IN PRIJS EN SMAAK TRIOMFEERT TRIUMPH I CENT VIRGINIA No. 5272 51sle Jaargang Zaterdag 9 Juli 1938 t T mH EERSTE BLAD. Net op het kantje. Spellings-warwinkel. Texels»:he Berichten llllllllllll WAT ER GEBEURDE... Igffllil Dom. iiiiiiiKimmum miliummill Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huls aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT WEET U. WAAR DEZE SCHAPENBOET TE VINDEN IS We noemen de plaats elders in dit nummer. jj!. 5 *55" T» S.«. wt '1 ||||||lllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllilllllllllllllllltillllllllllllllllllllllllllll|||||| ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiitiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin|||||| 9 Juli: Holland door Napoleon bij Frankrijk ingelijfd. 1810. 10 Juli: Geboortedag van Calvijn, 1509, Noyon. 11 Juli: Andrée vertrekt voor een bal- lonreis naar de Noordpool. 1897. 12 Juli: Geboortedag van Wegwood, stichter der Engelsche aardewerk industrie. 1730. ||||||llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllll|||||| llllllllllll VOOR DE ZONDAG lllllpniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll Al te veel is menigeen geneigd uit te zoeken, wat nu precies nog wel mag. Zeker, het is goed de grenzen te ken nen waarbinnen men bepaalde handelin gen kan verrichten, maar de gemakzucht en de eigenzinnigheid zijn er vaak op u t, om precies tot het randje te gaan. Het verbodene lokt en men wil tot het uiterste probeeren van wat nog wel ge oorloofd is. Want men maakt het zich daardoor in werkelijkheid zelf moeilijker. Zoo heel gauw is de grens overschre den, als men deze zoo dicht nadert. En waarom zich in gevaar te stellen Laten we wat veiliger door het leven gaan en niet steeds op 't randje van de afgrond loopen. Waarom ons hoofd te breken over de vraag of iets in bepaalde gevallen nog geoorloofd is, indien we ook pet zoo goed anders kunnen en een veilige weg kunnen kiezen. Laten we doen wat zeker goed is en ons niet aan het gewaagde overgeven. ZONDAG, 10 Juli 1938. llllllllllll VOOR HOOFD EN HART. llllllllllll ZONDAG De wereld is vol ernstig geloofde dwa ling. Lord Hugh Cecil. MAANDAG Mijn eenige verdienste was, dat ik nooit wanhooQte. Maarschalk Foch. DINSDAG Waar verbeterd wordt is verandering, waar veranderd wordt is leven. WOENSDAG Sterk is Wie zich iets aantrekkelijks weet te ontzeggen. DONDERDAG Als alles ijdelheid is, zult ge nog kracht en troost vinden in uw werk. VRIJDAG Een der grootste fouten, die gij maken kunt. is: steeds te vreezen. dat gij ver keerd zult doen. ZATERDAG Mislukkingen zijn nuttig, indien ge er uit leert. ||||||i:iiiiiiiiiiiiiiiiiuiii!Iii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| llllllllllll WEET U ZE ALLE VIJF Illlll.lllli ||||||llllllllllllllllillllllllNIIIIIIIIIIIIIIII'llllllllllllllllllllllli||llllllllllllllllll|||||| 51 Hoeveel bloed bevat het mensche- lijk lichaam 52 Waar werd Maarten Luther ge boren 53 Wat beteekent 't woord: Eskimo 51 Uit welk land komt de tulp 55 Zeppelins zijn genoemd naar... ANTWOORDEN. 51. Een dertiende deel van zjjn ge wicht (plm.). 52. Te Eisleben (D.10 Nov. 1483. 53. Rauwvleescheter. 54. Turkije. 55. Naar de uitvinder, de J)uitsche Graaf Zeppelin (1838—1917). NIEUWE VRAGEN 56. Wie was Jacob van Campen? 57. Wat verstaat men onder: Serail? 58. Hoe heet de Mohammedaansche bijbel? 59. Waar werd Dr. H. Colijn geboren? 60. Wanneer werd afd. Texel van ,,'t Nut" gesticht? De antwoorden en nieuwe vra- - gen komen in het volgend nr. 53 procent van de hoofden van bedrijven enz. voor De Vries en Te Winkel. De Zakenwereld heeft onlangs de re sultaten gepubliceerd van een enquête betreffende de opleiding van kantoorper soneel en de waarde van diploma's. Ette lijke honderden antwoorden kwamen bin nen op de door de redactie van het weekblad gestelde vragen. De zevende vraag luidde- „Voelt gij het als een bezwaar, indien sollicitanten het Neder- landsch volgens de spelling-Mar- chant schrijven, of als een voor deel Ondanks het feit, dat thans reeds drie en een half jaar de spelling Marchant op de scholen wordt onderwezen, bleek uit de antwoorden, dat van de honderden hoofden van zaken en bedrijven de meer derheid nog altijd bleek te zijn voor het behoud van de spelling De Vries en Tei Winkel. 