De Turndag van H.N.K. TEXEL BEHAALT IN DE VIJF AFDEELINGEN VIER EERSTE PRIJZEN EN EEN TWEEDE PRIJS. MR. BREEBAART OPENT DE TURNDAG. Het was een sportfeest, zooals we er in onze gemeente nog nimmer een hebben gehad; een dag, georganiseerd door de Turnkring Hollands Noorderkwartier, waaraan door zeventien vereenigingen - met in totaal bijkans 600 leden deel genomen werd. De organisatie was keurig in orde, maar één factor is er altoos, welke zoo'n sa menkomst kan verstoren: het weer. Daar op is al menig schoon plan bij de uitvoe ring gestrand en het scheelde maar een haar of ons grootsche gym-festijn was hopeloos verregend. De omstandigheden, waaronder turners en turnsters van verre er waren er van Heer-Hugo waard en Nieuwe-Nie- dorp de reis naar Texel aanvingen, waren weinig bemoedigend. Een trooste loos grauwe lucht regenbuitjes nu en dan geen sprankel zonneschijn. GYMNASTIEK BEVORDERT DE OPGEWEKTHEID. Evenweler is een gevleugeld woord,, dat zegt, dat gymnastiek bevorderlijk is f aan de opgewektheid van de geest en aan verhooging van de moed....... Dat kon men deze dag aan de weet komen, want wie meent, dat die turnlustige dames en heenen met een gezicht als een „oor worm" naar ons eiland stevenden en, hier aangekomen, zich uitputten in la- menteenen over dat miserabele weer veigist zich deerlijk. OFFICIEELE ONTVANGST OP HET RAADHUIS. Tegen één uur werden het Eestuur van de Turnkring (o.a. Mr. D.Breebaart, voorz., Burgemeester van Zijpe; C.Bak ker, secr.J.J.Sleutel, penningm.), de ver tegenwoordigers der deelnemende ver-' eenigingen en andere genoodigdcn ten raadhuize door de Commissie van Ont vangst, bij monde van Mr. A.F.Kamp, verwelkomd. Deze Commissie bestond uit Burgemeester Kamp, wethouder Kager, gein.-secr. Jonker en de heeren W.H. Lap, voorz. V.V.V.; D. Dapperen J. van der Pijl, bestuursleden S.V. Texel; S. Zijm, A.Bakker en A.Vonk, bestuursle den Texels Fanfare. Mr. Kamp zeide ver heugd te zijn over de organisatie van dit! feest in onze gemeente en gewaagde van' het enthousiasme, dat bij de voorberei- dir)g reeds aan de dag werd gelegd. Thans zou het er om'gaan, onder het bewaren van de beste kameraadschap, te laten zien, welke vereeniging het mee ste presteert. Over het weer, aldus spr., maken we ons niet ongerust; dat kan trouwens onze geestdrift niet bekoelen. Spr. gaf verder zijn vreugde te kennen over het feit, dat deze gymnastiekdag z.i. geen politieke achtergrond heeft en dat er geenerlei „weerbaarheidsgedachte" aan ten grondslag ligt. Uw streven, zoo j'"i zei spr., is op een hooger doel gericht: ,tt de ontwikkeling van eigen lichaam. Uw arbeid vertoont een groote sociale kant, waarvoor ik u gaarne hulde breng. Het Gemeentebestuur is u erkentelijk voor uw bezoek en ik hoop danook, dat deze dag brengen moge, wat u er van ver-, wacht. Laat het zoo zijn, dat u aan 1 :iei dit Turnfeest blijde en goede herinne- ringen bewaart. kkJ MR. D. BREEBAART SPREEKT. In antwoord op de toespraak van onze na Burgemeester, dankte Mr. D. Breebaart, V€I voorz. van de Turnkring oprecht voor de vriendelijke ontvangst. Lang en breed hebben we het voorstel om naar Texel r<x te komen, besproken, maar ten slotte »2] hebben we niet geaarzeld van de geboden I gastvrijheid gebruik te maken. We heb- I je ben 'm populair uitgedrukt de laat- lgt ste tijd wat het weer betreft;, wel ge- knepen, maar we zijn optimistisch ge- steind en zullen dat blijven. Hartelijk dan- ujj ken wij