ALS ROOKER VAN SMAAK SMAAKT U ALLEEN TRIUMPH I CENT VIRGINIA <a vewuikkeByk! 51ste Jaargang Zaterdag 30 Juli 1938 No. 5278 Uit het land van „Oom Paul EERSTE BLAD. ONTMOETINGEN. Bezoek aan de Mok. N.V. WACO Autobusdiensten Texelsohe Berichten TEXELSCHE COURANT VOOR DE ZONDAG lllllliüiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll Een terugzien na vele jaren geeft een. groote verblijding en een onuitgesproken teleurstelling. Familieleden, vrienden, zijn jaren van elkaar gescheiden geweest. Öp zekere dag zien ze Wkander terug en zijn verheugd. Heerlijke jeugdherinneringen worden opgehaald, het verleden herleeft. Maar wanneer dit verleden zich als n' film enkele malen aan het geestesoog heeft ontrold, dan komt weer het heden. Fn met het heden een zekere ontgoo cheling. •We bemerken op een gegeven oogen- blik plotseling, dat we elkander ont groeid zijn. Wij zijn niet meer voor elkander, wat we eens waren. Het leven heeft ons verder gevormd. Geen van ons is stil blijven staan. We zijn verder gegaan, we hebben ons eigen bestaan opgebouwd. Kinderen zijn volwassen menschen ge worden. En maar al te gauw bemerken moeder en vader, dat de teruggekeerde zoon zich niet meer bij hen thuis gevoelt. Familieleden, vrienden, bemerken van elkander, dat ieder anders is geworden. De jaren hebben hun werk gedaan. En zoo heeft elke ontmoeting na jaren, een vreugde maar ook een teleurstelling, waarop we ons steeds moeten voorberei den. ZONDAG, 31 Juli 1938. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG Een mensch is niet sterk, door wat hij heeft, doch door wat hij is. MAANDAG Er is lange oefening voor noodig, om niets te veel te zeggen. DINSDAG De mensch, te bros van stof, magh qualijck tegens weelde, en al te groot een lof. Vondel. WOENSDAG Medevreugde, niet medelijden maakt de vriend. Nietzsche. DONDERDAG Er zijn vele ziekten, maar hopeloosheid is de ergste ziekte. Inayat Klian. VRIJDAG We zoeken vaak in de verte en zien niet, wat vlak bij ons ligt. ZATERDAG Die weet te begrijpen 't oogenblik, dat is de ware man. Schiller. |||||liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiinii|||||| WEET U ZE ALLE VIJF ||||||iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiini|||||| 81 Wat is een archipel 82 Wie was Robespierre S3 Waardoor is Pisa bekend 84 Welke bekende schrijver gaf een boek over het leven der bijen 85 Wat beduidt de afkorting: R.I.P. ANTWOORDEN. SI Een eilandengroep; oorspronkelijk een zee met veel eilanden. 82 Een der leiders van de Fransche re volutie, die veel vooraanstaande personages ter dood liet brengen, maar tenslotte zelf terechtgesteld werd (1758—1794) 83 Door zijn scheeve toren. 84 Maurice Maeterlinck. S5 Reciuiescat in pace; hij (zij) ruste in vrede. Spreek „requiescat" uit als: „re-kwie-es-cat" (klemtoon op „es") NIEUWE VRAGEN 86 Hoe betitelt men de burgemeester van een groote stad S7 „Cognac" is genoemd naar 88 Wie was Jan v. d. Heijden 89 „Luctor et emergo" beteekent.. 90 „Dr" is een afkorting van De antwoorden en nieuwe vra gen komen in het volgend nr. POSTDUIVENSPORT. EEN PRIMA VLIEGER. 1 Doffer WBN 35-21672, bekend als „Doffer van Dekkers". Een Doffer, die destijds veel van zich deed spreken, omdat hij van alle stations prijzen behaalde. Op een zware vlucht van Chateauroux echter heeft hij zich overvlogen. Dit wreekte zich op volgende tochten. Dit jaar is hij na de eerste vluch ten thuis gehouden om weer geheel op verhaal te komen. In 1937 haalde hij in een nationale vlucht van Nyons af een 2e prijs; op een vlucht van Orleans een 4e, op een van Chateauroux een le; dit jaar van Nyons af een Se. Eig.: J. van Zoeten. EEN STUK HISTORIE 99 in het Zuidafrikaansche plaatsje Coles- berg, dat haast verloren lag in het k.if- ferland, werd in 1825 Stefanus Johannes. Paulus Kruger geboren. Zijn ouders be hoorden tot de Boeren van Nederland- sche afkomst, die wijd verspreid in de Kaapkolonie woonden. Maar zeer weini gen van hen konden zich beroemen op kennis van eenige beteekenis, want scho len waren hier niet. Maar deze ongeleti terde menschen waren een vroom