De Nieuwe Texelsche Courant No. 5269 51sle Jaargang Woensdag 29 Juni 1938 Bekendmaking EERSTE BLAD. N.V. WACO Autobusdiensten Wat heeft dat met „sport" te maken Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. HOOGWATER (ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer een half uur later.) 29 30 1 2 3 4 5 Juli 10,52 11,38 12,27 1.— 1,38 2,23 3.11 Aan Zwembad „de Schans" een uur eerder. LICHT OP PIIWIELEN ei RliTUIGFN 9 54 UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.— losse nrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel; minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) ||||||lllllllllllllUllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1lllimillllllllli:llli|lllli IIIIHI VAN OVER DE GRENS. Illlll minimummiiiiiiiiiniiiiiiillllll ROOSEVELT NAAR ZUID-AMERIKA. Amerika's president, heeft na een jaar van veel strijd om zijn „New Deal" wel aanspraak op eenige ontspanning. Zijn vacantieneis zal bestaan in een tocht op een der Amerikaansche oorlogsbodems naar bepaalde Zuidamerikaansche havens. Met het oog op de zoo bewogen wereld tracht de regeering te Washington de vriendschappelijke banden met de Mid den- en Zuidamerikaansche staten zoo nauw mogelijk aan te halen. Bovendien wenscht het ook zijn economische invloed* tegen die van Italië en Duitschland, welke' men in Amerika niet gaarne ziet, te ver sterken. Ongetwijfeld zal de reis van de president ook met deze zaken in ver band staan. TATARESCU's REIS NAAR LONDEN. De Roemeensche minister van Buiten- landsche Zaken heeft langdurig met Chamberlain onderhandeld, naar men be weert over een Engelsch-Roemeenscha overeenkomst ter exploitatie van de nog niet ontgonnen Roemeensche petroleum- velden en over de Fransch-Roemeensche' overeenkomst, waardoor deze beide lan den zich min of meer een monopolie over de Roemeensche petroleum zouden ver schaffen. Een uitgebreide leening aan Roemenië voor het financieren van alle mogelijke werken zou de grondslag vor men van een nieuwe economische poli tiek, waarmede Engeland van jalan zou zijn, het pan-Germanisme de weg op de Balkan te versperren. Dat men in Berlijn deze gang van za ken, die klaarblijkelijk een uitvloeisel is van de Britsch-Fransche besprekingen; te Londen, ongaarne ziet, behoeft geen' betoog. Het is voor het aan deviezen arme Duitschland ook inderdaad niet ge- ,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiii:iiiii:iiiiiiiiiii:iiiiiiiiiii"iiiiiiiiiiir WEET U ZE ALLE VIJF Illllliiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiiiiiiillllll 36. Waarvan maakt men kunstzij 37. Wat is raffia? Maffia? 38. Hoe breed is de Straat van Gibral tar? De Straat van Constantinopel 39. Wie waren de ontdekkers van: het radium? Zuidpool? Weg naar Oost-In- dië 40. Hoeveel is een billioen Een sche pel? Een palm? ANTWOORDEN. 36. Van cellulose (hout.) 37. Raffia: vezels van de raffia-palm; maffia: geheim misdadig genootschap op Sicilië (nu uitgeroeid) 38. Str. van G.: 13—20 K.M. Str. van C.0.52.5 K.M. 39. Radium: Echtpaar Curie (1898.) Zuidpool: Ronald Amundsen (1911) O.-Indië-weg: Vasco da Gama (1497—'98.) 40. Billioen: millioen maal millioen. Schepel: (vroeger) 0.1 H.L.; in Drente: een twaalfde H.A. Palm: een decimeter. 41. Waarnaar is de Karimata genoemd? 42. Wat is een fiscaal? 43. Waardoor ontstaat hooikoorts? 44. Wanneer werd vliegkamp De Mok gesticht? 