het Gemeentebestuur voor zijn i wtegemoetkoming bij de voorbereiding. U ,ergingt voor, steldet lokalen beschikbaar, mcdeedt kortom alles, wat ons verblijf hier vvkon veraangenamen. Hierdoor voelen wij (jgOns op Texel thuis en ons Bestuur zal ^danook niet weifelen al werkt van- 1-jdaag Pluvius danook niet mee om 'n gefeest als dat van vandaag l^ier nog eens' i te vieren. re O VI ZN ia: »g' ig' 'gr <g- igi ig sd; en C ïei KC K< IA' iar aei ilfl :ld /er mr :tt( gg schouwspel kunnen zijn. Helaas deden de kou en de regen daar veel afbreuk aan.. Toen het raadhuis was gepasseerd werden de jassen en mantels aangetrokken, omdat men zijn gezondheid toch niet al te zeer in de waagschaal mocht stellen. OP HET SPORTTERREIN. De belangstelling van de zijde van het publiek viel niet tegen. Maar honderden zouden er meer gekomen zijn, indien het weer had medewerkt. Nu bedroeg, naar ons werd meegedeeld, het aantal beta-, lende bezoekers omstreeks 1000. Het terrein van S.V. Texel bleek voor; het doel zeer geschikt. Nadat de vereeni gingen zich keurig achter haar vaandel' in het gelid hadden gesteld, werd op mu ziek van Texels Fanfare (Turnlied) de vaandelgroet gebracht. Vervolgens sprak Mr. Kamp een inleidend woord. Spreker merkte op, dat de gymnasten zoo geluk kig waren geen zangers te zijn; daarvoor a'thans waren zij niet gekomen. Zangerst zouden zich bij dit weer verkleumen en.... ergeren. Gymnasten zullen hun oefenin gen ten beste geven en zich warm wer ken. Komt nog eens naar Texel, zoo be sloot spreker, maar dan als de zon schijnt Ook dan zult u weer welkom zijn. Vervolgens hield Mr. Breebaart een toespraak ter opening van deze turndag. De medailles aan de vaandels rinkelden in de stijve Zuidwester; zwaar klapper den de vlaggen, die feestelijk om 't •ter rein waren opgesteld. Maar fier stonden' daar de gymnasten, voor wie het verblijf op dit onbeschutte terrein wel leen groote opoffering moet zijn geweest. De voorz. sprak een woord van welkom en zeide verder o.a.: In een van zijn circulaires heeft onze secretaris deze dag een hoogtijdag ge noemd en hij had gelijk. E>e toon, waarop zijn circulaires waren gesteld, waren een afspiegeling van het enthousiasme, dat er in ons bestuur leefde. Geen oogenblik hebben we geaarzeld om in te gaan op het voorstel van de plaatselijke vereeniging „Texel" om naar Texel te komen; de moeilijkheden, aan een reis van een zoo groot gezelschap van niet minder dan 800 turners en turn- liefhebbers en aan de geheele organisatie met al zijn beslommeringen verbonden, Jiebben wij wèl geteld, maar wij hebben' er niet tegen op gezien, zooals eei< sportveneeniging van jonge en zoo zij: tot de veteranen behooren dan toch van jeugdige menschen betaamt. Wij zijn dus geland op dit wondermooie eiland,, met zijn zee, zijn strand, zijn bosschen;,, zijn welvarende landouwen, zijn wollige schapen en zijn bloeiende gymnastiekver- eeniging. Wij zijn blij hier te zijn en wij hopen van harte, dat gij allen met ons over ons samenzijn verheugd zult wezen en dat gij, toeschouwers, geen berouw zult hebben van uw komst naar dit terrein, waar wij u sport in de edelste beteekenis van het woord zullen laten genieten. Tot u, deel neemsters en deelnemers, zoo eindigde spreker, nog een enkel vaderlijk woord. Gij zijt hier gekomen om de eer van uw eigen vereeniging, van uw eigen plaats! te verdedigen en ik ben er van overtuigd, dat gij dit doen zult met sportieve op vattingen, maar