n IN KWALITEIT EN SMAAK TRIOMFEERT TRIUMPH I CENT VIRGINIA No. 5274 51ste Jaargang Zaterdag 16 Juli 1938 EERSTE BLAD. JONGEREN. Texel zooals het nu is. fexelsche Berichten Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHECOURA WAAR IS DAT? (Zie elders in dit nr.) ||||||iiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiin llllllllllll WAT ER GEBEURDE... lüjilllll ill|||!!!llllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllll!lllllllll!llllllllllllllll||||ll 16 Juli: Stichting Koninkl. Ned. ind. Luchtvaart-Mij. 1928. 17 Juli: Obregon, president van Mexi co, vermoord. 1928. 18 Juli: Prof. H. A. Lorentz te Arn hem geboren. 1853. 19 Juli: Frankrijk verklaart Duitsch- land de oorlog. 1870. ||||||:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| llllllllllll VOOR DE ZONDAG llllllllllll ||||||llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|l|||i Jongeren hebben een zware verantwoor delijkheid te dragen Want zij staan aan het begin van de dag en hebben de arbeid aan te vatten die hun is opgelegd. Zoo ontzettend veel hangt van het be gin af. „Goed begonnen, half gewonnen", zoo vermaande reeds de oude spreuk. v De jongeren van heden zjjn de leiders, van morgen. Een goed begin is het halve werk. De jongeren moeten daarom gestaald worden voor hun verantwoordelijke ar beid. Ze moeten niet buiten het werk gehou den worden, maar in het werk betrokken, om tijdig de taak der ouderen over te kunnen nemen en verjonging te brengen in onze samenleving, in onze maat schappij. De jongeren hebben een zware verant woordelijkheid, die door de anderen be seft en begrepen moet worden. De jeugd dient gereed te zijn voor het geen van haar wordt venvacht en ge- ei scht. ZONDAG, 17 Juli 1938. -t iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii llllllllllll VOOR HOOFD EN HART. llllllllllll ||||||lllllllll!lllll!llllllllllllllllillllllllllltlllllllllll!lllllllllllllllllllllllltllllll||llll ZONDAG 's Levens Mei bloeit eenmaal en niet weer. Schiller. MAANDAG De ouderdom ziet het verleden gelijk de jeugd de toekomst. DINSDAG Niets maakt zoo oud als de ijver om jong te schijnen. WOENSDAG Hoeveel goeds en groots blijft er niet achtenvege uit angst voor de verantwoor delijkheid. DONDERDAG Een gelukkig inensch is afkeerig van alle verandering. Schiller. VRIJDAG De aanmatigenden kondigen zich aan. Waarlijk verdienstelijke menschen willen gezocht worden. ZATERDAG Wees verdraagzaam jegens iedereen, be halve tegenover de onverdraagzamen. Jan Veth. ||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllll||||l! llllllllllll WEET U ZE ALLE VIJF Hill' Hill ||||||iiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiinii!iiiiiii|||||| 61. Hoe heette 't paard van Don Quichotte 62. Hoe heette 't eiland van Robinson Crusoe 63. Hoe heette Multatuli eigenlijk? 64. Wat is de hoogste toren van ons land? 65. Wie stichtte 't Leger des Heils? ANTWOORDEN. 61 Rosinante. - 62 Juan Fernandez. 63 Eduard Douwes Dekker. 64 De Dom van L'trecht (110 M._) 65 William Booth (1878) NIEUWE VRAGEN 66 Wie stichtte Batavia 67 Wat is Nederlands oudste spoor weg 68 De hoogste berg van Afrika is 69 Hoe heet Terschellings vuurtoren 70 Waarvan wordt celluloid gemaakt De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr. DOOR DR. JAC. P. THIJSSE. DE DUINEN. Ik zal mij moeten benerken tot dc dui nen en vogelbroedplaatsen De Texel- sche duinen verdienen een studie op zich-- zelf, ze zijn heel iets anders dan die- van Terschelling of Vlieland of die van Schoorl en de weer geheel andere van Kennemerland. Wat er nog niet van beboscht is, mag nu wel geheel beschouwd worden a'.s natuurmonument, behoudens 2 Km. be noordenen bezuiden De Koog en de con cessies die gedaan moeten worden aan De fensie en Waterstaat. Officieel zijn welis waar de Vuurtorenduinen nog niet als na tuurmonument geklasseerd, doch dat kan mijns inziens niet uitblijven. Thans, nu ze bevrijd zijn van overda dige konijnenbevolking en grootendeels ook van beweiding, gaat de ontwikkeling, van de vegetatie