TEXELSCME COURANT DERDE BLAD Texeische Berichten Zaterdag 9 Juli 1938 $8iiSE3EESi$iP. ft m milium;sport. imimiii binnenland. m UIT DE TEXELSCHE COU- ffi ffi RANT No. 1, 15 SEPTEMBER 9 3B 18S7. S ffi Teneinde bij iedereen vrije toe- ffi [g gang te verkrijgen, zal onze Cou- Eg ffi rant zich houden buiten alle partij- [g EB schappen en zich bepalen tot het ig EB meedeelen van hetgeen in onze Eg fg omgeving voorvalt en der vermei- Eg EB ding waardig is. Ons blaadje SI EB vinde in iedere woning op Texel Ég Eg een plaats en worde een middel tg [g van gemeenschap tusschen ver- Eg EB schillende personen en voor allen Eg Eg een bron om bekend te worden Eg Eg met hetgeen op ons eiland, plaats EB tg vindt, in één woord: het worde Eg ffi de vraagbaak vooi allen, die niet fg EB onverschillig zijn voor hetgeen Eg Eg op Texels bodem voorvalt. Eg EB ||||||llllll|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIilllllllllll!lllllllllllllll!l>lllll|||||l Ijlllllillll LANDBOUW VEETEELT HHHIHIl l!lll|iiiiiiiiiiiiiiii:iii!:!iiiiiiiiiiiiiiiii!iiiililiiiiiiitiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiin|||||| BIJEN. Hoewel momenteel de im kers in de Wieringermeer bij hun volken, geen klacht hebben over verzameling van nectar en stuifmeel, zijn desondanks vele imkers gevoelig getroffen. De z.g. roer ziekte deed vele volken sneven. We ver namen van een bijenhouder, die van bijna 200 volken er slechts "eenige in leven hield. - STORMSCHADE. De storm heeft, aan de poldergewassen in de Wieringer meer enorme schade aangericht. Vooraf de wintergerst, welke voldragen aren had, moest het zeer zwaar ontgelden. Bij som mige perceelen waaide tot 70 pet. der kor rels af. Alleen bij de Landb. Cult. Mij. wordt de windschade aan de gewassen volgens ruwe schatting geraamd op 40 a 50.000 gulden. - HEIDE. Nu de heidegronden ten gevolge van de vele ontginningen in N.O.- Overijsel geweldig inkrimpen en er bin nen enkele garen geen heidegrond te krij gen zal zijn, stijgen nog voortdurend de prijzen hiervan. Werden in de afgeloopen winter complexen verkocht voor f 400 a f450 per H.H., thans worden prijzen be steed van f600 per H.A. en meer. ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| llllllllllll VRAGENBUS llllllilllll ||||||iiiiiii:iiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii|||||| DE ZWEVENDE DAME. Dit geval heeft met iets bovennatuur lijks niets uit te staan. De juffer schijnt te zweven, tnaar wordt in feite onder steund door een stel stevige gebogen stangen, aangebracht zooals deze teeke- ning laat zien. De stangen zijn zwart en worden door de argelooze, door spe< ciaal aangebrachte lampen bovendien... ietwat verblinde toeschouwers niet opge merkt. Daartoe is ook een donkere ach tergrond aangebracht. Door de hoepel om de dame heen en weer te bewegen, wordt de indruk versterkt, dat ze zweeft. Maar nu weet u wel beter. |||II|!llll!lllllllllllllllllll!!IIIIIIIIIIIII!lllilll!lll!llllllll!llllllllllillillllllllllll!