AKKERTJE Is hooibroei niet te vermijden? ZORG VOOR DROOG PRODUCT. ^Jeem dadelijk 'n tegen det afgematte gevoel. illinium sport op texel iihiiiiiiii door Ir. G. J. LIENESCH. Rijkslandbouwconsulent voor N.-Holland. Het is 'n oude boerenervaring, dat in droge hooitijden toch heel vaak hooibroei in dusdanige vorm optreedt, dat het brandgevaar zeer sterk naar voren komt. Uit verschillende bronnen is mij bekend geworden, dat de hooivvinning dit jaart met vrij groote moeilijkheden gepaard, gaat. Ik bedoel daarmede het moeilijla voldoende droog krijgen van de massa! voor het inschuren. Op vele plaatsen in de provincie Noord-Holland is op het tijdstip van maaien genoegen genomen met een matige grasproductie. Men mag verwachten, dat een betrekkelijk licht zwad hooi in een droge periode spoedig» een goed droog product wil worden., Toch is dit heel dikwijls niet het geval en het gevolg daarvan is weer, dat men, veel gauwer aan het hooispitten toekomt dan men op gronjd van vorenstaande the orie mocht verwachten. BROEI IS ALTIJD VERLIES. Ik behoef niet te herhalen, dat alle warmte-ontwikkeling in hooi alleen mo gelijk is door afbraak van de best ver teerbare voedingsbestanddeelen uit dat hooi. Uit voedingsoogpunt is de broei dus altijd verlies gevend. In vele geval len heerscht nog de meening, dat hooi broei een soort fatalisme is., dat niet te vermijden is en ik moet zeggen, dat het er ook heel vaak op lij let. Het allerbeste om hooibroei te ver mijden is te zorgen voor een zoo droog mogelijk product. Dit laatste is wel mak kelijker gezegd dan gedaan, maar men moet deze eisch toch steeds als de zwaarste laten gelden alvorens in te schu ren. Het opsteken van het hooi van de rooken inplaats van het op krassen jagen van de heele rooken beteekent dikwijls al zoo'n betere nadroging van het hooi, dat de daaruit voortgekomen extra ar beidskosten zich spoedig betaald maken De beste rem op het gevaar voor hooi-' broei is en blijft het zoo droog mogelijk maken van het product voordat het in de schuur komt. Natuurlijk zijn de bovengenoemde op merkingen zeer algemeen gesteld en het maakt een groot verschil van welke kwa liteit gras men hooi wil maken, maar in alle gevallen moet als maatstaf voor het inschuren voldoende droogte van het pro duct gekozen worden. Dat men in droge hooitijden zoo vaak last en verlies krijgt door hooibroei, lijkt mij dikwijls een gevolg van deze omstan digheid, dat men meent het wel te kun nen wagen, aangezien het zulk best droog weer is geweest na het maaien en gedu rende de hooibewerking op het land. Men vergeet dan echter dikwijls, dat, ingeval er eenige regen in het gewas is geweest, men zich steeds voor oogen moet houden, dat het hooi goed droog meeï zijn. Waar wij tot voor korte tijd wiel' droogte hadden, maar betrekkelijk lage temperaturen moet er aan gedacht wor den, dat de verdamping onder die omstan digheden heel wat kleiner is geweest dan op warme zomerdagen. Verkeert men in de omstandigheid, dat men het hooi binnen wil hebben, maar het broei-risico wil vermijden, dan is een oordeelkundig optassen een eerste eisch. DE ROL VAN ZOUT EN STROO. Maar is er ook iets te bereiken met landbouwzout e.d. Wel iets, maar niet met eenige zeker- kerheid van afdoend sucoes. Een 5 8 pond landbouwzout per wa gen hooi (plm. 800 Kg.) door het hooi gestrooid is in staat de eindtemperatuu* van liet broeien van 3—5 gr. C. lager te houden. Dit kan