er haar geregelde gang.. Duizenden hectaren liggen hier open voor natuurlijke opeenvolging en mogelijkheid van vestiging. Verleden jaar zijn we er verblijd met de vestiging van het aller aardigste grasje Catapodium in de Sluf tervlakte, en wie weet, wat er verder vol gen zal. Waar de beweiding gestaakt is, zien we nieuw struikgewas zich vestigen,, o.a. de Berberis in het natuurmonument Geul en Westerduinen. Van dozijnen merkwaardige duinplanten kunnen we nu gerust de verspreiding nagaan, o. a blauwe Zeedistel, Strandvvinde, Jenever bes. Eegin er nu ook eens aan, om in kaart te brengen de stand van Struikhei- de en van Duindoorn en daarmede een. van de vele merkwaardige tegenstellin gen in het Texclsche duin te preciseeren. De Geul en de Nieuwe Geul noodjgen tot interessant onderzoek. Beperk uw be langstelling niet alleen tot het planten- kleed, maar schenk uw aandacht ook aan de duinlichamen zelf. In liet natuurmonu-' ment Geul en Westerduinen bevinden z.'ch heel interessante stuifplekken en al lerlei „wandelaars" en in het bijzonder. U recommandeer ik de duincomplexen in de Zuidwesthoek van de Blee kersvallei,, ||||||:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiu'!iii!i;i..iiiiii:iiiii|||||| llllllllllll ZOO SPRAK.IMillllll'l ||||||iiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiIiii:iiiiiiiiiiiiii::ii!iiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||I!!I ADMIRAAL RETZMANN (Duitsch- land): Het Duitsche volk koestert de vricndschappelijkste gevoelens jegens het Chineesche volk en volgt met eerbied de onvermoeide en krachtige strijd, die- China voor zijn vrijheid voert. WOORD EN DAAD Toestemming wordt verleend voor afwijking van de bouwverordening (bou wen hooger dan 10 M.) voor toren op kerkgebouw Doopsgez. Gemeente Den Eurg. Benoemd tot gemeente-opzichter de' heer J. Tiessen Pz„ te Ede. Afwijzend wordt beschikt op ver zoek van de heer R. J. Daalder, De Koog, om hem een gedeelte Noordzeestrand te verhuren. Jaarwedde telefoonkantoorhoudster te Oosterend vastgesteld op f 50, voor de vervangster op f10. Benoemd tot telefoonkantoorhouder te Oosterend de heer K. C. Geus, tot vervangster diens echtgenoote, mw. J. Geus—Kooiman. Vastgesteld worden de jaarwedden' van directeur en leeraren der te stichten; Z.V.S.Directeur flSOO; na drie dienst jaren f2000; na zes f2200. Leeraar pract. zeevaartkunde f 1400; na drie jaar f1500; na zes jaar f1600. B. en W. stellen voor alleen tot aanleg verkorte weg Den BurgHaven over te gaan indien R:ik en Provincie ieder een derde deel in de kosten hydra- gen. De kosten van het plan van B. en W. (Middellandsche weg—Haven) be dragen f30711; die van het plan Bakker- Kikkert (langs Weezenplaats en Braken- stein en vandaar rechtstreeks naar de Haven) f32729. Het voorstel van B. en 250 het land van de Roode Duinroosjes. Liet is zeer de vraag, of wij voor Texel een, onderzoek op touw kunnen zetten zooals. voor Meijendel. Maar het zou heerlijk zijn. In afwachting daarvan mogen ech ter kleine groepjes van ondernemende jongelui nu al vast een bepaald dee\, hoe klein ook, van deze wondere duin wereld in studie nemen. Nog fraaier zal. het worden, wanneer de Moksloot wordt! afgesloten. EEN DREIGEND WOLKJE... Maar er bestaat een dreigend wolkje- Texel vraagt een duinwaterleiding. Gelukkig heerschen nu andere denk beelden dan vijftig jaar, dan twintig jaar geleden; de plannen voor die duinwater leiding worden gemaakt met stricte inachtneming van de eis h voor behoud van de flora en de fauna. Dat is mogelijk. DE STAATSBOSSCHEN Let ook op de Staatsbosschen. Die moet ge in de eerste plaats beschouwen als een proefneming. Dus neem de minder geslaagde deelen op de koop toe en wees; IIIIII.minimumminllllllllllllill, llllll PLANTEN IN KAMER EN TUIN. ÜHIj ||||||i;iii;ii..::ii:iii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiillllliiiiilliiiiiilllini|||||| De reeds eerder gezaaide wintervio lieren kunnen nu verspeend worden Kunnen ook op beschutte bedden ver plant worden. Dahlia's. De liet