jfggP; GEVLUCHT. ONS FOTOHOEKJE. Illllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiilii IIIIIHIIIII VOOR DE VROUW. iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui|||||| ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii|||||||||||||||||| VOOR DE JEUGD. ||||||||||||||||||ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiinii|||||i yó RECEPTEN. VRUCHTENSLA. Neem een hoeveel heid vruchten, zooals bananen, sinaasap pelen, enz. Snijd de vruchten aan kleine stukjes. Kook een Stroopje van 1 ons suiker, een kwart liter water, sap van 2 citroenen, schil van 1 citroen. Bind dit stroopje met wat aangemaakte maizena (niet te veel). Schud de vruchten door dit sausje en laat de sla koud worden. DE PRIJS VAN EEN VROUW. In Oeganda kost een vrouw gemiddeld vier stieren, een doos geweerpatronen en zes naalden. Een Kafferdame is, al naar haar stand, twee tot tien koeien waard. Een Navajo-meisje kan men niet voor minder dan tien paanden koopen. In Tartarije wordt gen vrouw betaald naar haar gewicht in boter. De Samojeedsche schoonpapa geeft aan rendieren als betaalmiddel de voorkeur, terwijl de Kisans in Britsch indië zich tevreden stellen met wat rijst en een roepie. Een rijke Mishm^ van Noord-Oosteljjk Assam, moet twintig ossen voor een vrouw betalen, maar een arme drommel kan er een krijgen voor een varken. In Timorland dient de betaling te ge schieden in olifantstanden. In L'nyoro (Br. O.-Afrika) kan men. trouwen op afbetaling, maar de vrouw wordt niet geleverd, alvorens de laatste termijn betaald is. Onder vele stammen in Afrika, Azic en Amerika moet de schoonzoon zijn schoonvader dienen. Het bedrag, dat hij voor zijn vrouw verschuldigd is, Wordt geleidelijk van zijn loon afgetrokken, totdat de volle prijs in arbeid betaald is. NO. 84. BABJE MICHELS Babje woont aan de Koog en is 25 Mei 1938 vijf jaar geworden. FEUILLETON 16 De zon viel stralend in de goote ka- De zon viel stralend in de groote ka- waaraan de verwelkende rozen hingen, die de atmosfeer zwaar en zwoel maak ten met hun laatste geuren. Het kamer-' I meisje liep besluiteloos heen en weer, niet wetend, wat ze wel of niet moest doen. In de brievenbus stak het ochtendblad met Betty's portret en boven lag de man, met wie Betty gemeend had te zullen trouwen, zijn roes uit te slapen. Ge lukkige Betty, die veilig en welbewaard lag onder het grove laken van het arme meisje, geen half uur van dit versierde; huis verwijderd. Lang vóór de dag eigenlijk in de groote stad begonnen was, was Jane Car son al op en aan 't werk. Ze kleedde zich vlug en geluidloos aan, ging toen naar haar kleine koffer en zocht een be scheiden uitrusting van grove, maar hel dere onderkleeren. Eén ervan moest wat NUTTIGE WENKEN. Gummi-jas gevlekt? Bewerken met stukjes rauwe aardappel. Borstel. Om de haren stijf te hou den: uitwasschen in koud water met soda en zeep. Vocht weert u uit uw piano, uit uw kast enz., door er een zakje ongebluschte kalk in te hangen. Tanden. Wie vlak voor het naar bed gaan, geregeld zoetigheid eten, hebben kans spoedig slechte tanden te krijgen. Leer. De glans van Marokko-leer kan worden hersteld door het met een spons met eiwit te behandelen en dan met een droge doek na te wrijven. Inktvlekken in linoleum verwijdert men met azijn of melk; uit effen zeil ook door schuren met Brusselsche aarde of fijn zand. DE NIEUWE MODE HUISJAPON 2855. Effen en bedruk te katoenen weefsels, die kleur- en wasch- echt moeten zijn, worden voor