f, Oe h'ieuwe Tpxelsche Courant No. 5271 51sle Jaargang Woensdag 6 Juli 1938 „1'L"X EERSTE BLAD. Allebei: een week hechtenis SPRUTOL Zeilwagensport N.V. WACO Autobusdiensten Zomersproeten TEXELSCHE COURANT is sinds I Juli 1930 to dit h!»d tifwar*ttDcn HOOGWATER (ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer een half uur later.) 6 7 8 9 50 11 12 Juli 4.04 5,04 (5,10 7,13 8 06 8.51 9.39 Aan Zwembad „de Schans" een uur eerder. LIL HT OP KI1WJE1 I N e- PIITl'K I b O 53 UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 052. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.losse nrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) VAN OVER DE GRENS. DE SPAANSCHE DOOLHOF Het Spaansche conflict heeft in de laatste tijd zoo ingewikkelde vor men aangenomen, dat zelfs ingewij den nauwelijks de weg meer weten te vinden in deze doolhof. Vooral nu zich weer een aantal nieuwe pro blemen hebben voorgedaan, wordt het steeds moeilijker, om de heele kwestie te overzien. Vier vraagstukken hebben op 't oogen- blik de aandacht: het bombardeeren van Britsche schepen in Spaansche havens, het bombardeeren van open steden, de door de regeering van Barcelona geuite drei-/ gementen met betrekking tot het nemen' van tegenmaatregelen en tenslotte het vraagstuk van de niet-intnenging en de terugtrekking der vrijwilligers. Wat de kwestie der luchtaanvallen op Britsche schepen betreft, is de spanning; over Engelands houding door het welwil-1 lende antwoord van Franco aan Londen wat afgenomen. Franco behoudt zich 't recht voor, militaire doelen te blijven' bombardeeren, maar de nationalisten zul len, volgens Franco, alles doen, om te: voorkomen, dat Britsche schepen daarbiji zullen worden getroffen. Bovendien heeft; Franco wederom voorgesteld, Almeria als veiligheidszone in te richten onder neu trale controle. Het blijft intusschen nog de vraag, of dit laatste vooHstel zal wor den aanvaard door de republikeinen. Het tweede vraagstuk betreft de bom bardeering van open steden. De regec-, ring van Barcelona heeft de vorming van. een neutrale commissie van onderzoek naar deze bombardementen goedgekeurd. Ook Nederland is uitgenoodigd, maar on ze regeering wil daartoe, zooals Zaterdag gemeld is, slechts overgaan, indien ook Franco de werkzaamheden van een derge lijke commissie goedkeurt. Voorloopig ziet. het daarnaar echter niet uit, want het is> nauwelijks aannemelijk, dat Franco het voordcel, dat zijn sterkere luchtmacht hem schenkt, uit handen zou willen geven. Met de dreigementen van Barcelona, loopt het nogal los. Wel hebben deze aan vankelijk in Italië en Duitschland groote |iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!III:IIIIIIIIIIIIIII1IIIII!IIII|::HIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIII||||||| WEET U ZE ALLE VIJF IIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiüiiiiiiiiIIIIII 46. Hoeveel gerechtshoven telt ons land en waar zijn ze 47. 's Werelds hoogste berg is 48. Wat is een boekanier 49. Wie stichtte de Jezuïeten-orde 50. Wie vond de telefoon uit ANTWOORDEN. 46 Vijf: Amsterdam, Den Haag, Den Eosch, Arnhem en Leeuwarden. 47 Mount Everest (Himalaya): 8884 M. 48 Vrijbuiter; Amerik. buffeljager. 49 Ignatius van Lovola 1534. 50 Philiop Reiss, Friedrichsdorf (1861) NIEUWE VRAGEN 51 Hoeveel bloed bevat het mensche- lijk lichaam 52 Waar werd Maarten Luther ge boren 53 Wat beteekent 't woord: Eskimo 54 Uit welk land komt de tulp 55 Zeppelins zijn genoemd naar... De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr. MAAR WAARVOOR 4> Iemand., die zijn tong tegen een inspecteur van politie had uitge- stoken, heeft, een tijdje terug, V ten week hechtenis gekregen. Iemand, die een levende kat in <r een brandende bakkersoven heeft gegooid, waardoor het dier on- der de vreeselijkste martelingen is gestorven, heeft ook een week hechtenis gekregen. Het is niet onze taak, op deze en andere vonnissen critiek uit te oefenen. O Maar wel mogen wij consta- teeren, dat dierenmishandeling O te onzent als strafbaar feit nog niet „voor vol wordt aangezien", sb Menschelijkerwijs betreuren wij dit, omdat wij dierenmishandeling tot de lafste en dus ergerlijkste verschijnselen van criminaliteit re- kenen. opwinding veroorzaakt, maar de Spaan sche regeering heeft daarop waar schijnlijk onder druk van Londen en Pa rijs al spoedig verklaard, dat het nooit haar bedoeling is geweest, buiten-. landsche steden aan te. vallen. De terugtrekking der vrijwilligers schijnt thans eindelijk