51st" Jaargang De Kisiiwe Texslscfie Courant Woensdag 27 Juli 1938 No. 5277 EERSTE BLAD. N.V. WACO Autobusdiensten Texelsche Berichten Veel Groote Sterns op Texel minium van over de grens, iiiiiiiiiiii i TEXELSCHE COURANT IS SINDS I JULI 1930 IN DIT BLAD OPGENOMEN. UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.lossenrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 48 ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) HOOGWATER (ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer een half uur later.) 27 28 29 30 31 1 2 Aug 9.55 10,49 11,36 12,20 12.55 1,02 1.44 Aan Zwembad „de Schans" een uur eerder. LICHT OP Rl|WIELEN en RIITUIGEN 9 29 ||||||lllllllltllll|jllllllllllllllll!lllllllllllllltlllllllll!lllllllllllllll!llllllllll.Hll||||l| iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Nog altijd blijft de politieke maaltijd sterk gekruid, al zijn wij daaraan langzamerhand zoo ge wend, dat wjj het bijna niet mer ken. Toch is wel duidelijk, dat de toestand in het Verre Oosten hoogst ernstig is geworden. iDE TOESTAND IN HET VERRE OOSTEN. Volgens het Chineesche program zal de burgerbevolking tegen het einde der maand Hankau moeten verlaten, terwijl tegelijkertijd het buitenlandsche departe ment naar I sjoenKing worden over gebracht, gelijk dat met alle burgerlijke besturen het geval zal zijn. Uiteraard blijven de militairen op hun post. Aan het front van Hoekau is, naar het schijnt,, de rust voor eenige tijd teruggekeerd. Deze rust zal echter van korte "duur zijn, daar regelmatig nieuwe Japansche troe pen ter versterking worden aangevoerd. In de internationale wijk van Sjanghai is het weer tot een aantal moordaansla-' gen op vooraanstaande persoonlijkheden gekomen. Japan heeft de handen meer dan vol aan de strijd met China. Dat bleek on dubbelzinnig uit het feit, dat het de Olympische spelen voor 1940 moest af zeggen. Daarom is men niet verwonderd, uit Tokio de nadrukkelijke verklaring te» vernemen: „Wij willen geen oorlog met Rusland". Aldus heeft de woordvoerder van het departement zich uitgelaten. In een officieel bericht, dat de Japan sche regeering verstrekte, beluistert men, in hoe weinig positieve bewoordingen, het ook gesteld moet zijn, niettemin 't verlangen politieke verwikkelingen zoo veel mogelijk te vermjjden. Scheen het eenige dagen geleden, dat men langs di plomatieke weg was vastgeloopen, thans schijnen nieuwe mogelijkheden tot een vergelijk te komen, aan de orde te zijn. De legerleiding heeft tenlotte aan de diplomatie overgelaten deze zaak te rege len. Mochten verdere onderhandelingeni mislukken, dan overweegt men te Tokio een militair deskundige naar de heuvel Tsjangkoefeng te zenden, om de toestand daar nader te bestudeeren. Volgens de verklaring van de Japan sche woordvoerder is echter ook het ge duld van zijn land begrensd. Tevens vónd men gelegenheid erop te wijzen, dat de buitenlandsche bladen het geval hebbek opgeblazen. Een feit blijft intusschen, dat de Japansche pers onmiddellijk alarm heeft geslagen, welk rumoer echter als bij tooverslag is gesmoord. Wellicht is hier langs diplomatieke weg nog een ver gelijk mogelijk. Daarmede zullen echter veel wporden en veel tijd gemoeid zijn.. HET TSJECHOSLOWAAKSCHE PROBLEEM. Ook hier is bezorgdheid voor het be houd van de Europeesche vnede gewet tigd. Immers: de Tsjechische regeering legt de laatste hand aan het Nationali teitenstatuut, dat dezer dagen gepubli ceerd zal worden. Alvorens het parlement echter tot behandeling zal overgaan,, krijgt de Sudetenduitsche partij de gele- ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu|||||| IIIIIIIIIIII WAT ER GEBEURDE... ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiliiiiitliiliiiiiiliiiitiiiliiiiiii!iiiiiiii:iiiili!iiiiiiii|||||| 27 Juli: Robespierre ter dood ge bracht. 1794. 28 Juli: OostenrijkHongarije ver klaart aan Servië de oorlog 191 I. 29 Juli: Mussolini wordt 55 jaar-'38. ||||||lllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllll|||||lllll|l|||lllllllllll!ll!lllllllil|llll||||||| IIIIIIIIIIII WEET U ZE ALLE VIJF Illlil lllll lllllliiiiiiiiitiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuimiiiiillllll 76 Wat is een talud? 77 Wie stichtte de Kaapkolonie? 78 ls Java grooter dan heel Neder land? 79 Waar is Paul Kniger begraven? -80 Wanneer stierf de uitvinder Th. Edison ANTWOORDEN. 