deze huis- houdjaponnen verwerkt. Men kan ook een combinatie nemen van effen en gebloemd katoen, waarbij dit laatste gebruikt wordt voor de opgestikte zijstukjes aan voor. en rugzijde en voor de mouwtjes. Opge stikte zakjes en kraag met imitatierevers i Nodig plm. 4,5 EL. Patronen in de ver langde maat kosten 35 ct. Gelieve de patronen te bestellen: Mu- zenstraat, Den Haag, Vereen. Persbu- reau's. Postzegels bijsluiten. gestopt worden en er waren twee knoo- pen af. Ze ging bij het raam zitten en> spande in de schemering haar oogen in' om de noodige herstellingen te verrich ten. Daarna stond ze lang te aarzelen bij een cartonnen doos, die ze van onder, het bed te voorschijn trok. Ze bevatte een, nieuwe, donkerblauwe serge japon, waar ze een heele poos voor gespaard had. en die ze Zondag voor het eerst had willen aandoen. Ze weifelde tusschen 't voornemen, ze aan haar gast mee te ge ven en het verlangen, ze zelf te behou den en zich door haar „galant" te laten bewonderen. Tenslotte kreeg haar billijk heidsgevoel de overhand. Als zij die prachtige bruidsjapon kreeg, en al dat sprookjesachtige zijden ondergoed, dat ze zou durven dragen bij haar trouwen, was het niet eerlijk, er oude afleggertjes voor terug te geven. Ze besloot, de ge vluchte bruid haar nieuwe serge japon: te geven. Met een onderdrukt zuchtje hing zij ze over het voeteneinde van het. bed en spreidde toen met zorg de stukkei> vloeipapier uit, waar zij de wit satijnen japon, de sluier, de schoentjes en het ondergoed voorzichtig invouwde. Daarna wikkelde zij er een ffinke laag oude kran ten om, stak er de noodige spelden aan' en bevestigde er tenslotte een groot stukt wit papier aan als een etiquet, waarop ze met een stompje potlood in groote 41. Gelukkig kwam er gauw hulp opdagen. Een winkelier van de over kant van de straat kwam met een lad der aandragen, die hij tegen een boom aan zette. Mijnheer Pimpelmans zwaai de met z'n benen, maar kon er niet bij. Toen kwam meneer Bonemeijer er bij. „Dat moet je anders aanleggen," zei hij, „laat het maar eens aan mij over." WIE RAADT ER MEE? 19 Een verblijfplaats voor dieren; vier letters. Een klinker er bij ën ik wordt een metaal. 20 Maak hiervan de naam van een vliegveld: PLOS HICH. 21 Zoek hieruit de naam van een bloem. De letters van de naam staan vlak naast elkaar: ER ZIT VERF AAN JE ROK. De oplossingen van deze raadsels niet inzenden. Die van de vorige reeks (no, 10 tot en met 18) kunnen jullie nog stu ren tot en met DINSDAG a.s. Met vriendelijke groeten, Jullie OOM KO. HEBBEN JULLIE DEZE Zulke postzegels worden geld waard. Ze werden door Duitsland uitgegeven bij gelegenheid van de Olympiads - Berlijn 1936. Je ziet op de eene een estafette- loper met een fakkel. Na de opening der Olympische spelen kwam de laatste loper van de estafette Olvmpia (Grie kenland) Eerlijn met de brandende fakkel de arena binnen. Toen werd op de Maratontoren het Olympisch vuuront-< stoken. Weten jullie nog, wie ds IOC' meter hardlopen won Dat was de Ame rikaan Jesise Owens. Hij had daar maar 10,3 seconden voor nodig. Weten jullie ook nog de uitslag van het Olympisch voetbaltournooi Die was: no. 1 Italië; no. 2 Oostenrijk; no. 3. Noorwegen. letters schreef: Mijn zomerjurken. Het pakket ging in de doos, die "stevig werd dichtgebonden" en ver onder het bed geschoven. Als de een of andere detec tive hier rond kwam neuzen, zou hij daar zeker niet lang bij blijven stilstaan, en, haar koffer zou hij vergeefs