Victoria-Water Het Openlucht-Gymnastiekfeest op 17 Juli a.s. Bij kiespijn en kloppende hoofdpijn Een praatje over sport en nog wat. -- DAGELIJKS een fleschje VERHOOGT UW GEZONDHEID DAMES-KEURCORPS SAMEN GESTELD. Naar we van de aijde der Technische Commissie van de Turnkring H.N.K. ver nemen, is het Dames-Keurcorps na de laatste gezamenlijke training als volgt samengesteld: Mej. M. Kouseband, A. Koster, A. Kaan, Mevr. C. Bakker-van Eeten, J. Geerligs, R. Kort, J. Blaauboer, R. Dijkshoorn, T. de Wit, Geer Snooy, M. Visser, M. Planken—Kraan, W. Dunk en M. de Wit. Volgens ingewijden komt het keurcorps met een sterke bezetting naar Texel. Al leen de deelname van mej. G. Snooy reeds is een waarborg voor prima sport., Deze turnster wist bij de in Mei gehou-- den wedstrijden weer beslag te leggen op de titel „kampioene van H.N.K.", met 'n totaal van niet minder dan 53v_. pun-/ ten, met 60 als maximum. Het nummer Brug was toen het hoogtepunt van de avond, waarvoor mej. Snooy 18'/» punt van de '20 behaalde. Doch ook fh|aar groote ooncurrente, mej. de Wit kom? mee naar Texel. Zij bracht het met het' nummer Brug tot 17'/a punt, en eindigde- met 49V2 punt als tweede. Ten aanzien, van mej. Snooy deelen wij nog meciei, dat ze in het binnen- en buitenland nog steeds met succes meeturnt, als lid van het K.N.G.V.-korps. Mej. De Wit is een lid van het Junioren-korps. Ten aanzien van de heeren keurkorps leden kunnen we nog geen bezetting melden. Wel staat vast, dat de heer Mo lenaar, die pas in Ostende in België weer mooie successen boekte en de heer Hoff man, die op de wedstrijden in Mei voor ringen b.v. niet minder dan 18 punten boekte, meekomen naar het eiland. Ver-' der vernamen we van de Techn. Comm., dat de volgende vereenigingen zullen deelnemen „Texel", Texel; Sportlust, Julianadorp; U.D.I., Dirkshorn; S.S.S., St. Maartens brug; Ons Genoegen, Schagerbrug; De Westfries, Barsingerhorn; T.A.V.E.N.U., H.-Hugowaard; D.O.K.E.V., Anna-Pau- lowna; Lycurgus, Schagen; „Wieringen" Wieringen; D.O.S., Den Oever; Z.S.C., Eurgerbrug; U.D.I., Kolhorn; Hercules, N.-Niedorp; Olympia, Wieringerwaard; Pro Patria, Den Helder; Sparta, Winkel. De nummers, welke de deelnemende vereenigingen zullen uitvoeren als ver- eenigingsnummers zijn: dames 16 num mers, heeren 10, meisjes 6 en jongens 3. In een volgend nummer zullen we de nummers, waarmede opgetreden wordt, nader meedeelen. Mijnhardtjes (dit zijn hartvormige cachets) helpen snel en goed. Doos 50 ct. Proefdoos 10 ct. Bij de uitreiking van de wisaelprijs aan de winnaars van de schoolvoetbal-com- petitie sprak onze Burgemeester de jon gens o.m. als volgt toe: „Toen ik et met de wethouders - over sprak zoo'n mooie prijs voor deze wedstrijden be schikbaar te stellen, hebben wij even ge aarzeld. Waarom gaat de jeugd naai" school, zoo vroegen wij ons af Toch' om te leeren en niet om te voetbal len, Als wij nu eens een heel moeilijke, som hadden gemaakt", zoo ging de bur gemeester verder, „en die aan de leerlin gen van alle scholen hadden voorgelegd, zou dan de O.L.S. ook winnaar zijn geworden Misschien wel, misschien niet. WAT SPORT WAARD IS. Er wordt wel eens lichtvaardig opge merkt, dat iemand, die qp het sport terrein „haantje - de - voorste" is, op school slechts moeilijk kan meekomen. Of dat heelemaal waar is Zeer zeker zijn er van die gevallen, maar dat zijn uitzonderingen, tenzij er van sportover- drijving sprake is. Juist in de laatste iargn wordt aan de lichamelijke opvoeding naast de gees telijke groote waarde toegekend. DAAR ZIT WAT IN In Engeland en Amerika, waar de jeugd veel minder kennis, d.w.z. „schoolsche"' kennis, heeft te verzamelen, kunnen ve le jongelui, om een behoorlijke baan te vinden, er tnee volstaan, als aanbeveliijgl te vermelden, dat zij „aanvoerder van. een elftal" zijn geweest. Op het eerste gezicht schijnt dat voor on$, Nederlan ders, die zooveel waarde hechten aan al- gemeene ontwikkeling (vaak maar een SCHIJN-ontwikkeling), 'n ongerijmdheid. Welk nut, zoo vraagt men zich af, kan een bedrijf hebben van iemand, wiens voornaamste verdienste daarin bestaat, dat hij met veel talent een bal heeft weten weg te schoppen Maar in waar heid is de gedachtengang toch niet zoo onoordeelkundig als het schijnt: het aanvoeren van een elftal eischt wel de gelijk psychische factoren van groote al- gemeene waarde: lichamelijk uithoudings vermogen, ondernemingsgeest, psychische volharding, overleg, het vermogen om anderen tot voorbeeld te zijn en hen aan te vuren; eerlijkheid in het spel, teleur stellingen kunnen verdragen, gematigde eerzucht, een zoo voorname factor om een gesteld doel te bereiken, betrouwbaarheid, zelfvertrouwen, afwezigheid van lichtge raaktheid, durf, zelfbeheersching, ge- meenschacsgevoel e.a. Het is wel niet zeker, dat jongens, die deze en nog an dere goede eigenschappen hebben, later in een bedrijf, dank zij deze eigenschap pen alleen, voldoenzij moeten ook kun nen en kennen wat het bedrijf van hen, verlangt, maar men mag als zeker aan nemen, dat het ontbreken van al die eigen schappen, ook als ze met een zeer goede puntenlijst van de H.B.S. gekomen zijn, hun noodlottig wordt. OPVOEDING. Ook in ons land ziet men dat in. De menschen van de „Tuchtunie" meenen de lichamelijke opvoeding dienstbaar te maken aan de opvoeding tot gezonde tucht en discipline in de strijd tegen bal dadigheid en tuchteloosheid. Niet ten on-' rechte, want iopgens, die hun overmaat aan „daadkracht", verbruiken aan licha melijke inspanning en die bezig gehouden worden, moeten minder behoefte hebben aan ruiten in leegstaande gebouwen ka pot te gooien, dan zij, die niets „omhan den hebben". Het oplossen van een moeilijke som heeft zeker grooter waarde dan het win nen van een voetbalwedstrijd, maar zal de som niet gemakkelijker opgelost wor den, indien de leerling zoowel naar li chaam als naar geest geheel frisch is?, Dit kan de lichamelijke opvoeding be werkstelligen. Daarom zijn de voetbal wedstrijden mits zij tot verdere sport' beoefening leiden, (liefst zoo alzjjdig mo gelijk, dus niet alleen voetbal, maar ook athletiek, zwemmen, wandelsport, enz.) van zoo groot nut. Dat ook Texels gemeentebestuur dit onderschrijft, blijkt uit het beschikbaar stellen van een zoo fraaie en waardevolle vvisselprijs. Het elftal, dat deze driemaal achtereen wint of vijfmaal in totaal wordi definitief eigenaar van deze biezondere onderscheiding. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii) KING, DE SPEURHOND. 11 Mulligan ging nog even langs de touwladder naar beneden om de boot vast te maken. Jimmy bleef met King al leen aan dek. Plotseling greep een onbe kende de jongen bij de schouders, lim- my keerde zich snel om en keek in het grijnslachend gezicht van een Chinees „Zo, jonge man", zei de zeerover: „Ho- Fan zal zeker blij zijn, jouw eens te zien". Meer kon hij echter niet zeggen. King vloog hem woest en met een luid geblaf naar de keel en wierp hem ver volgens tegen de grond. TE ROTTERDAM zijn voor de Holland-Amerika-lijn nieuwe ontvang- loodsen gebouwd. Onlangs zijn ze in gebruik genomen. |illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll!lllllllllllllllllllllll|||||i Mededcelingen van Texels Bioscoop Theater ||||!|l|!||| IIIIIIIIII.mmImil BIOSCOOP-NIEUWS. Na veel moeite is de heer K. Pen er in geslaagd een contract aan te gaan met' het verhuurkantoor der filmmaatschappij' Metro Goldwyn Mayer. De nieuwste pro ducten van deze Mij,, ook „De Goede Aarde", kunnen we dus binnenkort ver wachten. LLOYDS OF LONDEN. Engeland in het jaar 1770. „Lloyds of Londen", de thans zoo groote maatschappij voor de verzeke ing' van zeeschepen, was toen nog een druk bezocht, aanzienlijk koffiehuis, dat le vens schepen verzekerde. Door een vreemde geschiedenis komt de jeugdige Jonathan Blake in aanraking met de di recteur van Lloyds, John Julius Ange - stein. Jonathan