natuurlijk van groote invloed zijn, maar de geringe tempera- tuursverlaging op zichzelf wijst wel uit, dat men er niet alles van mag verwach ten. Ook het gebruik van stroo kan van, invloed zijn op de broeitemperatuur. Men past twee methoden toe: le. het aanbrengen van dwarskruisen van stroo pakken tusschen een paar voeren en 2e. liet uitstrooien van een paar touwpakjes stroo tusschen een paar voeren hooi. In beide gevallen moeten de stroolagen aan twee zijden tot aan de buitenkant door- loopen, teneinde voldoende afvoer van warmte mogelijk te maken. Met de stroo-niethoden verkleint men ook weer de gevaren van hooibroei; maar1 evenals met het landbouwzout, men moet niet in de le. plaats op deze hulpmidde len z'n hooiwinning baseeren maar op het zoo droog mogelijk inschuren letten. Wil men daarnaast nog een paar goed bruik bare hulpmiddelen toepassen, dan is dat zeker juist te achten. KOOP EERST EEN ANDERE TANDPASTA EN LIEFST DE DUURSTE DIE ER IS en daarna Ivorol (volgens nieuw recept, oranje verpakking met blauwe band). U kunt dan zelf waarnemen hoe Ivorol in kwaliteit, in smaak, in frischheid, in blank- en witmakend en ook in schuimend vermogen, thans alle overtreft Zeer zui nig in gebruik. Geeft 50«/o besparing. Tube 25 ct. Groote tube 40 ct. Extra groote tube 60 ct. ONGEVAL. Bij het stoeien op het plein der U.L.O. school vielen de leerlingen Marius Roe per en Jan Hooijberg in het grint. Marius kwam daarbij met een knie op Jan's borst terecht. Beiden sprongen weer overeind, maar plots sloeg Jan voorover bewuste loos neer. Hij werd de woning van de heer Van der Vlies binnengedragen. De spoedig aanwezig zijnde dokter consta teerde, dat Jan twee ribben gekneusd had. Bij de val had hij bovendien ver wondingen bekomen aan neus en mond. Gelukkig knapte hij spoedig op en kon hij de school weer bezoeken. K.L.M.-NIEUWS. Vandaag vertrekt om half zes een extra vliegtuig van Schiphol naar Texel,, om te kwart over zes terug te vliegen. Hiermee zullen zich de Z.V.S.-leerlingen over wie Woensdag geschreven werd, naar de hoofdstad begeven. Een zevental sportvliegtuigen zal vanmiddag op het vliegveld neerstrijken. De inzittenden zullen op ons eiland het week-end doorbrengen. Verrassend snel verdrijft 'n Akkertje schele hoofdpijn, zenuwachtigheid, oververmoeidheid en lusteloosheid. Per koker van 13 stuks - 12 stuivers. Per doos van 2 stuks - 2 stuivers. fiADANT9£ w'i garandeeren de goede UHnHSl I S E werking van "AKKERTJES", want ze bevallen een biizondere combina tie van uiterst genee krachtige rtoffen, volgens r-capt van Apotheker Dumont. ATTILA HORBIGER, de bekende filmspeler, met zijn vrouw, de nog befaamder filmster Paula Wesse- iy- BEVORDERD. De dienstplichtigen P. Neijens en Th. Kager behaalden vorige week beiden hun rang als sergieant bij het 21e Regiment, Amersfoort. NAAR TEXEL. De Van der Schuyt-trip telde Donder dag 23 deelnemers. - Vrijdag kreeg Texel bovendien be zoek van de leerlingen der o.l. school uit Schoorl. IN EEN MODDERSLOOT. Donderdag raakte Max. M. door onver klaarbare oorzaak met zijn fiets in de moddersloot langs het fietspad van de Schilderweg. Bijgestaan door andere leer lingen, die evenals Max te Den Helder een school bezoeken, had hij weer spoe-' dig vaste grond onder de voeten. Met de. schrik en een bemodderd pak kwam hij) vrij. FIETSPAD NAAR DE MOK. Naar we vernemen, zullen de verbete ringswerkzaamheden aan het fietspad naar De