XjjcRÉME TWEEDE BLAD TEXFLSCHE COURANT Woensdao ?0 iuli 19?8 een weldaad voor Uw huid <-~t:"l v\d. „SOESTEREERG". l'iiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiinii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiNiii^llllll GEMEENTE TEXEL |iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiliililiiiiiiiuilliiiiiliililliiii!iiiiiii;ni:iiii:ii>ii!lllll DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter openbare kennig, dat op 13 Juli 1938 bij hen is ingekomen een verzoekschrift van Johannes Antonius Barhorst, van beroep koopman, wonende te Oosterend, Hoekstraat nr. 7, om een verlof B voor de volgende locahteit: dei zaal van het perceel Oosterend Hoek straat nr. 7. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendmaking kan iedeT tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethou ders inbrengen. Texel, 19 Juli 193S. Burgetn en Weth voornoemd. IC VLAMING. Loco-B. De Secretaris, JONKER INRICHTlNuEN a-elke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgrmeesler en Wethoudeis der Ge meente Texel brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeentesecretarie Iti inzage ligt een verzoek met bijlagen van de N.V. Bataafsche Import Maatschappij, te 's Gravenhage, om vergunning tot het oprichten van een electriscn gedreven ben zinepomp, op het perceel, gelegen aan de Koogerstraat te Den Burg, kadastraal be kend in sectie K., no. 2409. Op Dinsdag den 2 Augustus 1938, des middags ten 12 ure, zal ten Raad- huize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en de.-e mondeling en schriftelijk toe te 1 hten Zoowel de verzoeker, als zij, die b- zwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, op de Secretarie der Gemeente kennis neinen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbende i wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie eventueel met tot beroep van de beschikking van hei Gemeentebestuur bevoegd ziui zij, die me; voor het Gemeentebestuur zijn versclie nen, ten einde hunne bezwaren mond' ling toe te lichten. Texel, 19 juli 193S. Burgem. en Wethouders voornoemd, K. VLAMING, Lo.-B De Secretaris, JONKER BRANDGEVAAR door het broeien van hooi. Burgemeester en Wethouders der ge meente Texel vestigen bij deze de aan dacht van de landbouwers in deze ge meente op de maatregelen van voorzorg, die naar het oordeel van deskundigen! op ervaring gegrond, kunnen genomen worden tegen brandgevaar door het broeien van hooi. In hoofdzaak komt dit oordeel op het volgende neer: Allereerst, gelijk trouwens bekend is, is het noodig, dat het gras werkelijk hooi zij, alvorens het wordt binnenge-i haald. Maar dit is ten opzichte van! krachtig hooi niet genoeg, en bij regen achtig weer ook niet altijd mogelijk. Daarom is in de tweede plaats noodig, dat eer. behoorlijke hoeveelheid zout in het hooi gestrooid wordt en lagen oud, hooi of stroo er tusschen worden aange bracht. Zout verhoogt bovendien den smaak van het hooi. Het oude hooi en vooral het stroo ne men hierdoor zeer in voedingswaarde toe. Beide (liet zout en de lagen oud hooi of stroo) temperen den broei. In de derde plaats behoort elke hooitas, van tenminste één luchtkanaal te zijn. voorzien, dat gemakkelijk te vervaardigen; is van stevige mandenmakerstwijgen of van eenig eenvoudig latwerk. Het is vrij zeker, dat zich geen gevaar lijke broei zal voordoen, waar de drip bovenomschreven maatregelen zijn geno men. Tenslotte achten zij het wenschelijk, te wijzen op den inhoud van artikel 158 van het Wetboek van Strafrecht, waarbij! o.a. straf bedreigd is tegen hem, aan wiens schuld brand is te vyjjten, en wel: lo. gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten iioogste driehonderd gulden, indien daardoor gemeen gevaar voor goederen, ontstaat; ,2o. gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete vam ten hoogste driehonderd gulden, indien daardoor levensgevaar voor een an Ar i ontstaat; 3o. gevangenisstraf of hechtenis vam ten hoogste een jaar, indien het feit iemands dood ten gevolge heeft. Texel, 19 Juli 193S. Burgem. en Wethouders voornoemd, K. VLAMING, Lo.