krijgt er een betrekk.ng en weet zich door zijn onvermoeide ar beid snel omhoog te werken. De jareiv gaan voorbij. De zaken breiden zich voort durend uit; het koffiehuis wordt bijzaak, de assurantie gaat de voornaamste plaats; innemen. Blake wordt mede-firmant, juis) als er moeilijke tijden aanbreken. In Frankrijk is de revolutie uitgebroken, welke dat land op gespannen voet met, Engeland heeft gebracht. Vele Engelsche schepen gaan verloren, Lloyds lijdt groote verliezen. De toestand wordt zelfs zoo, dat Blake's mede-firmanten de re- gcering willen verzoeken, admiraal Nel son de koopvaardijvloot te laten be schermen. Het vaderlandslievendende hart van Blake verzet zich er tegen; hij is be vreesd, dat dezje maatregelen de kracht van Nelson's vloot zullen verzwakken, waardoor Napoleon een kans zal krijgen gelijk de overige landen ook Enge land aan zijn wereldrijk toe te voegen. Het verzoek blijft achterwege en', on danks de steeds toenemende verliezen, houdt Blake stand en met hem „Lloyds of London". Een korte, maar belangrijke episode uit het zoo machtige Engelsche handels huis wordt in deze film op voortreffelijke wijze in beeld gebracht. Het spel der hoofdvertolkers is boven alle critiek ver heven. Freddie BartholomeWj als de jeug dige Blake, T\ rone Power, als de volwas sen Blake, zijn prachtig, evenals Made leine Carroll, als lady Elisabeth, ge trouwd met de schurkachtige Lord Sta cy, van wie Blake voordat hij wis$ wie ze was is gaan houden. Een in drukwekkende film, die niemand zal te leurstellen. lllll|||iiiiii"iiiiM'iii,ii"ii!ii>iiiiii'"iiiiiiiiiuiiiiiMiiiiiiiiiiii.iiiii;iiiiiinnt|||||| llllll PLANTEN IN KAMER EN TUIN. ijilli ||||||iiiii;iiiiiiiii:iii;iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| U nijpt nu de chrysanten toch niet meer? Wel flink voeden en niet vergeten- te gieten. Afgestorven bolgewassen, .die men wil verplaatsen, of waarvan men de bol wil sparen, moeten nu uit de grond. Bij Lathyrus de uitgebloeide bloem- pjes steeds verwijderen. Dan blijft men mooie bloemen snijden. Snijd ze tegen de avond, wanneer ze volkomen droog zijn. 12. Gelukkig had de Chinees geen wapens bij zich. Hij sloeg wel geducht, naar alle kanten, maar tegen King had hij niet veel in te brengen. De hond zag er te gevaarlijk uit. Jimmy keek om zichl heen. Wat te doen? Ha daar lag een touw. Terwijl King de zeerover in be dwang hield, bond onze jonge vriend de man op handige wijze, zodat deze niets meer kon uitvoeren. Toen oom Mulligan aan dek kwam, was Jimmy juist klaar met zijn karwei. Zouden de andere rovers niets van dit voorval bemerkt hebben Hierover lezen jullie volgende keer. VAN HET GOEDE TE VEEL. Ill GEMENGD NIEUWS De D.A. Thieme-prijs voor letter kunde, welke eens in de zes jaar uit gereikt wordt, is dit jaar toegekend aan, de dichter A.Roland Holst voor zijn bun-, del „Winter aan zee". Te Den Bosch is oo 47-i. leeftijd na een operatie overleden de schrijfster1 Alie van Wijhe - Smeding. Groningen. Door broei ontstond er brand in het lompen en papiermagazijni van J.Kroon, dat geheel werd verwoest. De eigenaar was verzekerd. Den Haag. De Hooge raad van Arbeid heeft zich met 15 tegen 25 stem men uitgesproken tegen het voor-ont werpRomme inzake beperking van de arbeid der gehuwde vrouw. Japan. Wereldtentoonstelling To kio 1940 gaat niet door in verband met de Chineesche oorlog. MIDDENSTANDERS. Een abonnement bij N.V. PROVINCIAAL BELANG. Q O Handelsinformatie- en Incas- O sobureau voor de Midden- stand, opgericht 1S64, biedt in deze tijd groote voordee- len Een volledig prospectus, waaruit zulks duidelijk blijkt met een ex. van de 14-daag- sche zeer verzorgde courant wordt op schriftelijke aan- vrage p.o. verstrekt. N.V. PROVINCIAAL BELANG, Amstelstr. 14, Tel. 32000 (6 lijnen) AMSTERDAM C. Voor Middcnst. Fed. en Bonden kan een speciale overeenk. getrof- fen worden. □□□□□CCDCD a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 2