Mok, welke als bekend in werkverschaffing geschieden, d,ezer da gen worden gestaakt, wegens gebrek aan een voldoend aantal werkloozen. DE WERKLOOSHEID. Het aantal ingeschreven werkloozen en gedeeltelijk werkloozen bedroeg de afge- loopen week 75. Dezelfde week van 1637 was dit aantal 47, van 1936 177. Alle werkloozen zijn in de werkver schaffing geplaatst en wel op de terre:- nen van Staatsboschbeheer, aan de inlaag- dijk, aan de dijk te Oudeschild en aan. het fietspad naar De Mok. Begin April bedroeg het aantal werk loozen 184. Sedertdien nam dit aantal steeds af. Dit is 'n normaal verschijnsel, daar het iu verband staat met grootei) arbeidsgelegenheid op het veld. i Van de 75 werkloozen werkt het mee- rendeel slechts enkele dagen in de werk verschaffing. De overige dagen werken zij of in het vrije bedrijf of ontvangen ze steun op andere wijze. IN DE NEUS. Bij sommige Engel- sche vliegtuigen worden de post zakken in de neus van het vliegtuig geborgen. DE BLIKSEM TROF Tijdens het korte, maar hevige onweer dat zich in de nacht van Donderdag op, Vrijdag omstreeks twee uur boven ons eiland ontlastte, werden aan de Hoorn-» derweg bij de oude Kamp vier telefoon palen door het hemelvuur getroffen. Een der palen kreeg over zijn heele lengte een diepe gleuf. HOOI TE BREED OPGELADEN.... Vier fietsen het slachtoffer., Duur bekoopen moest hij het, de voer man P.B., die te veel, althans te breed hooi op zijn wagen geladen had In de Gasthuisstraat stonden Donder dagmorgen vier fietsen tegen de muur, van de woning van de dames Haakman.i Maar, o wee, daar kwam een wagen hooi, zóó kolossaal in ohivang, dat Je arme) zwijntjes het van angst al bijna bega-» venDe straat is hier nauw, héét nauw. Het moest spaakloopen. Het ge vaar bleek onafwendbaar: Twee karre tjes kwamen, behoudens een paar gebro ken spaken, met de schrik vrij; nummer drie. gen zware transportfiets van dei fa. Pereboom, werd evenwel onder de „voet geloopen" en zwaar verminkt. No. 4 eigendom van een landmeetkundige stu dent, werd een eindweegs meegesleurd. Resultaat, kapot geredenNog1 grooter zou de schaae geworden zijn, indien de landmeter een kostbaar toestel niet juist op zij had weten te halen „Wat is er aan de hand"? dacht de voerman. Doodbedaard daalde hij van zijn hooge troon; hij nam de toestand in, ten oogopslag op en.... reed weer ver der. „Wacht, maar", dachten de gedu peerden. De politie „\yerd er bij .gehaald; en tegen B. werd procesverbaal opge maakt wggens het te breed laden van hooi., terwijl hem verder op het hart wierd' gedrukt, zorg te dragen, dat de fietsen! weer in eere en, bruikbare staat hersteld' worden. Aan deze goede raad is inmid dels gevolg gegeven, 's Middags, zoo ver telde ons een ooggetuige, zou zich het zelfde geval herhaald hebben, indien er wederom fietsen in de buurt hadden om staan. Wéér was de wagen breed bela den.maar dit bracht geen schade te weeg. j. Illlll'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiminiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiillllll minimum S.V. TEXEL. Zondagavond wordt een wedstrijd ge speeld tusschen twee combinaties, welke aan elkaar in kracht weinig toe zullen geven. Voor de elftalcomm. een gelegen heid om de spelers te controleeren, het geen bij de naderende competitie tijd gaat worden. We verwachten, dat alle spelers present zullen zijn en zullen pro- beeren hun beste spel te geven. Aan vangstijd wordt bij