76 Glooiing van dijk, weg, enz. 77 Jan van Riebeeck (1618—1677) 78 Java is bijna 4-maal zoo groot. 79 In Pretoria, Zuid-Afrika. 80 18 Oct. 1931 te W.-Orange (V.S.) NIEUWE VRAGEN 81 Wat is een archipel 82 Wie was Robespierre 83 Waardoor is Pisa bekend 84 Welke bekende schrijver gaf een boek over het leven der bijen 85 Wat beduidt de afkorting: R.I.P. De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr. ||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllUllllllllllllllll|||||| IIIIIIIIIIII POSTDUIVENSPORT. lllll|iiiiiiiiiiillliiiiiililiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiin|||||| EEN DUIF, DIE HET DEED. Deze doffer N9-28-28417, eigenaar J. van Zoelen, heeft een pracht staat vani dienst achter zich; al eenige jaren neemt, hij niet meer actief aan de vluchten deel. Als jonge doffer was hij niet te slaan; in alle vluchten won hij een prijs. In de Oostvluchten vloog deze duif van de sta tions Osnabriick, Linde, Stendal, ja, zelfa van Kustrin, eenige honderden K.M. ach ter Eerlijn. Op de Zuidvluchten startte hij o.m. van Orleans, Eordeaux en Dax (1200 K.M.) Met zijn vlucht van Dax in 't Intern. Nationaal Concours verwierf hij de prijs voor verst wegkomende prijsduif,, alsmede de speciale Friesland-prijs. Deze doffer wordt nu als fokdoffer ge bruikt. genheid van een en ander kennis te ne men. De regeering is zeer toegeeflijk, hetgeen men van de Henlein-partij nu juist niet kan zeggen. Deze staat op in williging van haar eischen voor de volle 100 pet. De kruik gaat zoolang te water tot zij breekt....) Internationaal is Berlijn in deze zaak gemoeid en het doet alles, om de kwes tie in der minne te regelen, want voor dreigende ontwikkelingen voelt het Derde Rijk thans blijkbaar minder dan ooit. Ge heel vreemd daaraan zal ongetwijfeld hef bezoek van Hitiers adjudant kapitein Wie demann een Lord Halifax niet zijn. Hitler schijnt een neutraliteitsstaat Tsjechoslo- wakije, in de geest van het België van voor de wereldoorlog, te willen bevorde ren, maar het is nog zeer de vraag, of het betreffende land dit zelf zou toejuichen.: Achtergrond van deze overwegingen vormt natuurlijk het Duitsche verlangen Tsjechoslowakije bevrijd te zien van J' bondgenootschappen, die Berlijn'in zjjn bewegingsvrijheid belemmeren Het schijnt evenwel, dat men te Praag niet be reid is, Rusland van het Tsjechische po litieke firmament te verwijderen, hetgeen Duitschland natuurlijk een doorn in het oog is. Hoe Praag nu ook gesteld is op een niet-aanvalsverdrag, men zal ook daar niet vergeten zijn, dat Oostenrijk, enkele maanden geleden een dergelijke) garantie door Berlijn als een vodje pa-' pier zag verscheuren. □iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii HOTEL DE HOOP DE COCKSDORP,* zooals dat er na de restauratie uitziet. l>i||llll!ll||!ll!llllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllll Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiii BROED-RESULTA- TEN OVER HET ALGEMEEN GUN STIG, ONDANKS SLECHT WEER. - ER IS VAN DE KAPMEEUW OOK WAT GOEDS TE ZEGGEN. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii WAT ZEGT J. P. STRIJBOS ER WEL VAN iiillllliliiiiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllilliiii Aan een artikel van Jan P. Strijbos in De Telegraaf van 23 Juli over de broed- resultaten van dit jaar ontleenen we: Voor de meeste vogels is de broedtijd thans voorbij. Toch kunnen we van tal van vogels nog nesten met jongen en zelfs met eieren aantreffen, al zijn das dan in de regel tweede of derde broed sels. Rietzangers en karekieten zingen» nog, hetgeen natuurlijk nog op nesten of jongen wijst en de spotvogels en de vliegenvangers, welke pas in begin Mei of nog later in ons land verschijnen, very zorgen op het oogenblik nog overal hun jongen. )ndanks het slechte weer gedurende de geheele broedtijd, vallen de resultaten nog best mee. De heel vroege broedvogels zooals kievit, wulp, wilde eend, groote lijster, blauwe reiger en nog een paar profiteerden van het ongekend mooie en warme weer van de Maartmaand en begon nen daardoor gestimuleerd extra vroeg met de voorbereidingen, zoodat er al' jonge wulpen waren in de eerste Mei- week. De hooitijd werd door het slechte weer verschoven en daar het rapen van de eieren van onze kieviten en andere weidevogels een week eerder eindigde (dank zij de nieuwe vogelwet), hadden deze vogels, afgezien dan van het mise-' rabele weer in April en Mei, een rustige