Oe Üieuwe Texslsche Courant 51,e Jaargang Woensdag 20 Juli 1938 W No. 5275 Texel zooals het nu is,door DR-jaclP-TH|JSSE- EERSTE BLAD. Texels»:he Berichten N.V. WACO Autobusdiensten DAAR KAN OP TEXEL VAN ALLES GEBEUREN. TEXELSCHE COURANT IS SINDS 1 JULI 1930 /N DIT BLAD OPGENOMEN. UITjAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.i. Langeveld en De Rooij Den Rirg. Tel. 11- Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; >uiten Den Burg tl.losse nrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 4S ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) HOOGWATER (ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer een half uur later.) 20 21 2 23 24 25 26 Juli 1.56 2,43 3,48 4,57 6.30 7,49 8,57 Aan Zwembad ,,de Schans" een uur eerder. LICHT OP RIIWIELEN en RIITUiGFN 9 39 IIHIIIIIHI VAN OVER DE GRENS. Illlll'lllll lllillmum ZAL HET NU GEBEUREN? Een dezer dagen was het twee jaar geleden, dat in Spanje de burgeroorlog uitbrak, die sinds dien Europa herhaalde malen aan de rand van een algemeen Euro- peesch conflict heeft gebracht. Onnoemelijk veel ellende heeft deze broederstrijd reeds over het Iberisch schiereiland gebracht en, nog steeds is het einde der ver schrikking niet te zien. Intusschen doet zich voor het eerst in deze strijd een lichtpunt voor, n.l. de aan vaarding van het Britsche plan tot terug-i trekking der buitenlandsche vrijwilligers! uit Spanje. Nu is ook dit Londensche plan in de vorm van een Engelsch witboek ge-' publiceerd. Het omvat ongeveer 80 pa gina's en treedt zeer in biezonderheden. Bepaald is o.a., dat de terugtrekking dei' vrijwilligers 147 dagen na de aankomst van het eerste transport in de doorgangs kampen beëindigd moet zijn. Thans is h,et wachten nog op de toestemming van Barcelona en Burgos. Is deze toestemming eenmaal gegeven, dan kunnen de com missies, die met het tellen der buiten landsche vrijwilligers belast zijn, naar Spanje vertrekken. MOEILIJKHEDEN VOOR CHAMBERLAIN. De met de Spaansche kwestie nauw ver bonden Engelsche binnenlandsche strijd tegen Chamberlain komt niet tot rust. De oppositie laat geen gelegenheid voor bijgaan om scherpe aanvallen op Cham berlain's buitenlandsche politiek van toe nadering tot Italië en Duitschland ttl richten. Groot opzien heeft dezer dager; een artikel van de „News Chronicle", gebaard, waarin Duitschland allerlei booze plannen in Spanje, Portugal en Midden- Europa in de schoenen geschoven worden. Het blad beweerde, dat een hoog Duitsch- officier voor een aantal kopstukken van de Nationaal-Socialistische Partij zeer ||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllll|||||l llllllllllll WEET U ZE ALLE VIJF HHHIHIH lllllliiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll 66 Wie stichtte Batavia 67 Wat is Nederlands oudste spoor weg 68 De hoogste berg van Afrika is 69 Hoe heet Terschellings vuurtoren 70 Waarvan wordt celluloid gemaakt ANTWOORDEN. 66 Jan Pietersz. Coen. (1619.) 67 Amsterdam Haarlem. (20 Sept. 1839.) 68 De Kilimandsjaro (6010 M.) 69 De Brandaris. 70 Van kamfer en schietkatoen. NIEUWE VRAGEN 71 Wie was de eerste president der Vereen. Staten 72 Wat is een „talmoed"? 73 Wanneer is de doodstraf in ons land afgeschaft? 74 Hoe betitelt men leden van de Pro vinciale Staten? 75 „K.N.A.C." is een afkorting van De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr. Illllliiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll llllllllllll WAT ER GEBEURDE L£|||||| IIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIII 20 Juli Het Concordaat tusschen Duitschland en het Vaticaan getee- kend. - 1933. 21 Juli De Haarlemmermeer droog gemalen. 1852. 