bedenk, dat gij niet alleen lid zijt van uw eigen club, mpar ool^, d^t ge lid zijt van Hollands Noorderkwar tier", dat gij de eer van onze geheele kring dus hoog zult houden, maar bo venal, dat gij lid zijt van het K.N.G.V. Hoog dus het K.N.G.V. en leve Texel! Hiermede verklaarde spreker dit feesr voor geopend. ER WORDT GETURND. Eerst werd onder leiding van de heer H. Pennekamp door alle leden gezamen lijk een tweetal oefeningen uitgevoerd., Een uitnemend begin. Een indrukwekken de gebeurtenis, welke hier nog nimmer werd aanschouwd. Ook hier verleende onze Fanfare haar zeer gewaardeerde me dewerking. Daarna wisselden wedstrijdnummers, demonstraties van het Keurcorps van hef H.N.K. en andere oefeningen elkaar af. Het is niet doenlijk, de nummers alle apart te bespreken. We zullen ons in het biezonder tot Texel bepalen en hebben daar te meer Veden toe,, daar onze Ver eeniging in de vijf afdeelingen wel viert eerste prijzen en verder nog een tweede behaalde en wel: EEN GELUKWENSCH WAARD. UI DE MARSCHWEDSTR1JD. Terwijl in de raadszaal koffie en siga- woren werden rondgediend, maakten de inbjymnasten aan de Wilhelminalaan en op 'dahet Schildereind zich voor de marschwed- l P>trijd gereed. Jammer, dat onderwijl de volken het niet bij dreigen lieten Omstreeks half twee passeerde de stoet €rhet Raadhuis. Texels Fanfare ging •H'oorop; G.V. Texel vormde de kop van ^c'le gymnastenstoet. Wat had bij een vroo- Loijjk zonnetje zulk een défilé een fleurig a. L In de marschwedstrijd, alg. leider Joh. Moerbeek: 1e prijs met 63.5 (hoogst aantal) punten. In de afd. Jongens, leider C. Mets: le prijs met 23.5 p. In de afd. Meisjes, leidster mej. Marrie Koorn: le prijs met 26 (hoogst aantal> punten. In de afd. Heeren, leider C. Mets: le prijs met 24.5 punt. In de afd. Dames, leider Joh. Moer beek: 2e prijs met 23.0 p. Voorwaar een prachtig resultaat, waar mee we bestuur en leden van harte geluk wenschen. DE JURY. De jury werd gevormd door een viertal' deskundigen uit Alkmaar: de heer en mevr. Jonker en de heeren Jb. Schuyt en De Moei. We hadden het genoegen met hen en met de gymnastiekleeraar H. Pen nekamp de prestjaties van de Texelaars te bespreken en het verheugt ons te kun nen meedeelen, dat het oordeel over het geheel zeer gunstig luidde Wat de dames en heeren van Texel, jong en oud, lieten zien, getuigde van buitengewoon zorgvuldige voor bereiding, zoo werd ons verzekerd. Er is veel en serieus werk van de oefeningen gemaakt. Enkele onder deden van het toesteltumen kun nen nog wat verbeterd worden, al dus de heer Pennekamp, de alge- meene indruk is zeer gunstig. DE TEXEL-ADSP1RANTEN. De omstreeks 80 adspiranten van Texel gaven onder .leiding van mej. Marrie Koorn een nummer ter opluistering, dat algemeen de aandacht trok. Er werd, de moeilijke oefenstof ten spijt, danook zeer verdienstelijk gewerkt. TEXEL-TE-PAARD. Onder Kees Mets' leiding gaven de heeren van Texel keurige staaltjes van hun vaardigheid in het paard-turnen te zien. Het gladde gras en het door de regen stroeve paard berokkenden wel wat moeilijkheden, maar de „ruiters" hielden stand en oogstten veel bijval. Ja, Texel heeft het deze middag wel zeer goed gedaan. Aan dit turnfeest blij ven voor onze Gym., al stelde het weer dan diep teleur, blijde gedachten verbon-i den. DE KEURCORPSEN. De bloem van de gymnastiek beoefe nende jeugd in Hollands Noorderkwartier is samengebracht in de z.g. Keurcorpsen van de 1 urnkring. Een