te zien kregen. De meeste kranten in de omge ving namen een foto er van op en schre ven er een paar woorden over. Dit was voldoende om een nieuwe toevloed van boeken te krijgen. In korte tijd had hij vier van zulke bi bliotheken in bedrijf. Natuurlijk nam hij de krant te baat.... Dat wordt wel eens vergeten, door wie vooruit willen.... Hoewel het nieuwe strandpaviljoen nog niet geheel gereed is, kon het toch met de Pinksterdagen in gebruik worden geno men. Dank zij het mooie weer, aldus de N. Harlinger Crt., vooral Maandag, dank zij ook de nieuwe boot, die in deze dagen honderden vreemdelingen naar Vlieland heeft vervoerd, mag met recht geconstateerd worden, dat het badseizoen onder zeer gunstige omstandigheden is aangevangen. Reeds zjjn vele zomerwo ningen door haar bewoners betrokken en, hadden enkele pensions een grooter of kleiner aantal gasten. In het ruime paviljoen kon op beide dagen gedanst worden; de zaal van meer dan 200 vk. M. oppervlakte biedt daartoe een prachtgelegenheid. De temperatuur was nog niet van die aard, dat er gebaad kon worden, maar een buitengewone attractie op het strand was Zondagmiddag het passeeren van de „Karimata", de bekende tinbaggermolen. Getrokken door een viertal sleepbooten, de „Holland" voorop, bewoog het ge vaarte zich op een steenworp afstand, langs 't strand. Het was een grootsch schouwspel. En als straks de „Karimata", omstuwd door een aantal sleepbooten en andere vaartuigen, op het wrak van de „Lutine", dat, zooals men weet, slechts enkele mijlen vlak ten noorden van het Badpaviljoen ligt, werkzaam zal zijn, zal men van de duinen van Vlieland dit werk zelfs met het bloote oog, in biezonder heden kunnen gadeslaan. TEXELSCHE COURANT lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiillim llllllllllll VOOR DE ZONDAG llllllllllll ||||||!IIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII>IIIIIIIIIIII!I>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIII ||||||iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiniiiiiiiiiii|||||l llllllllllll VOOR HOOFD EN HART. llllllllllll ||||i|ll!lllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|lllll ZONDAG MAANDAG DINSDAG Geduld is een daad, geduld is een keten van daden, geduld is een stijgende wils kracht. Carmen Svl va, WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ||||||lllllllllllllllllHllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllHII!lllllIllllllllllll[i|||| llllllllllll WEET U ZE ALLE VIJF llllllllllll lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll ANTWOORDEN. ||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllll!IIIIIIIIUIIIII!lllllinillllll|||||| llllllllllll GEMEENTE TEXEL DIENSTPLICHT. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU'lil.llllllllllllllllll.ltllllllllllllllll ||||||llllllllllllllll!llllllllllllll!]llllllllllll!lltlllllllllllltllllllllllllllllllllllllll|||||| Illl||llllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll!llllllllllllllllilll:llllilinilfllllill|||||| mill UIT ONZE TAAL-TUIN. - SCHAKELLIJM: genoemd naar de uitvinder Schakel. MOUSSELINE, fijn neteldoek: ge noemd naar de stadMoussoul. aan dé Tigris. - BISCHUIT, van het Fransche„bis cuit": tweemaal gebakken; Van Lennep spreekt danook van „tweebak". - BAGATEL, van het Italiaansche „ba- gatella", het verkleinwoord van „baga- ta": kleinigheid. In het Senaatsgebouw te Rome werd bovenstaand monument, de /achting van het imperium voorstellend onthuld. ||||||:illlllllllllllllllllllllllllllllllli:illlllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllll|l|||l llllllllllll VISSCHERIJ. llllllllllll ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| BELEMMERDE ANSJOVISVANGST. ||||lliiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii!iiniii|||||| llllllllllll HYGIENE EN VEILIGHEID ||||||[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| WATERPOKKEN. ||||||i;niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiii.iiiiiiiiiiiii!iii|||||| llllll PLANTEN IN KAMER EN TUIN. |||i|j Ill]||l'llllll!llll!lllllll!lllllllll!lllllllllll!llllllllllllllllllllll'l!!l!l"!l!!"!!ll"'llllll llllll OM VOORUIT TE KOMEN ||||||llllll!llllllllllllllllllll!lll'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||| WAAR EEN WIL IS VLIELAND. OPENING BADSEIZOEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1