22 Juli Wiley Post volbrengt zijn vlucht om de wereld: 7 dg. 18 uur 49 mnt.. 1933. agressieve toekomstplannen zou hebben uiteengezjet. In Duitschland is men over deze berichtgeving zeer verontwaardigd; men spreekt met kracht de verschillende beweringen van het Engelsche blad te gen eu verlangt van de redactie, dat ze de naam van bedoelde Duitsche officier noemt. OALADIER OVER DE EUROPEESCHE VREDE. Naast dit geruzie over en weer ont breken prettige klanken niet. Zoo heeft de Fransche minister-president Daladier' dezer dagen openlijk verklaard, niet aan de vredeswil van Duitschland te willen' tjvijfelen. Volgens deze staatsman zou de mogelijkheid tot een algemeene Euro- peesche regeling nog steeds open staan. In Berlijn heeft men de woorden van de Fransche regeeringschef toegejuicht en verklaart men zijnerzijds, dat een overeen stemming tusschen Duitschland en Frank rijk gewenscht en mogelijk is. DE ONRUST IN PALESTINA. De terreur in Palestina heeft in de af geloopen dagen opnieuw schrikbarende vormen aangenomen. Bomaanslagen, over vallen op openbare gebouwen, spoorwe gen, autobussen, enz., zijn aan de orde van de dag. Het begin van deze nieuwe golf van terreur viel samen met de con ferentie van Evian over het probleem van de politieke vluchtelingen. Geheel toeval lig zal dit wel niet geweest zijn. Met hun verzet wilden de Arabieren klaar blijkelijk aantoonen, dat er in Palestina geen plaats meer is voor Joodsche immigranten. Engeland, dat alle pogingen in het werk stelt om een einde aan deze terreur maken, schijnt zijn verdeelingsplan, waar tegen van Arabische zijde zoo zeer storm, wordt geloopen, niet te willen opgeven. In verband daarmede stuit de Koninklijke Britsche Commissie, die op het oogen blik in Palestina vertoeft, wel op groote moeilijkheden. Dit neemt echter niet weg, dat Engeland nog steeds de macht bezit om in Palestina zijn wil door te drijven. Men mag dus verwachten, dat binnen afzienbare tijd een oplossing in de door Engeland gewenschte zin tot stand zal komen. HET TSJECHO-SLOWAAKSCHE VRAAGSTUK. Flet Tsjecho-Slowaaksche vraagstuk blijft Europa nog steeds in spanning hou den. Juist op het oogenblik zijn de Duitsche bladen een nieuwe campagne te gen Praag begonnen. Karlsbad bljjft voor de Sudeten-Duitschers het minimum-pro gramma en aangezien het Tsjechische na- tionaliteltenstatuut, dat overigens nog1 niet is gepubliceerd, daarmede niet in overeenstemming zal zijn, is het einde van de strijd tusschen Tsjechen en Sudeten- Duitschers nog niet te zien. Zoo loopen er reeds eenige dagen geruchten over een, positieve tegenstand van de Sudeten-Duit schers. wanneer het statuut der nationali teiten niet naar hun zin zou uitvallen. Zoo spreekt men b.v. over een algemeene sta king in de Sudeten-Duitsche gebieden. Anderszijds verzekert de Tsiecho-Slo- waaksche pers dagelijks, dat men goedl opschiet met de besprekingen en dat het parlement, als de Sudeten-Duitsche partij niet tegenwerkt, zeker in de laatste dagen van Juli bijeen zal komen. HET BEZOEK VAN DE ENGELSCHE KONING AAN FRANKRIJK. Het Engelsche koningspaar is zoo juist met groot enthousiasme in de Fransche hoofdstad ontvangen. Dit bezoek onder streept de hechtheid tusschen Londen en Parijs, die inderdaad op alle gebieden van de buitenlandsche politiek samenwer-, ken. Politieke besprekingen zullen aan dit bezoek niet verbonden zjjn. Wel wachten de Engelsche monarch en zijn gemalin in de Lichtstad een groot aantal feestelijkheden. „NATURA". III. Wat nu de vogels betreft zijn die dui nen ook rijk in alle opzichten. De lepe laarkolonie in de Mui verkondigt de lof van strenge .wetenschappelijk opgevatte, vogelbescherming. De zilvermeeuwenkolo nie aan de Westen verschaft honderden bezoekers een aangename blik op impo sant vogelleven. Het rondleiden