4 De Hieuwe Texelsche Courant 51s,e Jaargang Woensdag 3 Augustus 1938 No. 5279 Over de noodzaak van Rundvee-t.b.c.-bestrijding EERSTE BLAD. N.V. WACO Autobusdiensten texelsche Berichten y ffiSüffliSgBEEBEffiSi i TEXELSCHE COURANT IS SINDS 1 JULI 1930 IN DIT BLAD OPGENOMEN. UITGAVE: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en De Rooij Den Burg. Tel. 11. Postrek. 652. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten Den Burg tl.— lossenrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 12 cent per regel minimum 5 regels. Eenzelfde adv. voor vier plaatsingen opgegeven, wordt drie maal berekend. Vraagt ons zeer voor- deelig tarief voor neringdoenden. TEXELAARTJES: 4S ct. (4 regels, ge heel met kleine letter gezet.) HOOGWATER (ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer een half uur later.) 3 4 5 6 7 8 9 Aug 2.19 3,- 3,57 5,U6 6.29 7,?8 8.32 Aan Zwembad „de Schans" een uur eerder. LICHT OP RIIW1ELEN en RIITU1GFN 9 17 ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii|||||| llllllllllll VAN OVER DE GRENS. lllllliniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiillllll Japans strijdt op het tweede front tegen de groote mogend- gendheden. - Kioekiang gevallen. In het Tsjechische probleem begint kleur te komen. Runciman naar Praag. HET VERRE OOSTEN. Eindelijk is het de Japanners mogen gelukken de stad Kioekiang te bezetten,) het laatste bolwerk van Hankau. Ook de twijfelachtige bondgenoot, de Gele Rivier, waarvan de dijken werden door gestoken door Chinee zen, om de aanval der Japanners te bemoeilijken, is niet in staat gebleken de opmarsch der Japan ners te verhinderen. De Chineezen too nen zich de laatste tijd de mindere- nu ligt de weg naar Hankau, het knoop-, punt van de verbindingswegen tusschen Noord en Zuid, tusschen Oost en 'West, open. Men denke evenwel niet, dat de zaak nu in het voordeel der Japansche troepen is beslist. De strafexpeditie immers zoo noemde men het in den be ginne van Tokio, begint thans wel wat lang te duren. De groote uitgestrektheid van het land is daarvoor natuurlijk een geldige reden, maar niettemin kan men hieruit opmaken, dat de zaken niet een zoo vlot verloop hebben genomen, als de generale staf aan de overzijde van do Japansche Zee zich heeft voorgesteld. Ook koestert men vaag de hoop, dat Japan, om reden van economische uitput ting, de strijd zal staken. Deze hoop zal blijken ijdel te zijn, want in de heele geschiedenis zijn de voorbeelden, dat een oorlog om dergelijke reden werdjjestaakt, wel zeer schaarsch. Men denke aan de wereldoorlog, toen Duitschland volkomen geblokkeerd, stand hield, vier jaren lang. Men denke aan Italië's kostbare expeditie naar Abesisynië. Het is niet het geld, dat in een oorlog wordt gebruikt. Het is het kapitaal, het zijn de grondstoffen, die worden opgeofferd. In dit opzicht zal ook Japan, wanneer het geen crediet meer geniet, het nog geruime tijd kun nen volhouden. Men diene evenwel niet te vergeten, dat Japan in deze dagen in feite op twee ||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiDniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiii|||||| llllllllllll WEET U ZE ALLE VIJF ||||||iiiiiiiiiiiiiiii!iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii|||||| 86 Hoe betitelt men de burgemeester van een groote stad 87 „Cognac" is genoemd naar...? 88 Wie was Jan v. d. Heijden 89 „Luctor et emergo" beteekent...? 90 „Dr" is een afkorting van ANTWOORDEN. SO Hoogedel achtbare Heer. 87 Naar Fransche stad van die naam. 88 Schilder, tevens uitvinder van de slangenbrandspuit. 