"TÜCRÈME m\n\O.U^a- TEXELSCHE COURANT - Zaterdag 9 Juli 1938 - No. 5272. - Tweede Blad Bezoek aan Schiphol en Aan de hoofdstad. z. N.V. WACO Autobusdiensten „Wie nu een vogel worden wil; Die trekke pluymen aen; Vermijde stad- en straatgeschil En kieze ruymer baan". Het was Vondel, die zoo dichtte; drie en een halve eeuw geleden zette hij die regelen met een ganzeveer op papier. Geen mensch, die toen aan vliegen dacht; hoogstens droomde men er van. Wie kon zelfs i n het begin van onze „verlichte" eeuw vermoeden, dat men eens Von dels raad zou kunnen opvolgen; dat men, gedragen door de zilveren vleugels van een trotsche Douglas, zou wegvliegen van de aard, met een gemak en met een snelheid, die de stoutste verwachtingen overtreft. Gaan vliegen wordt de gewoonste zaak van de wereld. Voor velen is het nog maar nauwelijks een attractie meer; zij reizen en korten zich daarbij de toch al korte tijd met lezen of conversatie, ter wijl anderen, die de luchtdoop ondergaan, of maar een enkele maal een luchtreis maken, geboeid worden door het telkens wisselend landschap, dat onder het vliegtuig wegglijdt; hun ontbreekt de tijd om ook maar het belangrijkste waar te nemen van wat er op zoo'n tocht wel te zien is; er komt aan het kijken geen eindnet zoolang, tot het het nieuwtjie er af is. Het is geen wonder, dat het aantal' luchtreizigers jaar op jaar grooter wordt. De K.L.M. stelt al het mogelijke in het werk, om de veiligheid te vergrooten, het gemakkelijk reizen te bevorderen, de reisduur te bekorten en de kosten te drukken, en zeker stemt het haar tot te vredenheid, dat die zorg jaar op jaar met beter uitslag wordt beloond. DE RAAD DE LUCHT IN. „De lucht in". Natuurlijk heeft u er na deze inleiding al de lucht van, dat deze daad met die van wijlen Jan van Spevk niets te maken heeft. Wij hebben u een week terug reeds verwittigd van het voornemen van Texels gemeenteraad, om gevolg te geven aan de uitnoodiging van de K.L.M. om een dagje haar gast te .willen zijn. Woensdag was degroote dag daar en, daar wij in de gelegenheid werden gesteld de reis en de daaraan verbonden excursie mee te maken een: voorrecht, dat wij hoogelijk waardeereni zijn wij in staat, u een getrouw zij het ook beknopt verslag te geven' van deze dag. Het was er een., die met» gulden letteren verdient te wórden ge boekstaafd in Texels kroniek. Niet de gansche Raad kon het eiland verlaten. Daar verzet de wet zich tegen: mui TEXELS VROEDSCHAP DE GAST VAN DE K. L. M. LINKS: Burgemeester Kamp in de stuurstoel van de F 22. RECHTS: een foto, genomen voor de „Xena". In het midden: Mr. A. F. Kamp; verder vaiJ links naar rechts de heeren S. Keijzier, J. Henkes, J. v.d. Vis, Scholten, C. Jon ker (gem.-secr.) J. Kager (weth.), Joh. Parlevliet, K. Vlaming (weth.)„ T. Dog ger, P. Dros, H. Leber, J. Tiessen (Dir. Gem. Werken), S. de Waard, A. Epe, Jac. Bruin en G. J. Du inker (verslaggever). Fotodienst K.L.M. de Burgemeester of een van de leden dient als vertegenwoordiger van het wettig gezag in de gemeente te blijven. Het lot wees aan, wie dat zou zijn; het viel op de heer Jac. Bruin, die weinig' voor het eendaagsch-bfirgemeesterschap voelde, maar die zich natuurlijk in het geval schikte. Echter bleek de heer C. J. de Lugt door zaken genoopt thuis te' blijven. Hiermee is verklaard, dat de heer Bruin toch van de partij kon zijn. Hef spreekt vanzelf, dat ook .de heer C. Jon ker, de rechterhand van het Gemeente bestuur, niet op het appèl ontbrak. De heer J. Tiessen, Directeur van Ge meentewerken, zou zich op Schiphol bij het gezelschap voegen en de terugreis door de lucht maken; dit werd mogelijk, daar de Burgemeester niet dezelfde dag weer naar Texel kon komen. Bij een onderneming als deze speelt het weer een voorname rol. Gelukkig heeft het die zeer goed gespeeld. Wij* kozen met het fraaiste weer, dat Juli, kan geven, met de lieer Rab als gezag voerder, het luchtruim, Woensdagmorgen, om half negen; tien minuten later daver den we over Schagen, welks massale kerki op het marktplein maar o zoo'n klein) huisje leek; vijf minuten verder be groetten we de Kaasstad reeds en toen; de klok naar de negen ging, waren we al „boven de rook" van Amsterdam. On derwijl betrok de lucht; om de west pakten zich wolken samen en flarden joegen wel eens langs onze Perkoetoet, waardoor somwijlen het aardrijk aan onze nieuwsgierige