||l!l ||||||l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllili:i!lllllllllllll||l||| Wielrennen. Gisteren werd de vierde étappe van de Tour de France gereden. De eerste is gewonnen door de Duitscher Oberbeck, de 2e door de Luxemburger Mejarus, de derde door de Nederlander Geryit Schul- te. de 4e door de Belg Verwaecke. In' het algemeen klassement nemen de Nc- derlandsche renners de 26e-39e-64e-72e. 78e en S4e plaats in. ÏBffiaeESffi53ï$SFB Li SESiSSBffiffiESEF® <S EB fg U kunt de Texelsche Zwemver- EE El eeniging steunen door uw lidmaat- El El schap, maar ook door het koopen gf EB van een lot a 10 cent. Hoofdprijs Eg El een Haardfauteuil. Adressen: C. El EB Bakker, Jeugdherberg; Mej. Fr. EB El Plaatsman, j. Bruin Wz., G. J. 1 ES Logman, Den Burg; Mej. G. El ES Brouwer, Alb. Backer, J. Blom, gg 38 Oudeschild. ffi EB tl SESSfflffiESESSffiE! CONSULTATIEBUREAU. Gisteren werd over wel S7 zuigelin gen advies uitgebracht. BOUWVERGUNNINGEN Sinds onze vorige opgaaf verleenden B. en W. deze bouwvergunningen: Aan de heer R. J. Keijser voor bouw landbouwhangar. BEDEVAART De R.K. Volksbond organiseert voor morgen een bedevaart naar Heilo Na een gemeenschappelijke H.Communie verlaten de deelnemers om kwart voor acht mor genochtend het eiland. KINDERKOOR DE TESSELAARTJES. Op verzoek vangt Woensdag a.s. de Zangles in Eelman's Zaal des middags reeds om half twee aan. Dit houdt1 verband met repetitie van adsp. Gymn.i Vereen. Texel. EXAMENS Hannie Vlessing, Den Burg, en Else Plomp, Eierland, slaagden voor het toe latingsexamen voor resp. 2e en 3e klas, van het Gemeentelijk Lyceum te Den Helder. Beiden waren Jeerlingen U.L.O. school alhier. NIEUWE CURSUS U.L.O.-SCHOOL Voor de eerste klas van de U.L.O. heb ben zich tot nu toe maar 19 leerlingen aangemeld. Een bedroevend klein getal is dat, lager dan het ooit is geweest. Elders ziet men het bezoek juist toe nemen en wel in verband met de ves tigingswet en het door deze wet ver plicht gestelde Middenstandsdiploma. Het verwerven van dit diploma ontmoet wei' nig bezwaar, wanneer men een U.L.O. bezocht heeft. Mogen we hierop nog eens met KLEM de aandacht vestigen HET TURNFEEST. De Comm. van Ontvangst voor het Turnfeest op 17 Juli is samengesteld als volgt: Burgemeester Kamp, wethou ders Vlaming en Kager, en de heeren W.H.Lan, C.jonker, D.Dapper, N. de Graaf, S.Zijm. A.Bakker en A.Vonk Als jury-leden zullen fungeeren de heer en mevr. Jonker en de heeren De Moei en Jb. Schuijt, alle vier uit Alk maar. Na afloop van het Turnfeest zal in eenige zalen te Den Burg bal worden gegeven. VOOR DE SEPTEMBERFEESTEN. Men schrijft ons: Voor de inzameling van gelden ter dek king van de kosten, verbonden aan de feestelijke viering van het 40-jarig rc- geeringsjubileum van H.M. de Koningin, heeft zich een comité gevormd, bestaande uit de dames: Mevr. Kamp; Mevr. Lap; Mevr. Bos wijk; Mevr. Kraai; Mevr. Ten Hooi; Mevr. Riteco; Mevr. Kievits; Mevr. Slort; Mevr. Van der Vlies, Mej. E. Langeveld Mej. D. Graaf; Mevr. Vlessing; Mevr. Prins; Mevr. Goedhart; Mevr. Fiede- riks en Mevr. Mulder. Dit comité zal dezer dagen huis aan huis een lijst aanbieden, het behoeft geen betoog, dat iedere gave welkom is Daar het een feest belooft te worden, waaraan een ieder kan deelnemen, en daar wordt overwogen, om aan de bur gerij weder een gratis z.g. bonte avond, of „instuif" aan te bieden, wordt het ten zeerste gewaardeerd, wanneer allen, aan het welslagen der feestelijkheden me dewerken door