-B. De Secretaris, JONKER. K.L.M.-NIEUWS. Zaterdag 23 Juli komt om 14.25 uur de F 36 (32 paS|S.) Vertrek 14.40 uur. Zondag 24 Juli komt om v.m. 8.30 en n.m. 7.uur de F 22 (22 pass.) - Zondag 31 Juli n.m. 7 uur komt de F 36; vertrek 7.15 uur. Voor cjeze dienst (voor 32 pasis.J zijn thans reeds 27 pass. geboekt. OVER TEXEL. Het bezoek stelt tot nu toe teleur. In een artikel over Hollands Zeestrand, en Duinen, in de Groene Amsterdammer van 16 Juli, lezen we; „Zeer gemakkelijk kan een bezoek worden gebracht aan Den Helder, vanwaar we met de boot naar Texel kunnen gaan, het eiland, waar nog altijd duizendmaal meer vogels dam menschen zijn." Inderdaad dankt ons eiland zijn goede roep voor een groot deel aan die vogel rijkdom, maar van druk bezoek, zooals, de laatste jaren omstreeks half Juli kon worden waargenomen, is (de vacanties zijn begonnen) helaas nog geen sprake. Alge meen werden Zaterdag veel gasten ver wacht..... maar het weer liet ons in de steek. Het aantal stelde te leur. Aan de wijze, waarop voor Texel reclame wordt gemaakt, is dit zeker niet te wijten. On/3 V.V.V. is dag aan dag in actie en buiten haar om zijn er nog tal van bladen, die min of meer uitvoerig over ons eiland en zijn geneugten schrijven. Men beweert wel. dat de wKnrimata" veel gasten naar Terschelling en Vlieland lokt, maar, te oordeelen naar hetgeen de groote pers over het bezoek aan deze eilanden schrijft, is die veronderstelling niet gegrond. Wijl schrijven voorshands het mindere bezoek op rekening van het on-zomersche weer en vertrouwen, dat straks bij. overvloei van zon en zomerwarmte de scha zal wor den ingehaald. iiiiiiiiii!iiiii:iii!!i!ii:iii!iii!iii!iii!iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin|||||| SPORT OP TEXEL |I!1|||!;;|I llllijliiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiljllll S.V. TEXEL. Ondanks de vele afberichten, die we eigenlijk te laat ontvingen, slaagde ome elttal-comm. secr. er in, een tamelijk sterke comb, in het veld te brengen tegen Oosterend, op j.l. Zaterdagavond Het werd een, in de beste verhouding, ge speelde wedstrijd, welke door Tex: - comb, met 61 werd gewonnen. Toclr heeft O. flink partij gegeven al was zoo nu en dan liet T-spel haar technisch te machtig. Daar tegenóver stelde zij eera prettig aandoend, enthousiasme, waardoor ze zelfs eenige perioden het meest aa.i vallend is geweest. Ondanks de mu/ika'e' opluistering, waren er te weinig bezoe kers. De spelers, die ten slotte zorgden, dat we aan onze verplichtingen konden voldoen, onze dank. Voor ons allen was deze Zaterdngavondafwisseling een ge noegen. (Voor het unieke Gvm-feest verwjj/en we naar het eerste blad.) - Hedenavond worden ter training ver wacht de o.s. spelers: R.Beumkes, J.D. Blom, H. Boon, J.Bruin, P. Bruin, A. Dros Dz., H.Neijens, M.Vlaming, G.Wil- ner. W. v. Zeijlen, W. Vlas, W. Geus, Nic. de Graaf, Jac. Helsloot, P. Hemel rijk, B. Kiewiet, J. Kiljan, jan Rab, A. Venseput, G. Witvliet, Joh. Weijdt, A. Verheijen. De Jun. en andere adsp. om 8 uur. De spelers zorgen er voor, zoowel in 't wit als in Gr. Zwart te kunnen spelen. Zoo mogelijk zullen de Jun. en adsp., bij een partij spel de open plaatsen bezet ten. Komt allen. Nog tweemaal oefenen' met Mr. Bollington voor de vacantie. Adsp. aanvang 7 uur. Allen present, hoor. - Athletiek-afdeeling. Nogmaals wij- zijn we er op, dat de Vrijdagavond aan deze sport besteed zal worden