45. Wie was Maarten van Rossem GEMEENTE TEXEL lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll POLITIEVERORDENING. Burgemeester en Wethouders der ge meente Texel; Gelet op de artikelen 203, 205 en 206 der Gemeentewet; BRENGEN ter openbare kennis, dat de door den Raad op 14 Juni vastgestelde verorde ning tot wijziging der Algemeene Politie verordening voor de gemeente Texel, vastgesteld 20 April 1929, op de ge-1 meentesecretarie gedurende drie maan den. te rekenen van heden af, ter lezing voor een ieder is nedergelegd. De verordening, welke in werking treedt met 28 Juni a.s. is in druk alge-' meen verkrijgbaar gesteld tegen betaling der kosten, zijnde f 0.15 per exemplaar. Texel, 25 Juni 1938. Burgem. en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester JONKER KAMP. Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren. makkelijk tegen het Engelsche geld te concurreeren. SPANJE STRIJDT VERDER. Geen vacantiestemming heerscht in het zwaar geplaagde Spanje. Wel is nu ook Castellon in handen van Franco gevallen, maar daarmede is de oorlog nog geens-i zins beslist. De strijd kan nog wel eert jaar duren, voordat men tot een definitie? residtaat komt. Het aantal in de laatste twee jaren in Spanje gesneuvelde men-i schen zal intusschen reeds meer dan een, millioen bedragen. Ongeveer het twintig ste deel van de Spaanjsche bevolking ging reeds ten gronde, de elite van de Spaan-) sche jeugd. Maar de strijd gaat verder,, ondanks alle pogingen, die men onder, neemt om hem te bekorten. Mussolini schijnt wel bereid te zijn,, een 10.000 vrijwilligers uit Spanje terug te trekken. Volgens een rapport, dat Gra* ziani zou hebben ingediend, zou hij dit) ook kunnen doen, zonlder de partij vant Franco te verzwakken. Mussolini's prijs voor deze tegemoetkomendheid, is dan natuurlijk de inwerkingtreding van het Britsch-Italiaansche accoord. Daarmede zou hem dan tevens de weg geopend wor den naar Engelsche credieten, die hij, ge zien de mislukking, van de Italiaansche oogst, broodnoodig heeft. Chamberlain heeft intusschen de hou ding van de Engelsche regeering ten aan zien van de bombardeering van Britsche* schapen in Spaanische havens in het La gerhuis, nog eens nader uiteengezet. Zijn; betoog kwam daarop neer, dat de poli tiek van de Engelsche regeering onge wijzigd blijft. Londen wil geen 'risico's nemen en de schepen, die Spaansche ha vens aandoen, moeten de gevolgen daar van zelf maar dragen. 'DE STRIJD IN CHINA. Jn China overstroomt dp Gfije Rivier urle provincies, nadat Tsjiang Kai-sjek de dijken liet doorsteken, tprwijl ook de Jangtse reeds hier en daar buiten haan oevers getreden is. De Japanners zijn daardoor voor groote moeilijkheden ge plaatst. Hun definitieve overwinning wordt er in elk geval aanmerkelijk door uitgesteld. Maar tot welke prijs! Tien duizenden Chineezen zij n reeds omge komen en 50 millioen Chineezen loopen gevaar in de komende maanden te ver-i hongeren. Welke vormen nemen mo-, derne oorlogen aan! Hoezeer moeten de verantwoordelijke mannen voor een oor log terugdeinzen! Hoe noodig zijn alle pogingen een nieuwe wereldbrand te voorkomen. HET WIL NIET VLOTTEN. De onderhandelingen, welke in Praag door de regeering met de vertegenwoor digers van de verschillende nationalitei ten, meer speciaal met de Sudeten-Duit- schers, gevoerd worden, hebben tot op heden geen bevredigend verloop. Men krijgt de indruk, dat van een eigenlijk; onderhandelen, van het zoeken naar een gemeenschappelijke oplossing, nog geen sprake is. De partijen schijnen zich nog tot toelichtingen en uiteenzettingen te beperken. Daarmede is nog geenszins ge zegd, dat men op de duur niet tot een overeenstemming zal kunnen komen, maar reeds dit uitstel is uitermate