GEVLUCHT. ONS FOTOHOEKJE. limnin HIIIHIIIII VOOR DE VROUW. lllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIIHIII VOOR DE JEUGD. ||||||||||||||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| RECEPTEN. TOM ATEN-SPI EGELEIER EN. Men stooft in eon pan plakjes tomaten in bo ter en bakt daarop de spiegeleieren. VLIEGENZWAMMEN. Men kookt de eieren hard, pelt ze en zet ze rechtop- (na er een plakje afgesnfeden te hebben) in een ondiepe schaaf, die met een laagje,» mayonnaise bedekt is. Op ieder ei zet men een kapje van een tomaat. Daarop een paar druppels mayonnaise of klei ne stukjes eiwit. Het geheel ziet er dan uit als een vli-egenzwam. Om de schotel, heen lejt men een jgroene rand van sla-» blaadjes. NUTTIGE WENKEN. Moddervlekken in witlinnen regen jas? Afborstelen met neutraal lauwwarm zeepsop; afsponsen met warm water. Gummi-mantel kan men opfrisschen door afnemen met gummi-spons, gedrenkt in gelijke deelen water en ammoniak. Houtwerk. Geverfd houtwerk kan, men reinigen met water (halve emmer), waarin men een half uur plm. een dozijn groote geschilde aardappelen liet staan. Neem er een flanellen lap voor. VAN HUWELIJKEN GESPROKEN. - Het huwelijk is .een wetenschap. Balzac. Het huwelijk komt na de liefde, ge lijk de rook na de vlam. Chamfort. De loutering van intellect en hart, van jaar tot jaar, dat is het ware huwe lijk. Emerson. 'i MO. 83. BETSY LANGEVELD M.S.d. Betsy woont in de Binnen- burg; zij wordt op 2 Decem ber 1938 zeven jaar. DE NIEUWE MODE JAPON EN JASJE no. 906. Voor dit ensemble, geschikt voor gezette dames, en bestaande uit een japon en een mouw loos jasje, heeft men 5 M. soepele stof noodig van 130 cM. breed. Het FAVO- RIET-patroon is voor 26 ct. te verkrijgen in maat 50; door het al of niet aan knippen van naden kan men het patroon, passend maken voor het eigen figuur. Boekhandel Parkstraat heeft het in voorraad. Dat is een gemak, dames. De patronen zijn goed en .goedkoop. ||||||ii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| llllllllllll OVER OPVOEDING. Illlllllllll ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| Menige moeder verwaarloost de op voeding van haar kinderen, omdat zij te veel naar de opvoeding van anderen kijkt. Maak de opmerkingen van uw kind' niet bespottelijk. Zjj zijn vaak ernstiger bedoeld dan de opmerkingen, die gij zelf maakt. Bedenk u éénmaal, voordat gij uw kind iets geeft; tweemaal voordat ge iets .van hem aanneemt en duizendmaal voor dat gij iets van hem verlangt. OOK KINDEREN hebben slapelooze nachten, uren van strijd en zorgen, voor wat komen zal. Zij maken daarvan echter niet zooveel ophef, als wij, volwassenen'. 39. Zodra hij op de cabine zat, schoot de auto in volle vaart 'n hoek om, zo dat meneer Pimpelmans zich met alle bei z'n handen moest vastklemmen. Te gelijk werd hij paars van angst; de auto was van plan, onder 'n rij bomen door te rijden, waarvan de takken ge vaarlijk laag hingen. IS DAT NIET LEUK? Hier heb ik twee zinnen, die je ook van achter naar voren kunt lezen: ANNA SUST SUSANNA. EEN PIER RIEP „NEE!" Wie kan een grotere zin maken? NIEUWE PRIJSRAADSELS. 