19 pet. der inzenders be schouwde de spelling-Marchant als een voordeel 56 pet. bleek voor De Vries en Te Winkel; 25 pet. stelde zich geen partij maar protesteerde meerendeels - evenals trouwens vele voorstan ders van De Vries en Te Winkel tegen het voortbestaan van de spellingschaos. HET „ER-MAAR-OP-LOS- SCHR1JVEN". De redactie van de „Zakenwereld" merkte naar aanleiding van haar en quête op Doordat thans in alle kringen der Ne- derlandsche maatschappij twee spellingen, dus twee schriftbeelden door elkander worden gebruikt, mist de opgroeiende jeugd de steun, welke het lezen behoort te zijn bij het vormen van taalkennis en zij wofdt daardoor bovendien gesterkt in de meeninor, dat „wat fout is in de; cene, wel goed zal zijn in de andere spel ling", hetgeen het door zoovele inzen ders gesignaleerde „er maar op los schrij ven in de bestaande en nog enkele spel lingen van eigen vinding" bevordert. Een anecdote bevestigt dit. Toen iemand er op attent werd gemaakt, dat. „stooken" een o te veel vertoont, ant woordde hij ietwat gepiqueerd, dat hij niet aan „de nieuwe spelling" wenschte» mee te doen Dat het tijd wordt aan de spelling- chaos een eind te maken, is door deze; enquête opnieuw bewezen. Het feit, dat na een driejarig bestaan van de spelling- Marchant nog 53 pet. van de hoofder, van zaken voorstanders zijn van De Vries en Te Winkel, moet voor de minster toch wel een vingerwijzing zijn, dat de be staande toestand onhoudbaar is. IN LONDEN was het zoo warm, dat een soldaat van de Koninklijke lijf garde tijdens een parade het bewust zijn verloor. Twee „Bobbies" dra gen het slachtoffer weg. BEZOEK AAN ZEELAND II. Koeien worden hier op Noord-Feveland slechts weinig gehouden. Ze worden ge weid langs de dijken en door een wachter bewaakt. Men kan het de dieren wel •aanzien, dat koeienweiden .op de tweede plaats staat, want men behoefde waarlijk geen deskundige te zijn om er alles op aan te merken. We maakten er vervolgens kennis met een dijkverzakking, welke hier nogal eens voorkomt en waardoor ver schillende polders op zeer zware lasten komen. Ook het maken van zinkstukkeri om op de meest bedreigde plaatsen te laten zakken, toonde ons. dat hier een zware strijd tegen de zee moet worden) gevoerd. Na het geheele eiland, dat ruim 6000 H.A. groot is, te hebben rondgereden, kwamen we tegen 5 uur weer aan de pont terug en na de overtocht werd een bezoek gebracht aan het proefbedrijf van de Z.L.M.. gelegen in de Wilhelmina- polder. Dit bedrijf is 8 H.A. groot en hier worden vele proeven genomen. Vooral een proef met vlas had een zeer sprekend verloop. Een perceel, dat grensde aan 'n vlasperceel van vorig jaar en dus geen goed vlas kon geven, werd bespoten met nicotine en derrispoeder. Dit perceel! vertoonde een behoorlijk goede stand,, terwijl een niet behandeld veldje absoluut geen opbrengst gaf. Hierop stond slechts en verdroogde bruine rommel van nog g en palm lang. Daar de tijd niet toeliet, alles te zien, werd er vluchtig doorge wandeld en met een tocht door de Vil- helminapolder, werd het officieele ge deelte afgesloten. Daar wij Texel niet meer konden be reiken, bleef een gedeelte bij kennissen logeeren en gingen de overigen nog een toertje maken, waarna in Vlissingen werd halt gehouden. Hier werd na het eten een bezoek gebracht aan de Boulevard en de pier, welke, vooral bij avond, zeer mooi zijn. Op de Schelde voeren verschei dene schepen met lichten op, terwijl er ook bij waren zonder licht. Deze kreeg