volk, innig gehecht aan het Gereformeerde ge-1 loof hunner vaderen; en in de gevaar volle kamp met wilde menschen en wil-: de dieren waren zij een gehard en taai menschenslag geworden, rein van zeden, trouw en eerlijk. Het was toen een veelbewogen tijd voor de ouders van Paul en hun landge-< nooten. De Kaapkolonie was kort te vo ren Engelsch geworden. Maar reeds heerschte er onder de Boeren zeer ern stige ontevredenheid tegen het Engelscho bewind. Het ergste was zeker wel, dat de regeering de vrije Kaffers, die ver raderlijk de hoeven der blanken aanvie len, menschen doodden en vee stalen, in het gelijk stelde tegenlover de Boe ren. Toen groeide de ontevredenheid tot wanhoop en zeer velen besloten, de En- gelsche onderdrukking niet langer te ver dragen. Zoo goed het kon maakten zij hun hoeven te gelde; zij kochten levens middelen, geweren en ammunitie en zoch ten nieuwe woonplaatsen, ver buiten 't bereik van de Engelsche regeering. DE GROOTE TREK: 1835-1838. Ook de Krugers trokken met hun ge zin mee over de Oranje-rivier; zij sTo- teh zich aan bij de „Groote trek", waar aan wel 10.000 personen deelnamen. Zij gingen naar het land ten noorden van de Oranje-rivier, dat de wreede Kafferko ning Moselikatse bijna geheel had uit gemoord. Van de overgebleven neger stammen kochten de Boeren de streek tot aan de Vaal-rivier. Zorgeloos verspreid den zjj zich over het land. Maar Mose likatse zond zijn solJaten op de „W(it-< menschen" af, en vele Boeren werden door de woeste Kaffers verrast en met vrouwen en kinderen vermoord. Maar op de plaats, die nu nog Vechtkop heet, wist een handjevol Boeren de groote benden dapper aanstormende Kaffers kloekmoedig af te slaan. Hoewel pas twaalf jaar oud, behoorde ook Paul Kru ger tot de verdedigers. Daarna verover den de Boeren op Moselikatse het land, van de Vaal tot de Limpopo. Het was in, eerlijke strijd gewonnen. Een deel der Boeren, ook Paul's vader, trok nu oostwaarts, naar de overzijde: der Drakensbergen. naar Natal. Zij kochten dit land van de Kafferkoning lllllliiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll GEMEENTE TEXEL ||||||l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllll|lllll<lllllll|||||| De Burgemeester der gemeente Texel brengt ter kennis van be langhebbenden, dat het vliegkamp DE' MOK tot 6 AUGUSTUS a.s. voor het publiek GESLGTEN zal zijn. Texel, 27 Juli 1938. De Burgemeester voornoemd, KL. VLAMING, lo.-B. l'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiillllll WAT ER GEBEURDE... l£;|||i| 30 Juli. Eerste steen gelegd van het Vredespaleis te Den Haag. 1907. 31 Juli: De Pilgrim Fathers zeilen naar Amerika. 1620. 1 Aug.Duitschland verklaart aan Rus land en Frankrijk de oorlog. 191 1 2 Aug.: Geboortedag van wijlen I l.M. Koningin Moeder Emma. (Arolsen, 185S.) ALG. TEX. ORANJEVEREENIGING. De heer S. Prins treedt af als voorzitter. Twee dagen feest. In de Dinsdag gehouden bestuursverga dering van de Alg. lex. Oraiyevcreeni-, ging heeft de heer S. Prins wegens drukke werkzaamheden ontslag genomen als voorzitter. I let vertrek van de heer Prins beteekent voor de Oraujevereeni- ging een groot verlies. Veel heeft hij voor de vereeniging gedaan. Zijn enthousiasme werkte stimufcerend. Dat de feesten van de Oranjevereeniging slaagden, is voor 'n belangrijk deel aan zijn voorbereidende arbeid te danken. Voorloopig zal geen nieuwe voorz. wor den gekozen. Het bestuur zal gezamenlijk de voorbereidingen treffen voor de fees ten in September, die thans definitief zijn vastgesteld op 6 en 7 September. Er zal dus twee dagen worden feest gevierd. Na tie festiviteiten zal een nieuwe voor zitter worden gekozen. Fi. Illlll'iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iliiiniiNiiiiiiiiiiiiiiiiiillllll GEMENGD NIEUWS Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren. "XAMENS. Aan de lijst in vorig nummer moet r.og worden toegevoegd: Hans M u 1 de r, die aan het Lyceum te Den Helder overging van 2e naar 3e klas. BENOEMING. Bij beschikking van de Minister van Justitie is met ingang van Maandag j.l. als waarnemend-deurwaarder