16. Een klein stadje en een lengte-i maat. Samen iets, waar je iedere, dag over heen stapt. Ik begin met een D en heet 17. Wie loopt en moet toch meest han gen 18. Ik ben familie van de kraai; mijn naam begint met een R en telt vier letters. Een letter en voor en ik ben een kledingstuk. Ik heet....;? Nu weer inzenden, jongelui; dus van no. 10 af. Vooral je voornaam en leef-», tijd niet vergeten.Ieder kind, ook meei/ dan één uit een gezin, mag inzenden Een aardig briefje met „nieuws" ontvang ik altijd graag daarbij. Voorwaarde is. dat vader op de krant geabonneerd i<J Kinderen van samenlezers {waarvan het getal gelukkig steeds kleiner wordt) dus niet inzenden of, beter nog, vragen, of vader zich zelf wil abonneren. Met vriendelijke groeten, Jullie OOM KO. JE NAAM ER IN Dat kan: een zakmes met in het sta tl je naam, maar het aanbrengen van die naam moet je aan ouderen overlaten* Het mes wordt in vloeibare bijenwas» gedoopt. Is de was gestold, dan wordt er met een naald de gewenste naam in gekrast. Vervolgens laat men op die naam een paar druppels salpeterzuur vallen en -doet men er wat zout op. Na tien mi nuten is dan de naam in het staal „ge- etst". Ik herhaal: dit werk moet te, slist aan OUDEREN worden overgelaten, en moet ook dan nog met GROTE voor zichtigheid gebeuren. Kinderen: afblij ven van salpeterzuur. er een vond, die naar een trap leidde, en ik sloot ze achter me af en zette het op een loopen en toen vorfld ik jou. Jou arme, kleine peuter, riep Jane, haar weer tegen zich aandrukkend. Wat ben ik nu blij, dat ik juist in de buurt was. Maar vertel me eens, wat denk je, dat er nu verder gebeuren zal? Zal er groote herrie van komen en zullen ze jacht op je maken? O, ja, zei Betty bedrukt. Dat denk ik wel. Of liever, ik weet zeker, dat ze dat zullen doen. Herbert zal zich r.ooit laten tegenwerken in iets, waar hij zijn- zinnen opgezet heeft Bertrand telt niet mee. Hij heeft nooit meegeteld. Ik heb altijd met hem te doen, al heb ik nu niet zoo heel veel met hem op. Ze hebben pas nog een vreeselijk spektakel, tegen hem gemaakt over de een of andere actrice, daarginder aan de kust, waar hij) altijd bloemen aan stuurt,, en ik weet^ dat hij geen prettige tijd achter de rug heeft. En toen hij op een goede dag bij me kwam, en vroeg, waarom ik niet met hem trouwde en zoo aan alle gezeur een eind maakte, schrok ik eerst erg van het idee, maar tenslotte dacht ik, dat dat misschien toch nog het beste was, wat ik doen kon. Hij zei, dat hij mij nooit iets in de weg zou leggen, wanneer ik hèm niets in de weg legde; en we dachten, dat de anderen ons dan misschien met rust zouden laten. Maar ik had "kunnen weten, dat Herbert nooit zou toegeven. 40. O wee, daar had je 't al; daai| kwam al 'n tak. In zijn angst sloeg, mijnheer Pimpelmans z'n handen uit en op 't zelfde ogenblik had hij de tak te pakken. De auto reed door, en me neer Pimpelmans keek, hulpeloos aan de boom bengelend, zijn schimmel na. Wat een ongeluk. HEBBEN JULLIE DIE? Weten jullie nog, bij welke gelegenheid deze postzegel werd uitgegeven De man, er op afgebeeld, is prof. Gijsbert Voetius, Volgende keer zal ik op die vraag hel/ antwoord geven. Eerst zelf proberen te vinden. UIT DE SAGENWERELD Een dier uit de eeuwenoude sagenwe reld: een basilisk. Het ziet er uit als een haan, maar het heeft vleugels en een staart als een draak. Volgens de sa ge zou zijn blik alleen reeds dodelijk zijn. Om een basilisk te doden., moest, men hem een spiegel voorhouden. Maar zelf moest men zorgen, buiten schot te blijven. HOE GROOT - HOE KLEIN? Stellen we ons de aarde, met al wat' daarop is, voor, ongeveer zo klein, als» een hazelnoot. Dan js de zon een bal vad ongeveer 1 M. middellijn. Maar de ster-' renkundigen vertellen ons, dat er sterren1 zijn, die naar dezelfde verhouding zulke' grote bollen zijn, dat men een stad als botterdam gemakkelijk tweemaal on nun oppervlakte zou kunnen bouwen. Wat is, daarbij vergeleken de grote aarde, waar op wij wonen, toch klein. Eertrand is gemakkelijk over te halen misschien heeft Herbert hem omgekocht om vanavond weg te gaan of misschien hebben ze hem gedwongen, mij te vragen, met hem te trouwen. Zoo is hij, vervolgde ze treurig. Je kunt