men te zien, als door de militairen, die hier oefeningen hielden, een sterk zo:k licht er op gericht werd. Ook werden vaak schoten gelost. Overtuigd, dat de stad goed bewaakt werd, gingen we (er ruste om des anderen daags de terugtocht! te ondernemen. Terug werd ongeveer dezelfde weg gc volgd tot Amsterdam., vanwaar wij o\er Buiksloot, Purmerend en Hoorn weer in de Groetpolder kwamen. Hier werd het tempo een weinig vertraagd om te genie-» ten van de prachtige graanvelden, die hier te zien zijn. Het zal moeilijk zijn, om te beslissen, aan welke de eerste prijs toekomt: Groetpolder of Noord-Eeveland Zeer voldaan kwamen we tenslotte in Den Helder aan, waar wij tot de ontdek king kwamen, dat onze chauffeur kans gezien had om de 7 inzittenden van onze wagen zonder eenig incident te rijden over 777 K.M.. Volgend jaar wordt deze vergadering gehouden in Hulst. Na deze zoo zeer ge slaagde tocht zal het dan zeker niet aan deelnemers ontbreken. P. ||||||:i:illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||| llllllllllll OVER OPVOEDING. llllllllllll ||||||illllllll!HIIIIIIIIIIIIIIIIIII'lllllllllllllllllllll!llllllllllll!l!lll|i|llllllllll!l!|||||| „TEEKENEN DES TIJDS". Gisteren las ik inaffijn, die krant noem ik u straks een verzuchting over de treurige verschijnselen van deze tijd. Gok als u aan zulke klaagzangen een he kel heeft, verzoek ik u toch dringend, dit ook eens even te willen lezen: „Gedurende een geheele dag had ik bijna niets anders gehoord dan bedroeg vende verhalen van verschillende aard, maar die alle bewezen, dat lichtzinnigheid, en zedenverval, ijdelheid en verwaand) heid, in het biezonder bij de jeugd, da gelijks toenemen. Er werd o.a. verhaald, dat in zekere kleine stad het uitgaan den school altijd zooveel gerucht maakte en de schoolkinderen daarbij steeds zoo los bandig waren, zulk een geschreeuw en getier maakte, dat menig vreemdeling zijn verbazing had te kennen gegeven, als hij op zijn vraag: Wat is er te doen? ten antwoord kreeg: De school gaat uit. Talrijk waren de verhalen van de treu rigste voorbeelden van weerspannigheid' en baldadigheid, die men zelf bij kinde ren had waargenomen of van anderen gehoord. Ook de kleeding van de lagere en van de middenstand, die bijna 'in niets meer van die der hoogste standen te on-' derscheiden is, kwam ter sprake en in het biezonder die der vrouwelijke dienstbo den. Men sprak over de noodlottige ge volgen van dit alles ,Ja, dit alles las ik gisteren en het bracht mij toch wel onder de indruk van de invloed, die deze slechte tijd op de volksklasse, op klein en groot, op de kleinen niet: in de laatste plaats, blijkt te oefenen. Men verneemt het wel iedere dag, maar telkens opnieuw valt het je toch ween als lood op het hart, wat deze harde cri-' s s van de menschen maakt. Rest nu alleen nog de vraag, waar .k dit droeve tijdsbeeld gisteren zoo scherp zag. Lieve lezer, in de aanhef heb ik u te pakken gehad. Wel heb ik 't gisteren gele zen, maar in een tijdschrift, dat in 1805; was verschenen en dus veel meer dan 'n| eeuw oud was. Waaruit u voor de zooveelste maal de ervaring kunt opdoen, dat precies de zelfde verschijnselen, die ons als teeke nen des tijds worden opgediend, zooveel jaren terug tot jammerklachten leidden,; die ons vandaag aandoen alsof ze gisteren, geschreven waren. „Niets nieuws onder de zon". Illllliiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiillllll llilllllllll IN DE MOESTUIN. llllllllllll - De grond onder de vruchtboomen in fruittuinen geregeld loshouden. Bloedluis aan vruchtboomen be strijdt men met kankerteer, kankerdood, enz. De plekken goed insmeren. Zwarte boonbladluis op tuinboonen: aangetaste, deelen voorzichtig afsnijden en verbranden. Heeft men open land, dan kunnen nog erwten en peulen gelegd. Bij een mooi najaar worden ze nog goed.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1