de bollenstreek Zij stormen op U af BRUIN V a Pastels een schakelarmbandje 13 are bloembollen (narcis) Glaspapier vertrekt Dinsdag naar en Rotterdam. Koopt uw uurwerken Het ideale vulpotlood „Excelsior"-stofzuigers. A. Th. A. de Wilt, den Burg We hebben 'n keurcollectie Een goede Encyclopaedic - dat is de universiteit in huis Illinium VAN OVER DE GRENS. Illlllllllll DE VRIJWILLIGERS IN SPANJE. De voltallige vergadering van de commissie voor de niet-inmenging waarin 27 landen vertegenwoordigd zijn, is deze week tot overeenstem ming gekomen over het Britsche plan tot terugtrekking van de buitenlandsche vrijwilligers uit Spanje. Aan de Engelsche regee ring is thans verzocht het plan zoo spoedig mogelijk te willen on derwerpen aan het oordeel van beide partijen in Spanje. Het is nu ongeveer een jaar geleden,, dat de eerste Engelsche voorstellen tot terugtrekking der vrijwilligers werden in gediend, waarop het huidige .plan geba seerd is. Er zullen nog wel eenige da gen voorbijgaan, alvorens definitief be kend is of oeide partijen in Spanje het voorstel aanvaarden. Gaan zij er mee ac- coord, dan zullen twee commissies van 6 man ieder naar beide partijen in Spanje vertrekken om met het tellen van de vrijwilligers te beginnen. Onder de vrijwil ligers verstaat men niet alleen de vech tende soldaten, maar ook de technici, in genieurs, enz. Vanzelfsprekend is het tellen tot nutte loosheid gedoemd, indien intusschen nieu we vrijwilligers Spanje binnen kunnen komen. Te dien einde is de controle an- in lijst f 1,10 en 1,75. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. VERLOREN: Terug te bezorgen bij v. d. KOOI, Weverstraat 70. TE KOOP: prima gewas. C. J. GEENSE, Eierland. frissche patronen per Meter 35 ct. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. bij een VAKKUNDIGE, het bespaart veel teleurstelling. Beleefd aanbevelend, R. BAKKER, (gedipl. horlogemaker) Groeneplaats, den Burg. de „Haro-Spaarstift" met 10 reservestiften van 7 cm. lengte, zwart, rood en blauw. Prijs slechts 75 cent. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. (Fabrikaat van de Meterfabriek Dordrecht) DE BETERE STOFZUIGER, in prijzen van f 49,af. Reeds meer dan 200,000 Excelsior-stof- zuigers werden in Nederland geleverd. Alleen-agent voor Texel etsen litho's asphalt litho's sepia teekeningen aquarellen olieverfschilderijen van inej. S. DE WIJN. Voor ieders beurs. Komt u eens kijken in BOEKHANDEL PARKSTRAAT. dermaal ingesteld, ook controle op de invoer van oorlogsmateriaal. Zou echter ha zes weken met het tellen geen noe menswaardige voortgang gemaakt zijn,, dan kan de sluiting van de landsgrenzen worden opgeheven. Ook de controle op, de zeetoegangswegen is hersteld, zij het in eenigszins gewijzigde vorm. Zoodra men met het tellen gereed is, en de noodige voorbereidingen zijn ge troffen door het inrichten van kampe menten voor de vrijwilligers achter de frontlijn, kan met het werkelijk terug trekken een aanvang worden gemaakt. Dit zal echter nog de noodige tijd iii beslag nemen. De volgende stap is dan, het toekennen van oorlogsrechten op be perkte schaal aan beide partijen in Spanje. Het terugtrekken der vrijwilligers ge schiedt verhoudingsgewijs. Minstens 10.000 man van de partij met de minste vrijwilligers moeten teruggenomen zijn, alvorens oorlogsrechten kunnen worden toegestaan. Heeft de eene partij, om een voorbeeld te noemen, 60.000 vrijwilli gers en de andere 30.000, dan zullen minstens 20.000 en 10.000 vrijwilligers Spanje moeten verlaten. En wanneer het zoover is, hoopt men in Londen, dateen! der brandhaarden in Europa zal zijn ge- bluscht. NIEUW WRIJVINGSPUNT IN' HET VERRE OOSTEN. Terwijl in de Spaansche kwestie de groote mogendheden op het oogenblikj in ieder geval blijk geven van hun goede wil, het niet tot een Europeesche oorlog te laten komen, is in het Verre Oosten de klove tusschen Japan en de Wester- sche mogendheden in het onderhavige geval meer in het biezonder tusschen Japan en Frankrijk weer dieper ge worden. Een groep onbeduidende eiland jes en riffen in de Chineesche Zee is daarvan de oorzaak. Het zijn de Pa- racelsus-eilanden, die