broedtijd. Wel viel het ons op, dat velei weidevogels slechts kleine broedsels wis ten groot te brengen en in de duinen had den ook de wulpen slechts één, hoogstens twee jongen bij zich. Wat op zichzelf al een wonder mag heeten, als we de koude, de hagelbuien en het gure, winderige we ei» in aanmerking nemen, waarmee deze vo gels in het open veld te kampen hadden. Op de bekende en de groote broed plaatsen, zooals op Texel en op de Peeri aan de Hoek van Holland, begonnen de vogels pas vrij laat met broeden en thans vinden wij daar nog tal van groote sterns, en zelfs kluten en scholeksters, welke nog zitten te broeden. Door de storm en het hooge wafer zijn alle nesten van groote sterns op de Mokkeplaat weggespoeld. Ook op Griend gingen vele nesten door hoogwater ver loren. Op de schorren, achter de Een dracht hadden echter de groote sterns wijselijk de hoogste gedeelten betrokken zoodat de schade daar betrekkelijk nog} meeviel. MET DE GROOTE STERNS GAAT HET GOED. Dat het met die GROOTE STERNS OP TEXEL thans de goede kant opgaat, Foto Kikkert. is verheugend. Heel lang geleden nestel den deze fraaie vogels geregeld en in groot aantal op Texel. Met de mensclH onteerende sterntjesmoord in de jaren, 1907- '08 kregen de groote sterns de groote klap en jarenlang was er op Texel geen groote stern meer te bespeuren. Lenige jaren terug beleefden wij echter de terugkeer. Die eerste schuchtere vesti gingspogingen hadden echter niet veel succes. Er is geen vogelsoort, welke zoo gevoelig is, vooral in het begin van ko lonievorming. Een kleine kolonie van deze vogels zal zich in de regel niet weten te handhaven pas wanneer vele tientallen liefst honderden paren tegelijk, gereed maken tot nestelen, is er een redelijke kans, dat de poging tot het stichten van een nieuwe kolonie resultaten, zal opleve ren. Dat hebben we gezien op de Beer en hetzelfde is ook weer liet geval ge-, weest op Texel. DE KAPMEEUW NOG NUTTIG? Nu doet zich het merkwaardige gevall voor, dat de kapmeeuwen in het begin van zoo'n vestigingspoging een handje kunnen helpen en verschillende vogel wachters, die door hun omgang met de, vogels en jarenlange ervaring zeker als deskundigen mogen meespreken, zijn het er over eens, dat de kapmeeuwen in het allereerste begin van kolonievorming nut tig werk kunnen verrichten, zelfs een. noodzakelijke factor kunnen beteekenen. Men zou zelfs kunnen zeggen, dat de groote sterns de kapmeeuwen noodig hebben, althans in 't begin, wanneer haar aantal nog gering is. De kapmeeuwen vermeerderen niet alleen haar gelederen, maar vormen een strijdbare en vooral weerbare macht, jagen de nestenroovers uit de buurt en zorgen dus voor een grootere veiligheid. Ook bij andere vogelsoorten zien wij wel, dat de eenc van de andere profi teert. De tureluur zoekt bescherming bij het nest van een kievit, die voor geen kleintje vervaard is en zwarte kraaien,, blauwe reigers en zilvermeeuwen durft aanvallen, in tegenstelling met de ture luur, die lang geen held is. Het wonderlijke is, dat de kievit de tureluur in zijn broederf duldt; de kievit, zal het de tureluur in geen enkel opzicht lastig maken, terwijl hij andere voge's, zooals scholeksters, zorgvuldig uit zijn terrein zal weren. Zooiets zou ook kunnen bestaan tus- schen kapmeeuw en groote stern, als deze laatstgenoemde nog te gering in aantal is om zelf het hof schoon te houden. En indien dit werkelijk het geval is, dan is er nog iets goeds te zeggen van de kap meeuwen. HET ZEEKAMP N.J.V. Dit jaar aan Den Oever. In tegenstelling met eerder gepublL c erd bericht, werd ons gisteren medege deeld, dat het zeekamp van het N.J.V. dit jaar NIET op Texel zal worden gehou den, doch verplaatst is naar de haven vatt Den Oever. De Marine heeft als loge mentschip beschikbaar gesteld Hr. Ms. Wachtschip Buffel. Voor oefeningen kreeg het kamp 12 Marine zeilsloepen in bruikleen. Hiermede wordt overdag op de Waddenzee en Noordzee gezeild, waarbij de deelnemers onder deskundige leiding worden onderwezen in de zeilkunst. Circa 150 jongens zullen dit jaar aan het kamp, dat van 113 Augustus duurt, deelnemen. 9^ Aan het Orgaan van het N.I.V., De Trom, ontkenen we nog, dat het veran keren van de Buffel op Texelstroom on overkomelijke bezwaren bleek op te le veren, terwijl de haven van Oudeschild voor dit jaar voor dit schip ongeschikt bleek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1