89 ,,lk worstel en ontzwem" (devies Wapen van Zeeland.) 90 Dr. doctor (niet dokter.) NIEUWE VRAGEN 91 Wie was Robert Fulton 92 Waarvoor dient pyriet 93 Wat beteekent „duce" 94 Wat beteekent „Quo Vadis"? 95 Wie schreef „De Jordaan" De antwoorden en nieuwe vra- gen komen in het volgend nr. ||||||:!iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin|||||| llllllllllll WAT ER GEBEURDE... Qijllllll llllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiillllll 3 Aug.: Europa's „wonderbrug", de hoogste van Europa (de Groszglock- nerpas) geopend. 1935. 4 Aug. De Duitsche zweefvlieger Kurt Schmidt vestigt het duurrecord voor zweefvliegers op zijn naam met een tijd van 36 u. en 37 mirt. 1933. 5 Aug.: Treinbotsing bij het Weesper- poortstation te Amsterdam. Zeven passagiers zwaar, vijf minder ernstig gewond gewond. 1934. Sinds 15 Mei geheel gewijzigde DIENST- en TARIEFREGELING a 5 ct. verkrijgbaar bij onze chauf feurs en aan onze kantoren. Illlll+llllll De geschiedenis leert, dat de lilijj+illiii menschen niets uit haar willen llllll+llllll leeren. HEGEL. fronten moet strijden. Het eene is de daadwerkelijke krijg tegen China, het tweede ligt meer op het terrein .der di- plomatici, wier zware taak het is, in deze dagen de goede verstandhouding met de groote mogendheden te bewaren. Men denke aan Engeland; Lord Halifax heeft Woensdag j.l. niet voor niets gesproken over „een eventueele actie" om de aange rande Engelsche belangen in China recht te doen. Ook de verstandhouding tusschen Tokio en Parijs laat te wenschen over. Bovendien gaan Engeland en Frankrijk hand in hand. Ook de Vereen. Staten zouden door een verbod op de uitvcef een hartig woordje kunnen meespreken. Het is met deze laatste factoren, dat men te Tokio terdege rekening heeft te hou den. Ook Moskou heeft in het Verre Oosten van zich doen hooren. De bot singen aan de grens van Mandsjoekwo behoeven we nauwelijks te releveeren. Uit het feit, dat Japan zich tenslotte tegen over Rusland zeer ingetogen" heeft be toond, mag men afleiden, dat Japan zich bewust is van de wonde plekken. HET TSJECHISCHE PROBLEEM. Het Tsjechische probleem, dat voor de vrede in Europa nog steeds een bedrei ging vormt, begint meer kleur te krijgen, nu mep eindelijk eenig uitsluitsel mag verwachten. Berlijn neemt een afwachten de houding aan. Men is daar alleszins voor een vreedzame op los sin-:. Men mag dat streven van Berlijn toeschrijven aan het verlangen, werkelijk de vrede te die nen, of is het, omdat men zich niet sterk] genoeg acht, een tweede wereldoorlog te beginnen? Die gezindheid komt tot uiting in de pers. Daaruit blijkt, dat men over het algemeen tevreden is met de loop van zaken. Men vertrouwt, dat de „mach tigingswet" afgedaan heeft en dat het nationaliteitenstatuut inderdaad de grond slag voor de onderhandelingen zal vor-i men. Men rekent er ten stelligste op„ dat de onderhandelingen met de ver schillende nationaliteiten spoedig een aanvang zullen nemen. Het blijft nog wel zeer de vraag, of de Sudeten-Duitsche partij genoegen zal nemen met hetgeen] thans bekend is geworden van de voor stellen der Praagsche regeering. Tusschen beide partijen gaapt nog steeds een diepe kloof en een overbrugging daarvan zou de vrede aanmerkelijk versterken, omdat daarmee een niet-officieele vriendschappe lijke gezindheid tusschen Engeland en Duitschland, via Runcimans' bemoeiin gen onderstreept zou worden. OPSTAND OP KRETA ONDERDRUKT. Op het eiland Kreta brak een opstand uit onder leiding van Witsotakis, een neef van Venizelos. Met 500 man werd de stad, Kanea en het radiostation bezet. De gou verneur en