in te teekenen op de lijsten. WEDSTRIJD CP MONT ROSA. In vorig nummer hebben we de uitslag gemeld van de op Mont-Rosa gehouden' Kleiduivenwedstrijd, georganiseerd door het te Franeker gevestigde Jagershuis. De deelname stelde wat telleur. De om standigheid, dat de gelegenheid open stond van 's middags twee uur tot 's 's avonds negen was niet bevorderlijk aan het vormen van flinke clubjes. De; belangstelling werd te veel versnipperd: gn deelname aan wedstrijden om kostbare grijzen (naarmate minder deelnemers, was het inleggeld hooger) te kostbaar. Toch bleek er voor deze sport wel zooveej animo te bestaan, dat besloten werd vol gend seizoen wederom zoo'n wedstrijd te houden, maar dan gedurende een paar uren in de avond. We waren getuige van een paar wedstrijden. Met behulp van een zware hefboom werden de z.g. klei duivenschoteltjes van klei, plm. 10 cM. in doorsnee tot plm. 30—40 M. hoog. in schuine richting weggeslingerd en dan was de beurt aan de jager, om dat scho teltje wit en zwart geverfd kapot te schieten. Een niet gemakkelijk te vol brengen kunststuk; vliegend wild is grooter en teekent zich duidelijker af.. Maar deze middag heeft ons geleerd, dat Texel ware Nimrods telt. De prijs- winners Th. Reuvers en C. de Graaf plaatsten zich bovenaan, maar ook de heer Jb. Reuvers bleek ons een goed schutter1 te zijn. We hebben van schieten geen kaas gegeten, maai- het komt ons voor,, dat wedstrijden als deze voor jagers in de z.g. „gesloten tijd" een goede oefe ning zijn. De schapenboet op de voorpagina is die. welke dicht bij 't Sandershuis staat» VERTROKKEN PERSONEN. Wiegertje van Zoelen, van Wever straat, Den Burg, naar Ruinen, Wester straat. SOESTERBERG-BERICHT Volgende week zullen hier weer vliegers uit Soesterberg worden gedeta cheerd. DE F-3(. KOMT WEER. i Zondagavond (morgen) omstreeks ZEVEN uur komt de viermotorige F 36 weer op ons ^vliegveld; Ijct vliegtuig,, dat 32 pass. kan vervoeren, zal om kwart; over zeven naar Amsterdam vertrekken [>e K.L.M.-agent (Den Burg, tel. 11) kan voor deze vlucht nog maar enkele per sonen boeken. „ZONNESTRAAL-DAG". De sterken voor de zwakken. Zaterdag 1 dezer zal hier de bekende jaarlijksche „Zonnestraal"-collecte wor den gehouden. De opbrengst dient om de verpleging van t.b.c.-patiënten op „Zonnestraal" te financieren. In het Sa natorium „Zonnestraal" vinden patiënten van alle gezindten en uit geheel ons land verpleging; vooral de arbeids-therapie, daar toegepast in uitstekend geoutilleerde werkplaatsen en de voortgezette behan deling van z.g. Nazorg-patiënten, brengt verrassend gunstige resultaten. Het co mité voor de collecte vertrouwt danook,; dat ieder zich voor dat werk offervaar dig zal willen toonen en de collectanten hun onbaatzuchtig werk bekroond mogen zien met een rijke oogst voor het prach tige doel. Wie wil helpen met collec- teeren wordt vriendelijk verzocht zich aan te melden bij het Secretariaat van het Comité, dat gevestigd is bij A. Backer, Tz„ Oudeschild. OUDESCHILD UITSLAG VERLOTING. Donderdag had de trekking plaats van de verloting ten bate van de R.K.Kerk; alhier. Prijzen vielen op de nummers: 41 43 69 78 88 152 153 172 177 211 215 321 361 391 403 404 415 452 470 482 490 491 513 527 533 549 559' 565602 662 709 790 80S 870 SS9 903 939 949 998. De fiets viel op nr. 41. De K.I. M.