mm No. 5268 51st" Jaargang Zaterdag 25 Juni 1938 J3NI EERSTE BLAD. Over z'n kant laten gaan. N.V. WACO Autobusdiensten Schapsnmelkers-tijd WOL OP DE WERELDMARKT. GAS-MASKERADE. in 1937. 1935- 1936 1937 95 96 97 12100 12300 12700 2.7 3.3 2.7 4.1 4.9 4.9 3.4 39.8 45.2 52.0 30.0 32.1 36.5 b* "v*- jgm Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huls gelezen. TEXELSCHE COURANT iiiiiiiiiiitiiniiiiiiiiii^^ VOOR DE ZONDAG Het is in het leven wijzer veel over zijn kant te laten gaan, dan op alle slakjes zout te leggen. Natuurlijk dienen zoo noodig de puntjes op de i's gezet; er zijn omstandigheden) waarin iets niet onbesproken kan blijven. Doch er is zooveel, zooveel in het le ven, dat beter stil voorbij wordt gegaan. Het zou er op dit ondermaansche heel wat prettiger en rustiger toegaan, indien de menschen eens wat meer over hun kant lieten gaan. En velen zouden het heel wat aangena mer in de samenleving hebben, wanneer ze op hun tijd ook iets wisten niet te hooren of te zien. Er wordt al zooveel getwist en er is al zooveel strijd om werkelijk belangrijke zaken, dat de minder belangrijke waarlijk! onopgemerkt dienen te blijven. Dan zouden minder vrienden, familie leden, gezinsleden, van elkander zich ver wijderen. Dan zou er meer eendracht heerschen. Leer dus ook iets niet te hooren en niet te zien. Laat veel over uw kant gaan. ZONDAG, 26 Juni 193S. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Niemand mag de menschen uitlachen, dan hij, die ze van harte liefheeft. Jean Paul. MAANDAG Wie afkeurt, toone, dat zijn oordeel rijp is. Douwes Dekker. DINSDAG Alleen hem is lof nuttig, die blaam op prijs weet te stellen. Rob Schumann, WOENSDAG Laster en kwaadsprekendheid zijn von ken, die, als men ze niet uitblaast, van zelf uitgaan. Boerhave. DONDERDAG Wie een zuiver geweten heeft, lacht om de leugens der faam. O v i d i u s. VRIJDAG De lediggang, niet de arbeid, is de vloek der menschen. Smiles. ZATERDAG Wie uitleent, koopt zich een vijand met eigen geld. Spreekwoord. Iini|llllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllll!llllllllllllllllllllllll!lllllllllllllillll|||lll lillllllllll WEET U ZE ALLE VIJF Illlllülll 31. Wat is de grootste rivier van Europa? Van de wereld? 32. Wat is caviaar? 33. Wie was Cavour? 34. Hoeveel tanden en kiezen heeft een volwassen mensch van nature? 35. Uit welk land kwamen de eerste aardappels? ANTWOORDEN. 31. Van Europa: de Wolga, plm. 3700 K.M.; van de wereld: de Mississippi, met de Missouri als bronrivier, 6970 K.M. 32. Caviaar: gezouten kuit van de steur. 33. Cavour: Italiaansch staatsman (1S101S61). 34. Het gebit telt er 32. 35. De aardappel uit Peru jn Chili. 36. Waarvan maakt men kunstzij 37. Wat is raffia? Maffia? 38. Hoe breed is de Straat van Gibral tar? De Straat van Constantinopel 39. Wie waren de ontdekkers van: het radium? Zuidpool? Weg naar Oost-In- dië? 40. Hoeveel is een billioen Een sche pel? Een palm? De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr. Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren. Zoodra de eerste lammeren verkocht zijn, vangt het schapenmelken aan; tot St. Jan (24 Juni) gebeurt dat meest twee maal per dag; daarna kan wel met een maal worden volstaan. Tot September on geveer houdt dat melken aan. Van ouds her werd de melk op de boerderij ver werkt, maar nu sinds eenige jaren de fa brieken ook schapenmelk in ontvangst nemen, neemt de machinale verwerking aldaar ieder seizoen in, omvang toe. De productie is nu op haar grootst. Nevenstaande foto namen we aan de Hoornderweg bij de Witte Engel, waar Cor Hin aan het werk was. (Van onze financieete medewerker). INTERNATIONALE WOL CONFERENTIE. Deze conferentie heeft thans haar werk zaamheden beëindigd. De volgende con ferentie wordt in België gehouden. In de slotzitting werd omtrent de nationali teit van wol bepaald, dat als zoodanig: wordt beschouwd het land waar de wol) de laatste bewerking ondergaat. Voortaan ontvangt elke buitenlandsche leverancier een officieel document, waarin alle gege vens betreffende het contract vermeld: zijn. (Het te betalen bedrag en de datum, waarop de invoervergunning afloopt). De leverancier heeft nu dus steeds een be wijs in handen, waaruit blijkt, dat hij vergunning heeft, en dat het te betalen bedrag ten beschikking wordt gehouden door de negeering die de vreemde valuta moet verstrakken. RAMINGEN. De president der conferentie gaf deze interessante getallen betreffende de pro ductie in 1937-'38. De wereldproductie der geheele wereld raamde hij op 45 mill. Kg. méér dan in het vorig seizoen, n.l. op 1770 mill. Kg. Van deze vermeerdering neemt Australië 12 mill. Kg.; Nieuw-Zeeland 