Daar in de loop der maand Aug. wedstrijden zullen worden gehouden om het kampioenschap van Texel is een goede voorbereiding noodzakelijk. Aanvang 8 uur. Voor adsp. vanaf 12 jaar aanvang 7.15 uur. We verwachten groote deelname. Komt zooveel mogelijk op tijd. Binnenkort wordt in de vergadering van de vereen, ter behartiging van ae. belangen van 2e, 3e en 4e klassers, be-t sproken eventueele uitbreiding der com petities, afschaffing der promotie- en degradatie-wedstrijden en een eventueel gesloten seizoen. Over deze vragen heb ben 4 van de 5 afd. een enquête gehou den onder de leden: vóór uitbreiding der comp. afd. hebben 139, tegen 105 clubs) gestemd. Voor afschaffing der degradatie-wed strijden 97, tegen 146. Voor een gesloten seizoen verklaarden zich 159 clubs, tegen 84. i We zullen met belangstelling deze af wikkeling volgen. Texei stemde voor uit breiding tot 12 clubs in iedere afd. Donderdagavond trainen. D.D. |il!llltltlllltHIIII!llllllllllllllll!ll!lillllri!!li| liHII KING, DE SPEURHOND. 17. Onze vrienden slopen ongemerkt terug en verborgen zich achter een stapel! kisten. Vandaar konden zij de rovers, die reeds enkele seconden later aan boord waren geklauterd, prachtig bespieden. Wat trokken die Chinezen een lelijk g' zichten, toen zij hun makker gebonde.i op het dek zagen liggen. Terwijl zij zich bezig hielden met het bevrijden van de wacht, fluisterde oom Mulligan Jimmy in: „Volg me, wanneer ik een teken geef". Jimmy knikte; hij had zijn ooms bedoe ling al begrepen. EEN WESPENNEST. We vestigen er de aandacht op, dat het raadzaam is, voor de a.s. uitvoering vam U.D.I. VOOR Dinsdag a.,s. een toe gangsbewijs te koopen. Wie hiervoor in aanmerking komen, kunt u lezen in de advertentie en op de biljetten. Willen de hotel- en pensionhouders hun gasten, daar even op wijzen HANDELSREGISTER. Nieuwe zaken: N.V. Grondbezit Erven Doctor Jan Timmer, Koogerweg 38, Den Purg, exploitatie grondbezit (eerst te Haarlem gevestigd) In liquidatie getreden: N.V. Han- delmij. Dros en Co, handel in granen; be drijf wordt onder andere naam voortge zet. UITSLAG VERKOOPING. Notaris Mulder heeft gisteravond in hotel De Lindeboom publiek verkocht; a. voor de erven van de wed. Wegman Oieles liet huis met erf en tuin aan de Koogerstraat. n,o 4S. Kooper: de lieer Joh. Keijser Pz. voor f2160, b. voor de daines A.l. en T.R^Chr. Keijser een schuur met grond, hoek Waal- denveg Wilhelminalaan. Kooper de heer A. Gar rits en voor f 1450, c. voor de weduwe Koorn Lap een schuur met grond aan de Wilhelminalaan Kooper: de neer Jan Kok voor f570,-- OPEN1NG FILIAAL FR. ZEGEL. Maandagmorgen is hel filiaal van de fa. Frans Zegel Kz op de Groeneplaais geopend. Het voormalige café Den Furg heeft wel een geheel ander aanzien gekregen. De gevel is verbouwd. Er zij twee spiegelruiten aangebracht, een aan. weerszijden van de ingang. Ook het in terieur - dat er zeer eenvoudig uitziet. - is gerestaureerd: de wanden zijn be timmerd, een nieuw verfje deed liet ver dere werk. Het ligt in de bedoeling na. j',e opruiming in deze winkel hoofdzakelijk meubelen te etaleeren. Thans zijn ook manufacturen op groote tafels langs de wanden uitgestald. De verbouwing werd utigevoerd door de heeren A. de Kort, metselwerk, M. Boogaard, schilderwerk, P. Eelman, timmerwerk. Voor de fa. Zegel is dit filiaal een aan winst. van be teekenis. Het gebouw is door de fa. Zegel voor een reeks van ja ren van de Doopsgezinde Gemeente ge huurd. TURNDAG - H.N.K. (vervolg van het eerste blad) DE LEIDERS. Wie bij de oefeningen der Texdsche gymnasten op zoo voortreffelijke wijze leiding gaven, hebben we vermeld. Volle digheidshalve noemen we hier ook de leiders der overige vereenigingen. Het waren de heeren: SIEUWERS: D.O.K.E.V. DE HAAS: Tavenu. PENNEKAMP: „Wieringen" en Den Oever. NOL: Pro Patria. MOLENAAR: Z.S.C., Sportlust; S.SS. KEESMAN: Sparta, U.D.I. (Dirkshorn en Kolhorn), Lycurgus en Olympia. COR MET: De West-Fries. Gaarne vermelden we nog de goede diensten, welke Vonk's geluidsinstallatie heeft bewezen. Ze bleek onmisbaar. 