Fockink U kunt ons betasten met het Boekhandel Parkstraat. Piiikbgste aardappelen Heden verscb gebakken schar en schelvlsch. plaatsen van advertenties in alle binnen- en buiienlandsche bladen. 500 toegangsbewijzen „TEXELAARTJES". ADVERTENTIES Notaris Mulder een huis met erf en tuin een schuur met grond een schuur met grond Voor plantenverzamelaars een drachtige zeug Nummerbiocs Kellnerbonboeken volledig pension 250 R.R NARCISSEN- TEELTVERGUNNING. GEMEUB HUISJE Adverteert in de lexelsche Courant. H.H. Pensionhouders presenteer-, thee- en dienbladen, papiermanden, theemutsen en -kussens Penjel crème serviezen eenig huisraad Jodekoeken net meisje of werkster Geld gevraagd Elastiekjes Geid aangeboden nWynanda GENEVER KOORN's Wijnhandel een net meisje Legpuzzle s.s. Nieuw Amsterdam 40 cent Draineerbuizen. draineerbuizen zonder kraag Boterhampapier üoilenrooiers en 5n jongen Lage Prijzen. Versen Bedrijfsvoorlichting Landbouw Texel. Steunt dit werk. Het is uw belang. PREDIKBEURTEN HERV. GEMEENTE. ZONDAG A.S. Burg, v.m. 10 uur, Ds. Vis'ser. Avondmaal. nm 7.30 Ds. Visser, Jeugddienst. Koorzang. Oudeschild, v.m. 10 uur, ds. Moen Maamicollecte Waal v.m. 10 uur Ds. Van 't Hooft. Maandcollecte. De Koog, vm. 10 uur de hr. W. C. Luuring Den Hoorn, vm. 11,15 uur ds. Moen nm half 9 ds. Moen H. Avondmaal. Oosterenid vm 10 uur ds. A. W. Kok Cocksdorp vm half 11 ds. W. A. Plug van Bredevoort GEREF. KERK Dien Burg, 10 uur: Ds. Van der Leer. nm HALF ACHT cand. Wouda Oosterend, 10 uur: Cand. Wouda. nm. 3 uur Ds. v.d. Leer. OEREF. KERK (H.V.) Oosterend vm 10 uur ds. Kok nm. 3 u dezelfde DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Oosterend vm. 10 uur Dr. Vis. SAMENKOMSTEN LEGER DES HE1LS. Zaterdag 8 uur: Straatzang den Burg. Zondagmorgen 7 uur Bidstond. Zondagmorgen 10 uur Heiligingssamenk. Zondagmiddag 4 uur Openluchtmeeting Oosterend Zondagavond 8 uur Verlossingssamerik. Dinsdagmiddag half 3 gezinsbond Dinsdag nm 8 uur Soldatenmeeting. Woensdag 8 uur straatzang de Koog Donderdagavond 8 uur: Heiligimgsdienst Jeugddiensten Zondag: vm. 9 uur Handleiding. 12.30 uur compagniesamenk. Dinsdagav. 7 uur Jongsoldatensamenkoinst Woensdag 4 uur Liefde Bond. Vrijdagavond 7,30 uur Figuurzagen MARKTBERICHTEN Coöp. Centr. Eierveiling Purmerer.d G.A. Kippeneieren 75,000 stuks 65-66 KG 3 70 3,80 63-64 3,65 3.75 60-62 3,55 3 70 58-59 3,45 3,60 56-57 3,45 3,55 53-55 «3,35 3,45 SCHAGEN 7 Juli 5 paarden 150 a 200 43 koeien vette 190 a 275 8 kalf koeien 210 a 305 4 gelde koeien mag, 150 a 190 97 nuch. kalveren 8 a 18 192 vette scnapen 21 a 26 - overhouders a - 29 lammeren 8,— a 12, 9 vette varkens per Kg. 53 a 54 108 biggen 14 a 22 Eierveiling Schagen Kipeierenaanvoer 55000 54-56 kg 0, -0. 56-58 kg 3.65-3,80 58-60 kg 3.70-3 80; 60-62 kg 3,70-3,85 62-65 kg 3 80-4.20 Alkmaar, 8 Juli: gerst 7.50-7.60-Chev. 7.75-8,-; haver 5.40-7.12; bruine b. 15-20; citroenb. 