van die bezoekers is de kleuterschool voor toe 1 komstige echte vogelvrienden, die dan later op hun eentje of bij drieën werke lijk van de vogelwereld gaan genieten en niet alleen de nesten met eitjes waar dceren, maar ook vogelzang en vogeltrek, September en October in l'excls duin en aan de slikken van de Eendracht. En nu de polders. Toen het in Waalen burg begon te kraken, heeft de Vereeni- ging tot Behoud van Natuurmonumenten het er op gezet, haar hez.it langs de Oost- rand van Texel te bevestigen en uit te breiden. Thans heeft zij een linie bezet langs de heele rand: die Petten bij Den Hoorn, een perceel in de Prins-Hendrik- I older, onder Oudeschild een stuk bij Frakenstein, het Molen-Mieland, Biitti- kofers Mieland, Thijsse's Fienweid, het Schar, de Bol in de polder Het Noorden, allemaal eigendom en bovendien heeft ze nog in lange pacht de Slikken bij de Eendracht. Daarbij komen dan nog de nu gedegradeerde terreinen in Waalenburg, w.o. één stuk, dat bij wijze van experi ment door kade en molentje op peil wordt gehouden. Alles met alles is dit i.eds een indrukwekkend bezit (voor uit breiding vatbaar) en een waardig tegen hanger van de Staatsnatuurmonumenten in de duinen. Dat ook hier de mogelijkheid van nieuwe vestiging bestaat, is geble ken in de laatste jaren, toen de Stelt- HOOI EN NAGRAS. Notaris Mulder heeft Vrijdag in De Lindeboom voor de Vereen, tot Eehoud van Natuurmonumenten in Nederland het Fooigewas en nagras geveild van de na volgende perceelen: Riedige Stuk ,(afk. Erven Over); hooigewas en nagras, sa men f10.fv.j. f54); Riedige Stuk (afk. R.P.Keijser Cz.) hooigewas en na gras, samen f25 (v.j. f 48.De Kolk (in 3 perc.), hooigewas resp. f 16 (17), f89 (80) f23 (21); nagras resp.: f45 (10), f57 (75), f21 (41). kluut éénmaal en de Middelste Zaagbek, er twee achtereenvolgende jaren op Tnijs- se's Fienweid kwamen broeden. En er is goede verwachting, dat die Zaagbek en in 1938 weer broedt. Wie nu zijn hart wil schenken aan Texel, kan dat gerust doen. De Staat der Nederlanden en de Vereen, tot Behoud van Natuurmonumenten geven reeds vol doende waarborgen en de natuur doet de rest. Daar kan op Texel van alles ge beuren. Noord en Zuid ontmoeten elkan-V der en er zijn ook verbindingen naar Oost en West. En er is altijd verandering, al tijd iets nieuws. Het heele eiland ligt te kronkelen aan de Noordzee. Straks ver dwijnt Onrust, wellicht gevolgd door een nieuw breed strand. Ook de geteisterde. Noordpunt brengt nog wel eens verras singen. De haven van Oudeschild kon wel eens verzanden, en dan moeten wc ten nieuwe haven maken, wellicht in de Prins Hendrik bij 't Horntje. Dan kan, die vischmeelfabriek waarschijnlijk daar-,# heen en ook de zuivelzaak en dan wor den de slooten en de lucht bij Dijkinans- huizen weer rein, zooals voor 38 jaren, toen ik tot mijn verwondering mijn vriend Young er zich zag verbazen over een grutto-nest. Dat was het begin van de Engelsche invasie op Texel en die duurt nog voort, ten profijte van de T.E. o.O. Waar mee ik weer ben terug geko men tot mijn punt van uitgang en nog eventjes dankbaar kan gedenken, hoe die stoombootmaatschappij met vele harde rijksdaalders ons werk heeft gesteund, niet alleen uit welbegrepen eigenbelang maar ook uit waarachtige liefde voor de natuur en voor het mooie eiland. ganisatie bij de verkoop van zaaigranen door de T.O.K A.Z. moet worden be taald. Er waren het afgeloopen jaar dienaangaande moeilijkheden gerezen. Niet alle landbouwers, die via de T.O.