te Den Helder (vacature-J. W. Biersteker) aan gewezen de heer S. Prins, deurwaarder alhier. Aartswoud. Het 11-j; zoontje van de fam. Schooneveld te Middenmeer (Wie- ringenïeerpo 1deris bij liet visschen bij het stoomgemaal verdronken. Bij de Poolsch-Roemeensche grens is een Poolsch verkeersvliegtuig tegen, een berg gevlogen. De tien pass. en de bemanning van vier pers. kwamen om. Bij de Australische regeering zijn door Duitsche en Oostenrijksche joden 1000 immigratievergunningen i aange vraagd voor 6000 personen. De regeering overweegt toelating. Columbia is uit de Volkenbond ge treden, omdat deze, volgens C., toch maar een Europeescli belang is. De Olympische Spelen 1940 zullen in Helsingfors gehouden worden. Engeland heeft bij de nieuwe vlieg tuigfabriek van Lord Nuffield 1000 snel-i le gevechtsvliegtuigen besteld. Maar de fabriek moet nog gesticht worden. Engeland. Aan de vlootmanoeuvrcs van 5 7 Aug. zullen ook 900 vliegtui gen deelnemen. Engeland. Thornton, beschuldigd van het beramen van een coniplot tot ontvoering van Lord Nuffield, de auto mobielkoning, is tot zeven jaar dwang* arbeid veroordeeld. TANDPASTA Dingaan. Maar daarna werden wel 300 mannen, vrouwen en kinderen op last van de valschc koning vermoord. Bij de Bloed rivier werd wraak genomen. (183S). Neg wordt de 16e Deoember, de Dingaansdaj in heel Zuid-Afrika gevierd als een dank en bededag. Ook bij de Bloedrivier heeft Paul Kruger mede het roer gehanteerd. Nu hadden de Boeren Natal; maar En geland verklaarde het eerlijk verworven, met bloed en tranen gekochte land tot Britsch gebied (1844). Toen trokken de meeste Boeren weer terug over de Dra kensbergen; liever de wildernis in, dan weer te leven onder Britsche vlag. Pauls vader was met zijn gezin en an deren reeds vroeger weer over de bergen getrokken. Ook het land ten Zuiden van de Vaal; werd met wapengeweld Engelsch gemaakt (1848). De regeering te Londen was evenwel boos, omdat de militaire expedi ties tegen oproerige Kafferhoofden aan de grenzen zooveel geld kostten; en de Eoeren weigerden om de regeering in die tochten te helpen. Daarom kreeg de gouverneur te Kaapstad bevel, geen „waardeloos gebied" meer in te lijven -n aaarom ook verklaarde de Engelsche regeering, in het Zandrivler-verdrag, de Eoeren ten noorden van de Vaal-rivier' voor geheel vrij en onafhankelijk (1852). Aan de Boeren tusschen Oranje en Vaal werd vervolgens te kennen gegeven, dat de regeering...... haar beschermende hand van hen zou aftrekken. Zij wilden niets liever. In het Verdrag van Bloemfontein werd dus ook de onafhankelijkheid van dit land erkend (1854). Zoo hadden dan de Trekkers, na bange strijd, twee onaf hankelijke staten gesticht. Transvaal en Oranjevrijstaat. Die verdragen zouden Engeland later berouwen. De Krugers vestigden zich in Transvaal en Paul oefende reeds op jeugdige leef tijd zelfstandig het boerenbedrijf uit. Hij deed ook veel aan de jacht, die waarlijk niet slechts ontspanning was, want in he# woeste land leefden toen nog massa's wilde dieren. Wij hooren, dat Paul al op zijn 14e jaar zijn eerste leeuw geschoten heeft. Heel jong reeds stond Paul Kru ger bij zijn landgenooten hoog aange schreven. Op zijn 16e jaar kozen zij hem tot een hunner officieren en als zoo danig nam hij deel aan de onophoudelijke oorlogen die tegen de moorddadige Kaf fers moesten gevoerd worden. In 1862 reeds bracht Paul Kruger het tot de hoogste militaire rang bij zijn volk: hij werd gekozen tot komma ndant-generaal der Transvalers. De beide republikeinen waren evenwel moeilijk te regeeren, vooral omdat de vrijheidsliefde der Boeren dikwijls ont aardde in weerbarstigheid tegen elk ge zag. Tijdens president Burgers was»hun oneenigheid biezonder groot. De bur gers wilden de president niet gehoorza men; en daardoor kon deze een brutale Kafferhoofdman niet tot onderwerping brengen. Hiervan maakte Engeland ge bruik. Om de blanke bevolking te redden van de Kaffers zoo werd beweerd werd de Transvaal tot Britsch gebied ver klaard (1877.) (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1