- vlucht op 602. De prijzen kunnen worden afgehaald bij P. Boom, Oudeschild. DEN HOORN KERKNIEUWS. De heer W. Wesseldijk, cand. tot de H. Dienst te Den Helder, ontving toe zegging van lie roep naar de N.H. Kerk alhier. OOSTEREND. SCHOOLNIEUWS De heer Tuinsma, onderwijzer aan de school met de Bijbel alhier, werd in ge,i lijke functie benoemd aan een Chr School te Rotterdam. Illlll.iiiiiiuniviiiiii llllllllllll GTMENGD NIEUWS IIHIIIIII llllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiüiii'iiiii:.:!:!!!!!)!!)) DERTIEN personen wel zijn de laatste negen weken op onbewaakte over wegen gedood. TE Tl EL is de St.-Dominicuskerk door brand verpest. Vermoedelijke oor zaak: onvoorzicluigheid met vuur door schilders, die in de koepel werkten. DOODELIJK ongeval. Een mari nevliegtuig van Schellingwoude is gis teren boven het IJsehneer in eej vrille geraakt op 60 M. hoogte. Korp. J. van. Huiten, uit Tilburg, kwam om; onderoff., leerl. vlieger Hasseloo kreeg een bek kenfractuur en brak een pols. De Colorado-kever is nu al in 66 gemeenten in het Z.W. van ons land. aangetroffen. Poortugaal. Een 9-j. jongetje, dat plots de weg overstak, is door een auto gegrepen en gedood. Te Alkmaar zijn gearresteerd twee gevangenbewaarders van de strafgevan genis, die tegen betaling allerlei dien sten, als het binnensmokkelen van siga retten en het overbrengen van briefjes* voor de gevangenen verrichtten. Te Geldrop zijn vijf kinderen van 't gezin Van den Berg na het eten van aardbeien ziek geworden. De aardbeien; zouden afkomstig zijn van een land, waan aardappelen met een gif tegen de Colo rado-kever zijn ingespoten. Arnhem. Een 21-j. loodgieter is door een glazen lantaarn in het dak; van de bestelgoederenloods op het sta. tionsemplacement gevallen en gedood. Eindhoven. Philips zal over 1937 op de gewone aandeelen 11 pet. (v.j. 18.5 pet.) uitkeeren, op de preferente aan deelen 7 pet. (v.j. 8.5 pet.) De Klomp. Op de Straatweg Arn hem Utrecht botsten twee auto't met groote vaart tegen elkaar doordat een van de twee moest uitwijken voor twee1 fietsende meisjes, die plotseling op dei rijweg kwamen. Van de inzittenden wer den twee personen gedood. Te Roosendaal is een motorrijder, die niet op het verkeer lette, tegen een vrachtauto gebotst en gedood. Roosendaal. Tijdens de Zondag ge houden wielerwedstrijd is, doordat pu bliek plotseling de weg overstak, de ren ner K. v.d. Ivlcij, te Rotterdam, zoo ge vallen, dat hij overleed. Andere renners ernstig gewond. I miteren. Door kortsluiting in de accu's is de auto (Aubum-Gord) van Prins Bernhard in brand geraakt. De Prins zat niet zelf in de wagen; een lid van de hofhouding zat aan het stuur, maar kon juist op tijd de wagen tot staan brengen en deze verlaten. Hij kreeg geen letsel. Soesterberg. Woensdagmiddag Jieb- ben 57 vliegtuigen in gesloten formatie een vlucht over de vier grootste steden van ons land gemaakt, als dank voor het medeleven bij het zilveren jubileum van de militaire luchthaven betoond. Best. Door onbekende oorzaak is brand uitgebroken in de crème afd. van de schoenenfabriek Bata. Door krachtda dig optreden werd uitbreiding voor