blikken werd onttrokken. Kort voor de landing viel er zelfs een regenbuitje; maar daar bleef het bij.. Niets kwam er de vreugd van een wande-i ling over Schiphol's uitgebreide coin- plexenvan wat daar op volgde, verstoren. OP SCHIPHOL. Op Schiphol werd het gezelschap ver welkomd door de heeren Thomson, ha venmeester; Scholten, chef Binnenlandsch verkeer en Tax, chef afd. Propaganda en, Rondleiding. Eerst werd koffie gedronken in het luxueuze en ruime restaurant op de eerste verdieping van het Stationsgebouw, van waaruit men het heele vliegveld kan overzien en waar men getuige is van de groote bedrijvigheid, welke de naam. Schiphol een internationale klank heeft verleend. Vervolgens hebben we het vliegveld, Ge hangars, de werk- en berg plaatsen, enz., mogen bezichtigen onder leiding van een gids, die zijn taak seri eus opvatte en ons een uitstekend over zicht gaf van de werkwijze van de K. L.M., van de beteekenis, welke deze Mij. en Schiphol in het huidige luchtverkeer* inneemt en ons sprak van mogelijkheden- in een wellicht nabije toekomst. In het' biezonder werd de aandacht gevestigd op de welhaast pijnlijke zorg, waarmee de K.L.M. al haar materiaal onderhoudt. „Veiligheid voor alles" was en blijft immer haar devies. Haar goede naam stelt zij voor geen goud in de waagschaal; Wanneer het gaat om het veilig stellen van menschen.Jevens is ook geen moeite te groot. We maakten kennis met allerlei vliegtuigtypen en kregen onderwijl een verbijsterende indruk van het leven en bedrijf, van de vreugd, maar ook van de zorgen op en om Schiphol. Weet u, dat er per dag ongeveer 70 lijnvliegtuigen, komen of gaan Dat er op de dag van ons bezoek wel 24 gezelschappen wer dén rondgeleid, in totaal wel 2000 per sonen? Dat er op Schiphol 1100 man personeel is? Dat er dagelijks 8000 Kg. goederen door de lucht worden ver voerd: bloemen, gevogelte, kranten, goud, zelfsfokstieren*... en kruipende die ren? Er wordt op Schiphol menig li tertje benzine getapt, maar er ^,is". Die voorraad is wel een half millioen liter We zouden van deze Tesselaar een K.L. M.-nummer moeten maken om alle ge gevens, ons ter beschikking gesteld, to kunnen vermelden. We komen daar later nog mee. Twee biezonderheden willen we echter nog noemen. In de eerste plaats de rijkssubsidie. De K.L.M. be schikt voor 04 pet. over eigen inkom sten; voor de rest zorgt het Rijk. De Air France daarentegen heeft slechts 13 net. eigen inkomsten. De Fransche republiek moet dus heel wat meer bijspijkeren. Verder verdient de aanleg van nieuwe startbanen aparte vermelding. Deze ba nen worden veneischt, daar net luchtver keer niet alleen toeneemt, maar ook door de zwaardere toestellen hooge eischen aan de terreinen stelt. Er wordt thans door de N.V. „Bitumenweg" gewerkt aan een baan van plm. een k.nr. lengte. Eerst wordt de kleigrpnd tot 80 cM diep weggegraven, daar komt een laag van 30 cM. rivierzand, een laag van 23 cM. Belg. steen en een laag van 5 cM. asfaltbeton voor in de plaats. De afwate ring van zoo'n baan wordt doeltreffend verzekerd. Dat zoo'n baan tegen Je zwaarste machines bestand is, ligt voor de hand. Na een voortreffelijke lunch, aangebo den door de K.L.M., begaven we onspco autobus naar Amsterdam. Een interes sante tocht was dat, welke leidde door het hartje van de oude stad. Chauffeeren is hier een kunststuk. Smalle straten, en' druk verkeer, ook van trams, eischen hier de grootste omzichtigheid. Aan het Ro- kin begaven we ons aan boord van een motorboot, waarmee we een interessante tocht door de oude grachten en over 't IJ maakten. WieAmsterdam bezoekt, kun nen we zoo'n tochtje aanbevelen. De' schipper was tevens omroeper, d.w.z. hij maakte zijn passagiers opmerkzaam op typische gebouwen, merkwaardige brug gen, biezondere vaartuigen, enz., wat de waarde van zoo'n tochtje nog verhoogde Aan het IJ merkten we, in een binnen- haventje de „Piet Elein", het jacht van het Prinselijk Paar, op. Na de rondvaart namen we weer in de autobus plaats. We reden nu door de nieuwe wijken van Amsterdam-Zuid; langs de wolkenkrabber met zijn elfver diepingen aan het Daniel Willinksplein; langs het Van Heutz-monument, waar in de groote vijver de lieve jeugd ging spele-varen met bootjes van allerlei ma kelei en„pootje-baden". Bezichtiging van het Boschplan was hef einddoel der reis. Dat was de moeite waard. Grooter