te betreu ren. Want dit maakt het mogelijk, dat de spanning weer toeneemt en dit kap onder bepaalde omstandigheden voor Eu ropa zeer gevaarlijk worden. UITSLAG AANBESTEDING. De Rijkswaterstaat heeft het uitbreiden van de oeververdediging om de kop vait de Stuifdijk op de Hors, volgens bestek no. 165, op 24 dezer gegund aan dei aannemer O. Bosker. voor f7S.400. SCHOOLNIEUWS Onze vroegere plaatsgenoot, de heer K. v. d. Ham, thans te Boskoop, komt voor op de voordracht voor hoofd van- de Openbare School voor U.L.O. te Drach ten. IN DE MUI. Naar vogelwachter F.Stark ons welwil lend meedeelt, bedraagt het aantal lepe- 'laarnesten in De Mui nu reeds 110. Ver scheidene jongen zijn reeds uitgevlogen^ terwijl op menig nest nog wordt gebroed. Het staat er met Texels lepelaarskoloniei uitstekend voor. Dat mogen we stellig voornamelijk toeschrijven aan de nauw gezette bewaking. GEWEER SPRINGT UIT ELKAAR. Jager aan linkerhand ernstig gewond. Bij het jagen op spreeuwen, welke door het leegplunderen van een aardbeienveld aan de kost probeerden te komen, heeft zich Zondagmiddag een ongeval voorge daan, dat nog vrij goed is afgeloopen. De heer N. Rijk, die als een goed jager bekend staat, trachtte op het aardbeien veld bij zijn woning in de Westermient met behulp van een dubbelloops geweer een einde te maken aan het wegkapen van deze smakelijke vruchten door spreeuwen Toen hij het nieuwe geweer, dat ljjj nog maar kort in zijn bezit had, en waarmee hij de afgeloopen week al verscheidene* schoten had gelost, van een nieuwe pa troon had voorzien en de haan over haalde, sprong het bjj de sluiting uit el kaar. De linkerhand van de onfortuinlijke jager werd daarbij hevig gewond; zoowel de wijsvinger als de middelvinger wer den ernstig verminkt. R. heeft zich ijlings naar Den Burg begeven, waar een arts* een voorloopig verband legde. Daarop is hij naar Den Helder gegaan, waar de hand, die hevig bloedde, in het Militair Hospitaal verder behandeld werd. Maan dag werden beide vingers nagenoeg ge heel geamputeerd. J. Voor 2600 dollar p. sec. heeft 'n Amerikaansche neger in New- York de kampioen-bokser van Duitschland, oud-wereldkampi oen, in anderhalve minuut knock out geslagen door hem een paar beentjes in de buurt van zijn wer velkolom stuk te rammelen. (Handelsblad) De neger heeft daarmede in 90 sec, 321.245 dollar verdiend. En de Duit- scher, die nu drie weken lang in strek- verband moet liggen, krijgt 160.622 dol lar voor zijn pijn en moeite. SPORT MET EEN LUCHTJE.... Over deze nobe- i le daad van sport is intusschen een politiek en ras- sisch stormpje los gebroken. In de ne gerwij ken van en kele Amerikaan sche steden heeft de overwinning van het zwarte ras op het Arisch-Germaansche tot relletjes en vechtpartijen geleid. In Duitschland, waar de publieke belangstelling voor deze wedstrijd door een breed opgezette pers campagne zoo hoog was ongevoerd, dat- de vraag: overwinning of nederlaag, als het ware tot een zaak van nationaal pres tige was opgeblazen, moet nu een te leurstelling zijn gewekt, die boven elke verhouding tot een zuivere sportgebeur tenis uitgaat. Wekenlai^z had men, er zelfs geschreven, dat in Amerika deze match werd aangezien als een poging om het Derde Rijk in zijn rassentrots te tref fen. Maar met dit alles maken de or ganisatoren van de wedstrijd goede zaken. Van de netto-re cette van ruim een millioen dol lar houden zij er na aftrek van kosten en honoraria 'voor de beide vechters, ruim 420.000 dol lars als zoete winst over. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin|||||| lllllllll WAT ER GEBEURDE... Ug|||||| ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini|||||| 29 Juni: De opvoedkundige Jean Jacq. Rousseau te Cienèvc geboren. 1712 30 Juni: Samenzwering ontdekt tegen Hitier; Minister Rohm en Generaal Von Schleicher doodgeschoten. 1934. 1 Juli: Oprichting van de Alg. Ned. - Wielrijdersbond (A.N.W.B.) 1883. Namens Burgemeester en Wet houders wordt ter algemeene kennis gebracht, dat de kermis op Zondag a.s. om vijf 's mid dags aanvangt. Het sluitingsuur is bepaald op drie uur in de nacht van Zondag op Maandag. NIEUWE TAK VAN SPORT OP TEXEL. Men schrijft ons: De fa. Gebrs. Wever, Wapenhandel te Franeker, organiseert voor jagers eeni wedstrijd op „Kleiduiven". Voor niet-ingewijden vermelden we, dat kleiduiven bestaan uit ronde schoteltjes, van zacht gebakken klei. Deze z.g. „dui ven" worden door machines met zware hefboomen de lucht in geworpen. Zoodra de schoteltjes door hagel (uit een jacht geweer) getroffen worden., vallen ze in scherven op de grond. Voóral in gesloten jachttijd zal dit een goede oefening voor de .jagers zijn en- ongetwijfeld tot betere schietresiiltaten leiden. De wedstrijd wordt gehouden op ZA TERDAG a.s. op een terrein aan de Hoornderweg (Mont-Rosa), niet, zooals eerst bepaald was en aangekondigd werd op Donderdag. DE MOK. OVERPLAATSINGEN. Met ingang van 27 Juni zijn de off.- vliegers 3e kl. J. H. Libourel, J. C. Petschi, J. C. Sillevis en G. F. Venema, vliegkamp „De Mok" ter beschikking ge steld. De off.-vlieger 2e kl. H. L. ij. Swaab is met 9 Augustus 1938 geplaatst bij het vliegkamp „De Mok". Geleerden, kunstenaars, onderzoekers, die met karige middelen moesten woeke ren om de menschheid de resultaten van' hun .genie te geven, waarop de vooruit-i gang van de wereld kon worden gegrond vest, hebben het over het algemeen met heel wat schameler beurzen moeten doen. OP BLOED BELUST PUBLIEK. De vraag rijst' wat dit alles nog met sport te ma- ken heeft. Sport dan in de zin van' gezonde krachts-en behendigheidsme- ting. Tegen de li-/, chamelijke harding, die toch door het boksen op zichzelf kan worden bevorderd, behoeft niemand bezwaar te hebben, evenmin b.v. tegen schermen. Maar zoomin als sport-scher- mers elkander behoeven te doorsteken of sabelwonden toe te brengen om hun meerdere kracht en behendigheid te too- nen, zoomin moest het noodig zijn, dat boksers elkander werkelijk tijdelijk ver lammen of buiten bewustzijn slaan, zoo niet erger. De groote bokswedstrijden, die thans zooveel duizenden toeschou wers trekken, zijn sensationeele man-tegen man-duels geworden, waar het publiek op bloed belust raakt, zooals indertijd massa's in de Romeinsche arena's, waar Nero zijn gladiatoren zoo lang met leeu wen en tijgers liet vechten, tot een van beiden verscheurd was. Het „zaken-doen" van dit alles in de moderne beroeps-bok- serij, dat aan die wedsitrijdien ten grond slag ligt, maakt het geheel nog weer-i z.inwekkender. En dan zwijgen we nog van „afgesproken overwinningen" en andere knoeierij, die er soms nog bij komtWat een gezonde lichaams oefening kon zijn en een goede oefening tot zelfverdediging in noodgevallen, wordt een duur betaalde onsmakelijkheid, welker matelooze opgeblazenheid, in belangrijk heid en in torenhoqge kosten en baten in totale wanverhouding staat tot de noo- den van onze crisisrijke tijd, de bevorek* ring der voor velen belaagde licha melijke gezondheid, door werkelijk ge zonde en eerlijke sport, daarbij inbegre pen. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1