- K.A.Z. zaaigranen hadden verkocht, had den het bundergekl betaald, daar ziji niet allen tevoren aangifte hadden ge daan en dus ook niet als lid waren in geschreven. Aangezien het echter in liet' belang van de Texelsche zaadtelers is, dat zooveel mogelijk zaaigranen onder de naam T.O.K.A.Z, het eiland verlaat, had de commissie gemeend, ook hij niet- leden te moeten koopen, doch alleen, wanneer de leden zelf niet meer konden leveren. LIJK HERKEND. Linnenjuffrouw sloeg bij de Fransche kust overboord. Het op 12 Juli bij paal 28 aangespoelde lijk, is herkend als het stoffelijk over schot van Hnnate Frederika Ansje Kolk, uit Amsterdam, linnenjuffrouw aan boord van een schip, varende op Frankrijk. Mej. K. is op 3 of 4 Juli bij de Fransche Igjst overboord geslagen. Aanvankelijk dacht de kapitein aan misdrijf. Bij het thuiskomen heeft men haar broer en zus ter, eveneens in Amsterdam woonachtig, met de droeve gebeurtenis in kennis ge steld. Ook de recherche. De politie alhier heeft zich in verbinding gesteld met de politie-radio-omroep, die op zijn beurt de recherche verwittigde. De broer en zuster hebben de voorwerpen, op het lijk aangetroffen, herkend. Het stoffelijk over schot, dat reeds begraven was op He algemeene begraafplaats alhier.. ,zal op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Am sterdam ter aarde worden besteld. 'J. T.O.K.A.Z. In de Vrijdag in De Lindeboom gehou den vergadering van T.O.K.A.Z. is tot lid van de commissie van drie, welke de be, langen van de organisatie behartigt, ge kozen de heer J. C. Kikkert, terwijl de heer G. Leber tot leider dezer commissie is benoemd. De vergadering, die door twaalf per sonen was bezocht, stond onder leiding, van de veer A. J. Keijser, die voor de laatste maal de voorzittersplaats innam. Ter benoeming van een nieuw commis sielid had de Bedrijfsvereeniging een voordracht opgesteld, bestaande uit de 'heeren R. W. Stoepker, Ab. Dros Bz., en J. C. Kikkert. Bij eerste stemming werd de heer J. C. Kikkert gekozen. De heer Keijser deelde mede., dat de T.O.K. A.Z. over het afgeloopen jaar een tekort van olm. f45.had. Gesproken werd over de heffing van een gulden per bunder van de leden, en de tien cent commissie, welke aan de or- De heer Van den Ban merkte op, dat het reglement, dat een jaar geleden is opgesteld, natuurlijk wel fouten heeft. Hij gaf de commissie in overweging aan de hand van de in de practijk opgedane ervaring, de artikelen te herzien. Hij achtte Tiet evenwel noodzakelijk, het bun dergekl te laten bestaan en gaf in over- weging, om van zaaizaadtelers, die geen aangifte deden - dus geen bundergekl betaalden en toch via de T.O.K.A.Z. hun zaaizaad verkoopen, alsnog naast het commissieloon de heffing per bunder te vragen. Het is de heer Van den Ban gebleken, dat de T.O.K.A.Z, in het eene jaar, dat zij \verkt, reeds overal belangstelling heeft gewekt. In Zeeland heeft spr. b.v. veel over het Texelsche zaaizaad hooren spreken; ook elders ook door Prof, Eioekema - wordt de ontwikkeling van deze jonge Texelsche organisatie met groote belangstelling gevolgd. Alle Texelsche zaaizaadtelers, aldus spr., moeten er zich van bewust worden,: welk een groot belang er mee gediend wordt, indien al het zaaizaad als Texelsch, zaad wordt verkocht. Het Texelsch zaai zaad is over het algemeen even goed; dikwijls is het beter dan van elders; dus, kan er alleen maar reclame in schuilen. Tenslotte roerde de heer Ab. Dros Bz. nog even de kwestie van de keurings- cijfers aan. Zooals bekend is er in een .vorige vergadering op aangedrongen, dai de N. A. K. zou worden gewezen oj het feit, dat in Noord-Holland vrijwè nooit tienen worden gegeven, terwijl di elders wel gebeurt. De voorz. deelde evenwel mede, dat een schrijven aan d< N.A.K. geen succes heeft gehad. Hierna werd de vergadering gesloten! Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren. 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1