gelegen zijn ten zuid-oosten van Hainan en in Tokio be weert men nu verontrust de zijn door de omstandigheid, dat Frankrijk voornemens is. de eilanden militair te bezetten. Dit nieuwe geschil js natuurljjk een verlengstuk van de onrust, cjie sinds eenige weken ten aanzien van Hainan op gewekt is. Hainan het grootste Chi neesche eiland ligt voor de kust van Fransch-Indo-China. Toen onlangs eenige plaatsen van dit eiland door de Japanners werden gebombardeerd, lieten Frankrijk en Engeland aan Tokio weten, dat een Japansche bezetting van dit eiland ern stige gevaren met zich zou brengen. Hai nan immers heeft voor Frankrijk onge veer eenzelfde beteekenis, wat de handel met China betreft als' Hongkong voor de Engelschen, met dit verschil, dat 1 longkong een Britsche bezetting is, doch Hainan is Chineesch gebied. De Paracelcus-eilanden echter zijn voor de handel van geen beteekenis maar kun nen een goede basis voor vliegtuigen vor men. Met een vliegtuigbasis hier zou Hainan ingeval van een Japansch-Fransch conflict van twee kanten bestookt kunnen worden. Nu is de kans op een dergelijk conflict zeker niet zeer groot, want Frankrijk en Engeland zijn in Europa op het oogenblik aan handen en voeten gebonden en kunnen onmogelijk sterke strijdkrachten naar het Verre Oosten zenden. Het geschil over de Paracelsus- eilanden is dan ook voornamelijk van theoretische beteekenis. Japan beweert, dat de eilanden tot China, Frankrijk, dat ze tot Annam behooren. Klaarblijkelijk zijn de Fransche aanspraken het meest gegrond. Maar of de Japanners zich daar van veel zullen aantrekken? OPNIEUW CHACQ-OORLOG? Ook in een andere hoek van de wereld, in Zuid-Amerika, is nieuwe wrijving ontstaan. Het geschil over de Chaco, dat men drie jaren geleden als geëindigd be schouwde, is na vele mislufie onderhan delingen, waarbij de bemiddelende Ame- rikaansche mogendheden al hun best heb ben gedaan, om de beide partijen, Para guay en Bolivië, met elkaar te verzoe nen, weer opgeleefd. Het is zelfs niet on mogelijk, dat de strijd om dit gebied tus schen de beide landen zal worden hervat. Voor de pan-Amerikaansche idee, die zoo wel in Noord- als Zuid-Amerika vele aanhangers telt, is dit wel een zwane slag. zulks temeer, wijl zich'onlangs ook tusschen Peru en -ccuador gevaarlijke grensincidenten hebben voorgedaan. In Amerika kijkt men gaarne uit de hoogte neer op het onrustige Europa, maar in de Nieuwe wereld schijnt de menschheid al geen haar beter te zijn. de gebeurtenissen en problemen van vandaag. U kunt alles met meer bijhouden. En toch moet U op de hoogte zijn, voor Uw werk, voor Uw ontwikkeling, voor de opvoeding van Uw kinderen. De politiek van .heden, de geschiedenis van gisteren, de economie [van morgen, techniek en kunst, wetenschap en gods dienst, alles, letterlijk alles staat in de nieuwe Winkler Prins, de groote moderne encyclopaedic van Neder land, waaraan meer dan 200 professoren en specialis men medewerken Dank zij een zeer soepel betalingssysteem is het dui zenden Nederlanders, waaronder velen met een be scheiden inkomen, mogelijk geweest zich de nieuwe Winkler Prins aan te schaffen. Ook u kunt dit Vraagt inlichtingen of zendt onderstaande bon aan BOEK HANDEL PARKSTRAAT, Tel. 11, waarna u het uit voerig geïllustreerd prospectus toegezonden krijgt. BOEKHANDEL PARKSTRAAT Ondergeteekende DESVERLANGD kunt U betalen in termijnen van 10 gld. per. maand. Wanneer U vand,aag bestelt heeft U volgende week de. 15 reeds verschenen de? len in huis. Het 16e en laatste deel ver schijnt over twee maanden. In totaal bevat de encyclopaedic wel 10.000 tekstillustraties, 1000 groote platen in zwartdruk, 300 groote en kleinere platen in drie- en vierkleurendruk, 64 platen in koperdiepdruk, 200 groote aardrijkskundige kaarten en plat tegronden, waarvan 130 in zes en meer kleuren. AAN HET BUREAU VAN DIT BLAD kunt U deze Encyclopaedic zien. verzoekt gratis en zonder ver plichting zijnerzijds toezending van het uitvoerig prospectus op de nieuwe Winkler Prins. Handteekening Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiin||||||

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 8