voortgang te krij gen. De kwestie der kosten hiervan is nu geregeld. Het gaat er nu om, of de heide partijen haar toestemming aan dit plan zullen geven. Overigens zullen zich bij een eventueele terugtrekking ook nog wel moeilijkheden voordoen. Men is te dien aanzien in het buitenland weinig- hoopvol gestemd en dat is een veeg teeken. Ondanks alle verwarring kan tenslotte wel gezegd worden, dat het Spaansche1 conflict, hoewel het natuurlijk voor de; buitenwereld gevaarlijk blijft, naar men- schelijke berekening geen Europeescho brand meer tengevolge zal hebben. Lon den toen schijnt vastbesloten om, wat er ook gebeuren moge, zijn politiek van passiviteit te handhaven en onder deze. omstandigheden kan ook Frankrijk moei lijk tot avontuurlijke ondernemingen te- sluiten. verdwijnen spoedig door een pol Bij alle Drogisten DE TSJECHOSLOWAAKSCHE KWESTIE In de oplossing van het Tsjechoslo- wanksche probleem schijnt nu wat schot te komen. Het nationaliteiten-sta tuut is reeds voor een goed deel uitge werkt en naar alle waarschijnlijkheid zul len verschillende onderdeden reeds in de loop van deze maand ter goedkeuring aan de volksvertegenwoordiging worden voorgelegd. Daarmee is echter nog niet gezegd, dat alles in Tsjecho-Slowakije nu botertje tot de boom is. De Praag- sche regeering zal uit de aard van de zaak niet aan alle eischen der minder-1 heden, in het bijzonder aan die der Duit- schers, kunnen voldoen. Een alle partijen ten volle bevredigende oplossing is dan- ook welhaast onmogelijk. Maar in ieder geval zullen vele wrijvingspunten uit de weg geruimd kunnen worden en daarmee is reeds veel bereikt. VERKIEZINGSSTRIJD IN AMERIKA. In November vinden in Amerika de Congresverkiezingen plaats en hoewel de ze nog betrekkelijk veraf zijn, is de ver kiezingsstrijd reeds uitgebroken. In het bijzonder loopt de strijd over de enorme sommen., die in de laatste jaren door dei regeering zijn aangewend om het econo-i misch apparaat op gang te brengen. Ook thans wordt wel drie en een half milliard voor hulpmaatregelen uitgege ven. De tegenstanders van de „New- Deal "-politiek beweren nu, dat de regee ring met deze grootere uitgaven zich de- overwinning bij de Congres-verkiezing, tracht te koopen. Met andere woorden: dat zij aan zooveel mogelijk staten en gemeenten zooveel mogelijk geld wil la ten toevloeien om zich van de gunst der daar wonende kiezers te verzekeren. Men heeft hier te doen met typische be schuldigingen en tegenbeschuldigingen, zooals ze in de Amerikaansche partijpoli- OOK VOOR TEXELS STRAND. Ons bestaan is vol raadselen. Waarom beginnen op zeker oogenblik en niet op een ander oogenblik al le kinderen te tollen Waarom dacht honderd jaar geleden geen sterveling er aan, des zomers met vrouw en kinderen in zee te spartelen U zult zeggen, omdat onze overgroot ouders zoo preutsch waren. Maar dan stel ik een andere vraag: Waarom was, als dat de reden is, ons in wol en laken gestoken voorgeslacht,, dat zoo graag over murmelende beekjes' en lommerrijke bosschages schreef, niet ten minste verzot op wandelingen over het des zomers zoo koele strand Waarom brachten zij, die toen de tijd hadden, niet, evenals wij, heele zomers of heele dagen dan 't strand door Zoo is er een andere, een werkelijk aetueele vraag, die we niet tot onze overgrootouders, maar tot onze tijdge» nooten richten: WAAROM KOMT DE ZEIL.- WAGENSPORT ER BIJ ONS NIET „IN" Waarom is dat wel het geval aan de Belgische en aan de Engelsche kust, maart niet aan de Hollandsche Is dit geen raadsel Let wel, er is nergens ter we reld (volgens de Haagsche Post. waaraan we dit stukje ontleenen) een strand, dat' voor die zeilwagensport zoo geschikt is op zeer vele plaatsen als het Hol landsche strand. En er is bovendien geen. land, dat eerder in aanmerking zou komen om het zeilwagenland bij, uitnemend heid te zijn dan Holland. waar immers Prins Maurits in 1601 met technische bijstand van Simon Stevin (die d£ uitvinder van de zeilwagen wordt ge noemd) HET EERST IN EURO PA EEN STRAND BEZEILDE. Ge moet de teekeningen van het eiken houten gevaarte zien, waar de „overmoe digste telg der Oranjes" de Fransche ge zant, de „admirant" van Arragon en an dere edelen mee vervoerde. Dat ging met een toen ongekende snelheid van veertig K.M. per uur somwijlen en het was nog wel een "plompe kast van een meter of zestien lengte (Belangstellenden kunnen aan ons Bureau een desbetreffende il lustratie bekijken. Red. Tex. Crt Op verscheidene plaatsen aan de Belgi