13.50-20; witte 22; rood mos terdzaad 16; grauwe erwten 15-32.50; vale 8-13. OVERZICHT WOLVEEHANDEL. Donderdag. Op de wolveemarkt heerschte een heel kalme stemming, zoowel voor scha pen als voor zuiglamnieren en weidelam- meren. De markt verliep moeilijk of niet geheel prijshoudend. Ook Maandag te Rotterdam een stroeve handel. Voor ex port doet men op het oogenblik weinig of niets en voor het binnenland zijn de prijzen voor de grossierderij volgens De Boerderij meer dan hoog genoeg. WOL. Rotterdam, 4 Juli. Wolprijzen: N.-Holl. scheerwol f0.75; Z.-Holl. 0.65—0.70; Friesche 0.70—0.75; Zeeuwsche 0.50-0.55 per Kg. De prijzen zijn in verhouding tot de wereldmarktprijs hier te lande naar het oordeel van De Boerderij aan de hooge kant. De fabrikanten koopen wfeinig. OVERZICHT EIERHANDEL. Donderdag. Begin afgeloopen week was de handel in eieren met Engeland zeer traag. Einde! der week werd het iets beter, doch de prijzen bleven laag. Men kon niet meer1 maken dan f3.00—3.15 f.o.b. Rotterdam. Denemarken vraagt voor deze week f 3.35, zoodat wij mogen verwachten, dat ook hier de prijzen iets beter worden. Aanvoer te Roermond 5.2 millioen stuks. Kleine eieren f2.903.10, groote f3.20 —f3.90, eendeneieren f2.50—2.80. BURGERLIJKE STAND DER BS GEMEENTE TEXEL. van 2 tot en met 8 Juli 1938 GEBOREN: Marinus zv Nicolaas Korten- hoeven en Luise Maria Brücher;. Anna, dv Jacob van Heenvaarden en Anna Maria Witte. ONDERTROUWD: Dirk Herman Keij- ser en Anna Lap. OVERLEDEN: Dirk Dijksen, 71 jaar; Klaas Burger, 76 jaar; geh. m. Aafje Kooger; Ietje Kuiper, 78 jaar, wed. van Albert Kuiper; Arie van dei- Werf, 65 jaar, weduwn. van Mar- retje Thomassen; Tetje Kikkert, 79 jaar. GEVONDEN VOORWERPEN HH (Gedeponeerd ten Raadhuize.) B9 een dameshoed, 2 ceintuurs, 1 sleuteltje, 1 damestasehje, 1 bal, 1 paar kousen. VLASPLUKKERS gevraagd. DE GRAVE. Holland. WATERDICHTE KAMPEERTENTEN voor 1/3 v. d. prijs, iets smoezelig (demon stratie). Courante maten. Volle garantie. The Indiana Works. Agentschappen voor Nederland Haarlem, Den Bosch ZeilwegllL Koningsweg 119 Gevraagd 15 Juli KEUKEN-WERKMEISJE. Hotel „Californië", de Koog. BOLLENROOIERS gevraagd om aan te nemen of in daggeld. Nic. RIJK, Dennen. Gevraagd te de Koog PENSION 2628 Juli voor 2 volwassenen en 3 kinderen f3 tot f3,50. Brieven heden aan kiosk V.V.V. de Koog. zal op Dinsdag 19 Juli a.s. des avonds 8 uur in het hotel De Lindeboom" te Den Burg PUBLIEK VERKOOPEN: a. voor Erven van de weduwe Weg-1 manGieles: aan de Koogierstraat no. 48 te Den Burg, groot 1 are 6 centiaren. Dadelijk aanvaarden, vrij van huur. b. voor de Dames A. 1. en Tr. Chr. Keijser: hoek Waalderstraat en Wilhelminalaan, te Den Burg, groot 2 aren 50 oenti-aren. Dadelijk aanvaarden, vrij van huur. en c. voor de Weduwe Koorn-Lap: aan de Wilhelminalaan te Den Burg, groot plin. 2 aren 38 centiaren. Aanvaarding en betaling koopsommen 19 Augustus 1938. Nadere inlichtingen verstrekt Notaris Mulder. Herbariums hebben we reeds vanaf 13 c Filtreerpapier 3 vel voor 10 ct. Gompapier per rol 4 ct BOEKHANDEL PARKSTRAAT. TE KOOP werptijd 30 Juli Te huur 100 ROE TEELTBEW1JS NAR CISSEN voor 1 jaar of langer. JAC REUVERS. Voor feesten, voorstellingen, enz. met controlestrook slechts 28 ct. bevattende 2x5C0 genummerde bonnen slechts 24 ct. bevattende 2x360 genummerde bonnen met carbonpapier slechts 16 ct. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. Voor 2 dames, 4 kind (15-12) gez. op Texel 16-24 Aug. of gemeub. xhuisje m. kookgel. Br. m. prijsopg. no, 9549, Bur. Haarl. Dagblad, Haarlem. AANGEBODEN: P. DE WIT, EIERLAND. GEVRAAGD. 1 zitk. 1 slaapk. met 3 slaapplaatsen erg keuken voor eerste drie weken Aug. in omgeving dennenbosschen. DR. RIJTMA, Purmerend. Wij zijn ruim gesorteerd in tegen uiterst lage prijzen. Aanbevelend. MOERBEEK'S MEUBELHANDEL. Hoogerstraat 1. Opecta Afsiuitpapier Essence Citroenzuur Wijnsteenzuur Gemberpoeder Vanillestokjes Vanillesuiker, enz. Verkrijgbaar in DE MAGNEET. Overtuigt U van onze pracht kwaliteit Spotprijzen. Aanbevelend, J. P. STAM. Te koop wegens vertrek Koogereind 28. 25 en 32 ct. per rol. Bakkerij DE HOOP. Pension TATENHOVE vraagt nog een voor het seizoen. op hypotheek wegens 4e hooge rente, voor sinds jaren bestaande zaak te Texel. Brieven met gevraagde rente en voor waarden onder no. 695 aan bureau van dit blad. 1 cm., 6 cm., 8 cm. per doos van 25 gram 12' en 13' 2 cent Per doos van 25') gram 75 cent. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. op landerijen Brieven onder no. 696 aan het bureau van dit blad. Prijs fl. 3.25 per Liter (incl. kruikfl.) Den Burg. Parkstraat 8 GEVRAAGD. voor het seizoen. „De Branding", de Koog. 204-deelig in doos BOEKHANDEL PARKSTRAAT. Binnenkort wachtende een lading le soort a f 16.75 per 1000 2e extra gesorteerd 11.50 per 1000 Alles franco op de wagen aan de haven of steiger 't Noorden. Bij groote partijen lagere prijs. Aanbevelend, J. C. RAB. Tel. 42, Binnenburg 11. per rol van 25 vel 8 cent BOEKHANDEL PARKSTRAAT. GEVRAAGD Villa Pomona, Waalenburg. Foto-albums 5 c Fotohoekjes 200 voor f, Fotostrookjes voor het plaatsen van bij schriften op donker papier per zakje 12 c Albumpotlooden, wit schrijvend, fabrikaat Aibea, A. W. Fabei' en Duifje slechts 10 c Fotoband in div ;rse kleuren, voor liet omlijsten van uw foto's per rol 16 ct BOEKHANDEL PARKSTRAAT. DE GEZONDE APOTHEEK. Zoolang de voorraad strekt 'n proefnummer van 1 iet geïllustreerde weekblad voor de Jeugd. 6 ct per 13 nrs; f 2,40 per jaar BOEKHANDEL PARKSTRAAT. 10 kilo 90 ct Monsters gratis. KLEINE AARDAPPELEN 10 kilo 40 ct, desgewenschl gratis geschrapt. PRACHT WORTELEN ook voor de weck 2 flinke bossen voor slechts 25 ct. gratis geschrapt. Beleefd aanbevelend. M S. LANGEVELD, Telefoon 80. Daf spaart u tijd en moeite en bovendien de kosten van po'to en incasso. WAT WILT U Grondonderzoek Voorlichting Zaaizaadontsmetting? Berekening stalrantsoenen Bemiddeling bij verkoop zaaizaad Veldproeven? Stuur een briefkaartje naar de heer E. VAN DEN BAN en hij of de assistent ke mt bij U. Nog geen lid? De kosten zijn 10 et per HA. Voor niet-leden 121 ct. Secr. Jb. ROEPER, Koogerstraat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 10