IN SMAAK! TRIOMFEERT TRIUMPH I CENT VIRGINIA Nc. 5270 51ste Jaargang Zaterdag 2 Juli 1938 Q Bekendmaking EERSTE BLAD. Met z'n tweeën één. Drama rond de beroemde vijfling. Postduivenvereen. Texel. N.V. WACO Autobusdiensten mm om vooruit te komen mm ffl ffl y timiKmc uur Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT ||||||llllllllllllll!lllll!lllltlllll]||llllllllll[l!llll!llll!lllllllllllllllllllllllllllllll|||||| VOOR DE ZONDAG ||||||llllllllllllllll!lllllll!lltllll!lllllllllllllllll!llllllllllllll!lllllllllll!ll!lllllll|||||| Aan de Steinerne Renne in de Harz wijst men de vreemdeling twee boomen. Niet het feit, dat ze uit de harde steen grond zoo hoog zijn opgeschoten is het merkwaardige dat is iets gewoons in het bergland. Maar het biezondere is, dat over een kloof van schijnbaar niet te ver eenen diep.te de beide stammen langzaam in de loop der jaren naar elkaar zijn toe gegroeid en als 't ware ineengestrengeld' één geworden zijn. Men noemt ze „boomen der gelieven". Want pasverloofden vinden hier een levenssymbool. Dit is de taak van tweei jonge levens: naar elkaar toegroeien. Ieder staat op eigen bodem. Ieder heeft zijn eigene geaardheid. Ieder heeft zijn' ideeën en eigenaardigheden. Beiden moe-\ ten omhoog naar het licht daarboven. Maar misschien kon ieder 't op zichzelf niet bereiken, indien ze geen steun bij' elkander vonden. Door naar elkaar toe te buigen vindt ieder de levenssterkte. Als ge in de Harz toeft met zijn vele sagen en ge woont in de familiekring der landelijke bevolking een verlovings feest bij, dan zult ge de vader aan tafel; hooren verhalen van het s\*mbool dier twee boomen Altijd oudaltijd nieuw...... ZONDAG, 3 Juli 1938. Illllll VOOR HOOFD EN HART. ||||||l!|| ZONDAG De vreugde, die te groot is, weegt alsi een last. ^yenals het leed. MAANDAG De nijd maakt, evenals de vlam. alles, zwart wat boven haar komt en wat zij' niet bereiken kan om te verteren. DINSDAG Het is de eigenschap van de joijgeling,, zich altijd voor gelukkiger of ongelukki-i ger te houden, dan hij is. Lessing. WOENSDAG Geduld is een bloem, die teleurstelFng behoeft om te bloeien. DONDERDAG De liefde gelooft alles, maar de booze dingen kan ze niet geloovea. VRIJDAG Wij zijn licht bereid ons zelf afkeurend te, beoordeelen, mits niemand met dat oordeel instemt. ZATERDAG Meent niet, dat ge de mensch verbete ren kunt, als ge niet eerst het goede in hem erkent. Hebt hem lief, want edel zijn de vermogens, die sluimeren op de bodem van zijn ziel. Busken Hu et., i ||||||i;iiiiiiiiiiiiiii!IIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| lllülllllll WEET U ZE ALLE VIJF |i||||;||||| ||||||iiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiii;iiliiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniif||||| 41. Waarnaar is de Karimata genoemd? 42. Wat is een fiscaal? 43. Waardoor ontstaat hooikoorts? 44. Wanneer werd vliegkamp De Mok gesticht? 45. Wie was Maarten van Rossem ANTWOORDEN. 41. Naar de Karimata-eilanden op de W.-kust van Borneo (vrijwel onbewoond) 42. Fiscaal: ambtenaar van het Openb. Ministerie bij het Hoog Militair Ce- rechtshof: ook: die bij de zeekrijgsraad. 43. Door het in aanraking komen met stuifmeelkorrels of pollen (overgevoelig heidsziekte). 44. In het jaar 1917. 45. Onversaagd, maar gewetenloos benuehoofd ten tijde van Karei V. NIEUWE VRAGEN 46. Hoeveel gerechtshoven telt ons land en waar zijn ze 47. 