voorrecht was het,, deze hier te hebben mogen zien werken., Het Dameskeurcorps stond onder leidigg van de heer H. Pennlekamp, dat van de heeren onder leiding van de heer J_. Mole naar. Nauwelijks weten we, wat we het1 meest moeten waardeeren, de kracht, de vaardigheid of de sierlijkheid, waarmee ons de demonstraties werden gegeven. Wat de heer J. Molenaar aan de brug presteerde was stellig niet te overtreffen. Hij maakt danook deel uit gelijk we reeds meldden van het Keurcorps vanl het Koninkl. Ned. Qymn. Verbond, da.t) onze vlag in Luxemburg gaat verdedigen. Jammer, dat twee nummers (brug- dames en rek-heeren) wegens kans op ongelukken als gevolg van de regen (nu en dan motregende het) van het program-1 ma moesten worden afgevoerd. WAT ER MEER GEBODEN WERD. We kunnen de wedstrijdnummers in drie groepen onderbrengen: 1. Oefenin gen volgens oud, maar nochtans zeer deugdelijk systeem; 2. Rhythmische gym nastiek; 3. Standen. Het waren de clubs, van Kolhorn, Dirikshorn en Winkel, die een reeks standen vertoonden. Daarbij waren heel mooie vondsten. DirksJiorn was no. 1. Heer-Hugowaard voerde on der leiding van de heer De Haas op walsmuziek een rijdans uit. Een gewaar deerde variatie op de vanouds bekende gymnastiek-gerechten. Zoo maakte ook Den Helder met zijn hoepels (in de plaats van knotsen) een goede beurt. Zoo'n hoepel maakt een groot aantal va riaties mogelijk en verdient zeker de aandacht bij het samenstellen van oefen stof, waarbij het op gracieuse bewegingen aankomt. Naar de jury ons verzekerde^ is het hanteeren van die hoepels zeker niet moeilijker dan bij knotsen het ge val is. EEN MOEILIJKE TAAK. De taak van de jury was een zware. De oefeningen liepen vaak zoo uiteen, (staaf knots rhythmisch standen hoepels, enz.), dat het toekennen van, rangnummers wel op bezwaren moet heb- gestuit, maar de beoordeelaars waren ervaren gymnasten, die zeker wel koren van kaf (was dit er?) konden scheiden. Het aantal deelnemende jongensgroepen was 3; aantal heerengroepen 10; aan- Jtal damesgroepen 15 jpirkshorn-dames- groep deed niet mee); het aantal meines- groepen was zes. De Vereen. Heer-1 Hugowaard ontbrak 's morgens op het appèl, maar kwam een boot later. De dames-gymnasten waren sterker verte genwoordigd dan die van het z.g. sterke geslacht. Hierin speelt zeker Koning Voet bal een rol. SLUITINGSWOORD. In zijn slotwoord heeft Mr. Breebaart allen, die tot het welslagen van deze' Turndag hadden meegewerkt, namens de Kring hartelijk bedankt. De wijze, waar op T.E.S.O. voor het vervoer zorgde, was boven alle lof verheven, zei spr. Secr. Cor Bakker verdient alle waardee ring voor zijn groote ijver; mede komt een woord van lof toe aan de heeren J. Sleutel, alg. leider van de Turndag, H. Pennekamp, secr. en A. Keesman, voorz. Techn. Comm.; juryleden, de pianiste, mej. Blaauboer, de politie, de pers, de Texelsche Courant voor haar spontane en algeheele medewerking in let tiezon- der en niet het minst Tèx. Faifaj. Wij nemen, ondanks het ongunstiie weer, prachtige herinneringen aan at Turn feest mee. De Texelsche gymnata heb ben ruimschoots goed gemaakt wi het weer bedierf. Ik geloof, zoo eind^dispr., dat ik geen beter compliment kal gven. IN DE L1NDEB0CM. Na de Turnmiddag vereenigder dt di verse Bestuursleden, leiders, juryenver- dere genoodigden zich aan de naaltijd in De Lindeboom, waar ook Burgemeester Karrip en echtgenoote aanzaten. A/j tafel werd eerst het woord gevoerd