de elftallen vermeld. Maandagavond vindt op ons terrein een wedstrijd plaats tusschen een Texel- Comb. en een elftal van de hier verblij vende landmeetkundige studenten. Dit kan een aardige match worden. We reke nen op vele belangstellenden. Woensdagavond w eer trainen. We drin gen er op aan deze maand nog flink ge» bruik te maken van de gelegenheid om onder leiding van Mr. Bollington te oefe nen, wantvermoedelijk vojgt een va- cantieperiode. Voor de athletiek gaven eenigen zich op. De Vrijdagavond is als oefenavond gekozen. Mochten er ook oudere adsp. b.v. van 12 of 13 deze sport willen be oefenen, dan geven zij zich eveneens op bij de heer Berkenbosch. Adspiranten: Zoo is morgen dan de groote dag daar, en gaan we weer deel-' nemen aan de adspirantendag te Alkmaar; door de NHVB uitgeschreven. We re kenen er op, dat iedere speler zijn uiterste best zal doen om met een NHVB-speldje thuis te komen. De laatste oefenwedstrijd is tegengevallen. Ook nu zal misschien het gezegde van „een slechte repetitie, een goede uitvoering" bewaarheid worden. We vertrouwen, dat iedere speler zich behoorlijk zal gedragen en zich houdt aan de .orders van de leiders* Niemand denke: Ik mag dit of dat wel doen. Daar rekenen wij dus op. Elke wedstrijd duurt tweemaal 15 minuten. Dus moet er aangepakt wor den. Doe je best. Hoe mooier succes, hoe prettiger adsp.-feest. Zondagmorgen vertrekken we per fiets om halt negen precies van Drof.' Auto-centrale. Dat ook de laatkomers op tijd zullen zijn, is onze wensch. Kijk je spullen goed na. Denk om provi and Maak een goede indruk. Texel A: S.Keijser Jac.Koorn C.Zutphen Joop Westdorp Joo pKikkert L.Rijk J.v.d.Pijl H.Broekman D.Huizinga Ab. Keijser W.Langeveld Texel B: P.Keijser B.Koningsveld Jac.Kikkert W.Zuidewind A.Broekman H.Koopman Jn.Kikkert (L.) Jn. Kikkertjz N.Dapper H.du Porto H.Boswijk Als reserves gaan mee. H.Schagen, Ab. de Ruijter, Jn. Kok en G.Smit. D.D. B.V. TEXEL. Twee combinaties. Zondagavond half 8. Wit: W.Geus G.Wilner A.Dros H.Boon G.Witvliet H.v Dijk P.Eruin J.D.Blom A Verheijen B.Kiewiet P. Hemelrijk Jn.Ra bJ.Kiljan N.Tuinder N deGraaf Jn.Bruin M.Vlaming JoWeijdt H.Neijens W.Vlas K.Helsloot Groen-zwart J.Kiewiet Alg. res.: C.Bakker, W.v.Zeijlen. Maandagavond half acht tegen Kamp- elftal jn.Rab B.Kiewiet D.Huizinga A Keijser C. Bakker J.Westdorp H.Boon H.v.Dijk C.Zutphen Wilner W.Geus. Res.: W.Langeveld, Jac. Koorn. TEX. BOYS-NIEUWS. Zondag 7.30 speelt ons elftal een wedstrijd tegen Ó.V.V. Daar beide elf tallen m de komende competitie in de zelfde afdeeling uitkomen, kan deze wed strijd gelijk als kennismaking gelden. Donderdagavond was de training keurig bezet en w e mogen zeggen, dat de heer V. d. Schilden als trainer zeer heeft vol-; daan en zeker tot ieders tevredenheid, heeft mogen werken. Maar.... het bleek., dat wii nos jieel wat moeten Ieeren. Na afloop der traming gaf de heer V.d.Schil den mii in een onderhoud te kennen, dat hij veel van onze jongens kan en zal ma ken. Stelt hem dus niet teleur en geeft u geheel voor dit nuttige werk. Vier oudere leden waren niet present. Mag het bestuur rekenen op Dirk, Tinus, Wimi en Co Maandagavond athletiektraining aanvang 7.30. Elftal tegen O.V.V. P.v.Sambeek Jn.SchramaGz. Ab.v.Sainbeek K.Graaf C.deVe .ij Nic.Witte Jac.v.Heerw. Th.v.Sambeek Jn.Hopman W.Reij S.v.Heerw. Res.: S. J. Zijm, N.v.Heerwaarde M.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 6