werkverschaffingsob ject de Zuiderzeewerken buiten be schouwing gelaten leverde ons land tot heden niet op. Aan dat Boschplan heeft duizend man wel vijf jaar werk. Het is ook wel 895 H.A. groot; dat is twintig maal het Vondelpark. Daarvan, wordt 400 H.A. met bosch beplant, ver deeld over afzonderlijke boschpartijen van 2030 H.A. Wat zoo'n oppervlakte beduidt, kunt u zich eenigszins inden ken, wanneer u weet, dat alle Amster- damsche parken en plantsoenen op heden tezamen 162 H.A. beslaan. In de toe komst zal men dit grootsche park, dati ieder ander in Europa in de schaduw zal stellen, van alle kanten kunnen berei ken. Bij de aanleg wordt gestreefd naar een geheel, dat schoonheid aan ver scheidenheid paart. Er wordt gedacht aan een 12 M. hooge heuvel. Een drietal boer derijen wordt gespaard; een er van zal tot jeugdherberg worden bestemd. HeJ aan te leggen net van wandelpaden zal 73 K.M. beslaan; dat van fietspaden 37 K.M. Ook ruiterpaden zullen niet ont breken. De reeds aangelegde roeibaan belooft uniek in Europa te worden; zc heeft een wedstrijdlengte van 2 K.M. en een breedte van 65 M. Aan de noordzij, bij de finish, verrees een tribune met 2400 zitplaatsen. In de winter zal hier ijssport kunnen worden beoefend. Iets biezonders wordt ook tic stichting van een z.g. arboretum, waar diverse uit heem scne houtgewassen in groepsverband geplant zullen worden. Ér wordt ge zorgd voor „elck wat wils": restaurant met speeltuin, doolhof en siertuinen;vij vers voor watersport in het klein; een manege, een sportterrein van 30 H.A.; speelweiden, openluchttheater met 1000 ;i 1200 zitplaatsen, twee noodlandiiigster- reineii voor Schiphol, hertenkamp, kwec- kerij ten behoeve van het Boschplan, kam peerterrein, enz. We geven maar een op) somming en zullen ons onthouden vart een nadere omschrijving. Dat zou buiten het bestek va.ii dit verslag gaan. Wel moet over de kostenzeker niet liet' minst belangrijke puntnog wat ver teld worden. Alles bijeen worden de kosten op 18.6 millioen gld. begroot; bij de beschouwing van dit bedrag mag echter niet uit het oog worden verloren,: dat het heele plan gedacht is als werk verschaffingsobject: alle werk wordt zoo veel mogelijk in handenarbeid uitgevoerd, hetgeen de kosten niet onbelangrijk ver hoogt. een weldaad voor Uw huid Ons werd op de tocht een goed beeld van het ontstaan en de groei van het l'oschplan gegeven. Een enorme taak is hier ter hand genomen. Het resultaat moet overweldigend zijn, de Hoofdstad waardig. Dat hetgeen hier .gewrocht wordt tijdgenoot en nageslacht tot heil zal strekken, betwijfelen we geenszins. Aan de Kroon van Amsterdam zal bij de volvoering van dit plan de ontbrekende parel zijn toegevoegd. De stad wordt daarmee een kostelijk bezit rijker, tot vreugd van haar bewoners niet alleen, maar tot genoegen ook van allen, die van tijd tot tijd de IJ-stad bezoeken. We reden weer terug naar Schiphol, waar we, na ons verfrischt te hebben, hartelijk afscheid namen van de heereni Scholten en Tax, wie geen moeite teveel was geweest om ons in te lichten en op andere wijze deze excursie volmaakt te doen slagen. Met de Toekan, bestuurd door de pi loot Verhoeven, ging het nu weer op Texel aan. Het was uitermate goed vlieg weer. met een zicht, mijlen en mijlenver. Behoeft nog vermeld te worden, dat het gezelschap opperbest voldaan en derhalve ;n de beste stemming op Texels vlieg veld terugkwam? Het „Vlieg-rij-vaar-plan", dat de K.L. M. samen met onze Burgemeester ont wierp, zat keurig in elkaar en het werd ten uitvoer gebracht op een wijze, die alle lof verdient. Driewerf hulde voor zulk een organisatie; voor de gastvrij heid bovenal,, welke de K.L.M. óns ver leende. Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren. EEN NIET-ALLEDAAGSCHE EX CURSIE, WELKE DE HOOG GESPANNEN VERWACHTINGEN VERRE OVERTROF. DE START. Iriiliiiiiiiiiniiiiiiiiiii'iiiNiiiiiiiniiiliiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiliiJ V AN ZON EN MAAN. MAAN ZON Daturn: Op: Onder: Op: Onder: 10 Juli 19,37 3.02 4 51 21,18 M 11 20,17 3,54 4,52 21,17 D. 12 20,50 4,52 4,53 21,16 W .13 21.19 5,55 4.54 21,16 D 1 1 21,42 6,59 4.56 21.15 V 15 22 03 8 05 4,57 21 14 Z 16 22.23 9,12 4,58 21.13 Dinsdag 12 Juli Volle maan. RONDVAART DOOR DE STAD EN OVER HET IJ. HET BOSCHPLAN. WEER NAAR HUIS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 5