sche zeekust, overal waar men bij eb een brcede strandvlakte heeft, bevinden zich kantoren, waar men zeildoeksche strand wagens met zeilen, lichte beweeglijke strandvogels kan huren. Ze zijn bij lange na niet zoo groot als Prins Maurits' zeil- karos; hoogstens een meter of drie, vier en hun geraamte of „chassis" is van) bamboe en dun ijzer gevormd, waarop zich vlak achter de mast twee ach ter elkander geplaatste ijzeren stoeltjes bevinden. Wielen als van een motorrij wiel. Een groot zeil. En de voorman zit aan het stuur als reed hij auto. Soms houden zich een of twee jongens aan de mast overeind en ziet ge een heele tiek van ouds her schering en inslag wa ren. Met het oog op de nieuwe econo mische crisis en de stijgende ui (ga ven der federale regeering, welke door da Republikeinen natuurlijk zullen worden gebruikt om bij de komende verkiezings strijd als propagandamateriaal tegen de Democraten te dienen, wordt het resul taat van de verkiezingen met bijzondere spanning tegemoet gezien. Alles wijs) er op, dat de verkiezingsstrijd een onge woon levendige zal zijn zelfs voor Amerikaansche verhoudingen. DE STRIJD IN CHINA In China worden steeds grooter ge bieden onder water gezet. Thans zijn weer de dijken van het Keizerskanaal doorgestoken. Dit laat niet na, groote in vloed uit te oefenen op de krijgsver richtingen. Van de Japansche aanval van het noorden uit op Hankau is sinds lang geen sprake meer en alleen langs de rivier is de voorloopige Chineesche hoofd stad nog te bereiken. Maar Japan heeft een luchtmacht, waarmee rekening gehou den moet worden. Nog steeds ontmoeten de Japanners veel tegenstand van de Chi- neezen, die er niet aan denken, de strij<( op te geven. Mede door de overstroo mingen, die toch al veel schade en kom-' mer berokkenen aan het geteisterde, China ziet het er niet naar uit, dat de Japanners spoedig hun doel het' volledig breken van de Chineesche te genstand zullen bereiken. DE ZEILWAGEN, gebouwd dopron ze vroegere plaatsgenoot, de heer J. Boekhold. oud-leeraar Z.V.S. alhier., thans woonachtig te Terschelling. familie over zandbeddingen en geulen heen vliegen, recht vooruit voor de wind of lavcerende. Wanneer wij denken aan Holland's stranden en vooral aan die stranden in het Noorden en aan die op de eilanden, het enorm brcede en vrijwel ononderbroken strand van Texel, enz,, dan verbaast het ons, dat de zoo sportieve Hollandsche jeugd niet reeds in massa doet, wat een enkeling reeds vóór de we reldoorlog deed: ZELF ZOO'N ZEILWAGEN construeeren. Overigens kan men ze ook kooien, mis schien in ons land, in elk geval van ver huurders aan het Belgische strand. In Scheveningen ziet men wel zeilwa gens. Hier en daar elders ook wel, maar het is uitzondering onder ons, wat re gel kon zijn De eerste rit met een zeilwagen heeft een heel aparte bekoring. Dat "/.it 'm in het rhythme, dat men dan voor het eerst van zijn leven leert kennen. Ten slotte aan wie een tocht per zeil wagen mocht gaan maken, nog dezö goede raad: zorg, dat ge een oliepakl of beter nog op warme dagen een badpak aan hebt, want als ge van de vochtige harde zandvlakten plotseling in bet geulwater ploft, fonteint de zeilwa gen naar rechts en links en naar boven. Druipnat van het water en lachend om het avontuur staat in zoo'n geval de nog onervaren strandzeiler een oogenblik la ter naast zijn groote witte vlinder. Een heerlijke sport. Een zeil- en tevens een watersport. Gaarne willen we hen, die een zeilwa gen willen bouwen, zooveel mogelijk behulpzaam zijn. Reeds stelden we ons in verbinding met de heer Boekholdj. die ziin ervaring op dit gebied zeker wel dienstbaar wil maken aan de be vordering van deze mooie sport aan 't Texelsche strand. WAT ER GEBEURDE... ltï|||||| 6 Juli: Pasteur verricht de eerste en ting tegen hondsdolheid 1885. 7 Juli: Geboortedag van de componist Gustaaf Mahler 1860. 8 Juli: VascodaGama zeilt de haven van Lissabon uit voor een tocht naar Indië 1497. Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren. .lilllllilllllll!lllllliiiilllllililllllilillllliillllllii<illllllllllll:illllllllllllll|||||| VRAGENBUS. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIII - S.S. LAFAYETTE. Wordt in ons I land gesloopt. Ging begin Mei in een dok te Le Havre in vlammen op. W'as in 1930 gebouwd. Een der mooiste sche pen van de Comp. Général Transatl. 1 Groot 25000 ton; bestemd voor 1072 1 pass. Bemanning 495 koppen. Snelheid 18 mijl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1