's Werelds hoogste berg is 4S. Wat is een boekanier 49. Wie stichtte de Jezuïeten-orde 50. Wie vond de telefoon uit Namens Burgemeester en Wet- houders wordt ter algemeene kennis gebracht, dat de kermis op Zondag om vijf uur 's mid- dags aanvangt. Het sluitingsuur -> is bepaald op drie uur in de nacht van Zondag op Maandag. Voor de pais en vree in de familie is blijkbaar het wonderkind geen bevorde rende factor. Eerst hadden we dat geval van Jackie Coogan, die met zijn mama in het gericht treedt over een bedrag van vier millioen, dat zij hem zou heb ben ontfutseld. Daarna lazen we dat va der Dionne van de beroemde vijfling een actie gevoerd heeft, om het „enorme' vermogen" van zijn gelijktijdig geboren nageslacht in handen te krijgen, wat hem) overigens niet is gelukt. Dit vele geld is verkregen, doordat de almachtige Dr. Dafoe de kindertjes tegen entree laat bekijken. Daar komt het teer hartige gemoed van ,papa tegen in op stand. „Laat naar je kijken", ze^t de dokter, „zonder mij was je -nageslacht! al lang niet meer van deze wereld. En bovendien is er een comité van voogden; dat op alle beheer toeziet, in opdracht van de officieele voogd, niemand anders; dan Koning George van Engeland". Nu komt er een teer punt. Vader Di onne (er is veel rechtsgevoel in de we-, reld, met name als bijkomstigheid bij ru zies om geld), heeft bezwaar tegen de wijze, waarop Dr. Dafoe met de verpleegd sters omspringt. Van tijd tot tijd wordt er wel eens een ontslagen. „Dat doe ik alleen", verweert zich de dokter, „als ze weerspannig z,ijn". Vader van een vijfling te zjjn, blijkt nu ook al weer niet alles. Een ander heeft de kinderen en het enorme vermogen. Een verre koning heeft de voogdij. En papa, het nakijken. Moraal: vijf kinderen is een schoone zaak. Maar liefst in vijf bedrijven. WAT ER GEBEURDE... [i|||||| 2 Juli: Zeppelin's eerste luchtschip stijgt op voor een vlucht boven het Boden-meer; duurt 18 mnt. 1900. 3 Juli: Nièpce, de Fransche officier, die, in samenwerking met Daguerre, de fotografie uitvond, overleden. 1833 4 Juli: Onafhankelijkverklaring van N. Amerika. 1776. Door Engeland in 1783 erkend. 5 Juli: Napoleon verslaat de Oosten rijkers bij Wagram. 1809. TH. STAUNING, de Deensche pre mier, die een voorstel tot Grondwets wijziging indiende. Volgens de nieu we wet zullen alle afgevaardigden in de Volksvertegenwoordiging tegelijk worden gekozen en tegelijk aftreden; 23-jarigen zullen dan reeds stemge rechtigd zijn. -- Nevenstaande foto werd geno men enkele minuten voor de los lating der jonge duiven aan boord van de Dokter Wagemaker (de tweede foto, genomen tijdens het lossen, slaagde minder goed.) In het geheel waren er 103 jonge dui ven in drie manden, wat feitelijk te veel was, daar er als vaste regel maar 25—3(1 duiven in een mand gaan. Maar doordat andere manden nog niet terug waren vair de wedvlucht-Orleans, moesten wij ons redden, met het materiaal, dat nog aan-' wezig was. EERSTE LEERVLUCHT. Dit was de eerste leervlucht voor jonge duiven. Ze werden halfweg Texel-Den Helder in vrijheid gesteld; deze vlucht werd gehouden om de vogels eenigszins vertrouwd te maken met het water, daar' dit zeer dikwijls een groote handicap is. Komen de duiven van een vlucht terug en is het stormachtig of dampig weer, dan blijven er heel wat steken in Den Hel der om beter zicht af te wachten. Om de duiven tot goede vliegers op te leiden, valt er heel wat te doen. Het is met de duiven net als met vele andere dieren en als met menschen; je hebt* glugge en trage leerlingen en ook zijn er„ die het nooit leeren. Ook heeft men er bij, die het zeer spoe-. dig wezen, terwijl andere al ïh dei eerste vluchten verloren gaan, wat niet altijd inhoudt, dat deze slecht zijn. leder jaar worden er door de aange sloten liefhebbers africhtingsvluchten ge houden en deze gaan sprongsgewijze. HOE WORDT AFGERICHT? Op een leeftijd van ongeveer 3 maan den begint de africhting. Men doet de jongen in een daarvoor speciaal be stemde mand, z.g. duivenmandjes, en laat ze op enkele K.M. van het hok in vrij heid. De dieren zullen eerst in wijde, kringen rondvliegen om zich te oriëntee- ren; tenslotte zullen ze het hok en huis terugvinden. Na enkele dagen rust gaan ze opnieuw de mand in en gaan we op een afstand van 5810 K.M. Zoo leeren de vedels op eigen kracht en inzicht thuis te komen. Zooveel mogelijk is men als liefhebben dan bij 't hok om de binnenkomende vo gels gade te slaan, wat