5 mill.Ver. Staten 2.7 mill. Kg.; Rusland 26 mill. Kg. en Turkije 2.25 mill. Kg. voor zijn rekening. Zuid-Afrika laat evenwel een vermindering zien van 18 mill. Kg. Opvallend is de sterke stijging van Rus- land's productie. Dit geldt trouwens ook voor een reeks andere producten uit Rus land. STATISTIEK. Het Centraal Bureau voor de Statistiek vermeldt o.a. de volgende voorloopige cijfers betreffende de Ned. Wolnijverheid Aantal wolondernemingen Personeel op 15 September VERBRUIK IN MILL. K.G.van Ruwe wol (vette wol) Gevvasschen en gekamde wol Wol-afval en kunstwol, enz. Productie in mill, guldens Binnenl. afzet in mill, guldens De binnenlandsche afzet zien we stijgen van het verminderde verbruik. de buitenlandsche afzet is oorzaak FRED. v.d. M. Op het L. Voorhout te 's-Gravenhage werd tegenover het paleis van wijlen H.M. dé Koningin-Moeder een bank te Harer nagedachtenis onthuld. ENKELE FEITEN UIT HET een indrukwekkende proclamatie, LEVEN VAN WI(LEN H.M. KONINGIN-MOEEÏER. 1858, 2 Aug. Geboren te Arolsen, de re sidentie van het vorstendom Wal deck, zij was het derde kind van George V. Victor, vorst van Waldeck Pyrmont en van Helena, Prinses van Nassau. 1878, 1 Oct. Verloofd met Koning Wil lem III, Koning der Nederlanden, die 3 Juni 1877 weduwnaar was gewor den door het overlijden van Koningin Sophie. 1879, 7 Jan. Inzegening van het huwelijk in de slotkapel van Arolsen. 1879, 10 Jan. Koningin Emma doet haar intrede in Nederland; Zij wordt in Oldenzaal door vele Nederlandsche autoriteiten begroet. 1879, 21 April. Plechtige intocht in de Hoofdstad. 1S79, 11 Juni. Kroonprins Willem van Oranje overleden. 1880, 31 Aug. Prinses Wilhelmina ge boren. 1884, 21 Juni. Prins Alexander overle den. 1890, Nov. Wegens ernstige ziekte van de Koning wordt Koningin Emma be noemd tot Regentes; 20 Nov. volgde waarin daarvan kennis werd gegeven. 1890, 23 Nov. Koning Willem III over leden. De Kroon gaat over op Zijn dochter Wilhelmina; hiervan wordt 24 Nov. bij proclamatie kond gedaan. 1898, 6 Sept. Koningin Wilhelmina meer derjarig geworden, komt zelf aan de regeering. 1929, 7 Jan. Herdenking van de dag, waarop H.M. Koningin Moeder vóór 50 jaar door haar huwelijk Neder landsche werd. 1934, 20 Maart. H.M. Koningin-Moeder in het Paleis aan de Lange Voorhout te Den Haag overleden. 1934, 27 Maart. Uitvaart van H.M. Ko ningin-Moeder en bijzetting van het stoffelijk overschot. 1936, 4 Juni. Gedenkteeken onthuld in het Rosarium aan het Joz. Israëls- plein te Den Haag. 1937. 5 Juni. Gedenlrieeken onthuld te Baarn. 1937. 19 juni. Gedenkteeken onthuld op het Wilhelminaplein te Wassenaar. 1938, 16 Juni. Gedenkteeken onthuld op het Emmaplein te Amsterdam. 1938, 18 Juni. Gedenkteeken onthuld voor het Paleis aan het Lajige Voorhout te Den Haag. In een aflevering van het Engel- sclie weekblad „Punch" werd onlangs een scène in beeld gebracht, waarin een zenuwachtige oude dame aan een winkelbediende in een warenhuis om een gasmasker vraagt. De winkelbediende antwoordt on verstoorbaar: „Vraagt u het maar in de sportafdeeling". Dit bespottelijke antwoord schoot ons te binnen, toen onlangs een importeur van buitenlandsche gas maskers zijn nood klaagde over de in- voerbelcmmeringcn, die hij onder vond. Hij deelde mede, dat nu de douanelijst de post gasmaskers niet kent de door hem geïmporteerde artikelen worden belast volgens de post: maskers enmaskerade-artike len. We zouden nu nog willen verne men of de invoer van „sirenes" toege staan is en zoo ja, onder welke be naming Onder „Feestartikelen" misschien? «k Vorig jaar besteedde de En- gelsche fa. Wakefield en Co. voor 120.000 p. st. aan adverten- tics in de Engelsclve pers voor haar motor-olie. Het succes was 4» van die aard, dat het bedrag voor 4» 1938 nog werd verhoogd. De re- •O clame-kosten, hoe hoog ook, kwa- men er door aanzienlijke omzet- vergrooting dubbel en dwars uit. Dat zegt wat. Dat zegt veel. LANDBOUW VEETEELT MERGKOOL mag op een plantbed niet te dicht gezaaid worden; anders zal men te slappe planten krijgen. Mergkoolplanten mogen niet langer dan 20 c.M. zijn; anders knikken ze door. Mergkoolplanten moeten gedron gen zijn en van onder af met bladeren be zet. Mergkoolplanten met knolvoet niet uitplanten. Men bederft daarmee de grond waar men poot. Mergicool groeit op het plantbed de eerste tijd heel langzaam. Goed zui ver houden van onkruid is even ncodig als bij mais. MADAME TABOUIS, „de sybille der wereldpolitiek", be kend medewerkster van het Fransche blad L'Oeuvre, die over goede bron nen pleegt te beschikken en wier oordeel veelal op prijs wordt ge steld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1