andere autoriteiten van het eiland werden gevangen genomen. Het tijdstip der aflossing van de troepen heeft, men gekozen als tijdstip, maar dat de opstand niet aan de verwachting zou be antwoorden, bleek al spoedig. De Griek- sche regeering zond onmiddellijk twee regimenten, die de opstand volledig wis-) ten te onderdrukken. Gouverneur en auto riteiten zijn bevrijd, de opstandelingen sloegen op de vlucht. Overigens stemde, de bevolking van het eiland in het geheel niet met de opstandelingen in, zoodat men geneigd is, zich af te vragen, waar-; toe zij tot deze dwaze onderneming zijni overgegaan. DE HOOGERE WAARDE VAN MELK, AFKOMSTIG VAN ♦- T.B.C.-VRIJE KOEIEN. Sedert 1S82, toen de beroemde Duit sche geleerde Robert Koch de tuberkel» bacil ontdekte, heeft de wetenschap zich beziggehouden met de vraag, of onge kookte of niet-gepasteuriseerde koemelk voor de mcnsch besmettingsgevaar zou kunnen opleveren. In de eerste jaren na de ontdekking van Kocli werd met vrij groote beslistheid aangenomen, dat de tuberkelbacil van rund en menscli dezelfde was, doch in 189S beweerde Dr. Smidt, dat we hier met twee verschillende soorten bacillen te doen hadden. Drie jaar later sprak ook Prof. Kocli zelf zich in die geest uit; hij verklaarde, dat de veelvuldig voorkomende runder-t.b.c. dus geen ge vaar voor de mensch opleverde. Maar in 1905 op liet congres te Washing ton gai hij toe, dat besmetting van de mensch met runder-t.b.c. mogelijk was. Intusschen toonde een Commissie van geleerden, door de Engelsche regeering ingesteld, duidelijk aan,dat de HELFT van de kinderen, die aan ingcwands-t.b.c stierven, door koemelk waren besmet gei worden. Ook de vree se Lij ke huidaandoening, be kend als lupus, die destijds ongenees lijk was en algemeen als een vorm van t.b.c. bekend stond, bleek niet alleen bij kinderen, maar ook bij' volwassenen door runder-t.b.c. te kunnen worden veroor- zaakt. Niet alleen echter in het buitenland, maar ook in ons land werd op dit ge bied uitnemend werk verricht. Aan de Rijksseruminrichting te Rot terdam werden van 1904—1905 proeven genomen op cavia's. Deze werden bij toe diening van met t.b.c.-bacillen besmette melk voor 8,7 pet. ziek. In de volgende jaren werd o.a. onder zocht, of melk van koeien, die volgens klinisch onderzoek vrij van t.b.c. waren, geheel vrij van tuberkelbacillen was. Dit bleek niet steeds het geval te zijn. In 190S publiceerde prof. De Jong een studie over tuherkel-bacillen in koemelk Hij constateerde, dat de melk van koeien met uier-t.b.c. gevaarlijk is en evenzeer, die van dieren met „open" t.b.c., d.w een vorm van de ziekte, waarbij van tijd tot tijd de t.b.c.-bacillen buiten het li chaam der aangetaste dieren kunnen ge raken. Later onderzocht prof. De Jong o.a. een tiental koeien op het abattoir te Leiden, die heelemaal geen klinische teekenen van t.b.c. vertoonden, doch wel positief reageerden op de tuberculinatie. Van deze tien dieren gaven er drie be smette melk, waarvan cavia's ziek wer den. Later, toen deze dieren geslacht' waren, bleek, dat zij allen volkomen ge zonde uiers hadden. I lun longen waren echter door tuberkel-bacillen aangetast. Illlll|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiii"'iiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiii|||||| llllllllllll POSTDUIVENSPORT. |||||l:lllllllllllllli;illllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllilllllll[[lllllllllllil|||||| BLAUWBAND DOFFER VAN KAREL BOSWIJK Deze Blauwband-doffer, van Belgische afkomst, is het eigendom van Karei Boswijk. In 1937 vloog deze duif van alle stations en met