niet van hem op aan.. Ik weet niet, hoe 't zit. Zie je, er was ook zoo iets vreemds met die uitnoodigingen. Ze kwamen eerst met Herberts naam er op, en mijn stiefmoeder trachtte te voor komen, dat ik ze te zien kreeg. Ze zei,l dat ze laat waren en dat zij ze mieteen allemaal had weggestuurd; maar ik vond er een en toen ik daarmee naar haar toeging, zei ze, dat het een vergissing was. Ze had me er niet mee willen lastig, vallen, door me ssr van te vertellen, en ze begreep niet, hoe 't gekomen kon zijn; ze moest zich bij het bestellen door de telefoon versproken hebben. Maar 't was nu verbeterd en ze zouden zich haasten,-, zooveel ze konden en ze meteen van dej drukkerij verzenden om verdere vertra ging te voorkomen. Ik trachtte mezelf te overtuigen, dat alles in orde was, maan het maakte me toch van streek en ik be greep ook, dat Herbert het nog niet op gegeven had al had hij beweerd, dat hij weg zou gaan. Ik hoopte, dat ik niet, nog méér narigheid zou krijgen maar ik had het eigenlijk kunnen weten. Her- bert heeft nog nooit iets opgegeven zelfs niet, toen vader nog leefde. Hij; slaagde er altijd op de een of andere manier in, zijn wil door te zetten. (W.v.v.) FEUILLETON 14 Nu, en ik zeg je, dat je er zeken van kunt zijn, dat hij daar nooit een woord van gezegd heeft en dat hij hel nooit zelf onderteekend heeft, of er al-< althans geen vermoeden van had wat hij teekende. Ze hebben het hem vast en ze-» ker laten doen, toen hij niet goed meei} wist, wat hij deed. Of misschien hebbert ze zijn handteek-ening wel nagemaakt.-. Dat schijnt een klein kunstje te zijn, als je er verstand va,n hebt. Sommige men-» schen doen het prachtig. Als ik jou was,\ zou ik er geen oogenblik meer over pie^ keren. Als hij werkelijk zóó was, als je als je hem beschrijft, kon hij onmogelijk, willen, dat zijn eigen kleine meisje zóó- iets overkwam, neen, voor niets ter we reld. Zoo doen echte vaders en moeders niet. En ik kan 't weten, want ik heb zelf' een moeder, die gewoonweg een dot is. Neen, je kunt er staat op maken, dat hij' er nooit iets van jgeweten heeft, en dat het wel het laatste was, wat hij ge- wenscht zou hebben, dat je met zóó'n ke rel zou trouwen. O, denk je dat heusch? O, weet je. dat zeker? riep B-etty, zich aan Jane vast klemmend, terwijl de tranen over haar blanke wangen liepen. Ik heb zelf honderdmaal diezelfde gedachten gehad, maar ik durfde er nooit aan gelooven. Ja, ik weet het zeker, zei Jane krach tig, terwijl ze haar in haar armen wiegde, juist, zooals ze gedaan zou hebben met' een klein zusje, dat uit een booze droom was wakker geschrikt. En nu moet je eens ophouden te huilen, en daar niet meer over tobben. Vertel me liever de rest, als er tenminste een rest is, dan; weet ik, waar ik me aan te houden heb., Wie is die andere man, die j-e wel wilde hebben? Wat is er van hem geworden?/ Wel, dat is nu juist het vreemde, zei Betty weer bedrukt. Hij scheen heele- maal niet in de buurt te zijn, en toen ze me in dat kleine kamertje brachten en me koelte toewuifden en water voor me haalden, kwam er een dokter en liet me iets ruiken en stuurde ze allemaal in de gang en ik vroeg hem om Bertrand bij; me te sturen. Ik wilde hem vragen, waar om hij niet gewoon bij de geestelijke, stond, zooals ik verwacht had. Ik hoorde de dokter in de gang gaan en naar BertJ rand vragen en toen hooirlde ik de stern- van mijn stiefmoeder zeggen, dat Bert rand er heeliemaal niet was en dat hij naar de kust was vertrokken, en iemand anders zei „Sssssst!" en ze deden de deur dicht. En ik was zoo angstig, dat ik op stond en alle deuren probeerde, tot ik

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 4