doorzoeken' naar wit satijnen schoentjes en bruids sluiers. Nu moest ze voor het ontbijt zorgen en ze schoot haastig haar mantel aan om' uit te gaan, want het souper van de vo rige avond had een groote bres gescho ten in haar voorraad en die moest hoog- noodig worden aangevuld. Met een tee- dere blik op Betty trok ze zachtjes de sleutel uit de deur en stak ze er aan de buitenzijde weer in, ze glipte naar buiten en sloot haar gast op. Nu bestond er tenminste geen gevaar, dat iemand haar zou wegtooveren. terwijl zij uit was, en evenminv dat het meisje tijdens haar af wezigheid zou wakker worden en weg vluchten. Op weg naar de winkel hield ze een krantenjongen aan en kocht ze een och-1 tendblad; op de eerste pagina zag ze't al dadelijk staan in vette schreeuwende letters Het Stanhope-huwelijk voor het al taar verstoord door bewusteloosheid der bruid. De familieleden zoeken naar het voortvluchtige meisje, dat Deutfdies .Rndl Pcutfches f Reich OHHPlSCHf SPltll 42. Op aanwijzing van meneer Bo- nemeijer werd de ladder nu vlak on der meneer Pimpelmans' voeten ge zet. De winkelier strekte zijn armen omhoog en ondersteunde de ladder, terwijl meneer Eonemeeijer op de on derste sport ging staan bij wijze van tegenwicht, pis meneer Pimpelmans er z'n voeten op zou zetten. BEN JE HANDIG? 1 <et gaat er om, deze opgave in de Kortst mogelijke tijd te volbrengen: ce. vakjes, die in de bovenste tekening zwart zijn, moet je onderaan met streepjes in vullen; vakjes, die boven gestippeld zijn, moeten onder wit blijven; vakjes, die boven wit zijn, moeten onder zwart wor den. Je mag er niet meer dan 4 mnt. mee bezig zijn. G~va\RL1 'KE wespen. WESPEN kunnen wel eens DODEN. Zc is'n dame in de bergen bij Garoetop Java zo' door deze dieren die in een grote zwerm op haar afkwamen gestoken, dat ze aan de gevolgen is overleden. Haar man en haar drie kinderen hadden er ook van te lijden, maar zij brachten het er levend at. JUBILEUM-ZEGEL. De postzegel afdruk, die ik vorige week liet zien, werd met nog enige, uitgege ven bij het 300-jarig bestaan van de Utrechtse hogeschool. Gijsbert Voetius, daarop afgebeeld, was hoogleeraar in de theologie (Godgeleerdheid) aan die school.; men voor krankzinnig houdt. Ze hield haar adem in maar frommelde met een onverschillig gezicht de krant in haar zak. Ze kon onmogelijk verder le zen tusschen al die menschen. Zoodra ze haar boodschappen had gedaan haastte, ze zich terug naar haar kamer. Bettv sliep nog. Jane stond even op haar neer te zien, toen haastte ze zien met de krant naar het raam en vloog haastig de opgeschroefde berichten door. Ze voelde een gezonde verontwaardiging in zich opstijgen 4>ij het lezen van al de sensationeele nonsens, .die daar wercf uitgekraamd. Er werd. zelfs gesuggereerd,, dat haar eigen moeder krankzinnig was geweest. Jane keerde weer terug naar het bed en keek aandachtig naar het sla pende meisje. Zon het mogelijk zijn, dat' zelfs zij, Jane, misleid was? Neen, haar, eigen gezond verstand zei haar, dat dit: meisje volkomen normaal was en in elk geval, ze was onwrikbaar besloten, haar te helpen. Ze stopte de krant in de koffer en begon voor het ontbijt te zorgen. Toen ze bijna klaar was, wekte ze zachties de slapende. Bettv kreeg een schok bij de lichte aan raking van haar schouder en keek verwil derd om zich heen in de vreemde kamer.( Toen herinnerde zij zich plotseling alles, en ging levendig overeind zitten. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 4