dor Mr. Breebaart, op wiens verzoek een dronk, werd uitgebracht op H.M. de Koingin als Beschermvrouwe van het K.NQ.V. Vervolgens sprak Mr. Kamp, die nit al leen de organisatoren van de vaste wal een pluim ojp de hoed stak, maar zichook zeer waardenend uitte over het kraiige werk van heeren als voorz. J. Kiljan,, kcr. Jac. Roeper en de alg. leider Joh. Mar beek. Namens de plaatselijke Gymnastfk- vereen. sprak de heer J. Kiljan woord>n van dank. uHet was geen reuze-weer,, maar wel een reuze-dag. We hopen htt over een paar jaar nog eens over te doen maar dan onder betere weersomstandig heden". MR. D. BREEBAART DANKT. Aan de toespraak, waarmee de voorz. van de Turnkring het officieel ^gedeelte van deze sportdag sloot, oritleenen we het volgende: Dank zijn wij verschuldigd aan de Texelaars in het algemeen, aan Burge meester Kamp in het biezonder. Alles was goed verzorgd. Daar hadden we ook niet aan getwijfeld. De Texelsche organisato ren hebben getoond menschen met energie te zijn, die vol vuur hun taak volbrachten. Bij de besprekingen werd de naam van Mr. Kamp steeds met lof genoemd. Hij leeft mee met zijn gemeentenaren. Met die appreciatie van uw werk, Mr. Kamp, wenschen wij u geluk. De medewerking der overheid was ons een belangrijke steun. Ons ideaal is: Een gezonde ziel in een gezond lichaam. Wii willen geen wedstrijdmaniakken zijn, maar immer aan sturen op het kweeken van een sportieve geest. Wij willen, voor zoover dat in onze macht is, van onze leden in de maat schappij bruikbare menschen maken. De steun van de overheid hierbij stemt ons tot vreugd en spoort ons aan, £oo door te gaan. Een luid en langdurig applaus volgde. Hiermee was liet officieel gedeelte van de Turndag H.N.K.1938 ten einde. Het was een festijn, dat, slecht weer ten spijt, een voortreffelijk beeld gaf van het hooge plan, waarop de gyinnastiekveree- nigingen in de Kring haar prestaties ge-i bracht hebben. Zoo'n Turndag hopen we nog vele malen hier bij' .te wonen. Dat de propagandistische waarde ppoot is ge weest, ligt voor de hand; maar...... ook' hieraan deed het October-weer op deze Juli dag afbreuk. Dat geen der leden hiervan schade voor zijn gezondheid mag hebben ondervonden, hopen we van harte. In De Oranjeboom en in Eelman's Zaal ■\erd geruime tijd van de gelegenheid tot dansen gebruik gemaakt. Omstreeks mid dernacht verlieten de meeste gasten het eiland. ||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUillllllMlllllll|||||| DE VOLLEDIGE UITSLAG VAN HET TURNFEEST H.N.K. Prijs Vereeniging Punten MARSCHWEDSTRIJD 1. TEXEL 63.5 2. D.O.K.E.V, Anna-Paulowna 61.5 3. Tavenu, H.-Hugowaard 58.5 4. „Wieringen" te Wieringen 58.0 VEREENIGINGSNUMMERS JONGENS: 1. Pro Patria, Den Helder 24.0 1. TEXEL 23.5 3. Z.S.C., Burgerbrug 21.0 MEISJES: 1. TEXEL 26.0 2. Pro Patria, Den Helder 22.0 3. Sportlust, Juliaiiadorp 21.0 3. Sparta, Winkel 20.5 HEEREN: 1. Z.S.C., Burgerbrug 26.0 1. TEXEL 24.5 1. U.D.I.W.I.K., Dirkshorn 24,.5 2. Sparta, Winkel 23.0 3. Lycurgus, Schagen 21.5 DAMES: 1. Pro Patria, Den Helder 27.0 1. Olympia, Wieringerwaard 26.5 1. D.Ö.K.E.V., Anna-Paulowna 25.5 1. D.O.S., Den Oever 25.0 1. Tavenu, H.-Hugowaard 24.5 1. „Wieringen" te Wieringen 24.0 2. TEXEL 23.0 2. U.D.I.', te Kolhorn 22.\5 2. Sparta, Winkel 22.0 3. S.S.S., St. Maartensbrug 21.5 3. West-Fries, Barsingerhorn 21.0 3. Hercules-Hebe, N.-Niedorp 20.5 ZIE OOK HET 2e BLAD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 2