voor een liefheb ber van groot belang is, daar er veel valt op te merken, zooals: vermoeidheid, slecht in 't hok komen, angst om op'hei', hok te strijken, enz. Men moet deze fou ten verbeteren, wat veelal gelukt met zachtheid en geduld. Hoe meer oefening in de ieugd, hoe beter, hoe grooter resultaat als zij aan, groote vluchten gaan deelnemen. Komt een der jongen later thuis, soms wel 12 dagen, soms later nog. ihet' lllllln DE KOSTBAARSTE DWALING IN HET ZAKENLEVEN. Een zakenman heeft zakeiiboeken even hard noodig als electrisch licht. Hij drijft zijn zaak in het duister, tenzij hij leert van succesvolle menschen. De eenige voorlichting die hij heeft, is de kleine kaars van zijn eigen ondervinding. Er waren honderden astronomen noo dig om de wetenschap op te bouwen, die wij astronomie noemen. De eene astro noom leert van de andere en misschien draagt hijzelf een steentje tot de weten schap bij. Maar de gemiddelde kleine zakenman denkt, dat hij alles kan leeren, wat hij noodig heeft, van zijn eigen beperkte ervaring. Dit is de meest kostbare en be lemmerende dwaling in de zakenwereld. Wij MOETEN van anderen leeren. Het zijn slechts weinig feiten, die een zaken man of een wetenschappelijke onderzoe ker zelf ontdekt. Dikwijls is er het werk noodig van 50 man om een uitvinding te vervolmaken. In zaken, zoowel als in kunst en wetenschappen moeten wij de boeken bestudeeren van opbouwende den kers en doeners. Als wij dat verwaarloo- zen, blijven wij onwetend. Aldus: Herbert N. CASSON. hindert niet. Doorgaan met leeren. Onze „duivendokter" en „selecteerder" is: de reismand; deze verwijdert „vanzelf" wat niet deugt, uitzonderingen daargelaten, omdat het ook wel gebeurt, dat de vo gel onderweg iets overkomt. Een gevaar zijn de telegraaf- en an tenne-draden; met deze laatste gaat het de laatste tijd iets beter, daar velen de antennedraden van kurken voorzien. Deze zijn dan beter zichtbaar. Het maxi mum voor africhting van een jonge duif in een afstand van 275300 K.M.. Groo- ter afstanden zouden de duif schade doeiii aan haar ontwikkeling en gestel. Ze z.ijn, na de eerste leervluchten volop in de rui en met het einde der jonge-duiven-vluch- ten nadert het najaar al weer snel. ONS VL1EGPROGRAMMA. Hier volgt het vlieg programma der jonge duiven van onze Veneen.: 18 Juni: Halfweg TexelDen Helder. 25 Juni: Den Helder, 11 K.M. 2 Juli: Schagen, 29 K.M. 9 Juli: Wormerveer, 62 K.M, 16 Juli: Dordrecht, 136 K.M.; eerste Vereenigingswedvlucht. 22 Juli: Duffel, 33 K.M. van Roosendaal af. 29 Juli: Vil voorde 68 K.M. van Roosendaal af;eerste Fondswedvlucht. 2 Aug.: Neufvilles, 93 K.M., 2e Bondswedvlucht. 12 Augustus: Quievrain, 136 K.M. 18 Aug.: Novon, 271 K.M. De laatste vluchten zijn voor de lief hebbers uit het zuiden des lands, daar de afstand Texel-Roosendaal 186 K.M. is. Bij bovenvermelde afstanden moet voor De Cocksdorp 13 K.M. geteld worden., In een volgend artikel worden met de welwillende medewerking van de Texel- sche Courant enkele vogels van verschil lende liefhebbers geplaatst met vermel ding der prestaties. Onze jonge vereen, slaat geen gek figuur. We mogen met> het behaalde resultaat zeer tevreden zijn. De Vereen, is pas enkele jaren oud en bestaat uit pas beginnende liefhebbers,, die, zoo voortgaande, zeker een goede plaats in gaan nemen in de steeds zichl uitbreidende duivensport. JEVEZET. y is®®®®®®®® Voorspoedige wind maakt geen goede matrozen. ffl 1 ANDBOUW VEETEELT Stroo van mais heeft de waarde van middelmatig hooi. In Frankrijk is men bezig alcohol te trekken uit mais. Hebt ge vroege aardappels tus- schen de mais gepoot Of boonen Bij heel warm weer bemerkt men, dat de mais in een paar dagen veel groeit Stoppelknollen zijn een veel op brengend voedergewas, dat sinds over oude tjjden in eenige streken verbouwd wordt. Van groot belang is ook, dat. ze zoo weinig tijd vorderen. Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1