komen. BUITENLAND BELGIE. TER DOOD veroordeeld is te Luik de 59-j. weduwe Beckers, die in tie jaren 1933-1936 verscheidene per sonen met gif doodde en bovendien nog valschheid in geschrifte en vier diefstal len pleegde. België. Aan boord van het Joego slavische schip „Rad" heeft een matroos amok gemaakt. Hij doodde de kapitein,, de kok en een matroos met messteken en verwondde twee matrozen en de dou anebeambte. Antwerpen. Het Ncd. s.s. Streefkerk is bij het verlaten van de haven met eer» sleepbootje in botsing gekomen. Het bootje zonk, de sleepkapitein kwam om. De Duitsche regeering heeft te Praag gcprotsteerd tegen het feit, dat onderwijzers de ieygd smaadliederen op Hitier leeren. Het Duitsche Rijk. Te Weenen ont staat schaarschtc aan sommige voedings middelen .als gevolg van „hamsteren". Duitschland. De Frankforter bladen zullen geen advertenties van Joden meer plaatsen. We zuiver-nation. soc. bladen hebben dat nooit gedaan. Het Duitsche Rijk. De laatste da gen hebben circa 800 Joodsche vrouwen en mannen zelfmoord gepleegd, als ge volg van de ontslagprder aan alle Jood sche arbeiders, welke order inmiddels door gouwleider Biirckel is herroepen. Engeland, Frankrijk en Vereen. Sta ten hebben een protocol geteekend, waar bij de in 1936 bij het vlootverdrag vast gestelde limiet voor de tonnenmaat van slagschepen verhoogd wordt van 35000 tot 45000 ton. Spanje. Tien vliegtuigen hebben 30 hommen op Barcelona laten vallen. De- schade was groot. Veertig personen wer den gedood. Aan de Fransch-Italiaansche grens heeft een Italiaansche grenswacht op een Fransch student, die met een vriend bij vergissing de grens was overgestoken, geschoten. De man werd in de rug ge troffen. Italië heeft een vriendschaps- en handelsverdrag met Mandsjoerije ge sloten. Rusland. Een geheime zender ageert r.eds verscheidene weken tegen de dicta-l tuur van Stalin. Voortdurend wordt de „aanstaande" dood van Stalin aangekon digd. Palestina. Bij bomaanslagen, Woens dag gepleegd bij Haiffg, Tel Aviv en Nazareth, werden 22 personen ge Jood en 63 gewond. Japan. Ruim een half millioen ar beiders, in verschillende industrieën werk zaam, zullen naar de bewapeningsindustrie worden overgeheveld. China. Bij het bombardement van de havenstad Swatau zijn meer dan dui zend personen gedood of gewond. Heele huizenblokken werden vernield. Britsch-lndië. Het aantal slachtof fers van de cholera in de Vereen. Provin ciën bedraagt meer dan 20.000. Bij ;het nemen van maatregelen werkt de bevol king tegen. China. De Japansche luchtstrijd krachten hebben Maandag hij een lucht aanval op Nantsjang, de hoofdstad der provincie Kiangsi, 54 Chineesche vlieg tuigen vernield. Denemarken. De landbouwtentoon stelling te Kopenhagen heeft een millioen Cezoekers getrokken in 10 dagen. Japan. De bevolking is in 1937 met 0.9 millioen zielen toegenomen. Het aan tal geboorten bedroeg 2.1 millioen, het het aantal sterfgevallen 1.2 millioen. Japan. Te Kobe is een school in-' gestort onder de druk van het water, dat neerstortte uit drie waterreservoirs, die plotseling bezweken. Zeshonderd scholie ren kwamen om. Japan. Tijdens de overstroomingen zijn 40 Europeanen omgekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 9