vroegst ontwikkel de dahlia's nu reeds uitkninpén. Van 'e grootbloeinige late men op elke tak of zijtak maar één bloem. VAN TEXELS RAAD. W. wordt aangenomen met 11—2 sten- men; alleen de heeren Bakker en Kikkert stemmen tegen. Het plan van B. en W. zal uitgevoerd worden. ZATERDAG 24 AUG. 1912. Afwezig: de heer Zijm. De heer J.C.Visser stelt voor een pensioenfonds te stichten voor gemeen teambtenaren en hun weduwen. Wordt in handen van B. en W. gesteld om prae- advies. Vaststelling van de schoolgeldko hieren: 3e kw. o.l.s. f 401.1—Mulo van MeiAug. f391. Voorloopige vaststelling Gemeen terekening 1911: uitg. f72775,ontvang sten f72146,—. Aankoop van 66 vk. M. grond t.o. Hermanshoeve voor f15,Doel: ver- breeding van de Koogerweg. Vaststelling schoolgeld voor de te stichten Z.V.S. Voor de voorbereidend^ cursus fl,-af2,-; voor de stuurlieden- afd f 2,- a f 4,-. Onvermogenden koste loos. Leening van f 19000 a 4,25 pet. aangegaan. De heer Reitsma benoemd tot ambt. burgerl. stand; f50.per jaar. WOENSDAG 9 OCT. 1938. Aanwezig alle leden. Vaststelling kohier schoolgeld 4e kw. o.l.s. f400, Mulo Sept.* Dec. f 362. 251 dankbaar voor wat ze ons hebben geleerd. Zooals ze er nu liggen worden ze al vast gewaardeerd als 'beschut wandel terrein. De plantkundige mag zich er in verlustigen, hoe de oorspronkelijke vege tatie zich nog door de coniferen - verdruk king omhoog werkt; mannetjesvaren, ste- kelvaren, kamperfoelie, lijsterbes, daar mee w ijzend in de richting van het eigen lijke woud van deze streken: het eLzcn- i.crken-eiken-populierenbosch, waarvan aloude en zeer bekoorlijke staaltjes over het heele eiland te vinden zijn, ook vlak tegen het Staatsbosch aan. En ongetwij- i e .cl (er wordt reeds aan gewerkt) zal 't naaldhout veel van zijn plaats inruimen aan loofbosch en dan is hier stellig in de loop der tijden nog veel moois te verwachten. Het zal een lust zijn, hier; de heele duinvegetatie te kunnen nagaan van de eerste sprietjes bicstarwegras op het barre strand af tot de volle rijkdom van het woud op de beschutte plaatsen. Dit zijn toekomstdroomen, maar die moeten stevig staan in het lieden. En laat ons niet in kinderachtig ongeduld nog aandringen op versnelde cluinbe- I ossching. „Natura". KCSTELOOZE RIJWIELMERKEN. We herhalen dit bericht: De Ontvanger der Directe Belastingen Cii Accijnzen maakt bekend, dat behalve, op de gewone kantooruren, ook gelegen heid zal bestaan tot het aanvragen van, kostelooze Rijwielmerken op: Woensdag 20 Juli, Vrijdag 22 Juli, Woensdag 27 Juli, Vrijdag 29 Juli, V oensdag 3 Augustus en Vrijdag 5 Augustus en wel des avonds van 8 tot 10 uur en op Zaterdag 16 Juli 1938, des namiddags van 3 tot 5 uur. l|||||;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin;:iiiiiiii!iini|||||| llllllllllll POSTDUIVENSPORT. j|jij|<illlllllllllili:llllllllllllll|{llllllllllll!lllll!l|illlllllllllllllllllllllllllllllll|illll TEXEL DOET HET GOED. Zaterdag 9 Juli is er een Nationaal concours gehouden door de Neutrale Ned. Eond van Limoges (Zuid-Frank rijk) uit. Ook dc Vereeniging Texel nami hieraan deel. Hoewel de officiecle uitslag van het Eondsoonoours nog niet bekend is, kunnen we toch zeggen, dat Je Ver eeniging Texel een mooie tijd gemaakt heeft. De duiven werden Zaterdag 9 Juli om 5 uur 50 min. gelost met Z.W.-wind; het weer was niet biezonder mooi. De eerste duif arriveerde op Texel om 7 uur 4 min. n.m., gevolgd door no. 2 om 7 uur 14 inin., wat op zoo'n afstjand niets betee- kent. (Limoges—Texel 844 K.M.). De uitslag voor Texel is. J. v. Zoelen, 1 en 3; G. Buis 2; G. Rieswijk 4. Uitslag! Nationaal concours wordt later bekend. Zondag 10 Juli is er een oefen- vlucht geweest voor jonge duiven van Wormerveer uit. Ze werden in vrijheid gesteld om 8 uur. Het weer was steeds slecht; regen en wind, maar ondanks alles waren er zoo goed als geen verliezen. Zondag 17 Juli eerste Vereenigings- wedvlucht van Dordrecht uit. Inkorven hiervoor: Zaterdag 16 Juli vóór 3 uur. JEVEZET.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1