18. Midden op het dek hielden de ro vers krijgsraad. „Ik werd geheel onver wachts door twee personen en een ge mene hond aangevallen. I>e hond sprong me naar de keel. !k viel achterover op het dek en bleef half bewusteloos liggen. V at er verder gebeurd is, weet ik niet, maar toen ik later weer bijkwam, lag ik zwaar geboeid". „Maar ze kunnen niet weg zijn", riepen enige Chinezen opge wonden uit. „Mannen, de revolvers ge reed houden, we zullen het hele schip afzoeken". ,,Koih nu", wenkte oom Mulligan..... Zouden zij een goed heenkomen kunnen vinden? Daarover Zater dag. (DEURWAARDER PRINS Te Den Helder is deurwaarder J W.B. wegens slordige administratie uit zijn ambt ontzet. Er zouden geen tekorten zijn. On/e plaatsgenoot, deurwaardei' Prins n.emt voorToopig het kantoor te Den Fielder waar. VOOR HET SEPTEMBER FEEST. Naar men ons meedeelt is door het Da- mescomit aan Den Burg voor de kas der Alg. Oranje-Vereeniging een be drag van f 470, ingezameld. DEN HOORN. AFSCHEID DS. MOEN. Zondagmiddag a.s. zal Ds. Moen af scheid nemen van zijn gemeente wegens aanvaarding van het beroep naar Nicuw- Lcuzen bij Dedemsvaart. O! DEï CHIU-1 CONGRES TRANSP. ARB. BOND. Als afgevaardigde van Texel woonde de heer Ib. Bruin te Groninpjpn bet Con gres van de Centr. Bond van Transport arbeiders bij. Hierover werd vorige week in de plaatselijke organisatie verslag uit gebracht. We ontvingen van deze verga dering een verslag, waarvan we liet zake lijke zullen laten volgen. 1 Er worden ook nachtvluchten gemaakt. Deze week zijn er omstreeks zeven Socsterbergvliegtuigien aangekomen. Wan neer ze geen dienst behoeven te doen, zijn ze geborgen in op iiet veld opgetrok ken hangars (tenten). De militairen heb ben het terrein thans van krachtige schijn- werpers voorzien, met het oog op nacht- vluchten, .waarmee de vliegers van Soes- terberg deze week een aanvang zullen maken. TERSCHELLING. DE „KARIMATA" BAGGERT KOPER. Reeds eenige dagen werkt de Karimata thans weer onafgebroken voort. Behalve kogels en spijkers, werd Zaterdag een zware koperen band opgehaald, welke' naar alle waarschijnlijkheid van een der masten van de Lutine afkomstig is. Men is op de goede weg. Ook stukken van tie toren van Beckers zijn geborgen. Spoedig hoopt men deze verongelukte stalen toren geheel opge ruimd te hebben. Ililli taa. aniiiiiniiiiniin:aii!iiiiiii!iwnN:itimMitaii!ia(Uiiii. 'flllll Mcdedcclifigen van fexels Bioscoop Theater ||j||lii!!iii:iiiiiiiiiiiiiiliiii!liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:i!i!iii!i::i;:iliiii!iiiiliilliiii||l||| DE INDISCHE GRAFTEMPEL. Deze film, waarvan het eerste deel 'is getiteld: „De Tijger van Eschnapoer", voert ons naar de binnenlanden van Br.i- Indic, het rijk van de Malnapadja van1 Lschnapoer. Driie avonturiers probeeren. tot dit land door te dringen, twee om de schatten van de M a ha ran i, de derde oin1 haarzelf te veroveren. Deze man, Sascha, had h,aar in Parijs leeren kennen en kon haar sindsdien niet meer vergeten. Hij; weet. werkelijk tot de Maharani door te dringen. Maar als de Maharadja dat ver-, neemt, ziet het er voor beiden slecht uit. De wraak van een Oosterling is niet mis. Doch na een reeks van adembenemende avonturen weten Sitha en Sascha te ont komen. De Maharadja volgt haar, vindt haar, neemt haar gevangen, maar ze weet weer te ontkomen. Een avontuurlijke film, die van het begin tot het einde boeit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 5