succes. Op Chateau-, roux, een zware tocht, evenwel, bleef hij; vier a vijf weken achter, maar hij vond toch het hok weer. Dit jaar is hij voor de kweek thuisgehouden. Met een goede verzorging zal deze duif in het komen de seizoen zijn boontjes zeker verdie nen. JEVEZET. LAGE PREMIE. SPOEDIGE OVERNAME. DIRECTE AFWIKKELING. Een prachtig getuigschrift voor de Onderl. Rundveeverz. „Texel" en voor de Onderlinge Paardenverzekering D.E.L. H.H. Veehouders! wordt allen lid! il (STCfötfiWlSEDCXiraiZ} Dank zij de maatregelen van de Vereen, tot bestrijding van de Rundvee-t.b.c. en van liet Ge- meentebestuur is TEXEL vrij van Rundvee-t.b.c. Welk een voor- recht dit is, leert dit artikel. Uit deze resultaten werd de conclusie getrokken, dat alleen van koeien, die én klinisch vrij zijn en niet reagecretv op de tubcreulineproef, de melk met gerustheid rauw kan worden gedronken. Dr. Griffith vond, dat van 541 geval len van been- en gewrichtstuberculose zeer ernstige ziekten niet minder dan 18.7 pet. berustte (ip rundertubcrculosc. Geen wonder, dat onze regeering, onze rundveestamboeken, fok- en controle- veneenigingen, enz. alle zeilen 'bijzetten, om de rundertubcrculosc zoo mogelijk uit tc roeien, tot heil van heel de samen leving. Het gaat thans in de goede richting, al heeft de lange crisisperiode ook op dit gebied vertragend gewerkt door dq verminderde steun, door de regeering ver leend. Mogen al onze boeren hun beste krach ten inspannen, en van hun zijde doen wat; zij kunnen, nu de regeering eu andere instanties en organisaties zoo flink mede werken. Wat TEXEL betreft is het doel reeds bereikt. Onze HEELE rundveestapel is prachtisch VRIJ van t.b.c. en geld noch tijd noch moeite wordt gespaard om deze na veel zorg verkregen toestand te bestendigen. DE COCKSDORP. DE ROBBENJAGER. Zoo heet het Kamphuis aan de Vuur-, torenweg, dat gedurende een deel van het vorig seizoen reeds in gebruik kon wor den genomen, maar dat thans volledig voor de ontvangst van gasten Is inge richt. Het gebouw biedt logies voor 30 heeren en 36 dames en is als kamphuis van alle moderne gemakken voorzien: electrisch licht, stroomend water, moderne toiletten met gelegenheid voor het nemen, van douches en voetbaden. Op terrein in de nabijheid vinden kampeerders ge legenheid om hun tenten op te slaan. De electr. energie wordt opgewekt met een Iron Horse-installatie. Het gebouw .wordt geëxploiteerd, door de heer M. Boon Pz., die zelf het timmer en schilderwerk verzorgde. Gebr. Boon, uit Den Burg, verrichtten het metselwerk. De Robbenjager is voor wie uitstapjes in de buurt van de Vuurtoren, fietstoch ten door de duinen of een tochtje naar, Vlieland wil maken, zeer gunstig gelegen.. Juist tegenover het gebouw vangt het fietspad aan, dat door en langs de duinen naar De Koog leidt. DE KOOG WAT NIET MAG Parkeeren bij het Strandpaviljoen is VERBODEN. Het komt herhaaldelijk voor, dat auto mobilisten hun auto's parkeeren voor 't Strandpaviljoen. Dit is echter verboden. Auto's, die personen naar het strand of het Paviljoen brengen, moeten dade lijk, nadat de passagiers zijn uitgestapt, wegrijden. Het komt natuurlijk niet op een paar minuten aan, maar parkeereri voor geruime tijd het komt wél voor,, dat badgasten hun auto daar voor een heele middag neerzetten is verboden. Zondag heeft de politie eenige malen overtreders moeten verbaliseeren. Voor zoover noodig (ons blad ligt op de leestafel in alle Texelsche hotels en pensions) gelieven hotel - en pensionhou ders hun gasten hierop attent te maken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1938 | | pagina 1